LEYDSCHE COURANT. S8o3. MAANDAG, 24 OCTOBER. V BINNENLANDSCIIE BEBIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenZ?ó<? va/i Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven LEYDEN 22 October. Uit het verslag der zitting van den Gemeenteraad van II. Donderdag Wijkt, dat liet voorstel lot verlenging van den weg langs de Zijl., nadat des wege uitvoerige beraadslagingen hadden plaats gehad, ten slotte de benoe ming eencr Commissie ten gevolge heeft gehad, welke de zaak nader zou onderzoeken en vei slag uitbrengen. Tot leden dier Commissie zijn benoemd de Ilceren v. d. Hoon Mescb, Taets v. Amerongen en Leembruggen. De zaak is voorzeker voor de gemeenschap met den Haarlemtnermeer-polder van groot belang. Thans begint die weg aan de Spanjaardsbrug, waar een hek is cn een tol, zelfs van voetgangers, wordt geheven; welke weg nu eene lengte heeft van uur gaans cn dan aan het water de Syp stuit. De afstand van daar tot aan het eiland waarop de Kaag tegenover de Leeghwatcr gele gen is. zal nog ruim 20 minuten bedragen. Doch om van daar tot de Kaag te komen zou men thans na bovengenoemd water cn eenig weiland te hebben doorloopen, nog een paar malen breede waters moeten passeren, waar nu weg noch overzetveren bestaan, zoodat hoewel de afstand niet groot is, de aanleg van eenen weg derwaarts eene betrekkelijk aanzienlijke som zou vereisschenhetwelk echter van wege het groole nut cn voordeeldat daaruit niet alleen voor de gemeenschap onzer stad met den Haarlemmermeer-polder zeiven, maar ook met aan dien weg grenzende gemeenten is te wachten, voor geen onoverkomelijke hinderpaal ter wensche- lijke uitvoering van dien aanleg schijnt te mogen worden gehouden. De Consistorie der Waalsche kerk te 's Gravenhage beeft aan den Heer J. Serie, organist dier gemeente, een eervol ontslag uit die betrekking, met toekenning \an pensioen, verleend, en in zijne plaats als zoodanig aangesteld onzen voormaligen stadgenoot, den Heer W. F. G. Nicolaï, onderwijzer aan de Koninkl. Muziekschool. Mén verneemt, dat de algemeene Synode der Nederl. ITerv. kerk, tot voorziening in de menigvuldige behoeften van de noodlijdende kerken in bet vaderland, besloten heeft, dat even als vóór 4 jaren, weder eene buitengewone collecte in de verschillende gemeenten plaats zal hebben den eersten Zondag in November. -T'e Rotterdam is den 19dcn door den Heer J. A. M. Bekking een aan vang gemaakt met het leggen der draden voor de drie alhier te plaatsen electrischc klokken. Maandag avond zullen zij het eerst in werking zijn, geplaatst in een der lantaarns op de Kaasmarkt, op den hoek van de Lam- steeg, aan bet Steiger, nabij de Hoenderbrug en op de Hoogstraat, nabij het Raadhuis. In eene bijeenkomst van werkbazen te Rotterdam is bepaald, dat het loon der werklieden van November lot Maart bet middelloon zal blijven en dat er voor het vervolg eene hetere regeling in den werktijd, zoowel als in het loon zal plaats hebben. Te Vlaardingen is eergisteren de laatste sloep van de Zomer-kaheljaauw- vangst aangekomenmet slechts 48 tonnen zoutevisch. De uitkomst der visscherij is niet gunstig gew eestdoch de prijzen waren hoog. Er is vrees dat een vaartuig in de laatste stormen verongelukt is. Uit Brouwershaven wordt het volgende gemeld'. Op den 27sten Sep tember jl. kort na den plaats gehad hebbenden storm, vond een behoeftig visscherman bij Springersplaat in bet Brouwerhavensche zeegat, eene ledige hermetisch geslotene flesch met eene adreskaart voorzien. Dit adres luidde aan een voornaam ingezeten te Greenwich en aan de achterzijde stond 500 rewaid (ƒ6000 belooning.) Eenige ingezetenen alhier hebben den vinder in staat gesteld, om de reis naar Greenwich te onderriemen, ten einde het ge vondene aan zijn adres te bezorgen en de daarvoor uitgeloofde belooning te ontvangen. Dezer dagen is hij alhier teruggekeerd, doch bragt de teleur stellende tijding mede, dat de adressant het gevondene niet aangenomen en geweigerd heeft hem eenige belooning uit te keeren. Van hel Nieuwe Diep wordt van den 194e» omtrent de Amerikaansche bark Michael Angelo, die voor Vieringen gekomen was, het volgende mede gedeeld. Gisteren is van hier vertrokken de Amerik. bark Michael Angelo, Kapt. Sears, met landverhuizers bestemd naar New-York. De cholera was, hoezeer circa 30 hunner waren bezwekenten gevolge der doelmatige ver pleging der zieken in het quarantaine-gebouw te Vieringen, onder de lof waardige behandeling van twee Officieren van Gezondheid der marine, geluk- kig geweken. Men is hier algemeen zeer ontevreden over de behandeling, die deze lieden hebben ondervonden vóór de krachtdadige lusschenkomst van de bevoegde autoriteit, en men houdt bet er veor, dat anders zeker 3/4 dezer lieden ware bezweken. Gisteren ochtend, voor hun vertrek, is een brief ontvangen van het Vurtembergsche Consulaat, waarbij aan ieder hun ner ƒ25 wordt toegezegd, hij hunne aankomst te New-York uit te betalen, als vergoeding voor de verkeerde behandeling door hen ondervonden, cn die zoude worden verhaald op hen, die daaraan deel hadden. (Hbl.) Te Haarlem zijn voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer ingekomen 806 geldende stemmen van welke 397 waren uitgebragt op den Heer J. Heemskerk Bz.op Mr. H. A. A. van Berkel 230, op Jhr. Mr. Salvador 134 en de overige op onderscheiden personenzoodat er eene herstemming tusschen de twee eersten moet plaats hebben. Uit Sneek wordt berigt, dat bet miltvuur onder de runderen, te Hecg, Hommerts en Jutrijp verdwenen was. Uit Vries wordt medegedeeld, dat sedert ecnigen tijd in die gemeente, vooral in de gehuchteneene ziekte onder de varkens heerschtzij bestaat in een zacht, kort, kwijnend lijden, zonder dat de dieren spijs of drank gebruiken. Als een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid kan men melden dat in den tuin van J. E. Bos, wonende te Garrelswcer, prov. Groningen, een vruchtboom staat, die 16( halve Ned. mud appels heeft opgebragt. Te Bergen op Zoom zijn valsche 10 cent stukken in omloop, kenbaar aan donkere kleur en onzuivere afbeelding des Koningsmet het jaartal 1849. Het bestuur der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende kunsten te 's Ilertogenbosclizal in Julij 1854 eene tentoonstelling houden van schil der- en andere kunstvoortbrengselen van levende meesters. Eergisteren is de Aken-Maastrichlsche spoorweg plegtig ingewijd; de weg werd in ruim een uur afgelegd. 's GRAVENHAGE, 22 October. Bij besluit van 19 October jl."heeft Z. M. den Heer \V. N. Clermont, Voorzitter van de directie der Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij, te Maastricht, benoemd tot Ridder der Orde van den Ned. Leeuw. Bij Zr. Ms. besluiten van den 154"! dezer, zijn benoemd: lot Griffier bij het Kantongeregt te Vlaardingen, Mr. J. C. Rasch, Advocaat te 's Graven hage; tot Griffier bij het Kantongeregt te Noordwijk, Mr. C. G. Luzac, Advo caat te Leydenen is op zijn verzoek eervol ontslag verleend: aan Mr. P. G. Uubrechtals Plaatsvervangend Kanlonregtcr te Leyden. Ter voldoening aan de bepalingen, vervat in de wet van den 17den September 1849, is weder ter Algemeene Rekenkamer overgebragt voor eene som van 2,500 aan ingetrokken munlhillelten van 1000 en ƒ500zoodat thans met inbegrip der bij vorige aankondiging vermelde som19,903,500, aan muntbillelten is ingetrokken. Wij vernemen dat de Heer Maurits Verveer alhier, op de tentoonstel ling van schilderijen, welke thans te Duinkerken geopend is, met de eerste medaille is bekroond geworden, voor zijn schilderstuk, voorstellende een Schevcningsch strandgezigt, 't welk tevens door de commissie is aangekocht. Deze onderscheiding is te vleijender, daar die soort van schilderijen, door het aantal en de kunstwaarde der ingezonden stukken uitstekend op die tentoon stelling vertegenwoordigd is. AMSTERDAM, 21 October. De Gemeenteraad heeft eene Commissie benoemd, belast met het opstellen van een adres aan Z. M. den Koning, ten einde eene spoedige verbetering van de geneeskundige wetgeving te verkrijgen. Z. M. heeft aan de beambicn en werklieden van 's Rijkswerf alhier, gedurende de 4 wintermaanden het zomerloon toegelegd. Door de Diaconie der Evang. Lutherscne gemeente alhier is eene prijs vraag uitgeschreven te beantwoorden vóór 7 Januarij 1854, voor den bouw van een huis tot ziekenverpleging, waarvan de verdere omschrijving te ver krijgen is aan het Ev. Luth. Diaconie AVees- en Oudemannen en Vrouwen huis aldaar. Den 14d,,n is alhier eene vergadering gehouden van Afgevaardigden uit de Besturen der Afdeelingen van het Patronaat van de stichting te Mont-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1