LEYDSCHE COURANT/ m N". «««Eiss) y 'iii \m-i \Jtö: 1853. MAANDAG, 14 NOVEMBER. Do Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond, /- A* v|* J? De Prijs der Courant is ƒ12 i» het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. r Til BffliYENLANDSCIïE BERIGTEY. LEYDIiN 12 November. Bij den landman J. v. S. te Voorbout, werden onlangs eenige koeijen ziek zcodat hij de hulp van den Rijks-Veearts Sieygcrwalt inriep. De verschijn selen der ziekte waren ongewoon en deden aan vergiftiging denkenzoodat bij de hulp verzocht van Prof. van der Boon Mesch. Genoemde Hoogleeraar heeft daarop bet gras, de mest waarmede bet land bemest was, de boekmaag van ecne der gestorvene koeijen en de daarin aanwezige voedselstoffen en de melk van twee aan de ziekte lijdende koeijen onderzocht, en in alle deze stoffen, lood-verbinding gevonden. Naderhand bleek het, dat de landman in bet begin van September zijn gehooid land met van eenen schipper ge kochte mest had bemest, dal dc koeijen slechts 14 dagen op dit land wa ren geweid, toen de ziekte zich openbaarde, en niettegenstaande alle aan gewende middelen, zijn er van de 12 koeijen die op dit veld geloopen hadden 7 gestorven: dc 5 anderen zijn hersteld. In de gebruikte mest is alzoe de oorzaak der ziekte te zoeken: zij was voorzeker afkomstig uit ecne loodwit- fabrieken dit vermoeden is bevestigd, daar in de mest stukjes steen gevon den zijndie oppervlakkig met loodwit waren bedekt. Het ware te vvcnschen dat zulke mest van bet land gewecid werd. Reeds 3 jaren geleden heeft Prof. van der Boon Mesch in deze Courant tegen het gebruik van die mest stof gewaarschuwd, dewijl hij daarin lood gevonden had, en ook toen de koeijen vergiftigd en sommigen daarvan gestorven zijn. Den 10dcn zijn te Vlaardingen weder 4 schepen met 2229 lasten haring binnengekomen en verscheidene anderen waren nog in het gezigt. Als eene merkwaardigheidwordt uit Hoorn aan het Handelsblad ge schrei en, mag men vermelden, dat dezer dagen te Wognum, nabij onze stad gelegen, cene boeren-hofslede met het daarbij behoorendc land verkocht is voor de aanzienlijke som van 44,000, terwijl diezelfde hofstede met denzclfden grond, nog geene 40 jaren geleden, aangekocht is voor de som van 7,300. Welk cene stijging van waarde, gegrond op de rijzing der productendie in onzen omtrek tot eene buitengewone hoogte gestegen zijn Op het landgoed van Jhr. de la Court te Baarschot, in Noordbrabant zouden in eenon kelder 2 kisten met kerkelijke versierselen ontdekt zijn van groote waarde. Den 9dc" is de wolspinnerij van den Heer Delnoz te Maastricht door brand vernield; alles was legen brandschade verzekerd. 's GRAVENHAGE, 12 November. Z. M. beeft benoemd tot Ridder der orde van den Ned. Leeuwden Kapi tein J. Boogacrd, van bet 3(le reg. Inf., en den Kapitein Derville, Adjudant van den Militairen Commandant van Parijs, en tot Ridder der orde van de Eikenkroon Dr. Roux, Secretaris van de statistieke Verceniging te Marseille. Z. M. beeft, op verzoek eervol ontslag gegeven aan G. A. Arends, als Burgemeester van Ezinge. Bij Koninklijk besluit van 29 September jl.is bepaald dat bel besluit van G October 1840, nopens het stoken van gcdisteleerd uit aardappelen, nog van kracht en in werking blijft tot 15 October 1854, of tot zoodanig ander vroeger tijdstip, als waarop bij de wet andere bepalingen omtrent deze stokerijen zullen worden ingevoerd. Z. M. beeft een nieuw en schitterend blijk gegeven van zijne belang stelling in onze industrie. Men verneemt, dat de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouwop 's Konings aansporing zal uitgeven eene Tuinhouw-Flora van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingenop den voet zoo als sedert lang in Engeland en België derge lijke periodieke geschriften verschijnen. De Koning heeft voor een zeer aan zienlijk aantal exemplaren op deze onderneming ingeteekend. II. M. de Ko ninginII. M. dc Koningin-Moeder, Z. K. II. Prins Frcderik der Nederlanden ondersteunen ze mede krachtdadig. Onder de vele aanzienlijke bevor deraars van deze zaak, wier namen, hij den eerlang te verspreiden prospec tus, zullen worden bekend gemaakt, noemt men aanvankelijk Z. Exc. den Heer Mr. G. C. J. van Boenen, Minister van Binnen). Zaken, den H. E. G. lieer Mr. D. J. van Ewyck van de Bildt, 's Konings-Commissaris in Noord- liolland, den Minister van Staat J. J. Rochussen de Hceren A. van der Hoop, F. van der OudermeulenMr. H. J. Koenen, te Amsterdam, Z. Exc. den Graaf van Limburg Stirum te Arnhemden Oostcnrijkscltcn Gezant Barqn Dohlhoff, en anderen. De redactie is opgedragen aan eenige der leden van het Bestuur der Maatschappij. Onderscheidene andere deskundigen hebben hunne medewerking toegezegd. Hieronder noemt men den Kolonel Jhr. von Sicbold wiens talrijke ontdeklïingpn op Japan gedaan zoo veel hebben hijge dragen tot onze kennis van dat Rijk, en tot den bloei van den plantenhandcl. Onder de bloemistenwier namen als medewerkers zijn hekend geworden behooren de Heeren C. Glym en B. C. Affourlit, beiden te Utrecht. De Schout-bij-Nacht Q. M. R. Ver-IIuell heeft met zijne gewone bereidvaardig heid, en om met zijn uitstekend talent de wetenschappen te ondersteunen, reeds een groot deel der illustralien vervaardigd. Uit een en ander is op te maken, dat deze onderneming reeds veel deelneming en medewerking onder vindt. Men meent dan ook te mogen verwachten, dat zij, onder zulke goede voorleekenen en onder 's Konings hooge bescherming aangevangen, ons va derland lot nut en tot eer zal zijn. Het voornemen bestaat ook om eene uitgave in de Franscbe taal het licht te doen zienten einde daardoor de Nederlandsche ontdekkingen, en den voortgang, die onmiskenbaar ten onzent plaats heeftelders nog meer le doen bekend wordenen de geheele onder neming daardoor meer dienstbaar le maken aan de betrekkingen van onze kweekers met het buitenland. Volgens den Echo Universel zon Z. M. een besluit hebben genomen ten opzigte van bet huwelijk der Officieren bij de landmagt. die geen deel nemen in het weduwen en weezenfonds. Voortaan zullen de Officieren, die op deze wijze huwen kunnen verzoeken teruggave vau een gedeelte van de geconsigneerde somdoor den Minister van Oorlog geëischtop vaste goede ren of op kapitalen, ten hunnen naam staande, aangewezen; voorts zal die som voortaan niet meer dan een jaarlijksch inkomen van ƒ400, in plaats van de thans bepaalde som van ƒ600, behoeven op te leveren. II. M. de Koningin-Moeder is Donderdag namiddag van Soestdijk op baar paleis aan het Scheveningscbe Tolhek aangekomen. Z. M. wachtte baar daar op en spoedig verscheen Z. K. H. Prins Frcderik om haar to begroeten. De Minister van Justicie heeft bekend gemaakt dat bij voortaan gehoor zal verleenen op Dingsdag des namiddags ten 1 ure. Eergisteren avond is alhier in bijna 69 jarigen, ouderdom overleden de Ileer Mr. S. P. van Idsinga, Ridder der Orde van den Neder!. Leeuw, oudste lid van de Algeiiieenc Rekenkamer. Alhier is Woensdag den 2<lcn dezer ecne afdeeling gevestigd van de Evangelische Maatschappij tot bevordering van waarheid en godzaligheid onder R. K., onder een bestuur van 7 leden, van welke de Wei-Eerwaarde Heeren Kramer, Herman de Ridder en Jas, Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn. Wsveetie Frenzies' eieir StttUrn- Tieiict'tttsl. Zitting van Donderdag 10 November. In deze zitting (waarvan wij met een woord in onze vorige hebben gespro ken) is de Heer Heemskerk, benoemd in het hoofdkiesdistriet Haarlem, wiens geloofsbrieven in orde bevonden waren als lid der Vergadering toegelaten. Onder de in deze zitting ingekomen stukken behoorencene missive van den Minister van Koloniën ten geleide van eene publicatie van den Gouver neur-Generaal van Nederl. Indie- tot verlenging van het verbod van invoer van buskruid eri schietgeweer in havens op Sumatraen eene missive van den Minister van Builen). Zaken ten geleide van ecne overeenkomst met liet Groot-llertogdom Hessen tot uitlevering van boosdoeners. Die stukken zijn gesteld in handen van twee conimissiendie nader daaromtrent verslag zullen uitbrengen. De wets-ontwerpen a. tot vaststelling van de begrooling der uitgaven voor de Algemeene Lands-Drukkerij over 1854; b. verklarende bet algemeen nut van den aanleg van eenen kunstweg van Swichum (provincie Friesland), naar den weg van Warrega naar Goutuin cn Leeuwarden; c. tot vereffening van liet tekort over bet dienstjaar 1848, zijn achtereenvolgens met alge meene (56) stemmen aangenomen; bet eerste en laatste zonder beraadslaging, en het tweede nadat door den Minister cene verandering was gebragt in de beweegredenen, die tengevolge daarvan aldus zullen luiden: bAIzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de aanleg van een kunst weg, leidende van het dorp Swicluim, in de gemeente LeeuwarderadecI naar den aan te leggen grindweg van Warrega naar Goutum, in het publiek be lang der gemeenten LeeuwarderadecI en Idaardcradeel noodig is." De commission van Rapporteurs voor de wets-ontwerpen: 1°. houdende

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1