KOMT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Behoorênde bij de Leydsche (Couranten van 20 en 23 JSovember Ó853JV°. 340.) DIJBLAD 35. DER Zitting van IS November, Afwezig de Ileeren ten Sande, Cock, Taets van Amerongen, Kranlz en Olivier. De Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, worden vervolgens gelezen: 1". De verslagen omtrent de bezoeken van Burgemeester en Wethouders bij Vrouwen Kraammoeders en van het Evangelisch Luthersch Wees- en Oudeliedenhuis, op den 27 October en 14 November II. Aangenomen voor kennisgeving. 2°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 2 dezer maandNu. 25/1houdende goedkeuring van het besluit van dezen Raad tot onderhandsche verhuring van het huis aan de Naakte Sluis aan J. P. Koppeschaar. 3°. Eene missive van Gecommitteerden tot de administratie der Vereenigde Gast- en Leprooshuizen van den 9 November 1853, N°. 108, bedenkingen inhoudende tegen het raadsbesluit van den 2den bevorens, omtrent de inrigting der localen in het Caeciliae Gasthuis. 4°. Eene missive van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium van den 9 dezer maand N°. 109, daarbij mededeelende dat het onderwijs in de Hebreeuwsche taal door hen is opgedragen aan den Student in de Letteren BI. Salverda de Grave. Al deze stukken mede voor kennisgeving aangenomen. Daarna zijn door den Burgemeester overgelegd 1°. Rapporten van de Commissie van Finantie: a. Omtrent de ïekeningen van Mren Regenten der Huiszitten en Diaconie-Armen over 1847 en 1848, en van Bestuur ders van het Minnehuis mede over 1847 en 1848. b. Op liet request van de gezamenlijke eigenaars van den Schouwburg. c. Op het adres van het Muziekgezelschap Vermaak door Toonkunst. 2°. Rapport van Burgemeester en Wethouders omtrent de in voering van den thermometer alcoömetrique bij de administratie der plaatselijke belastingen. Al deze stukken in de Leeskamer nedergelegd. 3». Adres van de gezamenlijke vleeschhouwersom in de vleeschhal ook kalfskoppen en pooten te mogen verkoopen. 4°. Adres van de gezamenlijke pens-vrouwen, om weder in de penshal te mogen verkoopen. Gesteld in handen der Commissie voor de strafverordeningen. 5». Een adres van de schippers varende in het veer tusschen deze stad en Deventer, omtrent de verlenging van den weg langs de Zijl. In handen der Commissie ad hoe. Alsnu komt in behandeling: 1». De voordragt omtrent de verpleging der zieke armen in het Stedelijk Ziekenhuis. Na ampele deliberation over dit onderwerp is door het lid Ge vers voorgesteld: 1°. De behandeling der gewone zieken aan eenen der Stads doctoren tegen genot van een verhoogd tractement op te dragen. 2°. De behandeling der syphilitische zieken toe te vertrouwen aan eenen Medicinae et Chirurgiae Doctor. Nadat de leden de Moen en van der Hoeven bereids vertrokken waren, wordt vervolgen door het lid Gevers, aangezien de tijd reeds te ver verstreken is, als motie van orde voorgesteld, de verdere behandeling uit te stellen tot eene volgende vergadering waartoe met algemeene stemmen besloten zijndede vergadering is uiteengegaan. Zitting van 21 November. Afwezig de HU. van der Hoeven, Taets van Amerongen, de Moen, Gevers, Olivier en de Breuk. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en vast gesteld. Is gelezen Eene dispositie van Gedeputeerde Stalen van Zuidholland van den 15 dezer maand, G. S. N°. 16, houdende goedkeuring der raadsbesluiten waarbij 1°. 1000 beschikbaar worden gesteld voor de Commissie ter voorziening in de behoeften bij het heerschen der Cholera asiatica; en 2°. besloten is tot de uilgaaf van ƒ4000 ter uitdeeling van warme spijzen. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester legt over: 1°. Eene voordragt tot de uitbetaling der proceskostenwaar toe in de raadsvergadering van den 24sten October 1853 is besloten. Is goedgevonden deze ter inzage van de leden in de Leeskamer neder te leggen. 2°. Eene voordragt van Commissarissen van dezer Stads Bank van Leening, tot verhooging der jaarwedde van den taxateur van juweelen, goud en zilver. In handen van de Commissie van Finantie. Op voordragt van het lid van der Boon Mesch wordt de verga dering voor eenigen tijd in eene geslotene voortgezet. De openbare vergadering wederom geopend zijnde, brengt de Burgemeester in behandeling: 1°. De voordragt omtrent de behandeling der zieke armen. En wordt na het wisselen van eonsidcratiën door den Burge meester in rondvraag gebragt: o. Of aan één Geneesheer en aan één Heelkundige de behan deling van al de zieken in het Caeciliae Gasthuis verpleegd, zal worden opgedragen. Is hiertoe met 19 stemmen besloten, hebbende het lid Bucaille zich buiten stemming gehouden. b. Of als zoodanig die zieken door Stads Doctoren en Stads Chirurgijns zullen worden behandeld. En is dit met 12 tegen 5 stemmen verworpen, hebbende de leden Bucaille en Stoffels zich buiten stemming gehouden. Voor hebben gestemd de HH. YsselsteynLezwijnten Sande Adriaans en de Voorzitter. Tegen de HH. Lisman, Bake, le Poole, van Outeren Leem bruggen, Siegenbeek, Luzac, Krantz, Cock, van der Boon Mesch van Kaathoven en Sikkel Groos. c. Om als eenige jaarwedde voor een en ander toe te kennen aan den Geneesheer 1000. Is hiertoe met 18 tegen 1 stem, zijnde die van het lid Bucaille, besloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5