LEYDSCHE RANT MAANDAG, 21 NOVEMBER. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen tO Centen afgegeven. BIMEXLANDSCIIE BERIGTEN. LEY DEN 19 November. Openbare Vergadering van den Gemeenteraad. Vrijdag 18 November 1853. Afwezig de Ileeren ten Sande, Cock, Taets van Amerongen Krantz en Olivier. De Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, worden vervolgens gelezen: lu. De verslagen omtrent de bezoeken van Burgemeester en Wethouders bij Vrouwen Kraammoeders en van het Evangelisch Luthersch Wees- en Oudeliedenhuis, op den 27 October en 14 November II. Aangenomen voor kennisgeving. 2°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 2 dezer maandNu. 25/1 houdende goedkeuring van het besluit van dezen Raad tot onderhandsche verhuring van het huis aan de Naakte Sluis aan J. P. Koppeschaar. 3°. Eene missive van Gecommitteerden tot de administratie der Vereenigde Gast- en Leprooshuizen van den 9 November 1853, N°. 103, bedenkingen inhoudende tegen het raadsbesluit van den 2den bevorens, omtrent de inrigting der localen in het Caeciliae Gasthuis. 4°. Eene missive van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium van den 9 dezer maand N°. 109, daarbij mcdedeelendo dat het onderwijs in de Hebreenwsche taal door hen is opgedragen aan den Student in de Letteren M. Salverda de Grave. Al deze stukken mede voor kennisgeving aangenomen. Daarna zijn door den Burgemeester overgelegd 1°. Rapporten van de Commissie van Finantie: a. Omtrent de rekeningen van Mren Regenten der Huiszilten- en Diaconie-Armen over 1847 en 1848, en van Bestuur ders van het Minuehuis mede over 1847 en 1848. b. Op het request van de gezamenlijke eigenaars van den Schouwburg. c. Op het adres van het Muziekgezelschap Vermaak door Toonkunst. 2°. Rapport van Burgemeester en Wethouders omtrent de in voering van den thermometer alcoömetrique bij de administratie der plaatselijke belastingen. Al deze stukken in de Leeskamer ncdergelegd. 3°. Adres van de gezamenlijke vleeschhouwersom in de vleeschhal ook kalfskoppen en pooteu te mogen verkoopen. 4°. Adres van de gezamenlijke pens-vrouwen, om weder in de penshal te mogen verkoopen. Gesteld in handen der Commissie voor de strafverordeningen. 5°. Een adres van de schippers varende in het veer tusschen deze stad en Deventer, omtrent de verlenging van den weg langs de Zijl. In handen der Commissie ad hoe. Alsnu komt in behandeling 1°. De voordragt omtrent de verpleging der zieke armen in bet Stedelijk Ziekenhuis. Na ampele deliberation over dit onderwerp is door het lid Ge vers voorgesteld: 1°. De behandeling der gewone zieken aan eenen der Stads doctoren tegen genot van een verhoogd tractement op te dragen. 2°. De behandeling der syphilitische zieken toe te vertrouwen aan eenen Medicinae et Chirurgiae Doctor, Nadat de leden de Moen en van der Hoeven bereids vertrokken waren, wordt vervolgen door het lid Gevers, aangezien de lijd reeds te ver verstreken isals motie van orde voorgesteldde verdere behandeling uit te stellen tot eene volgende vergadering waartoe met algemeene stemmen besloten zijnde, de vergadering is uiteengegaan. Er wordt hier ter slede thans veel gedaan om bij de ook hier eenigermate heerschende ziekte en groote behoefte van wege de duurte der levensmidde len de armen door buitengewone uitdeeling te ondersteunen. De Sub-Commiseie ter verzorging van cholera-lijders en hunne betrekkin gen, aan welke door den Gemeenteraad de som van 4000 is toegestaan, heeft aanvankelijk sedert den 14dcn dezer aan de behoeftigen van alle gezind heden ongeveer 8000 portiën elk van een Ned. kan, zeer krachtige vleescli- rijstesoep uitgedeeld, welk getal in de aanstaande week nog aanzienlijk staat te worden vermeerderden ook te koop gesteld zie de Advert.) en welke uitdeeling tot den 24s:cn December zal voortduren, tot welk einde tlII. Dia kenen der Ned. Ilerv. gemeente met onderling goedvinden van HH. Armverzor- gers bij de II. IC. gemeente, hunne soepkokerij welwillend verleenen. Aan de Israëlitische armen, (ter gemoetkoming aan hunne spijswetten) zal aanst. week hun aandeel volgens de waarde, hun in rijst worden uitgereikt. De leden der Commissie die zich met de inzameling van giften voor cho lera-lijders en hunne nagelalene betrekkingen hebben belast, beijveren zich in de doeltreffende aanwending van hulp door uitreiking van deksel, kleeding cn voedsel, van welke uitreiking wij vernemen dat nader meer uitvoerige opgave zal geschieden. Armbesturen en Geneesbeeren ondersteunen deze maatregelen door aanwijzing der wezentlijke behoeftigen. Zoo veel wordt er hier met onvermoeiden ijver en wijs overleg gedaan ter leniging der behoefte bij 't aanwezen eener ziekte wier uitbreiding men ook daardoor onder eerbiedig opzien tot Hem die over gezondheid en ziekte, over leven en dood beschikt naar Zijn welbehagen, hoopt te keer te gaan. Mogen die bemoeijingen en giften daartoe worden gezegend, en veel jammer en ellende lenigen of voorkomen. Mogen zij die daartoe zamenwerken ook in dit opzigt door de burgerij worden ondersteund; dat deze geen gehoor geve aan luijc cn bedriegelijke bedelaars, die door allerlei verdichte vertelsels de ligtgeloovige meewarige lieden, tot milddadigheid zonder nadenken of onder zoek bewegen, waardoor de bedelarij, die kanker der Maatschappij, met al hare ondeugden zoo zeer wordt in de hand gewerkt en voortgeplant, waar door verachtelijke bedelaars, al zamelen zij slechts bij centen in, bij hunne gewaande armoede 's wekelijks vaak veel meer guldens te verleren hebben dan menig werkman, en in liederlijke brooddronkenheid leven, terwijl eerlijke armoede verhongert. De Secietaris dos Konings voor de zaken van landbouw en nijverheid, de Heer W. J. Wollerbeek, heeft aan de vergadering van het Koninkl. Insti tuut van Ingenieurs te Delft, een schrijven gezonden, waarin het volgende vooorkomt: De Koning, acht gevende op de slechte inrigting der buurten en de weinige geschiktheid van de woningen voor de behoeftige volksklasse iri het vaderlanden gezien hebbende wat tct verbetering van dien noodlottigen toestand in Engeland, België en Frankrijk beproefd wordt en gedaan is, heeft mij opgedragen u beleefdelijk uit te noodigenom deze zaak tot een onderwerp van gezette overweging te maken. Z. M. wenscht, door den Raad of door eene Commissie uit de leden van het Instituut, ie worden ingelicht omtrent de vereischten cn inrigting eener arbeiderswoning, welke, voldoende aan de regelen der gezondheidsleer en overeenkomstig de behoeften van onzen landaard, tevens door de billijkheid der kosten van oprigting een waarborg oplevert tegen geldelijk verlies, cn omtrent de middelen, welke zouden kunnen leiden ter verbetering van den hoogst ongunstigen toestandwaarin de arbeidende standen in dit opzigt verkeeren. Naar aanleiding daarvan zijn de Heeren H. F. G. N. CampF. YV. Conrad M. 11. Conrad, Dr. G. J. Mulder, YV. N. Rose cn Is. YVarnsinck tot eene Commissie benoemd. Denl3den beeft Ds. Jentink de stichting van de YVeslerkcrk te Harlingen vóór 300 jaarplegtig herdacht. Tevens verjaarde toen de dag waarop dat gebouw, eerst tot kasteel of blokhuis van de Spanjaarden gebezigd, tol eene

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1