BUITENLANDSCKE BERIGTEN. ENGSIilNB. LONDEN, 15 October. II. M. en baar Gemaal zijn gisteren uit Schotland op het Kasteel van Windsor in welstand teruggekeerd. De ontzettende massa van 8 ton klinkende munt is uit de Munt met een specialen trein naar Southampton gezonden, van waar het naar Ceylon zal worden overgebragt. Den 12de" is liet standbeeld voor wijlen Sir R. Peel te Manchester op- geiigt. Een Bookverkooper te Manchester heeft een wandelenden boekwinkel opgezet. Een zeer ruim voertuig is ingerigt met planken, waarop 2000 boekdeelen kunnen geplaatst worden, en met ruimte tot berging van eene grootcrc hoeveelheid. Ilij voert eene tent mede ten gerieve zijner klanten slaat die op in ieder vlek en biedt aan de verspreide bevolking een bescha duwde rustplaats en een tijdelijke leeskamer aan. Uit de Kaapkolonie wordt van 6 Augustus gemelddat hel handels verkeer er zeer levendig was, ten gevolge van den grpoten uitvoer naar Australië. BEEGIE. BRUSSEL, 17 October. De Koning begeeft zich Donderdag met zijn geheel gezin naar Engeland, met het doel om zijne schoondochter aan Hare Britsehe Majesteit voor te stellen. Den 12dcn is alhier in een voor den Vrederegler gehouden familieraad, een Curator voor den Kroonprins benoemd, daar hij nog maar alleen als Troonsopvolger en niet als burger lot de volle mondigheid is gekomen. De Koning is tot Curator en de Brussclsehe Advocaat Mascart lot specialen Curator benoemd. De Independence meldt, dat de Keizer van Rusland, berigt ontvan gen hebbende van de oorlogsverklaring door Turkye, de concessien te Olmutz gedaanzou hebben ingetrokken. De Procureur-Generaal de Bavay heeft bij de hervatting der werkzaam heden van het Geregtshof van Brusselde gewone aanspraak gedaan en tevens het regtsgeding beoordeeld 't welk in de 16den eeuw is gevoerd tegen den Graaf van Egmond. Op grond van bescheidenuit de nalatenschap van zekeren de Clerxvan Monsdie bestemd waren om te worden verbrand maar behouden zijn gebleven, heeft hij betoogd, dat de aan den overwinnaar van Grevelingen voltrokken doodstraf is geweest eene staatkundige schanddaad, en eene dubbelde schennis van de privilegiën van de Staten van Braband en van de Ridders van het Gulden Vlies. Onlangs is te Seraing op het hellend vlak van den Luikschen spoorweg eene proef genomen, welke allezins naar wensch is uitgevallen, met eene locomotief, die G6,000 Ned. ffi weegt, op 10 wielen rust en op de hellende vlakken van den spoorweg tusschen Weenen en Trientc moet gebruikt worden. FRANKRIJK. PARIJS, 16 October. Gisteren heeft de Keizer het volgend besluit uitgevaardigd: Tot den 318tcn Julij 1854 kunnen vreemde schepen (onder de noodige waarborgen om zich van hunne bestemming naar Frankrijk te verzekeren), deelnemen aan het vervoer, door middel der kustvaart, van de Middellandsche Zee naar den Oceaan en van den Oceaan naar de Middellandsche Zee, van granen, meel, rijst, groenten en aardappelen en wel onder dezelfde voorwaarden, waaronder de Fransche schepen varen. De ladingen zullen echter bij uitsluiting moeten bestaan uit granen en andere levensmiddelen. Uit den vergelijkenden staat van de opbrengst der belastingen en indirecte inkomsten gedurende het afgeloopen vierendeeljaars blijkt, dat, dank zij de buitengewone toeneming der ontvangsten, boven de raming, de staatsinkom sten het bedrag der uitgaven zullen bereiken met inbegrip der buitengewone en supplementaire credieten terwijl de begrootingzoo als zij door het wet gevend ligchaam was aangenomen, een vrij aanzienlijk te kort deed verwachten. Er worden hier nog dagelijks personen om staatkundige redenen in hech tenis genomen. Een geneesheer, die zich niet wil bekend maken, heeft onder zekere voorwaarden, aan hel dagblad Gazette des Hópitaux een jaarlijksche gift geschonken en gewaarborgd van 10,000 francs. De Portugesche Regering heeft hier eene geldleening aangegaan van 12 millioen fr. tegen G pCt. De schuldbrieven zijn tegen 80 pCt. uitgegeven en moeten over 20 jaren ingelost worden. De Spaansche Minister van Marine is gemagtigd de sterkte der vloot zeer uit te breiden en terstond 3 fregatten van 31 stukken te laten bouwen. ITALIË, Berigten uit Rome verhalen den volgenden edelen trek van Paus Pius IX. Men zal zich herinneren, dat toen de Paus bij zijn verblijf te Porto-Anzo in Mei 11. op een huijigen dag aan boord van een rank visschersvaartuig was gegaan, om de Fransche corvet Meteóre die voor anker lag, te bezoeken, hij zich bij 't aan boord klimmen door onhandigheid van den Stuurman ligtclijk stootte. Men zeide terstond dat die onhafidigheid van den Stuurmandie bekend was wegens zijne repuhlikeinsche gevoelens, niet zoo geheel toevallig was en onvoorzigtige uitdrukkingen van hem, die gezegd had dat hij dien dag 's Pausen leven in zijne hand had gehad, schenen dit te bevestigen en de aanbrengers drongen aan op geregtelijkc vervolging. Doch de Paus ant woordde: wij vergeven aan dien jongman als 't waar is, dat hij aan slechte voornemens gehoor heeft gegeven, en wenschen dat hij zich hetere." De Koning van Napels, heeft onder voorwendsel dat zij do graanprijzen opdreven, al de Sardinische onderdanen, die den graanhandel drijven, uit zijn land doen uitzetten. FSUI§§EN. BERLIJN, 16 October. II. K. II. Prinses Frederik der Nederlanden is den 13dc" van Petersburg hier aangekomen; ook is haar gemaal van Muskau hier teruggekeerd. De Regering heeft aan hare Gezanten gelast aan de onderscheiden Ho ven hekend te makendat de bijeenkomst der Vorsten te Warschau en op Sans Souci gecne betrekking had op de staatkunde. Er heerscht aan de Munt alhier groote bedrijvigheid; tot aan het einde des jaars zullen er nog 4 millioen thl. geslagen worden. Een ]>oslconductcur van hier op Elberfeld heeft 6000 thaler ontvreemd en is daarmede op de vlugt gegaan. De aardappelen stijgen langs den Boven-Rijn zeer in prijs, omdat zij voor Zwitsersche rekening worden opgekocht. Zelfs uit Zweden worden thans aardappelen over Luhcck in Duitschland ingevoerd. Een leekebroeder uit hel Franciscaner klooster te Werl, die voor zijn klooster aalmoezen was gaan inzamelenwas door het districtsgeregt te Kirch- hunden ter zake van ongeoorloofde bedelarij tot gevangenisstraf van 24 uren veroordeeld. De veroordeelde kwam van deze uitspraak in hooger beroep bij het Hof van Appel te Arnsbcrg, alwaar door zijnen verdediger werd aange voerd, dat de wet in dit geval verkeerd was toegepast, daar de Slaat, door de Franciscanen toe te laten, die volgens hunne ordesregelen van aalmoezen leven moesten geacht moest worden hen van het verbod der bedelarij te hebben uitgesloten. Het Hof heeft zich met dit stelsel vereenigd. Den 2den heeft te Petersburg een zware storm gewoed; de Newa zette het laag gelegen gedeelte der stad onder water; een groot schip werd van zijne ankers weggerukt en hoog op den wal geworpen, waar het onbewege lijk zit. VEKEEMCOE STATEN. De Amerikaansche dagbladen maken gewag van eene nieuwe soort van ka toen uit Nieuw-Mexico door oen Officier overgebragt, die zich onderscheidt door eene zachtheid als zijde, zeer lang is en sterker dan de tot dusver be kende soort. Het zaad is naar Texas overgebragt, en de plant zal aldaar zeer welig tieren, want zij heeft het voordeel van niet in een anderen grond te ontaarden. OOST -INRIE. BATAVIA, 22 Augustus. De Gouverneur zette vergezeld van zijne echtgenoot, zijne reis over Java voort en werd overal met onderscheiding ontvangen. Hunne gezondheid liet niets te wenschen over. Alhier zijn in het openbaar verkocht 7933r realen stofgoud, afkomstig van Borneo. De gehecle hoeveelheid heeft opgebragt eene som van ƒ2955.29, of gemiddeld ƒ37.43) per reaal. De cholera had zich hier en daar, doch in geringen graad op Java vertoond. Door Kapitein C. J. Tönjes, voerende het Rotterdamsch schip Everdina Elisabeth, den IS11611 Augustus van Sydney alhier aangekomen, zijn aldaar aangebragt 25 schipbreukelingen van het Engelsch schip Bourneuf, hetwelk in den nacht van 2 op 3 Augustus op het groote losse rif nabij Torres Straat gestrand en verongelukt is. Den 9dcn heeft het stoomschip Java, Kapitein Kemischde reede van Batavia verlaten, zich begevende, over Muntok en Riouw naar Singapore, tot het overbrengen en afhalen der landmaalpakketten. Ditmaal zijn ver zonden Per overlandmaal via Marseille 1093 stuks, via Triest 736, via Southampton G5; totaal 1899 stuks. Naar Singapore, Banka, Palemhang, Riouw, Biliton705. Alzoo te zamen 2604 stuks. De Resident op Palemhang had eene reis gemaakt door de binncnlan- landenwas- overal feestelijk ontvangen en had er alles rustig bevonden. Er worden wederom zeer uitvoerige berigten medegedeeld omtrent de krijgsverrigtingen der troepen op de westkust van Borneo, hij welke zij zoo wel met verinoeijenissenten gevolge van de hitte der luchtstreek, als met de telkens herhaalde aanvallen der Chinesche wederspannigenhebben te kampen gehad. Het laatste dezer gevechten is geleverd bij Sekadouw. Twee achter elkander aangelegde versterkingen zijn hardnekkig verdedigdmaar niettemin door de onzen, met groot verlies voor den vijand, vermeesterd. Deze overwinning was, gelijk gemeld wordt, volkomen: een aantal wapens en gereedschappen en meer dan 40 vaatjes met buskruid zijn in handen der Nederlanders gevallen. Twaalf Europeanen en 2 inlanders zijn zwaar, 8 Europeanen en 2 inlanders ligt gewond, terwijl nog cenige manschappen door het springen van kruidvaatjeswelke de Chinezen als mijnen hadden aange wend, ernstige brandwonden hebben bekomen. Na Seininis en Soengei Borneo, onder het bevel van den Kapt. van Hou ten behoorlijk te hebben verzorgdis de hoofdmagt in het laatst van Junij te Sainbas teruggekomen. Na het verjagen der Chinesche wedcrspannelingen uit de bentings van Sekadouw is, op verzoek van den Bevelhebber, eene ver sterkte beuling in de rivier Slakkouw, door het stoomschip Celebes, aange voerd door den Luitenant Geerling, in het begin van Julij aangevallen, en nadat eene afsluiting van zware balken in den vloed was doorgebroken, hij herhaling beschoten en ten ccnemale vernield, zoo dat er niets van is over gebleven. De bij die gelegenheid betoonde ijver en beleid van den ReveS-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2