LEYDSCHE COURANT^ MAANDAG, 28 NOVEMBER. 1833- De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond •;,v I V N°. 142. Y-A.**'1' 1 il s Uv.%J *F i. I Zie Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven BIMEXLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN 26 November. Een Duilsch blad deelt ecne beoordeeling mede van de Tentoonstelling te New-York, en gewaagt daarbij van sommige, niet van alle voorwerpen (want wij meenen dat er nog meerdere zijn ingezonden dan het opnoemt) die door inwoners onzer stad zijn ingezonden, en zegt deswege het volgende: De door den Sludenlen-kleedermaker Jongmans tentoongestelde kleedingstukken zijn goed bewerkt, en zeker om hunne zonderlinge snede reeds bijna allen verkocht. Doch juist die snede zou den verkoop hij groole partijen alhier belemmeren. De door den Heer J. van den Berg tentoongestelde behangsels, zijn van eene goede breedte, doch staan in sierlijkheid bij de Franscbe achter. Vermeld dienen te worden verschillende sorteringen zeer fraai, rijk en dik bewerkte wollen dekens, die als prijzenswaardig, hier zeker aftrek zullen vinden, de katoenen evenwel niet, die hier beter en goedkooper gemaakt worden. Eene partij dier dekens is uit de fabriek van de lleeren Ilogeboom en Zn.die op de Eondensche tentoonstelling eene medaille verkreeg; eene andere is van de lleeren Zaalberg en Zn., die daar eveneens eene medaille behaalden. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel deelt mede, dat met 1° Jan. aanst. hij de Gebr. Muller te 's Hertogenbosch het licht zal zien een nieuw weekbladbestemd om het officieel orgaan te zijn van de algemcene Synode der Ned. llerv. kerk. De Kerkelijke Cour. meent hierdoor in haar verkre gen regt te zijn aangetast, en verklaart dat zij zal blijven bestaan. De Amst. Cour. meldtdat het verbodtot het overloopen der con ducteurs langs de rijtuigen van den Hollandsehen spoorweg niet nu, maar reeds sedert lang is gegeven, blijkens orders van den llden ]V0v. 1850 en van den 24stol Nov. 1852, waarhij dit reeds op strenge straffen verboden was. Wanneer dus de conducteurs, door het niet opvolgen dier orders een ongeluk krijgen, is het aan niemand dan aan hen zelf te wijten. Nog leest men in dal blad: Wij vernemen dat jl. Zondag (20 dezer) in «le kerk der Hervormde gemeente te Sloterdijk, een voormalig R. K. geeste lijke, na vooraf belijdenis des geloofs te hebben afgelegd, als lid der Her vormde gemeente, op plegtige wijze is ingezegend door den Wel-Ecrw. Heer U. P. Calkoen, Predikant aldaar bij die gemeente. De Eerw. Leeraar sprak hij die gelegenheid eene treffende rede uit, naar aanleiding van Matlh. 23 vs. 10'1(Want een is uw Meester, namelijk Christus) die op de talrijke schare, zoo uit die gemeente als van deze stad opgekomen, een diepen in druk maakte. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft een adres goedgekeurdaan Z. M. aan te biedenstrekkende tot bespoediging van de geneeskundige wetten. - Uit Hoorn wordt aan het Handelsbl. geschrevenDezer dagen werd bij de Arrondissements-Reglbank alhier geregtelijk onderzoek gedaan naar een gruwelijk feit, onlangs le lerswoud gepleegd, waarhij, zooals door eenigen getuigd werd, eene bedreiging van iemand te verdrinken, in dronkenschap, werkelijk is volbragt geworden, alzoo hij, die deze bedreiging deed, of schoon in dronkenschap, den anderen, die in nog eericn iioogeren graad van dronkenschap was, op eenen bandwagen naar huis rijdende, onder, weg in eene diepe sloot wierp en den wagen hem achterna en op hem, waardoor deze, hoewel bij kort daarna, door bijgekomen hulp uit de sloot gehaald werd, spoedig bezweek. Meer dan 40 getuigen zijn in deze, door den drank veroorzaakte moorddadige handelwijze, bij de instructie gehoord. In genoemde stad is den 23ste" de eerste openbare vergadering gehouden der afdeeling van hel genootschap tot afschaffing van sterkeu drank, bij welke gelegenheid de Heer L. van Slyrum eene rede hield over de nadeelige gevol gen van dien drank. Dé zaak der afschaffing maakte aldaar goede vor deringen. Te Enkhuizen zijn de 7 haringbuizen van hare tweede reis terugge keerd en hebben 150 last haring aangebragt, belgeen driemaal meer is dan wal zij de eerste keer hadden aangevoerd. De Amst. Cour. bevat het volgende schrijven uit Huizen: Zaturdag jl. is reeds door ruim 60 botschuilen gebruik gemaakt van de havenkom. Het was een verrassend gezigt zoo na aan het dorp, het land in, die vaartuigen te zien liggen, die anders zoo ver in zee op de open recde moesten blijven, <n Zondag liep het dorp en den omtrek uit om zien waarnaar zooveel jaren verlangd is. dit vreemd schouwspel te Als men weet dat dit werk omstreeks half Julij is aanbesteed, dan zal men wel overtuigd wezen dat er met kracht gewerkt is; zoo als wij dan ook vernemen dat over de vordering van de onderneming, de Heer Commissaris des Konings en Heeren Gedep. Stalen bij hun bezoek voor een paar weken, zeer tevreden waren. Ofschoon eerst in het volgend jaar geheel te voltooijen en alleziris bruikbaar, is het onbegrijpelijk veel waard dat nu voor den win ter reeds een veilige haven onze visschers wacht, en zij hebben er spoediger genot van dan zij zich konden voorstellen. Jhr. Mr. G. IV. van der Feltz, Griffier bij het Prov. Geregtshof in Drenthe, is den 22sten te Assen overleden. Te Heerle in Overijssel is ecne boerenplaats, die vóór 10 jaren voor ƒ5000 werd gekocht, thans verkocht voor 17,000. Bij den Landbouwer II. Drenth, te den Ham, gemeente Aditard, is gepasseerde week eene jonge koe geslagt, die bijna een derde vet bezathet dier woog namelijk aan vleesch 322 halve Nederl. ffi en aan vet 103, te zamen 425 halve Nederl. ffi. Als een zeldzaam voorbeeld van buitengewone sterkte kan gemeld worden, dat Janna Holthuis, Wed. Arend Snoek, oud 83 jaren, dezer da gen te voet van Gasselte naar Assen (ruim 3 uren gaans) is gekomen en weder te voet is teruggekeerd. Dezer dagen is bij eene wet goedgekeurd eene dading tussehen het be stuur der domeinen en de gemeente llucphen bij Breda, ter zake van onge veer 2900 bunders heidegrond, waaromtrent tussehen partijen verschil was over den onzekerenzich in de middeneeuwen verliezenden eigendomen waarbij alsnu bepaald is dat 's Rijks domein 958 bunders 70 roeden 18 ellenen de gemeente Rucphen het overige van de ruim 1927 bunders hei degronden, die kadastraal ten haren name-slaan, in vrijen en onbezwaarden eigendom zullen erlangen. Deze beëindiging van de verwarring en onzekerheidten opzigte van het eigendomsregt dier heidegronden die gedurende minstens derdehalve eeuw voort duurde, zal zeker voordeelig voor beide wezen vermits nu deze gronden van nage noeg uit de doode hand in den handel zullen komen, een nieuw veld voor ont ginningen openen en den grondeigenaar, huurder en arbeider voordeden aan brengen terwijl 's Rijks schatkist indirect mede een gedeelte daarvan geniet. Uit Antwerpen wordt gemeld, dat men aan den spoorweg naar Neder land met zooveel kracht arbeidt, dat, indien het weder het niet verhindert, de weg met 1° Januarij tol aan Breda zal gereed zijn. 's GRAVENHAGE, 26 November. Bij besluit van 21 dezer beeft Z. M. benoemd tot Dijkgraaf van Delfland Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters. Z. M. heeft benoemd tot Ontvangers der directe belastingen te Neerden den Heer A. Coenegracht, thans te Caberg en aldaar, den Heer A. J. Tura- mers, thans te Gronsveld. De Synodale commissie der Nederl. Ilerv. kerk heeft hare zittingen der gewone najaarsvergadering den 2dcn dezer geopend en den 218teB gesloten. De nieuwe Bijbelvertaling is breedvoerig ter sprake geweest en tot dat einde ge- bragt, hetwelk men nu konde verlangen. Men werd verblijd met bet aan bod van een renteloos voorschot, gedaan door cenige Bijbelvrienden, genoeg zaam om de werkzaamheden aanvankelijk te regelen. Alzoo zullen naar genomen besluit de geleerden, aan welke dit werk is opgedragen, al spoedig eene aanschrijving ontvangen tot eene zamenkomst, welke in het voorjaar alhier zal gehouden worden. De steurharing blijft, wat Schcvcningen betreft voorbeeldeloos guns tig. Sinds den 18de" dezer zijn er op nieuw 31 pinken aangekomen, die 2,506,000 stuks haring hebben aangebragt. Vtveeile Siainer tier Staten-AZ esierestsT. Vervolg der Zitting van Donderdag 24 November. De Heer Thorbecke beeft nog in 't breede het woord gevoerd en de llee ren v. Goltstein, Mackay en Groen beantwoord. Nadat nog de genoemde Sprekers hunne meening nader verklaard en ook de Heer v. Eek het woord gevoerd hadden, is de algemeene beraadslaging gesloten. Vervolgens is hoofdstuk 1 Huis des Koningszonder beraadslaging, met algemeene stemmen aangenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1