LEYDSCHE COURANT. WOENSDAG, 19 OCTOBER. BIMENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is f\2> in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven LEYDEN18 October. Wij vernemen dat onder de Hoogleeraren en de Docenten van 't Gymnasium een adres rondgaat aan den Minister van Binnenl. Zaken, houdende verzoek om, met opheffing of wijziging vari bet laatste besluit, het vorig staals-cxamen met zoodanige matiging en verzachting te herstellen, als bevoegde beoordee laars in het wezenllijk belang der studiën noodig achten. Wij vernemen dat de Hooggeleerde Heer Dr. M. de Vries, onlangs be noemd tot Hoogleeraar in de Ned. TaalWelsprekendheid en Geschiedenis, den 29stcn dezer maand zijne plegtige Intrec-Redevoering zal houden. Heden werd op de werf van den Heer J. Kater Pz.te Monnikendamde kiel gelegd van het barkschip Stad Ley dente bouwen voor rekening eener Beederijonder directie van de Heeren Craandyk en Dercksen te Amsterdam. Te Rotterdam zijn den li*16" aangegeven 8 cholera lijders5 overleden en 4 hersteld; den 154en 9 lijders, 3 overleden en 1 hersteld; den 1 Gden" 4 lijders, 3 overleden en 1 hersteld. Te Gouda zijn van den 12<len tot den 15,!en aangegeven 4 lijders, overl. 4, hersteld 6, in behandeling 19. Te Woerden was één cholera-geval voorgekomen de lijder was bezweken. Te Amsterdam waren den 164en en 17de" aangegeven 1G lijders, overl. 12, in behandeling gebleven 26. Eergisteren morgen is bij eencn brand te Rotterdam bij den brood bakker Grootenbroek in de Prinsestraat, de meid, op wier slaapkamer waar schijnlijk de brand ontstaan is, omgekomen. Al het vernielde graan enz. was gewaarborgd. Aan de Utrechtscbe Iloogeschool zijn sedert 9 April ingeschreven 162 studenten van welke 22 elders studeren. Het geheel getal ingeschrevenen beliep 546, doch werkelijk te Utrecht studerenden 470. Den 15Je" is te Harlingen het aanleggen van eenen grindweg van Bols- ward tot Harlingen aangenomen door J. Arntz, te Millingen voor ƒ98,000, cn een dergelijke weg, strekkende van genoemden hoofdweg tot aan het dorp Makkum door J. Zwolsman, te Kuinre voor 23,900. Te Meppel waren de boekweit en de aardappelen aanmerkelijk in prijs gedaald. Uit Middelburg meldt men, dat. de Regering afwijzend beschikt heeft op de aanvraag tot bet graven van een kanaal van die stad naar Vlissingcn. Den 26stcn en 27stco zal te Tilburg een aanmerkelijk deel van den inboedel van wijlen Z. M. Willem II verkocht worden. De Staats-Courant bevat den navolgenden Slaat van de opbrengst der Middelen, over de negen eerste maanden van 1853, tegenover de opbrengst over de negen eerste maanden van 1852. 1853. 14,134,848.78 1852. 14,425,654.98j 3,820,728.20) 14,646,072.99; 7,816,547.65 164,981.75 1,079,042.75 275,839.50 3,904,724.18, 14,456,600.40 7,198.832.29 129,683.40 1,029,979.84 276,743.50 41,938,001.63 ƒ41,422,218.60 Directe belastingen In- en uitgaande regten, scheepvaart-reglen vuur-, ton- en bakengeld Accijnsen Registratie-zegel-, successieregten enz. Rcgt van waarborg op de gouden en zil veren werken Posterijen Loterij Totaal Meerder in 1853 535,843.03. 's GRAVENHAGE, 18 October. Z. M. beeft tot leden der Staats-Commissie gevorderd tot bet onderzoeken der rekeningen over 1352, benoemd: O. B. 't Hooft en Mr. J. S. Lolsv, leden van de Eerste Kamer der Staten-GeneraalMr. J. Dirks en Mr. L. Graaf van Heiden Reinesteinleden van de Tweede Kamer der Slalcn-Generaal W. J. Piepers en Mr. E. J. H. Borret, leden van den Raad van State; Mr. S. P. van Idsinga en II. L. Fievez, leden van de Algemcene Rekenkamer. De commissie zal als Secretaris worden bijgestaan door den Heer A. L. Wed dik fungerend Secretaris-Generaal bij het Departement van Koloniën. Z. M. heeft benoemd tot Burgemeester te Marnm Jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstcinen tot Ontvangers: te Doelinchem (Stad en Ambt), Zeddarn en Zelhcm, op den voet van één vereenigd kantoor den Heer Jhr. P. A. van Ilaeften, thans te Koudekerk en Oudshoorn aldaar den Heer P. A. de Bordes, thans te Noordwijk c. a.aldaar den Heer G. F. Baron van As- beck, thans te Rauwerd; te Rauwerd den Heer A. L. van der Niepoort, thans te Scxbierum; te IJzendoorn, den Heer II. F. van de Poll, thans te Woudenberg c. a.aldaar den Heer G. L. Wijnen, thans te Weslervoort. en te Westervoort den lieer D. II. W. Laeyendeckergeagreerd klerk ten kantore der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen te Groesbeek. De Ministers van Ilerv. Eeredienst, Finantiën en Marine zullen Woens dag Donderdag en Vrijdag geen gehoor vcrleenen. De Minister van Financiën heeft van een' onbekende onder het post merk Utrecht ƒ300 ontvangen voor 's Rijks schatkist. De Ileer A. E. Maas, te Scheveningenheeft eene reddingsboot laten maken die niet kan omslaanwaarin nooit meer water komtdan men er in hebben wil, al loopen er de golven ook overheen, en die niet alleen het overkomende water plotseling van zelve verliest, maar ook niet eens daardoor in de besturing wordt belemmerd. Er bestaan bij hem twee modellen en ééne bouwkundige teekening, die ten allen tijde gereed liggen ten gerijve van diegenen, die het lot van ongelukkige schripbreukelingen willen ter harte nemen. 'ftveetïe Kamer tier SStaten-fieneraaf. Zitting van Maandag 17 October. De op lieden aangekondigde zitting, belegd tot indiening van een wets ontwerp, waarbij wordt vastgesteld een nieuw tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer, binnen 30 dagen aan de Kamer aangeboden tot bekrachti ging van den maatregel, genomen bij Koninklijk besluit van 15 September 11., beeft wegens het niet in genoogzamen getale opkomen van de leden geen plaats kunnen hebben. De Voorzitter heeft aan de tegenwoordig zijnde leden medegedeeld, dat., behalve dit wels-ontwerpvan eene memorie van toelichting voorzien, nog zijn ingekomen een wets-ontwerp tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 1854, en een tot vaststelling der afzonderlijke begrooting van de uitgaven wegens den arbeid der gevangenen over 1854, elk vergezeld van eene memorie van toe lichting, eenige verzoekschriften en eene missive van den Heer van Heiden Reinestein, die daarbij meldt dat hij, onlangs herbenoemd tot kantonregter van Assen, die betrekking heeft aanvaard, en alzoo verpligt is krachtens art. 91 der Grondwet zich aan eene herkiezing te onderwerpen. GRONINGEN, 15 October. Den 104®11 overleed alhier Hendrik Sweigin leven gepensioneerd Önder- Adjudant bij het 8ste regiment infanterie, die alhier in 75-jarigen ouderdom overleden is en gedurende zijne lange militaire loopbaan in krijgsmansdeug den en bekwaamheid heeft uitgemunt. Naauwelijks 11 jaren oud, in 't jaar 1790, was hij reeds "in dienst getreden; vier jaren later woonde bij de belege ring van Grave bij, was in 1797 ingescheept op de reede van Texel, cn in 1799 in Noord-Holland, bij den aanval op de Engelsehen-; hij nam deel aan de oorlogen in Duitschland en Rusland in 1807 tot 1812, toen hij, bij Pillau krijgsgevangen geraakt, in dienst trad van bet Russisch-Duitsch legioen en in de twee volgende jaren in Duitschland voeht tegen de Franschen. Ook nam hij aan de krijgsbedrijven deel in de jaren 18301834. Tien jaren later, na 54 jaren dienst, werd hij gepensioneerd. Zelden kan een militair zulk een eervollen staat van dienst toonen, als de overledene, die zich daarenboven wegens zijne braafheid cn oppassendheid steeds de genegen heid zijner superieuren cn kameraden verwierf. Hij bezat eene Russische zil veren medaille van verdienste en de hem bij besluit van Z. M. Koning Wil lem II, van den 22stcn Julij 1840, n®. 81, verleende gouden medaille voor 50-jarige getrouwe drenst. Gehuwd geweest, was zijne vrouw rëéds vroeger overleden. Van een talrijk kroost zijn thans nog 3 zonen ovei ge bleven waarvan een als Ambtenaar bij 's Rijks belastingen te Oude Pekela is ge plaatst, terwijl een ander Sergeant bij het regiment grenadiers en jagers .is en de derde bij het Oost-Indische leger dient.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1