LEYDSCHE COURANT. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar YPITnAP OQ nCTOl'IiT! afzn"deriijko nummers worden tegen 10 1 >f Centen afgegeven. BIMEXLAXPSCIIE BERIGTEN. LEYDF.N 27 Oclober. Aanstaanden Zalurdag den 29sten October des middags ten 12 ure, zal de Hooggeleerde Heer Dr. SI. de Vries, benoemd Hoogleeraar in de Nederl. Taal en Welsprekendheid, en Geschiedenis des Vaderlands, in de groote Gehoorzaal der Hoogcschool zijne plegtige Intrée-redevoering houden in de Nederl. taal. De brugwachter van Thiel, door wiens nalatigheid het ongeluk op den lloll. spoorweg bij Delft heeft plaats gehad, is dadelijk ontslagen. De Directeuren der Zuidhollandsche Maatschappij tot redding van schip breukelingen, hebben de groote gouden medaille uitgeloofd aan hem, die een goed zamengcstelde Scheepspomp (of Model) vervaardigt die veel water geeft, gemakkelijk en met weinige handen bewerkt kan worden en zoo min moge lijk gevaar loopt onklaar te geraken. De voorwerpen moeten vóór den laatsten December gezonden worden aan den Voorzitter of Secretaris der maatschappij de lleeren W. of J. N. van Houtente Rotterdam. In het Prot. Landbouwkundige geslicht te Montfoort worden gevraagd epn Binnenvader en Moeder. Belanghebbenden kunnen zich adresseren bij den Directeur te Montfoort. Bij de Rem. Geref. gemeente te Amsterdam wordt een Organist gevraagd op ecne bezoldiging van ƒ350. Belanghebbenden kunnen zich vóór 15 Nov. adresseren aan den Heer Bruno Tideman, aldaar. Reeds dikwerf, zegt de Amst. Cour., hebben onze koloniën van welda digheid (Willemsoord, FrcdriksoordOmmerschans enz.) de aandacht getrok ken van vreemde Staten en geleerden. Dezer dagen is weder een werk ver schenen, waarin vooral van die inrigtingen verslag gedaan wordt. Het boek voert lot opschrift: Die hollar,dischen Armenkoloniën und die Strafanstalten in Berlin, Gent, Rruchsal und Gcnf, mil besondcrer Rücksicht auf die Ge- fangniszreform in Oesterreich." Hel is verschenen te Weenen in dit jaar. De schrijver is Adalbert Freihorr von Buol-Bernberg. Van de vier bij het werk gevoegde plans, hebben twee betrekking op onze vadcrlandschc instellingen. Belangrijk is des schrijvers gevoelen over de resultaten door onze koloniën verkregen; het komt daarop neder, dat, niettegenstaande de financiële kwij ning, waarvan de lieer von Buol-Bernberg de oorzaken opgeeft, de verkregen slotsom, volgens de strengste beoordeelaars zelfs, als gunstig moet worden beschouwd. Te Vlaardingen is den 20*1™ de eerste reizer van de haringvloot aan gekomen, aanbrengende ruim 15 last haring, welke in den afslag ine! ƒ2. ƒ2.50 per ton surplus is betaald. De berigten welke dit schip van de vloot medebrengt, meldden van ecne zeer uiteenloopende vangst, zoodat er evenmin van de vermoedelijke aanbrengst, als van den te verwachten prijs, iels te zeggen viel. Aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht zijn thans 52 stuks koeijen gestald, welke op last van het Ministerie van Binnenl. Zaken tot proefnemin gen zijn bestemd, met de inenting tegen de longziekte. Men is er met die proeven zoo verre gevorderd, dat de goede uitkomsten niet meer twijfelachtig zijn. De Utrechlsche veeartsenijleeraren enten inbijna gelijk aan de koe- pokineuting, niet meer door insnijdingen in den staart, maar door hel ge bruik van een lancet, hetwelk kleine onmerkbare openingen maakt en waarop de stof der long wordt aangebragt, of van voorwerpen, welke zijn afge maakt, of door stof van ingeënte koeijen verkregen; daardoor lijdt het vee geenszins, ondergaat geen verlies aan zuivel of vleesch het geeft ecne onbe duidende zwelling, waarna het in weinige dagen genezen is. Met de stoomboot de Graaf van Rechtcren zijn van Kampen naar Huil onder anderen 1000 ganzen overgevoerd. Te Vlissingen zal 's lands fregat Palembang met het einde dezes jaars binnenvallen, om herstellingen te ondergaan en gereed te worden gemaakt voor een logt naar Java. Ook zou 's lands fregat Prins van Oranje uit de Middellandsche Zee daar binnen komen om te worden opgelegd, terwijl de bemanning op het nieuw uit te rusten en in Augustus van stapel ge'oopen fregat van den lslcn rang Admiraal de Ruiter zou worden overgeplaatst. Een 30 tal matrozen, van het wachtschip de Rijn aldaar, zijn naar Hellevoet- sluis overgevoerd, om onder de bemanning der 2 in dienst gestelde kleine schepen te worden ingelijfd. Den 23stca hebben drie zware branden gewoed; een te Westerlee bij Winschoten, waar een boerenhuizing in de asch is gelegd met al het boeren gereedschap, den gehcelen oogst, 4 koeijen, 3 kalveren en 4 varkens; een te Vlijmen, waar eenc boerenhofstede aan de Herv. Diakonie behoorende ver nield is, cn waarbij ook al de voorraad en 3 koeijen omkwamen; en een te Donk bij Helmond, welke ook alles heeft verteerd. De eerste brand was door kwaadwilligheid ontstaan; den vorigen dag had de bewoner reeds een kool vuur in zijne schuur gevonden. Een Belgisch dagblad, melding makende van eene nieuwe wijs van schilderen met olijfolie, door de Fransche dagbladen bekend gemaakt, en uit dezen in ons nommer van den 24stcn overgenomenmerkt daarbij aan dat in die opgave twee dwalingen zijn begaan: vooreerst, dat het middel, aangewezen als voldoende, om de olijfolie op te slorpen, niet aan het doel beantwoordt; ten tweede, dat ten onregte aan den Heer Horace Vernet de eer dier uitvinding wordt toegekend, daar reeds vóór vijf jaren de Heer Wiertz op die wijs cene schilderij heeft vervaardigd, bekend onder den naam van de Schoone Rosina. Het Handelsblad meldt, dat de Nederl. Gezant te Madrid, de Heer Baron Groveslinsin het vooruitzigt van de spoedige zamenkomst der Cortes weder ofTicieuselijk bij den Minister van Financiën, den lieer Domenech heeft aangedrongen op de voldoening der billijke vorderingen van de Nederl. schuldeischersmet betrekking tot de certificaten van coupons en de uitge stelde schuld, ten einde met medewerking der Kamers cene vergoeding gege ven worde voor de ongunstige voorwaarden, bij de wet van 1 Augustus 185L ten aanzien dezer schulden vastgesteld. Vóór eenigen tijd, zegt genoemd blad, hebben wij gemeld, dat nabij Bagagem in Brazilië, door eene slavin een zeer groote diamant was gevon den, voor welken haren meester dadelijk ƒ120,000 was geboden, doch door dezen geweigerd. Wij vernemen thans, dat deze kostbare steen door den Nederl. Gezant te Rio-Janeiro, de Heer Wijiep, van den eigenaar is aange kocht voor de verbazende som van 35,250 of ƒ543,000. De overlandmaal van Batavia is te Triest aangekomen, tijdingen mede brengende tot den 7den September. AARLANDERVEEN, 22 Oclober. De dag van heden was een ware feestdagReeds vroeg in den morgen zag men de gansche gemeente door het algemeen wapperen der uitgestoken vlag gen als in feestgewaadcn waren de gemoederen der ingezetenen lot feest vieren gestemd. De Heer Mr. A. Jongkindt Coninck mogt het voorregt genieten, van te midden zijner beminde burgerij, zijn 25-jarig feest te vieren, als Burgemees ter en Secretaris dezer plaats. Algemeen en ongekunsteld was de deelneming. Eenc feestrede door Zijn-Ed. Achtbare des voormiddags ten 12 ure in het Gemeentehuis met warmte uil- gesproken en waarin deze dag beschouwd werd 1° als van groote waarde voor den Jubelaris zeiven en 2° als een rustpunt zoo voor zich als voor de ge meente ter aansporing om daarna met moed te blijven voorwaarts streven werd door eene talrijke schare, ook van elders opgekomen, met blijkbare belangstelling aangehoord. Nadat Zijn-Ed. Achlb. van hier was huiswaarts gekeerdvolgden hem weldra de leden van den gemeenteraad en eene commissie uit ingezetenen ter aanbie ding van een paar prachtige cadeauxbestaande uit eene sierlijke pendule cn zilveren thee-servies, als blijk van algeineene hoogachting en toegenegenheid. Het overige van den dag werd door de feestvierende familie en ingezetenen, in gepaste vrolijkheid doorgehragt en besloten. Op aller gelaat was de uitdrukking van waar genot zigtbaar en bij velen zal voorzeker deze landelijke feestdag, nog langen tijd, in vreugdevolle her innering blijven. Rhynbode •sGRAVENIIAGE, 27 October. Heden nacht ten 1 ure is het beeld van wijlen Z. M. Willem II, op het piëdestal geplaatsthet heeft spoedig en zonder tegenspoed plaats gehad. Gisteren avond is alhier in ruim 64-jarigen ouderdom overleden de Heer J. A. de Visch Eybergen Secretaris van de Algemeene Rekenkamer, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw en Ridder van de Militaire Willemsorde 4dc kl.. De Minister van Financiën heeft ontvangen een batik billet groot 200 van een onbekende ten behoeve van 's Rijks schatkist.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1