lijk zal maken, wat liet welbegrepen belang van liet vaderland vordert of toelaat. De Regering rekent daarbij op de wijsheid der vergadering, die niet wil dat de beraadslagingen over dit voorstel zouden kunnen onmogelijk ma ken dal de begrooting tijdig genoeg tot stand kwam. De Ilecren van der Brugglien en van Lennep hebben zich tegen liet in overweging nemen verklaard, hoofdzakelijk op grond van strijdigheid, en het niet bereikbare en ondoeltreffende van de bij het voorstel beoogde ontheffing j der mindere klasse. De Ileeren Donker, Rijk, van Goltstein Groen van Prinstercr, van Nispen j van Sevenaer en Sloet tot Oldhuis, waren gestemd voor het in overweging nemendoch uit zeer verschillende oogpuntenalgemeen echter om over de zaak licht te verspreiden. De vier eerste verklaarden zich bij voorbaat tegen de zaak, terwijl de Heer Sloet met het oog op den toestand der arbeidende klasse, zich ten voordeele van het voorstel uitliet, hebbende de Heer van Nispen zich over bet voorstel zelf nog niet uitgelaten. De zitting duurt voort. Telegrafisch Berigt van 6 uur 20 min. De in overwegingneming van liet voorstel van den Heer Thorhecke en acht andere Leden is na langdurige debatten aangenomen met 55 tegen 3 j stemmen. AMSTERDAM, 18 November. De Arr.-Reglb. alhier, kamer van correctie, heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van S. A. Dwars, schrijver van de Vermakelijke en Curieuse Roomsche Poppenkastenz. De Rcgtbank heeft aangenomendat de inhoud van het pamphlet eene zedelooze strekking bad en dal bet niet ter zake af doende was, dat sommige plaatsen uit andere schrijvers waren overgenomen, of dat de bekl. zich voor iedere uitdrukking niet bepaald aansprakelijk stelde, omdat de vervolging wegens de geheele strekking van het boekje plaats bad cn dienvolgensgeheel overeenkomstig bet requisitoir van het Openb. Min. den schrijver veroordeeld tot G maanden cellulaire gevangenis en 2 boelen elk van 150. Ook beeft de Rcgtbank de gesaisisscerde exemplaren verbeurd verklaard. OOSTENRIJK. WEENEN, 1G November, De Jesuiten hebben bun opvoedingsgesticht voor Lombardye van Chiari naar Brescia overgebragt; in Padua en Cremona worden thans door hen twee nieuwe soortgelijke grootc inriglingen voor onderwijs daargestcld. Men brengt deze uitbreiding in verband met de verwijdering van onderscheidene Hoog leeraren in de Theologie uit bet aartsbisschoppelijk seminarie van Milaan. TURKTE. KONSTANT1NOPEL7 November. Den laatsten der vorige maand had de Sultan het volgend schrijven ge- rigt aan den Groot-Vezier: Niet genoeg kan ik den ijver en de geestdrift mijner troepen roemen alsmede de verknochtheid en trouw die mij door al mijne ambtenaren en mijne onderdanen in het algemeenonophoudelijk is betuigd bij gelegenheid der toerustingen welke hebben plaats gehad sedert den dag waarop het waarschijnlijk werd dat het met Rusland opgerezen ge schil op eenen oorlog zou uitloopen. Daar de staat van oorlog thans een onbetwistbaar feit is, vertrouw ik dat elk voortaan met nog meer ijver medewerkenden zijnen pligt vervullen zal. Dewijl de ware oorzaak van dezen oorlog alleen gelegen is in het loffelijk besluit om de heilige regten en de onafhankelijkheid mijns rijks in stand te houden, heb ik, mij verlatende op Gods almagt en onder inroeping van den Heiligen Geest van onzen Profeet, besloten met de eerste dagen van bet voorjaar, met Gods hulp, tegenwoordig te zijn bij de vervulling van een zoodanigen pligt. Er dient alzoo nu reeds gezorgd te worden voor de aan stalten die mijn Keizerlijke sloet vereischt; en daar mijn hoofdkwartier eerst te Adrianopel zal gevestigd zijn, moet aldaar vooraf alles gereed gemaakt worden betgeen noodig is voor de krijgslieden die onder mijn bevel zullen staan. Gij moet derhalve, in overleg met al mijne Ministers, u beijveren alle gepaste maatregelen te nemen. Dat de Allerhoogste uit liefde voor zijn heiligen Profeet, ons rijk in alle omstandigheden doe zegevieren; en moge allen die daartoe medewerken, het heil in deze wereld en in de andere te beurt vallen." Uit telegrafische heriglen verneemt men dat de Turken het fort Kahle op de Aziatisch-Russische grenzen hadden genomen200 krijgsgevangen Rns- sen waren te Konstantinopel aangebragt. - De Russen hadden de Turken van het eiland bij Gioergevo verdreven doch het was onmiddelijk daarop door de Turken hernomen, die er zijn gebleven. Den lld«i hadden de Turken den aanval, door de Russen tegen de stellingen van Oltenizza gerigtafgeslagen. Het berigt, als zouden de Turken Bucharest hebben vermeesterd, heeft zich niet bevestigd; doch er wordt berigt, dat de Turken voorbij Bucharest zou den zijn getrokken na die stad op 3 plaatsen in brand te hebben gestoken en dat de Russen naar Kroonstadt of Brasfort in Zevenbergen terugtrokken. Een Turksch corps van 15,000 man was naar Moldavië gezonden, om de vereeniging te verhinderen van het corps van den Generaal Sacken met dat van Prins GorlscbakofT. Dat corps 50,000 man sterk, was den 16(lca over de Prath getrokken. De Keizer van Oostenrijk moet een legercorps naar Kroatië hebben gezonden. Een Turksch eskader was naar de Zwarte Zee gezeild. De Bevelhebber der Fransche vloot had zich verbonden om in de Zwarte Zee hulp te verleenen. Servië is gesommeerd om Turksche bezettin gen te ontvangen. Er heerschte te Konstantinopel volkomen rust. De geest drift was zeer groot. In de financien heerschte eene groote verlegenheid. Volgens latere berigten, betreffende de krijgsverrigtingen in Azië, is bet fort Kahle dat door 3000 Russen verdedigd werddoor de Turken stormen derhand ingenomen. Het gevecht was zeer moorddadig en kostte aan 1000 Russen het leven, 80 zijn krijgsgevangen gemaakt; 2000 karabijnen, model der jagers van Vincennes, uit Luiksche fabrieken afkomstig, en 3 stukken geschut zijn in banden der Turken gevallen. Het fort is geheel in de asch gelegd. Uit Weenen wordt van den 18dcn gemeld: Gisteren is hier van eene geloofwaardige zijde bet berigt ontvangen, dat de Turken tot aan den Donan zijn teruggedrongen. Er is bier officieel berigt uit Bucharest ontvan gen van den 14den: De Turken waren vrijwillig, zonder strijd, en na te Oltenitza de opgeworpen verschansingen te hebben vernield, de brug afgebro ken en bet quarantaine gebouw in brand gestoken te hebbenover den Donau teruggetrokken. De linker-oever is geheel door de Turken ontruimd. De re den hiervan is onbekend. En eindelijk uit Bucharest van den 13d™Xen gevolge der strategische operatien van den Prins Gortschakoff zijn de Turken bij Oltenitza over den Donau teruggetrokkenook bij Gioergevo zijn zij teruggedrongen. VEREE1VICJDE STATEN. NEAV-YORK, 4 November. Er is eene belangrijke ontdekking gedaan om aan het katoen eene groote elasticiteit te geven, waardoor deze stof uitmuntend geschikt kan worden ge maakt voor matrassen. AVanneer men nu de goedkoopheid dezer slof in vergelijking met de veren bedden en paardenharen matrassen, die hier veel worden gebruikt, in aanmerking neemt, zoo kan het niet missen of deze voortreffelijke eigenschap, gevoegd bij eenige andere, zooals bet gemis van eiken onaangenamen reuk, de gemakkelijkheid van behandeling, zindelijkheid, enz.zal aan deze uilvinding eene groote uitbreiding geven. Er heeft zich dan ook reeds eene maatschappij ter fabriceren dier matrassen gevormd. Den 2l,cn dezer heeft alhier een brand voor eene waarde van 400,000 dollars vernield; twee menschen zijn er bij omgekomen. Alhier zijn voor rekening der stad Frankfort 6000 vaten meel gekocht, met doel om aan de behoeftige ingezetenen brood voor verminderden prijs te leverener wordt nog meer meel met hetzelfde doel opgekocht. BUITENLANDSCilE BERIGTES. ESI «SE EAST 19. LONDEN, 1G November. Men zegt hier dat de Turksche leening van 100 millioen stellig zal doorgaan. Een met steenen geladen spoortrein is nabij Portland met volle vaart in zee geloopen, waarbij twee arbeiders zijn omgekomen; de machinist en de J stooker hadden nog tijd om in het water te springenwaaruit zij gered zijn. Een Californisch blad meldt dat er op een der kleine eilanden in de Stille Zuidzee eene Indiaansclie vrouw is gevonden, die er 18 jaren lang geheel alleen op had vertoefd. Zij was er achter gelalen door een' schoener toen zij nasporingen deed naar een barer kinderen. Zij is nu 60 jaren en opgenomen in het gezin van een Amerikaner, die op het eiland jagende, haar had aangetroffen. FRANKRIJK. PARIJS, 17 November. De Paus heeft in plaats van wijlen den Heer Garibaldi, den Heer Sac- coni benoemd tot zijnen Nuntius bij ons Hof. Het algemeen Hoofdbestuur der Hervormde kerk heeft bij den Minister van Eeredienst eene klagte ingediend tegen eenen Onderprefect, die op het kerkhof der gemeente Chelles (in het departement van de Oise) een aldaar openlijk begraven lijk van een Protestant heimelijk had doen opdelven en weder begraven nabij de plaats bestemd voor de lijken van ongedoopten zelfmoordenaren enz. In de zaak van het complot der Opéra Comique en Hippodrome is uit spraak gedaan; het Hof van Assises heeft van de 27 aangeklaagden slechts 6 vrijgesproken en de overigen tot onderscheiden straffen verwezen. Twee dusgenoemde Beunhazen alhier hebben zich uit de voelen ge maakt, de een met 200,000 fr. en de ander met 60,000 fr. aan schuldbrie ven, hun toevertrouwd om ze te verwisselen. Zij zijn naar Engeland gewe ken zeer behendige policie-agenten zijn hen nagezonden om ze op te sporen. In de zuidelijke departementen zijn de graanprijzen sterk aan het dalen. RADEN. KARLSRUHE, 16 November. De Aartsbisschop van Freiburg heeft niet alleen de leden van den R. K. Opperkerkcraad in den ban gedaan, waarmede hij hen had bedreigd, indien zij niet binnen 14 dagen zich onderwierpen aan zijne besluiten, en hun ont slag indienden aan de Regering, door wie zij zijn benoemd, maar ook den Burgemeester Burger, die hem als Regerings-Commissaris is toegevoegd. De Regering echter heeft den Ahcaris-Generaal van den Aartsbisschopdie aan Burger den ban beeft aangekondigdals overtredende de verordening van 9 de zer, in eene boete van ƒ50 beslagen, en besloten met de grootste strengheid tegen de aanmatigingen der geestelijkheid te handelen. Nadere berigten meldendat de Aartsbisschop voornemens was voor- loopig Freiburg te verlaten en zich naar Sigmaringen te begeven. Een Ka pelaan die ook den ban in de kerk had afgekondigd, is dadelijk gevangen genomen en tot 8 weken gevangenisstraf veroordeeld. De Graaf van Isenburg, die den Hessischen Minister Hassenpflug zoo heeft toegetakeld, is, wegens krankzinnigheid, in een krankzinnigenhuis opgesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3