N-tYSLORAMA, BIDSTOND DE t'ITBBEIBiïG DER EY.OGELIE-VERKOXDIGIXG OMR DE Slechts drie Voorstellingen! n 25- «eer bevorderd. De in bet noorden van Turkestan gevestigde stammen had den de opperheerschappij van den Keizer reeds erkend en het bezit van ge noemde vesting zal wel de onderwerping van de zuidelijke stammen in dat oord te weeg brengen. Hieromtrent wordt het volgende uitvoeriger bcrigt medegedeeld De in het noordelijke Turkestan aan de overzijdie van den Sir Daria wo nende Kirgisen T hadden reeds voor vele jarennamelijk sedert de rege ring van Keizer Alexander feitelijk de Russische opperheerschappij erkend de nog niet daaraan onderworpen bewoners van de steppen in zuidelijk Tur kestan daarentegen deden menigvuldige invallen in de noordelijke distrieten, waarbij de aam de genoemde rivier gelegen vesting Akmas of Akmetschek hun een belangrijk steunpunt opleverde. Om aan deze invallen een eind te maken, werd tot ecne expeditie tegen Akmas besloten. De stad Orenburg diende tot uitgangspunt der militaire operatien, waarvan het beleid werd opgedragen aan den Generaal Perowski, denzelfden die voor eenige jaren over de geheel mislukte expeditie tegen Khiwa bevel voerde. Nadat eenige pun ten tusschen Orenburg en de vesting Akmas versterkt waren, werd een aan val op laatstgemeld* ondernomenzij werd na een bloedige)) strijd stormen derhand vcrmeeslerd, eene vrij sterke bezetting daarin gelegd en in den om trek eenige kleine forten aangelegd. De indruk dien deze gebeurteuis in die streken gemaakt heeft, is reeds daarin blijk ba ai', dat de Khan van Khiwa zich gehaast heeft der» wenseh te doen kennen om met Rusland vriendschap pelijke betrekkingen te onderhouden. Ais een bewijs van de zorg en moeite waarmede deze expeditie voorbereid is, kan de omstandigheid strekken dat twee lot ondersteuning der militaire operatien bestemde sehroefstoambooten die in Zweden gebouwd waren door geheel Rusland langs de kanalen en de Wol ga naar de Kaspische zee en van daar te land naar het nieir Aral ge- bragt werdenom van daar langs de rivier Sir Daria levensmiddelen en krijgsbehoeften aan de troepen toe te voeren. TÜ1SHÏE. Beriglen tot 2 October per telegraaf aangebragt, melden, dat de Divan den oorlog aan Rusland had verklaardindien binnen 40 dagen de Donau- Vorstendommcn niet ontruimd waren. AKADEMlE-tflEÜWS. PROMOTIE AAN DE ÜTRECHTSCI1E HOOGESC1IOOL. Den 7den October de Heer A. Heynsjns, van Moordrecht, in de Wis- en Natuurkunde, na verdediging zijner Dissertatie de Corporis albuminosis. ADI EKTENTIEX. Bevallen van ren' ZOON, J. P. SYTHOFF, van Ameyden. Leyden, 11 October 1853. Heden overleed aan korte doch hev ige zenuw koortsen onze geliefde derde Zoon PETRUS JOHANNES ANDREAS, in den ouderdom van ruim 24 jaren. 1*1. J. 110ELEN, Leyden, 8 October 1853. J. F.. W. DOELEN, Visser. Heden overleed, in den ouderdom van ruim GO jaren, de Wei-Eerwaarde Zeer Geleerde lieer A. DOYER Tzl».sedert 3G iaren Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente alhier. Hij overleefde slechts 3 maanden zijne geliefde gade. Leyden. 9 October 1853. Uit aller Naam U. DOYER Tzn. Eenige Kennisgeving. Y0OR Op Maandag 17 October 1853, In ilo Kerk der Doopsgezinde Gemeente des avonds ten lialf acht ure. u Bij vonnis van de Arrondissements-Rcgtbank te Leydenvan den lldvn October 1853, is EGBERT SPYKER, Zeilenmaker wonende te Leyden verklaard in ttaat van E'Yiillissenient. aanvang genomen hebbende op den Ss6el1 October 1853. Tot Regter-Commissaris is benoemd de Edel- Achtbare lleer Mr. J. tan OUTEREN, en tot Curator de Ondcrgeteekende. Mr. P. P. P. KIST, Advocaat. BBooff-BEeemroden vtin BS ij ut and en van 'r Biantls en Groot Waterschap van Woerden zijn voornemens in liet Ge- nieenlandshuis der beide Hoog-Heemraadschappenonder Oudshoorn, op Dingsdag den 25sten October 1853, des voormiddags ten elf ure, iu het openhaar hij Opbod en Afslag te VSES3SI* iCSB'B'SCSr' Het regt van doorvaart der Schepen en Vaartuigenpasserende door de Heimans- of 's Molenaar shrugliggende in den lagen Rijndijkonder het Ambacht van Oudshoorn, voor den tijd van DRIE jareningaande met den lsten Januarij 1854. De Voorwaarden zullen acht dagen te voren ter lezing liggen ter Secre tarie van Rijnland te Leydenen van bel Waterschap te Woerdenalsmede in bet Gemeenlandshuis voornoemd. Op mijne doorreize naar Parijs zal ik hier ter Stede, in eigen persoon, drie Voorstellingen geven in de groote Zaal van tien Blur ff. Zij zullen plaats hebben op Woensdag 12, Donderdag 13 en Vrijdag 14 October aanstaande met het wereldberoemde Voorstellende eene reis door Tyrol, Xivitserland en Italië F. REICHARDT. Getuig schrift van JSederlandsche Kunstschilders. Het Cyclorama van eene reis door TyrolStiermarkenZwitserland er» Italiëdoor de HH. Heyi en Gebr. Borgjiann, te Berlijn geschilderd, is op de 11. Haagsche Kermis door de Ondergeteekenden bezochten zij bevelen met genoegen dit Kunstwerk, hetwelk zoo vele schoonheden bevat, aan hunne Landgenooten ter bezigtiging aan. C. KRUSEMAN. B. J. VAN HOVE. NV. I10PPENBR0UWEB. S. L. VERVEER. Ik heb met genoegen bet Cyclorama van Tyrol enz. tweemaal gezien en hetzelve is waardig door een elk, die kunstgevoel bezit, bezigtigd te worden. Rotterdam, 24 Aug. 1853. J. CANTA. De Ondergeteekenden hebben met de meeste belangstelling gezien de Cyclo rama, geschilderd door Heyl en Gebr. Borgmaan voorstellende eene reis door TyrolStiermarken. Zwitserland en Italië en willen gaarne hunne be- tuiging geven, dat dit Kunstvoortbrengsel met zeer veel talent is geschilderd en op eene voortreffelijke wijze de natuur voorstelt. N. PI ENKMAN. M. CALISCH. Amsterdam 23 Sept. 1853. C. HAMBURGER. H. TEN KATE. Heden namiddag verkoopt de Boekhandelaar C. C. tan der HOEK alhier de Roeken betreffende AUCTORES CLASSICI, DICHTKUNDE. FRAAI JE LETTEREN, ROMANS en TAALKUNDE. Donderdag namiddag 13 October, het vervolg der AUC TORES CLASSICI, DICHTKUNDE, FRAAIJE LETTEREN en ROMANS. REURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN'. MAANDAG, 10 October. Nederland, Werkelijke Schuld a. 2 j pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito *4 Amortisatie Syndicaat 3 Handelmaatschappij4.1 O. I. Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 41 Haarlemmermeer5 Frankrijk, Certif3 Dito dito5 Rusland,Obl.noPEl798enl816 5 Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1S40 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obligatiënal Laag«t.koera.Hoogst.koers. ol: 74} 931 92} 1 25 93} 100' 106 i 4 n 90} i 4 s 89J tt 4 <r n 6 721 f 6 72} 11. 500 159" 4 83} a 1 pCt. 21} 3 .3 40} u 8 5 4 5 5 2-r 5 3 4 H 3 Dito Binnenl. a 6 ra. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc. Dito bij rothschild Brazilis., 1824 100 Portugalte Londe» Dito dito Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën Grieken 4 J-} 5,3B. Braz. 1843, 100, 5 pCt. 99 99}. Koers van het Geld: Beleening 2] pCt. "Wissel-Disconto 2. 77} 90* 39 j 50} 50 i SS.'. 331 25,'e «IJ 74} 93} 106' 21} 41 5 is Gebleven. öifV 74 93 1061- 78 - 90} 40' 50} 97} 38' 23} 21' 40} 90} 50* 97} 3V* Prolongatie 3 pCt. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4