jjcl schip Annie Jane is met nagenoeg al de naar Quebec bestemde landverhuizers in de jongste stormen vergaan. Het was den 9den Sept, met ongeveer 450 passagiers uit Liverpool vertrokken cn een eind weegs in den oceaan gevorderd, toen het door geweldige stormen werd overvallen en in ontredderden staat teruggeslagen tegen de westkust van Schotland, waar het op de Barra-eilanden verbrijzelde. Er zijn over de 300 menschcn omge komen. Berigten van de Sandwich eilanden meldendat de mazelen en kink hoest reeds ongeveer 10,000 van dc ruim 34,000 inwoners had ten grave gesleept; de sterfte hield nog niet op. FRAW54RS.BH.. PARIJS0 October. Aan zekeren bakker te Mondoubleau is hij besluit van den Prefect de be voegdheid ontnomen, om bakkersbaas te blijven, omdat hij brood van slechte hoedanigheid had verkocht. In Spanje zijn binnen écu jaai 6 Ministers van Financiën, G van Bui- tenl., 7 van Binncnl. Zaken, 5 van Justitie, 6 van Openbare Werken, 5 van Marine cn 6 van Oorlog elkander opgevolgd. ITALIË. ROME 30 September. Gisteren heeft de Paus deel genomen aan de viering van het feest van den 11. Michiel in het Apostolisch gesticht van dien naam. Ten 10 ure verliet bij het Quirinaal in een gala-rijtuig met 6 paarden bespannen, gevolgd door 3 rijtuigen voor de in dienst zijnde Prelaten bestemd, en vergezeld door de eerewacht cn 3 detachementen Fransche dragonders. Na de dienst vertoonde de Paus zich op bet balkon en gaf van daar zijnen zegen aan de zeelieden van al de in den Tiber ten anker liggende schepen, alsmede aan het volk, dat in grooten getale op het plein vergaderd was. Hij heeft vervolgens de inrigting nog in oogenschouw genomen, waar het werk van de leerlingen der polytechnische school was ten toon gesteld. Twee Gcncefsche Protestanten zouden onlangs bij den Paus een gehoor hebben gehad, hebben hem hunne klagten ingeleverd over de staatkundige bemoeijingen der R. Katholieken te Genève en hem verzocht andere bevelen uit te vaardigen. PRUISSEN. BERLIJN, 10 October. Z. M. is met den Keizer van Rusland den Grootvorst Troonopvolger cn den Prins van Pruissen uit Warschau, eergisteren hier aangekomen. Gisteren is ter eer van den Keizer eene groote parade gehouden en des avonds hebben de Vorsten den schouwburg bezocht. De Keizer zou heden avond naar Petersburg terugkeeren. Indien dc oorlog tusschen Rusland en Turkye mogt uitbarsten, zou Pruissen zich onzijdig houden. Den 7(lcn waren alhier 8 personen door de cholera aangetast en 18 overleden. In het noordelijk Duitschland heeft eene aanzienlijke verbooging der theeprijzen plaats, omdat Rusland op zijne gewone markten bijna geen kara vaan-thee, welke in noordelijk Duitschland zeer gezocht is, uit China ont vangen heeft. De landverhuizing naar Brazilië, hoewel zij door de Regering van dat land, zeer ondersteund wordt, vindt in Duitschland geen bijval. De Deensche Rijksdag is den 3dcn door den Koning in persoon geopend. Uit Athene wordt van den 20stcn gemeld, dat het eiland Tencdos door eene aardbeving bijna geheel verwoest was. LUXEDISrilO. 4 October. Heden heeft Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden de Wetgevende zitting, namens Z. M. den Koning Groothertog, met de volgende rede geopend: «Mijne Heeren! Mij weder in uw midden bevindende omnamens den Koning-Groothertog onzen doorluchtigen Souverein, uwe gewone Zitting van 1853 te openen, is het mij in de eerste plaats behoefte de gevoelens van levendige voldoening en erkentelijkheid uit te drukken voor de blijken van gehechtheid en sympathie welke Prinses Amelia cn ik dagelijks in het Land ontvangen. Bij mijne proclamatie van den 22stcn der vorige maand, heb ik de veranderingen ken baar gemaakt welke Z. M. de Koning-Groothertog noodig geoordeeld had in liet bestuur des Lands te brengen. Deze proclamatie duidt de algemeene beginselen aanwelke de nieuwe Regering in het beheer der openbare aange legenbeden moeten leiden, en wijst ook in hoofdzaak de meest spoed ver- eischende vcrpligtingen aan welke opbaar rusten. Reeds zijn hare pogingen, om goede betrekkingen met dc Regering der Nederlanden te herstellenmet ccn goeden uilslag bekroond. Het verbodsedert de maand September 1852 aan de diplomatieke agenten van dat Koningrijk gegeven, om tot de Luxembur gers, die vreemde Landen bewonen, de bescherming uit te strekken welke aan de Ncdcrlandschc onderdanen is verzekerdis den 29stcn der vorige maand opgeheven. Het is voor mij eene vertroostende gedachte de verzekering te hebbendat voortaan duizende Luxemburgers verre van hun Vaderland hulp en bescherming zullen vinden. «Dc overweging eencr ernstige zaak, die der cischcn van het Koningrijk der Nederlanden ten laste van het Groothertogdomwelke men eenige reden had als beëindigd te beschouwen, is op nieuw sedert ccnige jaren te berde gekomen. De Regering zal haar met de aandacht en den ijver volgenwelke het belang der zaak en de verdediging der regten van het Groothertogdom vercischcn. »Ik vertrouw dat het verdrag van toetreding tot het Tolverbond op eer volle voorwaarden vernieuwd zal worden. Dat vertrouwen is gegrond op de goede en opregte bedoelingen der centrale overheden van het Verbondop den zedelijken waarborg dat dc belangen der Bondstaten behartigd zullen worden, op de goede gezindheid welke tusschen de Regering en het Bestuur van het Verbond bestaat. Dc trouw der verdragen cn onze wèl begrepen belangen vor deren de vrije en gcheele ten uitvoerlegging der Bondsverpligtingen. De Regering zal steeds aan die cischen van onze staatkundige stelling voldoen. «In den loop uwer laatste Zitting hebt gij u bezig gehouden met het onder zoek van den geldelijken toestand des Lands; de arbeid, welke te dien op- zigtc is ondernomenis niet geheel voltooidde Regering zal haar onderzoek hervatten en aan de Kamer vele stukken overleggen welke geschikt zijn om alle onzekerheid te doen ophouden nopens den waren toestand der Groother togelijke schatkist. De Regering vreest echter niet, dat het noodig zal zijn de belastingen te verhoogen. »Z. M. heeft de vestiging van het grond-crediet bepaald; do Regering zal u, in den loop uwer Zitting, voorstellen doen ten aanzien van bet ten uit voer leggen dier wet. De onderhandelingen met Rome zullen spoedig worden hervat daar waar zij afgebroken waren. Mogtcn gevaarlijke cn verbitterende beraadslagingen de pogingen der Regering niet belemmeren. «Met vastberadenheid en volharding de wetten en reglementen vun alge meen beheer te doen ten uitvoer leggen; volgens de beginselen van orde cn behoud de landelijke, stedelijke en bosch-politie te organiseren; door alle wet tige middelen den aan de openbare overheden vcrschuldigden eerbied te ver zekeren ziedaar de eerste maatregelen welke de Regering zal meenen te moeten nemen. De goedkeuring der Kamer is voor verscheiden dezer maat regelen noodig. Die goedkeuring zal ook gevraagd worden voor als onvermij delijk erkende wijzigingen in de wet nopens de organisatie der gemeenten en voor het zamenslellen van verschillende bij de Constitutie bepaalde wetten. De Re gering zal die verschillende ontwerpen aan de Vergadering aanbiedenzoodra zij ze zal hebben kunnen onderwerpen aan een rijp onderzoek en aan het voorloopig oordeel der permanente commissie van wetgeving, als een wetge vende waarborg bij de Constitutie zelve ingesteld. De ijverige medewerking van alle ambtenaren zal worden ingeroepen voor de vervulling van deze taak der Regering. Doch het zal ook billijk zijn, dat het bestuur ze de bescher ming doe genietenwelke de Constitutie hun belooft en zich met zorg hun lot aantrekke. Ik heb mij overtuigd dat ons Bonds-contingent zich in een voldoenden staat bevindt cn meer en meer aan mijne billijke verwachting beantwoordt. De Regering zal niets verzuimen om het Land de groote voor deden van een spoorweg te schenken. Zoodra de voor dat belangrijke werk aangeknoopte onderhandelingen geëindigd zullen zijn, zullen zij u worden medegedeeld. «Mijne Ileeren, ik reken op uwe verstandige medewerking, op uwe waar dering der ware belangen des Lands, op uwe vaderlandsliefde, opdat de aan het nieuwe bestuur opgedragen zending, en waarvoor de Kroon het zijn krachtigen steun verzekerd heeft, zonder schokken, met kalmte en gematigd heid volbragt moge worden. Ons Luxcmburgsch Vaderland is binnen enge grenzen beperkt, zijn lot is nederig; het bevindt zich echter in gelukkige omstandigheden. Dat wij weten die vreedzaam te ontwikkelendan zullen wij de vaderlijke bedoelingen van onzen Souverein vervullen. «Namens den Koning-Groothertog, Mijne Heeren, verklaar ik uwe gewone Zitting van 1853 geopend." De Kamer heeft daarop met 27 tegen 23 stemmen den vroegeren Voorzitter den Heer Peseatore tot Voorzitter benoemd en ook de vorige 4 Secretarissen herkozen, de zitting is daarop, dewijl de begrooling nog niet kon ingediend wordentot 4 November verdaagd. OOSTENRIJK. AVEENEN, 9 October. De Keizer van R.usland heeft tijdens zijn verblijf te Olmutz aan ruim 80 Officieren Ridderorden gegeven, en voor elke compagnie die bij hem de eerwacht heeft waargenomen, 100 dukaten. Bij het Turksclie gezantschap alhier is het bcrigt ontvangendat de oorlog aan Rusland formeel verklaard is. De Porte heeft te kennen gegeven dat de vijandelijkheden ccn aanvang zullen nemenindien de Russische troepen de Vorstendommen niet binnen een bepaalden termijn zullen bcblicn ontruimd. RU S L AN D. De Keizer heeft voor dat hij zich naar Olmutz begaf, eene nieuwe ligting van krijgsvolk bevolen. Onlangs is bij eene Keizerlijke ukase aan de jongelieden van minder dan 21 jaren verboden Fiusland te verlaten, om welke redenen of onder welk voorwendsel het ook mogt zijnten opzigte van de overige onderdanen is de vrijheid om zich huiten 's lands te begevenaan nieuwe regelen onderwor pen. Volgens eene andere ukase is eene strenge straf bepaald tegen dc brandstichtingen, die thans in vele oorden des lands veelvuldig voorkomen. Rusland zou van het Chinesche gouvernement de vrije scheepvaart op de rivier Amur verworven hebben, waarop het sinds lang aangedrongen had. Een krijgstogt in het zuidelijk Asiatische gedeelte van het het Rijk is door de vermeestering van de vesting Akmas, in Turkestan, met een gelukkig gevolg bekroond en dc invloed van Rusland in het midden van Azië daardoor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3