ATTEKTÊE S. V. P. lieden Namiddag ten vijf ure Dingsdag namiddag- £2 November, BEURTSCHEPEN Te Huur met 1° Mei 1854. LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. fl. STA»» BËKICTE3T. VERGADERING van den Gemeenteraad van Leyden, Maandag den 21slcn November 1853, 's namiddags ten 1' ure. Onderwerpen 1°. Voortzetting der deliberatiën omtrent de zieke Armen. 2°. Voordragt omtrent de betaling der kosten van bleeding der dienstpligti- gen bij de Schutterij. 3». Benoeming van een' Curator van liet Stedelijk Gymnasium. 4°. Voorstel betreffende de uitbetaling van het tractement van den 2dea Do cent in de Wiskunde, aan het Stedelijk Gymnasium. 5°. Rekening van Mrcn Regenten der Huiszitten-en Diaconie-Armenover 1853. 6°. Rekeningen van Mren Regenten der Huiszitten- en Diaconie-Armen en van Bestuurders van het Minnehuis, over 1847 en 1848. AMADEMIE-ariEÜWS. PROMOTIE AAN DE LEYDSCHE IIOOÜESCHOOL. Den 19<ten November de Heer F. E. T. Dittlinger, van Antwerpen, in de Regten, met Theses. PROMOTIE AAN DE GRONINGSCHE IIOOGESCIIOOL. Den 16'lcn November de Heeren W. F. Vrieze, van Amsterdam en R. T. Collot d'Escnry, van Alkmaar, beide in de Regten, met Theses. Voor de zieken en herstellende Cholera-Lijders is nader onder dankbetuiging en verdere aanbeveling ontvangen Bij den Heer van BOMMEL van N een mnntbillet N°. 70253, groot ƒ10. Bij den Heer P. J. ZUURDEEG Jz., van D'. S. ƒ2,50. BÜ den Heer R. JESSE, van V. B. uit de Kerkeollecte2,50; van N. N. uit dezelfde 5.van L. L. een muntbillet N°. 16416 10.van N. N. een dito N°. 12710 ƒ10. ABVKRTKKTIEN. Heden overleed in den ouderdom van 54 jaren JAKOBUS JAP1KSE Schoolonderwijzer te Zaandam. Leyden, 17 November 1853. Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Leydenin dato 15 Novem ber 1853, is de Heer SAMUEL MARIUS PR.YNzonder beroep, wonende te Leydetf, thans verpleegd wordende in het Sl. Joris Gasthuis te Delft ter zake van Onnoozelheidgesteld onder Curatele. De Procureur van de Reqnirante, P. K. DOEFF. De SUB COMMISSIE, belast met de uitdeeling van warme spijze aan Behoefligen, heeft van Maandag 21 November, tel kens voor den volgenden dag verkrijgbaar gesteld, tusschen 9 en 12 ure des morgens, bij den Vader van het Huiszittenhuiskaartjes van eene portie, voor eiken dag der week A 5 Cts de portie, voor zoo veel de voorraad daarvan strekt. P. E. M. van BOMMEL. R. JESSE. H. LÜHRMANN. J. B. DE MOEN. P. J. ZUURDEEGJz. De Lessen in het IRDESTRIE-COEEECJIE zullen geopend worden op Dingsdag den 22sten November, des avonds te zeven ure. A. H. VAN DER BOON MESCH. Men vraagt een Tabakskervers-Kiieehthet vak, ^VlY.s. alsmede het Koffijbranden grondig verstaande. Adres bij den Boekhandelaar D. J. COUVÉE, te Leyden. ^.ria7r3r,®ï:p®ü"ri!r,jE®: IEMAND die over het grootste gedeelte van den dag te beschikken beeft zoude zich gaarne met de eene of andere Administratie, betzij van Fabriek of andere zaken belast zien ook niet ongenegen zich later te Associëren. Iemand hierop reflecterendevervoege zich met franco Brieven onder Letters H. K. bij B. GEVER en COMP. Botermarkt, te Leyden. Een lIEE]RERSfiï.'T§Jgeschikt voor Zomer- en Winterverblijf, met verscheidene Kamers, Koetshuis en Stalling, gelegen aan den Rijn, een half uur buiten Leydenmet de vrije Wandeling in de Plaats, daar tegenover gelegen. En nog Eene IS E EK E RTII'IZ l.\ CSroet de nooüige gemakken, desverkie- zende met PlantsoenBoomgaard Moestuin en Broeijerij aangenaam gelegen aan den Rijn, ruim een uur afstand van Leyden. Nadere information met gefranheerde Brieven onder dc Letters II. P. aan bet Bureau der Leydsche Cotirunt, De Ondergeteekende maakt zijne geëerde Begunstigers bekend dat bij eer. assortiment echte ilavana-Sigarcn heeft ontvangen tot zeer civiele prijzen; hij beveelt zicli in ieders gunst en aanbeveling. J. J. KNOTTER, Teydejt 19 November 1853. DojikcvstGcg. in Naar ZwolleMaandag 21 November 12 uur, Schipper C. HOLLANDER. 10 L. KROON. 11 K. VIERSMA. 11 J. HOUTZAGER. 12 J. BUISMAN. 12 K. de HAAN. 10 J. RAJER. verkoopt de Boekbandelaar C. C. van der IIOEK, alhier, de Boeken betreffende Godgeleerdheid RegtsgeleerdheidStaat kunde en Staathuishoudkunde. GeschiedenisLevensbeschrijvingenReisbeschrijvin gen en Aardrijkskundede Atlassen en KaartenKunsten en WetenschappenR>1 uur-Sierrekunde en Landbouw. AlkmaarWoensdag 23 Sneeh23 Amersfoort23 DeventerDonderdag 2 4 Kampen24 HoornVrijdag 25 AHe Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 'tVeerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel NoordhcllandGelderlandOverijsself riesland GroningenDrentheenz. De Verlrek-uren zijn opgegeven volgens de Reglementen, echter komen sommige schepen wel eens later door. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 19 November. Van 48 tot 51. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 19 November. Tarwe ƒ15.80 tot 16.50. Rogge ƒ10.60 tot 11.00. Gers^8.50 tot ƒ8.80. Haver 4.50 tot ƒ5.00. Paardeboonen 8.20 lot 8.40. Duiveboonen 9.00 tot ƒ9.30. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 18 November. 21 3 4 3! 4' Nederland, Werkelijke Schuld a Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg Haarlemmermeer Frankrijk, Certif3 Dito dito Rusland,Obl. hopeI 798 enl 816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obligatiëna Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild i Brazilië, 1824 100 M 5 Portugal te Londen3 Dito dito 4 Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën Koers van het Geld: Beleening 3 "Wissel-Disconto 3. pCt. 5 5 5 5 4 4 4 6 6 500 4 1 3 3 5 4 5 5 2y 2f 21 3r pCt. Laagst.koer*. Hoogst.koer.*. 60', 61 73' 73- 91<s 9 2 r3« 91 125 92 100J 103 j 102' 102[ 94 891 891 8S 691 1564- 156» 81 21 re 21/e 40J 40/s 6 re ?5|9e 891 89| 38f 38 J! 95 954 361 361 30 31» 221 221 4 Gebleven» 6 73J 92 fg- 102 21 f t ff 89' 95J 361 pCt. Prolongatie 4 pCt. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4