d. Om als eenige jaarwedde voor een en ander toe te kennen aan den Heelkundige 500. Ook hiertoe is met 18 tegen 1 stem, zijnde die van het lid Hucaille, besloten. 2°. De voordragt van Burgemeester en Wethouders, waarbij op grond van daaromtrent gedaan onderzoek, naar aanleiding van art. 41 der wet op de Schutterij van den 11 April 1827 (Staatsbl. N°. 17.), wordt voorgedragen om van de 126 voor dit jaar op de schultersrol voorkomende dienstpligtige schutters, 2 voor de helft, 7 voor drie vierden en 111 voor het geheel in de kosten van hunne kleeding uit de gemeentefondsen te gemoet te komen. Is hiertoe, nadat de leden Bake en Cock de vergadering ver laten haddenmet 17 tegen 1 stemmenzijnde die van het lid Luzac, besloten. 3°. De benoeming van eenen Curator voor het Stedelijk Gym nasium uit dezen Raad. Nadat de leden van der Boon Mesch, Sikkel Groos en Bu- caille waren aangewezen om met den Burgemeester het bureau van stemopneming uit te maken, worden bij 17 stembilletten uitgebragt, op de I1H. van der Hoeven 15, van der Boon Mesch 1 en Ysselsteyn 1 stemmen. En is alzoo als zoodanig benoemd Prof. J. van der Hoeven. Het lid Adriaans verlaat hierop de vergadering. 4°. Eene voordragt van Curatoren van het Stedelijk Gymna sium houdende om het tractement van den tweeden Docent in de Wiskunde aan die inrigting, voor den tijd dat deze betrekking onvervuld is geweest, uit te lceeren aan Dr. J. A. C. Oudemans, die zich gedurende dien tijd met de waarneming der werkzaam heden aan die betrekking verbonden, wel heeft willen belasten. Hiertoe is met algemeene stemmen besloten. Ten gevolge van het verlaten der vergadering door de leden YsselsteynLeembruggenLuzac en lePoole, het genoegzame getal leden niet meer tegenwoordig zijnde, wordt de behandeling der verder aan de orde van den dag gestelde stukken gestaakt en de vergadering gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 6