LEYDSCHE Col KANT. WOENSDAG, 12 OCTOBER. \i BINNENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f\2 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven V. LF.YDEN ,11 October. Wij vernemen dat liet Hoogduitsche Vaudeville-Gezelschap van de Ileeren Kahnenhcrg en C°. van Rotterdamhetwelk ook te Amsterdam zeer veel ge noegen heeft gegeven en verscheidene zeer verdienstelijke ledenzoowel wat zang als spel betreft, bevat, ook hier in den loop dezer maand voorstellingen hoopt te geven. Te Rotterdam zijn den 8ste" aangegeven 7 cholera lijders8 overleden en 4 hersteld; den 9Jl'n 8 lijders, 8 overleden cn 5 hersteld. Te Amsterdam zijn den 9Je" en 10,len dezer aangegeven 11 chnlera-lijders, 12 ovcrl. in behandeling 23. De ziekte heeft zich ook vertoond te Zicrikzee en te 's Ucrtogenbosch. Te Rotterdam is een Heer door eenc vrouw die liem om eene aalmoes vroeg en daarbij een beklagenswaardig tooneel van hare ellende ophingvan zijn horologie met gouden ketting en sleutel beroofd, betgeen echter door de policie is opgespoord en de vrouw in hechtenis genomen. In de gemeenten Vlaardinger-Ambacht en Kelhel heeft zich 11. Dings- dag een dolle hond vertoond-; 3 menschen en cenige honden zijn door het woedende dier gebetenalle honden welke men weet dat gebeten werden zijn afgemaakt, ook is men er in geslaagd den dollen hond te dooden. Wederom hebben te Hellevoet sluis twee leden van den Raad die nog maals tot Wethouders benoemd waren, voor die betrekking bedankt. Alle leden van den Raad zijn nu reeds bij herhaling benoemd. Van den Helder wordt gemelddat eene sloep met 5 mandie naar •een wrak gingen om bet te sloopen, is omgeslagen en 3 hunner verdron ken zijn. Nog wordt van die plaats gemeld dat ten gevolge der menigvuldige sterfgevallen en het groot getal van zieken aan boord van het in die haven liggende Amerik. schip Michael Arigelo, inet landverhuivers naar Noord-Amerika aan den Gezagvoerder gelast is naar Wieringen te vertrekkenten einde de zieken in hel quarantaine-gebouw aldaar te doen opnemen en verplegen. Rij de ziekte dezer arme landverhuizers openbaarden zich al de kenleekenen der cholera. De bezigtiging van de Tentoonstelling van voorwerpen voor de bouw kunst te Amsterdam, is tot den 17llcn verlengd. Te Utrecht is in den ouderdom van 51 jaren overleden de Heer Mr. J. Hora SiccamaGriffier van het Hoog Militair Geregtshof, Mededirecteur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, lid der Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leyden enz., die zich door zijne verhandelingen over Neér- lands volksaard en Staatswezen en over Nee'rlands grond en bescha ving in verhand beschouwdeene eervolle plaats onder onze proza-sch rij vers verworven heeft en zoowel om zijne uitgebreide kennis als edel karakter bij allen die hem reekenden, geacht was. De Directie van den Rijn-spoorweg heeft aan de wachters en verdere arbeiders gedurende de aanstaande winterdienst, welke met den IS'1"" dezer aanvangt, hetzelfde loon als des zomers toegelegd. Uit Groningen meldt men van den 7JenDe inschrijving op de geld- leening voor de daarstelling en oprigting eener gasfabriek in deze gemeente, ten bedrage van ƒ250,000, tegen 3J. pCt.is op verrena niet voltallig ge worden. Blijkens notificatie van Burg. en Weill., is slechts voor ƒ114,000 ingeteekend. zoodat thans, ingevolge raadsresolutie van den O'1'" September, eene nieuwe inschrijving naar 4 ten honderd wordt geopend op Donderdag <len IS"1™ en Vrijdag den 14Jc" aanslaande, in welke geldleening alsdan de thans ingeschrevenen als eerste deelnemers zullen worden aangemerkt. Uit Breda wordt gemeld dat aldaar bonderde Belgische zilverstukken in omloop zijn, die al spoedig ons land verder zullen indringen, en dat ieder opmerkzaam dient te worden gemaakt tegen de ontvangst, namelijk: vijfde francstukken of stukken van 20 centimes, die men voor 10 cents-stukken uit geeft. Het is munt, die onlangs eerst geslagen is; de grootte is aan onze 10 cents-stukken gelijk, doch zij zijn de helft dunner. Bij de ontvangst zal men bet oppervlakkig niet bemerken, de bezitter kan het ondervinden door oen verlies van 6 cent per gulden. De prijzen der granen waren op de Belgische markten weder gerezen. De Algemeenc Vergadering der Commissie van Weldadigheid werd dit jaar gehouden op den 14llen Julijjl., onder bet Voorzitterschap van den tweeden Assessor, den Heer Mr. Faber van Riemsdijk, daartoe door Z. K. II. Prins Frederïk der Nederlanden bij diens afwezigheid geinagtigd. In die Vergadering werd, door de Permanente Commissie, bij monde van den Heer van Hoorn van Burgh bet Algemeen Verslag uitgebragt nopens den staat der Maatschappij cn dien barer Koloniën over bet jaar 1852. Vervolgens werd door den Heer Ruitenschild verslag gedaan van den staat der godsdienstigheid en zedelijkheid onder de Kolonisten, en van het gods- dienstig- en schoolonderwijs in de Koloniën. Voorts werd, bij monde van den Heer van Hoorn van Burgh, bet gewoon financieel Verslag over 1852 uitgebragt en de Rekening en Verantwoording over dat jaar overgelegd. Voor de mededceling dier verslagen werd door de Vergadering dank betuigd, en besloten, de Rekening en Verantwoording vast te stellen, cn met liet toe lichtend verslag., als ook de beide andere zoo evengetnelde verslagen, aan de Commissie van Toevoorzigt over te leggen. Deze ondersbeidene verslagen gedrukt en onder de sub-commissien en mili taire Kommandanten verspreid wordende, kunnen wij ons, kortheidshalve, daaraan gedragen. Op den lfilcn Julij j'l. heeft volgens de Commissie van Toevoorzigt bare eerste vergadering gehouden. In die vergadering werd lot Voorzitter gekozen de Heer Mr. J. K. Baron van Goltslein, en tot Secretaris de Heer Mr. J. G. A. Clantvervolgens wer den de bovenvermelde verslagen ter tafel gebragt en de commission benoemd ter inspectie der Koloniën en tot opneming der Rekening en Verantwoording, Voor de certsgemelde commissie werden gekozen de Ileeren II. J, Hofstede en Mr. R. S. C. Metelerkamp, en voor laatstgenoemde commissie de Ileeren Mr. A. Dekelh, Mr. C. II. Gockinga en II. F. K. Duyker. Met gevoelens van innige erkentelijkheid maken wij hier melding van een legaat ad ƒ3,000, dat in de afgeloopen drie maanden der Maatschappij is te beurt gevallen, ten gevolge der weldadige beschikking van nu wijlen Vrouwe M. C. Schenkhuizen wed. van den Heer J. M. Molkenboer tc Amsterdam. Moge baar voorbeeld velen wekken en aansporen om ook langs dien weg onze Maatschappij te ondersteunen en haar bij de laatste beschikking over hunne aardsche goederen in liefde te gedenken. De sterkte der bevolking is gedurende het afgeloopen kwartaal met 5GG personen verminderd, voornamelijk door het gewoon jaarlijksch ontslag. De gezondheid blijft zeer gewenscht. Onderscheidene bedelaars zijn onlvlugt. Zoo wel van de ontvlugte als ont slagene bedelaars zijn er een aantal teruggekeerd; doch van de ontslagene blijft er ook een beduidend getal weg, hetwelk, als in beteren staat aan het maatschappelijk leven teruggeven, kan beschouwd worden. Dc bevolking bedroeg 1 Julij 11. 10,127 zielen. Het voorjaarsweder is den landbouw ongunstig geweest. Later is een en ander echter aanmerkelijk verbeterd. In boeverre de weder opgemerkte ziekte aan bet aardappelgewas zal toe nemen is niet te bepalen. Met den aanvang dezer maand op slechts enkele akkers begonnenzag men de meeste nu nog van de ziekte verschoond cn verspreidde zij zich ook niet zoo spoedig. De fabrickweikzaauibéden worden goed voortgezet; alsook bet onderhoud van gebouwen, bruggen en sluizen, dat te moeijelijker was, naardien er tegenwoordig weinig bekwame handwerkslieden ouder de aankomende bede laars worden aangetroffen. Evenwel worden aan de gestichten nog door kolonisten vervaardigd al de nieuwe gereedschappen voor de broodbakkerij met de aardappelmaalderij, welke den 24ste» Mei jL te Fiederiksoorddoor bet afbranden dier bakkerij, met de daaraan verbonden woning van den boekhouder des directeurs, zijn verloren gegaan. Bij de felle droogte en den hevigen oostenwindwaren die gebouwen met genoegzaam ai wat er in was, in één uur tijds vernield. Door dadelijk aangewende hulp beeft bet mogen gelukken, niet alleen de verspreiding van het vuur onder bout- en turfboopen en in bet nabijstaande boseli te keerenmaar ook de paarden en eenige weinige gereedschappen te behouden. Zoowel de goederen als bet gebouw w:aren tegen brandschade ver zekerd. De bakkerij is weer in aanbouw, gedeeltelijk door kolonistenterwijl de daarstelling der woning van den boekhouder eerlang zal worden uilbe-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1