SEMPRE CRESCENDO. VOORAL VOOR DOGTOREN. CONCERT TEN BEHOEVE DER LEYDSCIIE ARMEN, VERLOREN UIT ©E HAND TE KOOP UIT DE HAM© TE KOOF: AANBESTEDING. LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. BEURTSCHEPEN, Frankrijk Certif3 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Spanje Obligatiënal pCt Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 Belgie Banc#2? Portugal te Londen3 Venezuela,3? Mexico,»3 Amerika, Bankactiën 61,3« 735 61? 73? 92,7fi 92? 100? 1045 103' 91? 89? 88J 89? 88? 157? SU 91 ,'c 157? 2UV 40? 4011 5? 76 ile 90? 9 L 39? 39? 50 95 36 J 36? 31? 23? 4? 23? V* O]) Dingsdag 29 November 1853, in den SCHOUWBURG. De aanvang is len xeven ure precies, terwijl de Deuren niet vóór half zes ure zullen geopend worden. De Toegang-Kaartjes zijn, tegen betaling van ƒ1.49, ook te bekomen ten Kantore van de Boekbandelaars D. du MORÏIEll EN ZOON van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 ure, en bij J. ROBERT, op de BreedestraatWijk IV. N°. 283, terwijl de Programma's op den avond van het Concert zullen worden uitgereikt. m, De Ondergeteekende op beden zijn Winkel in Koek- Ilanket en Kruidenierswaren geopend hebbende aan de Oostzijde van de Heerengraeht op den hoek van de Groenesteeg, Wijk VIII. N°. 792, neemt de vrijheid om zich minzaam in de gunst zijner geëerde Stadgenoolen aan te bevelen, zorgende voor ecne prompte en civile bediening. Leïden 29 November 1853. J. K. KOPPENOL. Bte BSttoftl- .S<3ministvatie van het Btegintent Itsjrlenrte iti'tillevie zal op Dingsdag den 29sten November 1853, des morgens ten 10 ure, in bet opgrnbaar aan de meestbiedenden tegen Contant Geld aan het Magazijn aan de Aalmarkt te Leydendoen Verkoopeneene aanzienlijke partij buiten dienst gestelde SKAAP-FOUKXITUKESbestaande in DekensKakens enz. Ter Ordonnantie, De Kapitein Kwartiermeester P. E. SCHLÜTER. 1 gisteren Vrijdag namiddag omstreeks kwart voor drie nre, opliet Rapenburg, tusschen het Bibliotheekgebouw en de Kloksteeg, een klein Gouden Hor logic van achteren gedrevenmet viit-porseleinen Wijzerplaat. De Vinder gelieve het, tegen goede belooning, te bezorgen aan bet Bureau dezer Courant. een goed onderhouden 4j-Oclaafs Huls-Orgel, van HESS, 3J doorloopende Registers en welluidend van toon. Adres met franco Brieven onder Let ter Li, bij A. A. PELTENBURG Jr., Forte-Piano-Maker in de Yrouwesteeg. eene complete en zeer goed ingerigte BOEKDRUKKERIJ, met twee Persen en hetgeen verder tot dezelve behoort; zijnde nadere Inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris P. MULLER, te Ley den. In de groote en welvarende gemeente Capellegelegen J^S^Ït.r**SiSPMk 'n I10*- Oud-Hollandsche gedeelte van Noord- Brahand «MiMli li |iMMt» aan den Straatweg van 's Bosch op Geertruidenberg die een aller gnnstigste gelegenheid aanbiedt voor jonge Doctoren om ■zich aldaar te vestigen, wordt te Bioap of te BButzr aangeboden: ecne Kapitale HUIZIAGFmet Koetshuis en Tuin. lnformatiën te bekomen bij den Notaris tan de WERK, te Zevenbergen Brieven fianco. Op Zaturdag den 24s,cn December 1853, des namiddags ten een ure, zal onder nadere goedkeuring van bet Ministerie van Binnenlandsche Zakendoor Heeren Curatoren der Hoogcschool te Ley den, in een der vertrekken van bet Acadernie-Gebouw op het Rapenburgworden aanbesteed: Bet ONDERHOUD van alle de GEBOUWE1V enz.tot ge noemde Hoogesebool hehoorendebenevens het verrigten van eenige HERSTELLINGEN aan dezelve; en zulks voor den tijd van één jaar, ingaande met den lsl«n January 1854, en eindigende met den laatsten December deszelven jaars. Deze Aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Opbod. Het bestek, op hetwelk de bovengemelde Aanbesteding zal plaats heb ben, zal, boven en behalve aan bet Locaal van het Ministerie voornoemd, ie 's Gravenhageter lezing liggen: te Leyden bij J. Koreman, aan de Iloo- gewoerdspoortin bel Logement den Burg, en in de Paauw, aan de Roorn- brug; te Amsterdamin het Noordhollandscbe Koflijhuis; te Haarlem, in de Vergulde Druif; te Botterdamin den Ilomcinte Dordrechtin Bel- levue, en te Gorincliem, in den Doelen. Zullende de noodige onderrigting te. bekomen zijn bij den Opzigter der Gebouwen van de Hoogesebool J. IIOLTZ, wonende op de Haarlemmerstraat te Leyden; en acht dagen vóór de Besteding de noodige aanwijzing in loco geschieden. De Minister van Binnenlandsche Zaken VAN REENEN. V ERKOOPI C in de Struin-li tui D ran heening te Licyden, op Dingsdag den 13den December 1853, des Voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiënals van Wollen, Linnen en andere, zco gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, beleend in de maand Augustus 1852. Zijnde daags vóór den Verkoopdagdes Voormiddags van 10 tot des Na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. De Roekverkooper J. W. van LEEUWENte Leydenzal ten Naar Zwolle Maandag 28 November 12 uur, Schipper II. RlDDEPiIKIIOF. Dordrecht, 28 12 i> J. KPiUL. Alkmaar, Woensdag 30 10 Amersfoort30 11 Sneek, 30 11 DeventerDonderdag 1 December 12 Zutphen1 «12 Kampen1 12 Apeldoorn, 1 12 HoornVrijdag 2 10 5K? zijnen Huize Verkoopen, op Maandag den 28ste» November 1853 en vier volgende middagenEen Verzameling van BOEK WERKEN over Godgeleerdheid Regtsgeleerdheid Grieksche en Katljnsche KetterkundeGeneeskunde Geschiedenis, Taal- en Ketterkundede Kitterarische Werken, meerendeels nagelaten door den Wel-Edelen Zeer Geleerden Heer 11. J. FRANCKENin leven Rector te Boxmeer. De Catalogus is a 10 Cents te bekomen. L. KROON. J. HOUTZAGER. S. djï VRIES. 11. J. BOSCH. J. DE HAAS. K. ROZENDAAL. H. VAN TRIEST. J. RA.JER. Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 't Veerhuis lot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel NoordhollandGelderlandOverijssel, friesland, Groningen, Drentheenz. De Vertrck-uren zijn opgegeven volgens de Reglementen, echter komen sommige schepen wel eens later door. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 26 November. Van 47 lot 50. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 26 November. Tarwe ƒ15.80 tot ƒ16.80. Oude Rogge 10.50 tot, ƒ11.00. Nieuwe Rogge ƒ11.00 tot 11.40. Gerst ƒ8.50 tot 8.80. Haver 4.50 tot 5.00. Paardcboonen ƒ8.00 tot ƒ8.40. Duiveboonen 9.00 tot 9.30. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 25 November. Nederland, Werkelijke Schuld a 2 pCt. Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg Haarlemmermeer 5 5 5 5 4 4 4 6 6 Dito dito Rusi,and,Obl.noPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1S40 Dito bij STiECLJTz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Dito Obligatiën4 Dito Obligatiën#3 Dito Binnenl. a 6 m. 3 Bewijzen Coupons Dito4 Dito Metall5 Dito Nieuwe5 Dito 1847 2? Dito bij rothschild 2.1 Brazilië, 1824 100 M 5" Dito dito4 Koers van het GeldBeleening Wissel-Disconto 3. Laagst.koer». Hoogst.koers. Gebleven. 61?, 73J 92? 21 9 1411 40'1 i a 905 36! Prolongatie 4 pCt. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4