LEYDSCHE COURANT#" YRÏJDAG, 18 NOVEMBER. rT lxp BIMENLANDSCHE BERIGTE.W Do Courant wordt MaandagWoensdag en Die van Maandag komt De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven -- i - v/- ,i LEY DEN 17 November. In den avond van Donderdag 10 November II. beeft er in liet Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis der Nederd. Hervormde gemeente alhier, cene eenvoudige maar niettemin feestelijke plegliglieid plaats gehad, welke hij allen die ze hijwoonden eenen aangenarnen indruk heeft achtergelaten. De Zeer Gel. Heer Dr. C. W. van Kaathoven was op dien dag 25 jaren Regent van het Godshuis geweest. Zijne mede-Regenten en Vrouwen Regentessende sup poosten en vooral ook de vele kinderen van dut groote gezin braglen aan hem, den hooggeachten Vriend en Verzorger, de hulde hunner ondubbelzin nige erkentelijkheid, dat de waardige man onder Gods zegen zoolang gespaard bleef bij zijn nuttig leven en bij de onvermoeide zorgen ook tot welzijn van het Weeshuis. Op onbekrompen wijze heeft de achtbare Regent de feestelijke deelneming in zijn geluk aan allen beantwoord; terwijl de hartelijke bede tot den Goddelijken Vader der weezen opgezonden voor het behoud van zijn leven eene welsprekende uitdrukking gaf aan de betamelijke feestvreugde in het liefdadig gesticht genoten. [Ingezonden.) Het Concert door liet Muziekgezelschap Vermaalt door Toonhunst 11. Maandag, waarvan de opbrengst aan de Commissie tot verzorging der cholera!ijders en hunne heirekkingen zou worden ter hand gesteld, heeft de aanzienlijke som opgebragt van ƒ352.20. Voornoemd gezelschap heeft alzoo alle reden om zich in het welslagen zijner onderneming te verblijden, terwijl de bewustheid van vele ongelukkigen alzoo nuttig geweest te zijn, het gezelschap en allen die tot het voorgenomen doel deelnemend medewerkten, tot eene aangename voldoening moge strekken. Onder de in de Staats-Cour. van gisteren vermelde van door Z. SI. verleende octrooijen vindt men genoemd: een in dato 7 November in 1852, voor den tijd van 15 jaren, verleend aan F. Droinet alhier, op de uitvin ding van verbeteringen in de vervaardiging van gaz, ten doel hebbende de gelijktijdige bereiding van lichtgaz en beenzwart, ten dienste der suiker raffinaderijen. De directie van TcjIers Stichting en de leden van l'eylers Godgeleerd Genootschap hebben in hunne vergadering van 11 Novemher 11. uitspraak gedaan over eene Nederduitsche Verhandeling, met het motto: De Godge leerdheid moet op de Hoogescholen behandeld wordenten dienste der Wetenschapingezonden ter beantwoording van de uitgeschrerene prijsvraag: over het eigenlijke wezen der Godgeleerdheid als wetenschap." Zij hchhen geoordeelddat dit stuk als geheel onvoldoende ter bekrooning in geene aan merking kon komen. Het naambriefje is daarna ongeopend verbrand. Den 14<lc" dezer heeft in de gemeente Naaldwijk de eerste voorlezing plaats gehad, ter bevordering van den landbouw. Eene talrijke menigte uit alle rangen en standen was daartoe te zamengekomenaan welke de Heer Gevers van Endegeest in korte maar krachtige bewoordingen den oorsprong en het doel dezer voorlezingen heeft opengelegd en het hoofd van het gemeente bestuur, namens de door Z. M. den Koning benoemde Commissie, dank ge zegd voor zijnen betoonden ijver ter bevordering dezer goede zaak. Nadat de Heer Gevers de verder te vervullen taak aan den Heer Dr. Oudemans hail opgedragen, heeft deze het woord gevoerd over de zamenstelling en de eigen schappen van de dampkringslucht, en den invloed daarvan op het leven en den groei van dieren en plantenen zijne beschouwingen opgehelderd. Te Rotterdam is in een klein huisje over de oude Plantagie, bij het opnemen van vloertegels, eene gewone oude kan van aardewerk gevonden, ge vuld met verschillende zilveren muntspeciën, als Zecuwsche rijksdaalders achtentwintigen, daalders, oude guldens enz., ter waarde van p. m. 1,500. Te Vlaardingen zijn den 13dcn en 14dea weder een aantal schepen mot 10 tot 25 last haring aangekomen den 14dea zijn er 4000 ton volle haring verkocht. Op de den 14dca te Gorinchem gehouden paardenmarkt, waren bijna 2400 paarden aangebragt, er was veel handel. Uit Hoorn schrijft men aan het Handelsll. van den 14dea het volgende: Het is heden alhier een dag van buitengewone drukte. Onze havens zijn op gevuld met schepen uit bijna alle provinciën, de herbergen zijn vol van vreemdelingen uit alle streken van ons land en ook uit nabij gelegen landen, die allen opgekomen zijn, om op onze beroemde najaarsmarkt vee te koopen. Heerlijk is het gezigt over onze hoofdstraat, die in bare gansche aanzienlijke lengte aan twee kanten, gelijk ook de nabij gelegene uitgebreide marktplaats, volgepropt is met het schoone vee, dat onze provincie in zoo ruime male oplevert. Naar gissing zullen er nagenoeg 8000 stuks rundvee aangevoerd zijn, behalve de kalveren. Levendig was de handel in hetzelve en er wer den over het algemeen goede prijzen besteed, liet schoone, droogo weder, dat zelden het deel van dien marktdag is, zette aan den handel veel lust en levendigheid bij en verschafte onze stad eene werkzaamheid en een voordeel, dat werkelijk niet gering genoemd kan worden. Men verneemt dat de oorspronkelijke portretten van Huig de Groot en Maria van Reigersbergenuit de verzameling nagelaten door Mr. Jeronimo de Vries en vervaardigd door van Miereveldt, onder algemeene toejuiching zijn aangekocht door de Rem. kerk te Amsterdam voor ƒ475. [Amst. C.) Dezer dagen heeft de publieke verkoop plaats gehad van het landgoed de Havezate ter Heyl, provinciën Groningen en Drenthe, groot ruim 1700 bunders. De geheele opbrengst van huizen, tuinen, bosschen en landerijen, heeft de aanzienlijke som van ongeveer ƒ192,000 bedragen. Vrijdag II.zegt de Pr. Gron. Cour. werd er feest gevierd ter Akademie- drukkerij van den Heer Jan Oomkens. De oudste der Groninger letterzetters, Hendrik Schotema, herdacht op 66 jarigen leeftijd zijne 50-jarige dienst bij den Heer Oomkens, diens Broeder en Vader, nadat hij vroeger reeds 7 jaren op andere drukkerijen was werkzaam geweest. Na eene gepaste toespraak in dichtmaat, werd hem van wege zijne Patroons eene fraaije zilveren tabaksdoos ten geschenke aangeboden als blijk van erkentelijkheid voor zijne langdu rige dienst. Te Groningen had het zoontje van zekeren A. Jongbloed, die in be krompen omstandigheden is, een lederen portefeuille met 600 aan bank papier gevonden; de vader heeft het dadelijk door den stads-omroeper laten uitklinkenwaardoor het verlorene in handen van- den regten eigenaar is teruggekomen. Te Maastricht is den 13to overleden de Heer J. Le Bron de Vexela, gepens. Generaal Majoor titulair van het Oost-Indische leger, Ridder der Militaire Orde 3de kl. en van de Orde van den Ncderl. Leeuw, in den ouder dom van ruim 60 jaren. Zijne roemvolle loopbaanzijn dapper en moedig gedrag zoowel in de Javaschc oorlogen, als in Staals-Vlaanderen gedurende den Belgischen opstand deden hem rangschikken onder de verdienstelijkste Officieren van het Nederlandsche leger. Allen die hem kenden, droegen hem achting en vriendschap toe en een ieder betreurt daar zijn afsterven. 'sGRAVENHAGE, 17 November. Z. M. heeft aan den Gencraal-Majoor II. F. K. Duynkcr, zijnen Adjudant in buitengewone dienst, vergunning verleend tot het aannemen van de Kommandeurs-Orde van het Legioen van Eer, hem door den Keizer der Fran- schen geschonken, alsmede aan den Luitenant-Kolonel der Artillerie E. van Löben-Sels, Adjudant van Z. K. II. Prins Frederiktot het aannemen van de Ridder-Orde van S'. Anna 2dc klasse, hem door den Keizer van Rusland ge schonken. Z. M. heeft op verzoek eei-vol ontslag verleend aan G. M. Koentz als Burgemeester van Wychcn en Balgoy. Z. M. heeft gisteren een groot diner teil Hove gegeven aan al de leden van de Tweede Kamer. Z. K. II. Prins Frederik is naar Berlijn vertrokken om zijne Gemalin van daar af te halen en binnen 10 dagen terug te keeren. De Minister van Justitie zal voortaan Dingsdags ten 1 ure gehoor verleencn. Heden wordt, door het uitsteken der vlaggen van de openbare gebou wen, de 40ste verjaardag van de herstelling der onafhankelijkheid in het jaar 1813, in de residentie herdacht. In de zitting van den Gemeenteraad alhier, van eergisterenis door de Heeren de Pinto, van der Duyn en Gebel een voorstel gedaan, strekkende tot het indienen van een adres aan den Koning en aan de beide Kamers der Slaten-Generaaltot opheffing der wettelijke bepalingen, welke de uitoe fening der vrije visschcrij in den weg staan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1