LEYDSCHE COURANT WOENSDAG, 9 NOVEMBER. S 2,658.91 2,032.19} ri Do Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt De Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke nommers Centen afgegeven BINNENLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN 8 November. Naar wij vernemen beeft zich op Zalurdag jl. ook bier ter stede eene ver- eeniging van leden van bet Metalen Kruis gevestigdmet bet doel van vriend schappelijk verkeer, tot voortdurende berinnering aan liet vroegere krijgsmans leven, in vaderlandschen zin, vrij van alle eenzijdigheid op bet gebied van Staat en Kerk, en tot bevordering van den in de gedenkwaardige jaren 1830 en 1831 vooral zoo krachtigen volkszin, ook bij bet jongere geslacht, bij de jeugdige zonen des lands. De vereeniging draagt den naam vanHet Metalen KruisAf deeling Arrondissement Ley denen heeft, na vaststel ling van haar Pieglement, behalve de oprigters Mr. 11. C. Huyser, Dr. C. Leemans en den lieer B. W. Wttewaal ook nog tot bestuurders gekozen de Heeren II. Ilenkes en II. M. Manger Muntz. Bij besluit van Z. M. van den 4<len is onder andoren het eereleeken tot belooning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen toe gekend aan W. S. Milders en P. van Dalen, Sergeants, P. II. van Noorl en W. Helfersteyntamboers, bij de dienstdoende schutterij alhier. Ten einde te voldoen aan het verlangen van ben, die bet gevoelen zijn toegedaan, dat eene meerdere bekendheid met den stand der heerschende ziekte in deze slad wordt verlangd, strekke bet volgende: Van 13 September tot 19 Sept. aangetast 2 en daarvan overleden 2. 20 26 13 10. 27 3 Oct. 13 G. 4 October 11 18 25 10 17 24 31 15 12. 6 3. 17 12. 29 19. 1 November 7 Nov. 18 9. Vergelijkende Staat van de opbrengst der opcenten en eigene middelen ten behoeve dezer Stad geheven, gedurende de maanden Octobor 1852 en 1853. 1352. 1853. f opcenten 2,169.85} 1,591.72} eigenmidd. - 489.05}. - 440.47 I opcenten 7,721.01 7,444.75} eigen midd. - 396.32} - 327.70 O l ƒ8,117.33} 7,772.45} Wijn1,478.50 1,477.05 -jS .opcenten 1,821.80 1,369.55 e J I eigen midd. - 2,161.46} - 1,714.71 •J O 3,983.26} 3,084.26 _j;zj f opcenten 98.30 eigen midd. - 173.03 11 ƒ471.33 70.97 183.56 254.53 16,509.34 14,620.49 Minder over 1853 ƒ1,888.85. De opbrengst der belasting van schapen en varkens bedroeg in October 1852 ƒ384.63, behalve die op bet ingevoerd spek. - De Commissie tot beoordceling van de ingezonden voorwerpen op de Tentoonstelling van Bouwmaterialen te Amsterdam beeft 6 gouden, 47 zil veren en 80 bronzen medailles toegewezen, en wel de gouden aan: de Ko ninklijke grofsmederij alhier, voor staafijzer; de Villers en C°. te 'sllage, marmeren schoorsteenmantels; E. March te Charlotlenburg, gebakken steencn ornementen: L. J. Schutz te Zeyst, gegoten zink-ornarnentenJ. D. J. Teixeira de Maltos, marmeren schoorsteenmantels; E. C. Martijn te Zeyst, gebakken steenen ornementen; en onder anderen eene zilveren aan onzen stadgenoot, den Heer J. van den Berg, voor behangselpapier. Uit Aalsmeer wordt van den 6'!cn aan de Amst. Cour. geschreven In den afgeloopen nacht werd deze gemeente andermaal vervuld met schrik, door de uilbarstim; van een feilen brand. Ten half een ure bemerkte men tJ brand in de herberg de Halve Maan, bewoond door zekeren N. Rodenburg, welke zoo spoedig en hevig toenam datook het belendende perceel van den grutter 4V. Streefkerk, gedeeltelijk, alsmede dat van J. de Jongbwiens onlangs nieuw en net gebouwd logement het wapen van Aalsmeer deze plaats tot een sieraad verstrekte, geheel in de ascli werden gelegd. De oorzaak is voor 's bands nog onbekend en menschenlevens zijn bij dat ongelnk niet te betreuren, doch zeker is het, dat bet verlies door den Heer de Jongb gele den, wel de deelneming van ieder weidenkenden verdient. De begrooting voor Amsterdam voor 1854 is vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ3,356,227.941. Zondag is aan den Helder de r.ieuwe kerk der Doopsgezinde gemeente plegtig ingewijd. Een der inwoner van Tiel beeft ruim ƒ1000 geschonken als eene gift aan de zich aldaar gevormd hebbende Commissie tot uildeeling van verwar mende spijzen aan de behoeftigen. Uil Groningen zijn in de laatste dagen, behalve naar Engeland, onder scheiden kudden runderen naar Oost-Friesland en verder naar de Oostzee verzonden. Te Goes is een ramanas geteeld, die 73 Ned. duim in omtrek heeft en 4} Ned. ffi weegt. Het Handelsbl. meldtdat te Maastricht een geschil is ontstaan we gens bet gezag van het burgerlijk bestuur, betreffende het beheer van eene instelling van weldadigheid, namelijk den Nieuwenhof, een weesbuis voor kinderen van ouderendie beide de R. K. Godsdienst hebben beleden. De Regenten van dat geslicht hadden op eigen gezag een Rentmeester aangesteld, doch Burgemeester en Weihouders beeft zicli daartegen verzet, op grond, dat bet gesticht is eene stedelijke inrigting, onderworpen aan bet loezigt van bet stadsbestuur, hetwelk ook in der tijd den vorigen Rentmeester bad aange steld. De Regenten beweren bet tegendeel, op grond van een besluit van den Souv. Vorst van Dec. 1814, bij hetwelk dergelijke inriglingen zijn terugge- bragt tot den toestandin welken zij waren vóór de Fransche omwenteling of vóór bet jaar 1789, en verineenen, dat zij zijn onafhankelijk van bet burgerlijk bestuur, en des noods alleen verantwoording schuldig aan het ker kelijk gezag. De zaak is in de eerste plaats onderworpen aan het oordeel van den Gemeenteraad. De collecte, die in 104 gemeenten in Limburg beeft plaats gehad, ter voorziening in de schade van ben die door den hagelslag geleden haddeu heeft 3,276 opgebragt, terwijl de schade op ƒ250,013 berekend wordt. Ten bewijze, zegt het Handelsbladhoe zeer bet Ind. gouv. het onder wijs in Indië wenscht uit te breiden en te bevorderen, dient, dat er onlangs weder eene aanvrage is gedaan bij het Ministerie van Koloniën van 6 onder wijzers. Zoo wij verder vernemen, zijn er bereids ongeveer 300 sollicitanten, die zich voor en na hebben aangeboden, uit welke men dus wel in staat is, om eene zeer goede keuze te kunnen doen. Van den jare 1816 tot 1848 werd er doorgaans om de twee jaren eene aanvrage van 2 personen gedaan, en bet getal sollicitanten was wel altijd voldoende, maar stond niet in even redigheid met dat van dezen tijd. Ook voor het 12-tal kweekelingentusschen de 16 en 18 jaren, onlangs voor het onderwijs in Oost-Indische dienst aangevraagd, is een zeer voldoend getal sollicitanten bij het Ministerie van Binnenl. Zakenom aanzoek in gekomen. Bij de Tweede Kamer zijn ingekomen memoriën van beantwoordingen door de Regering, op de aanmerkingen door de Kamer op de begrootmg ge maakt. Wij ontlcenen uit die op het Hoofdstuk van Binnenl. Zaken, afdeeling Onderwijs het volgende omtrent het Staats-Examen Om over bet Koninklijk besluit van den 4Jco Augustus 1853 Staalsbl n°. 31) met grond te kunnen oordeelen, behoort men het uit het juiste oog punt te beschouwen. Het in 1345 ingestelde zoogenaamde staats-examen was, na in 1850 en 1851 slechts voor een gedeelte behouden te zijn, in 1852 geheel afgeschaft. De toegang lot de Hoogescholen stond van toen af onbelemmerd voor een ieder open. Voor een verstandig genot dier vrijheid, waren de meeste jongelieden nog- tans niet rijp en velen maakten er misbruik van. Waren de klaglen over de jongelieden, toegelaten ten gevolge van het examen, zoo als dit in 1850 en 1851 was gehouden, talrijk, toen in 1352 de dam, die enkelen nog te rughield, geheel was weggenomen, ontving de Regering van onderscheidene kanten de meest dringende aanzoeken dat de onbeperkte toegang tot de hooge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1