LEYDSCHE COURANT WOENSDAG, 26 OCTOBER. BIMXENLANDSCIIE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdug Avond De Prijs der Courant is f 13 in het jaar; de afzonderlijke nummers worden tégen 10 Venten afgegeven LEYDEN, 25 October. Donderdag avond jl. werd te Amsterdam bet openbaar jaarlijksch ver slag gedaan van liet Nederl. Bijbelgenootschap in liet algemeen en van de Ainsterdamscbe Afdeeling in 't bijzonder; gelijk zulks ook dien zelfden avond alhier onder leiding van f>s. Berkhout heeft plaats gehad. De ontvangsten hadden bedragen de som van 83,185.02) het batig slot des vorigen jaars hieronder begrepen, waarbij dankbare melding werd gemaakt van de giften en erflatingen ad yü.OlG.lOJ, aan het algemeene fonds; terwijl aan de Amsterdamschc Afdeeling bij onderscheidene legaten, eene som van ƒ3.500 was geschonken. Door de verschillende Afdeclingen, uitmakende een getal van 6397 leden en 1746 begunstigers was bijgedragen de som van ƒ38,119.09).; door de Amsterdamschc Afdeeling 9,789.31. De uilgaven hadden beloopen ƒ59,988.11, waarvan 26,283.35 noodig waren om de kosten te bestrijden van bijbcldruk, en ƒ21.932.40 voor die van bijbelvertaling. Het getal leden was over het geheel met 71, en te Amsterdam alleen met 80 vermeerderd. Aldaar waren 2313 Bijbels, Waaronder 753 aan zeevaren den, uitgereikt. Met uitzondering van het vorige jaar had bet cijfer van uitgegeven Bijbels eene nog niet gekende 'hoogte bereikt, zijnde daarvan afge leverd 31,404 exemplaren. Tol de gewigtige resultaten van de werkzaamheden des gcnootschaps bchoo- ren onder anderen de maatregel tot bevordering der Bijbelverspreiding onder de II. Katholieken; de voltooijing van de vertaling des Bijbels in het Javaanse!), en de onvermoeide zorg, welke wordt aangewend, om door overzetting in het taaleigen der verschillende Oost-Indische bevolkingen den Bijbel voor onze Nederlandsche koloniën zoo algemeen mogelijk verkrijgbaar te maken. Móge, dus eindigt de Amst. Cour. haar berigt, de herinnering aan een en ander niet zonder vrucht geweest zijn, en de heilige zaak der Bijbelversprei ding hier en elders steeds die ijverige medewerking en belangstelling vinden, welke zij in de ruimste male verdient. Uit Delft wordt omtrent het .Zondag-avond gebeurde op den IIöll. spoorweg het volgende medegedeeld: Met den spoortrein, die ten 6 ure 42 min. van 's Gravenhage vertrok, had aan de brug bij bet station aan deze stad eene gebeurtenis plaats, welke een oponthoud van 3/4 uurs ver oorzaakte. De brug die slechts weinig lengte heeft, was, door welke oor zaak dan ook, niet goed gesloten of bevestigd. De locomotief, de brug ge passeerd zijnde, kwam zonder schade aan de overzijde, doch stond toen in bet zand plotseling stil; dit veroorzaakte een geweldigen schok; de passa giers-wagens waren alle voor de brug gebleven; geen der passagiers ontving, zoover w ij w elen letselde brug was bezweken onder de vracht van den tender: de twee goederenwagens, die op de locomotief volgden, schoven ge deeltelijk over elkander; tender en goederenwagens bleven toen in een bogt over het w ater hangendaar de kettingen heel bleven. In de verwarring «tapten verscheidene passagiers aan de verkeerde zijde uit de wagens en vielen in liet water, hetwelk ook met anderen gebeurde, die door de duisternis misleid werden; allen zijn echter gered. Een hulplocomotief van Rotterdam ontboden, beeft de wagens met passagiers naar Schiedam en Rotterdam ge- bragtwaar de trein ten ruim 8 j ure aankwam. Ook is er van 's Graven hage een hulp-locomotief gekomen, met de Ileeren Ingenieurs Conrad, Ouds hoorn en anderen; door welken locomotief (de Arend) de Komeet en tender weder in hun spoor werden gesleept; hebbende ten 9 ure de laatste trein uit Rotterdam, over het alhier liggende tweede spoor, de reis naar Amsterdam kunnen vervolgen. Uit Rotterdam wordt van den 22sl™ door bet Handelshl. bet volgende gemeldGisteren voormiddag speelde bet kindje van P, Luit op de werf der ouderlijke woning, gelegen aan de Rotte, omtrent een uur van deze stad, en had het ongeluk in het water te geraken; de moeder zulks bemerkende, springt zonder eenige aarzeling hare lieveling in de 18 voet diepe vaart na, grijpt liet, maar komt kracht te kort zich zelve boven water te houden; op hare noodkreten opmerkzaam gemaakt, begeeft zich J. Touw, aan de overzijde der Rotte woonachtig, terstond te water, terwijl eene vrouw met een bootje kwam opdagen; nabij de drenkelingen gekomen, zinkt moeder en kind in de diepte weg, maar als bij eene laatste poging reikt zij haar kind nog even boven water toe, en mogten de redders het geluk hebben bet te vatten en met bet kind tegelijk de moeder uit de diepte in het bootje op te halen en naar hare woning te voeren. De toestand der moeder is zeer zorgwekkend, die van haar kind tol verwondering redelijk wel. En uit Gouda van dezolfde dagteekening Gisteren morgen viel een 4-jarig kind op de Vijverslraat in het, juist op dat oogenblik snel stroomende water. Naauwelijks heeft de huisvrouw van StolwijkM. C. Minjetzelve moeder van eenige kinderen en in zwangeren toestand verkeerende, dit gezien of zij zet hel kind, dat zij op den schoot had, ter zijde, springt zonder een oogen blik van beraad in den snelvlietenden stroom en heeft, na nog op cenigen afstand met de drenkeling door dien stroom te zijn voortgedreven, het geluk het kind, dat zonder haar zeer zeker bet slagtoffer zou geworden zijn, te redden en aan de verheugde ouders weder te geven. Bijzonder is het, dat dit reeds voor de tweede maal is, dat die zelfde vrouw in de laatste maan den een persoon heeft gered. Voorzeker verdient zulk eene moedige daad eene openlijke vermelding. De herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Haarlemzal den 3dcrl November plaats hebben. Oj) de algemeene vergadering der Nederl. Maats, ter bevordering van Nijverheid te Haarlem is besloten eene Commissie te benoemen, welke meer bijzonder belast is met de leiding der zaken voor ons land bij de groote ten toonstelling te Parijs in 1854, bestaande uit de Ileeren C. J. Glavimans te RotterdamY. D. C. Suermondt te Utrecht en Mr. W. J. C. van Hasselt te Amsterdam. In bet krankzinnigen-gesticht Mcerenberg bij Haarlem wordt een onge huwd Onderwijzer van den 2dcn of 3dcn rang, P. G. gevraagd, onder genot van verscheiden voordeelcn en ƒ200 bezoldiging. Men kan zich dagelijks van 2—4 ure aan het gesticht aanmelden. De marktmeester te Purmcrendc heeft vele door de boeren ter markt gebragte koppen boter te ligt bevondenin beslag genomen en naar het wees huis laten brengen. Uit Delfzijl wordt van den 20sl<m gemeld dat de smak de Goede Hoop, gezagvoerder Gust, van Termunterzijl naar Frederikstad bestemd, den 4den dezer na een zwaren storm zwaar lek geworden zijnde, de Kapitein den 5dcn het besluit nam om op de Jutsche kust te stranden; men zette toen eene noodvlag op, om, ware het mogelijk, vóór de stranding door een schip geborgen te worden. Dit gelukte ten deele; zij zagen eene Noordschc brik op hen aanhouden, zijnde de Matliilde, bestemd naar Droback, die veel moeite aanwendde om hen te redden, doch vruchteloos. Men nam toen het besluit om eene vlet, met twee riemen daarin gebonden, en een kurkvindcr in zee te doen gaan, hetwelk met veel moeite volbragt werd. Daarop besloot men dat de stuurman en een matroos eerst zouden afsteken, om bij gelukkige aan komst de groote boot te nemen en daarmede den Kapitein, den kok en hunne goederen te redden. Met veel inspanning van krachten gelukte het hun de brik te bereiken, maar de vlet sloeg oinwaarbij de matroos door de zee tegen het want werd geslagen en gered, maar de stuurman B. J. de Vries verdronk. Van de smak heeft men'niets meer vernomen; zij zal waarschijn lijk gezonken zijn. Twee molenaars te Oldemolen in Drenthe zijn wegens het vermengen van krijtwit onder gerstemeelveroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf, elk tot ƒ250 boete en in de kosten van het proces. Ilet Prov. Geregtshof van Zeeland heeft den lGdcn reglsingang verleend tegen A. A. Móoyaart, Burgemeester en Plaatsvervangend-Kantonregter te Colijnsplaat.wegerfs misbruik van vertrouwen. Ubl. De beide escadrons Jagers hebben den 21slen Tilburg verlaten, om te Leeuwarden en Groningen garnizoen te houden. Dit is het eerst sedert 1830 dat die stad van troepen ontbloot is, waarom de Gemeenteraad eerie deputatie naar den Haag heeft gezonden, om een nieuw garnizoen aan te vragen, daar de door Koning Willem II gebouwde kazerne en andere gehouwen, onlangs door de stad aangekocht, door dat vertrek leeg staan. Uit het voorloopig verslag over het lste Hoofdstuk der Staalsbègrooting voor 1354 ontlcenen wij de navolgende algemeene aanmerkingen in het onder zoek bij de Afdeelingcn gemaakt: De aangebodene begrootingswetten voor hel dienstjaar 1854 zijn in de Af declingen overwogen en hebben daarbij tot eenige beschouwingen van meer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1