bepalingen 1 etrckkelijk liet bouwen en planten binnen tien omtrek van ves tingwerken van tien Staat; 2". tot bekrachtiging eener met tie Ncderlandschc Uandel-Maatschappij gesloten overeenkomst3°. tot vaststelling der hoofdstuk ken 1, II, IXA en IXB der staalsbegrooting voor 1854; 4°. tot aanwijzing der middelen tot dekking der uitgaven begrepen in de staalsbegrooting voor het volgende jaar, hebben hare eindverslagen ter tafel gebragt. De Kamer heeft bepaald1°. dat do beraadslagingen over het eerste wets voorstel zullen gehouden worden op aanstaanden Maandag den 14I,cn dezer, na afloop van die over de voordragt van wet tot herstel van het muntwezen in Wesl-Indie, waaromtrent in de vorige zitting het eindverslag is uitgebragt 2°. dal de behandeling van het tweede wels-ontwerp zal plaats hebben op den dag volgende op dien waarop de beraadslagingen over bet eerste zullen zijn afgeloopenen 3°. dat de dag der beraadslaging over de overige wets ontwerpen nader zal worden vastgesteld. De Commissie van Rapporteurs voor bet ontwerp van wel lot vaststel ling van bet Vlldc Hoofdstuk der Staatsbegrooling voor 1854, R. K. Ecre- dienst, heeft, in aanmerking nemendedat de Regering den 2dcn November jl. bij de Mem. van beantwoording, een gewijzigd wets-ontwcrp heeft gevoegd waarin geldsommen zijn ingevuld, die aanvankelijk pro memorie waren uit getrokken, alsmede dat dit wets-ontwcrp, wat de bcstanddeclen der bedoelde artikelen betreft, vergezeld gaat van eenen uilgcwerktentoelichtenden staat, eene nieuwe overweging daaromtrent in de Afdeelingcn noodig geoordeeld. De Commissie van Rapporteurs voor bet wets-ontwerpbevattende be palingen betrekkelijk het bouwen enz., binnen zekeren afstand van de ves tingwerken van den Staatheeft geen nader onderzoek in de Afdeelingcn noodig geoordeeld. De Commissie van Rappoiteurs, wegens het ontwerp voor de aflossing van schuld, bestaande uit dc llcercn van Rosse, van IloëvellIlugeriholtz Hoffmann en van Rappardheeft eene conferentie gehad met den Minister van Finantiën, ten aanzien van eene door een der Rapporteurs voorgestelde wij ziging van het ontwerp, met welke wijziging de Minister zich echter niet heeft kunnen vereenigen. De Regering heeft niettemin van hare zijde eene wijziging in bet ontwerp gebragt, en dc som, bestemd ter amortisatie en aflossing van schuld, oorspronkelijk gesteld op 13,508,664, gebragt op ƒ15,608.664, en de middelen om daarin te voorzien verhoogd met de be schikbare middelen van de dienst van 1851 van ƒ100,000 en met die uit dc dienst van 1852 van 2 millioenen. De Commissie beeft begrepen, dat de alzoo gewijzigde voordragt een tweede onderzoek in de Afdeelingcn vereischte. Provinciale Stalen van r£uidh»lland. Zitting van Vrijdag 11 November. In deze zitting is beraadslaagd over het ontwerp-reglement voor de kleine Westeindsche veen- en droogmakerijgelegen onder de gemeente Stompwijk. Dit reglement is ten slottezonder hoofdelijke stemming aangenomen en zal ter goedkeuring aan Z. M. den Koning worden opgezonden. Al de voorhan den zijnde werkzaamheden hiermede afgeloopen zijnde, heeft de Voorzitter, namens den Koning, deze najaarszitting voor gesloten verklaard. BUITENLANDSCHE BEIUGTEN. BELGIE. BRUSSEL, 11 November. Volgens bet ofliciele overzigt van den buitenlandschen handel in 1852, heeft de invoer uit Nederland in dat jaar eene waarde van 43,500,000 fr. bedragenen de uitvoer van Belgische producten derwaarts 44.400,000 fr. De invoer uit Nederland heeft in 1852, 12 pCt. meer bedragen dan in 1851 en 14 pCt. meer dan het gemiddelde jaarlijksche hedrag van het laatste vijf jarig tijdvak. De invoer uit Nederland van vlas, ruwe suiker, koflij, granen, wolruw koper en boter is toegenomendie van onbewerkten tabakedel gesteenten oliezaden en indigo is verminderd. De uitvoer van Belgische pro ducten naar Nederland heeft in 1852, 11 pCt. meer bedragen dan in 1851, en 20 pCt. meer dan het gemiddelde jaarlijksche bedrag van bet laatste ijljarig tijdvak. Dc vermeerdering van den uitvoer is vooral merkbaar bij dc geweven katoenen stoffen, smeedijzer, zink, vet, smeer, enz., granen, scheikundige producten en linnen weefsels. Alleen dc uitvoer van laken en werktuigen is eenigermate verminderd. In de jongste zitting der Belgische Academie van Wetenschappen is door den Hooglceraar Morren een vergelijkend overzigt gegeven van de on gunstige graanoogsten in Europa sedert bet begin dezer eeuw. Hij leidde daaruit af dat het misgewas van dit jaar met dat van 1801 overeenkomt maar van dc andere verschilt, omdat het niet veroorzaakt is door eene plan tenziekte, noch door schadelijke insecten, maar door eene geheel eigenaardige weersgesteldheid: de zachte winter cn het koude voorjaar hebben namelijk de ontwikkeling belemmerd van die plantendcelen welke vooral werkzaam zijn bij de voortbrenging van den graankorrel. Dc Hoogleeraar deed opmer ken dat het verschijnsel, door welks gevolgen Europa thans gedrukt wordt, zichvoor zoover hij zijne onderzoekingen had uitgestrekt, eerst na eenen tusschentijd van nagenoeg eene halve eeuw bad herhaald. Hij besloot met de gevolgtrekking, dat er voor de volksvoeding en voor de veiligheid der natiën, wezenlijk nut te trekken is uit eene naauwkeurigc en voortgezette waarneming der verschijnselen betreffende de weersgesteldheid en den plan tengroei. Dc trein die 11. Donderdag avond ten 8 ure van Parijs vertrok, is eerst beden middag kwartier over twaalf ure te Brussel aangekomen. Tusschen Amiens cn Corbie is deze treindie men denkt dat uit hoofde van de dikke mist langzaam reeddoor een goederentrein ingehaaldzoodat er drie wagens van dien trein cn de achterste van den ander zwaar beschadigd zijn. Echter is slechts een rei/.iger te Douay afgestapt wiens aangezigt gewond was, en drie beambten gekwetst geraakt, doch niet gevaarlijk. De overige reizigers zijn behouden te Brussel aangekomen. FRlNKItU li. PARIJS, 10 November. Er worden thans verbazend groote sommen besteed aan opera-zanders en zangeressen. Zoo beeft Mad. Cruvelli eene verbindtenis met de opera gesloten, voor 2 jaren tegen eene jaarlijksche toelage vari 100,000 fr.; de keuze der rollen zal aan haar staan, zij zal 4 maanden verlof hebben en 2 malen per week zingenzoo zij 3 malen per weck optreedt, zal zij bovendien daarvoor 1,500 fr. ontvangen. In bet tweede jaar zal zij 150,000 fr. erlangen, dewijl zij dan ook geëngageerd is voor 2 maanden barer rust, de maanden Junij cn Julij 1855, wanneer de algemeene tentoonstelling plaats grijpt, voor ieder van welke maanden haar 25,000 fr. zullen worden toegelegd. Op de Saöne is van de sleepboot Isly met koopgoederen cn 2 schepen op sleeptouw hebbende, dc ketel plotseling gesprongen. Dc 5 manschappen der bemanning werden in de lucht geslingerd of vrecselijk verminkt. Het schip is onmiddelijk gezonken. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. PKIillSEW BERLIJN, 10 November. Overmorgen wordt alhier naar aanleiding van het nieuwe strafwetboek voor de eerste maal door de criminele regtbank eene zaak behandeld wegens godslastering. Dc onderhandelingen tusschen onze Regering en de Russische over de voortzetting van den spoorweg van Koningsbergen naar de Russische grenzen zijn geëindigdzoodat de werkzaamheden tot den aanleg van dien weg nog vóór den winter zullen beginnen. Een der uitstekendste geleerden, de Rabbijn J. Spire, is te Posen in den ouderdom van 77 jaren overleden. Te Genève wordt thans eene Italiaansch-llcrvormde gemeente opgerigt, bestaande uit Italianen, die wegens de gebeurtenissen van 1848 en 1849 naar Genève gevlugt en tot dc Hervormde godsdienst overgegaan zijn. HESSEN. Te Kassei heeft veel opzien gehaard hetgeen tusschen den Graaf van Iscn- burg, schoonzoon van den Keurvorst van Hessen, en den Hessiscncn Minister Hassenpflug is gebeurd. Ten gevolge namelijk van men weet niet juist wel ken twist heeft dc Graaf den eersten Minister uit den schouwburg geroe pen en hem op de markt een pak stokslagen toegediendin 't bijzijn van eene talrijke menigte burgers en is daarop bedaard naar huis gestapt, den gevreesden eersten Minister, druipende van bloed en met builen aan hoofd en aangezigt bedekt, achterlatende. Daar de Minister onmiddelijk last gaf den Graaf ge vangen te nemen, heeft deze zich in allerijl uit de stad verwijderd. Men zegt dat eene weigering des Ministers, om zekere Gravin von Wachtersbach in den Keurhcssischen Vorstenstand te verheffenoorzaak van die kloppartij is geweest. Door de vrienden van den lieer Hassenpflug wordt gezegd, dat de Graaf aan vlagen van krankzinnigheid lijdt, hetgeen hier en daar geloof vindt, daar zijn vader met dezelfde kwaal behebt is. De Keurvorst beeft den 7den aan den Minister Hassenpflug den volgen den brief geschreven Mijn waarde Staats-Minister Hassenpflug! Ik heb uit uw schrijven van he den vernomen, dat gij ter zake van het voorval van den 4den dezer, hetwelk ik zeer betreur, verdere stappen wilt doen. Ik koester echter den levendigen cn dringenden wensch, mij ook voor het vervolg van uwe tot hiertoe bewc- zene trouwe diensten te verzekeren, en vorder uit dien hoofde, bij bet inmid dels aangevangen geregtelijk onderzoek, als een bewijs van uwe verknocht heid aan mij dat gij u van alle verdere stappen onthoudt, daar ik van de hooge regtschapenhcid uwer denkwijze ten volle overtuigd ben en met bijzon dere welwillendheid verblijf uw toegenegen enz. LFXEHBURC;. 8 November. De Commissie uit de Kamer, belast met het ontwerpen van een adres van antwoord op de openingsrede, heeft haar ontwerp in de zitting van heden aangeboden. Zonder regtstrccks het nieuwe bewind aan te tasten, wordt in het adres de aftreding der vorige bewindslieden betreurd, die, zoo leest men daarin, de sympathie des volks genoten. Na eene woordenwisseling, gedurende welke de Heer Simons, Voorzitter van den Ministerraad, beeft te verstaan gegeven, dat bijaldien zekere paragrafen van het adres niet wierden gewijzigd, eene ontbinding der Kamer er bet gevolg van zou kunnen zijnwerd de beraadslaging over bet adres op aanstaanden Maandag bepaald. Voorleden jaar heeft de Kamer eene wet aangenomen waarbij de Regering gemagtigd werd voor eene waarde van 150,000 fr. aan koperen munt te slaan. Daar hel in het belang van bet Groothertogdom iswegens zijne handelsbetrekkingen op de Fransche grenzen eene mnnt van billioen te heb ben gelijk aan die van Frankrijk, werd bet noodig de ten vorigen jare aan genomen wet te wijzigen, ten gevolge van het door dc Fransche Regering genomen besluit, hare koperen munt uit den handel te nemen cn ze te ver vangen door de bronzen munt. Eene nieuwe wet in dien geest is daarop door de Kamer goedgekeurd, en reeds heeft de Regering van het Groother togdom met een Amsterdamsch huis onderhandeld over de vervaardiging van 150,000 francs billioenen munt. «AHEX. Den 9<1<!l1 is een besluit van den Groothertog, betreffende de geschillen met den Aartsbisschop van Freiburgin hel licht gekomen. Tot nader bevel zal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2