KORT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Behoorende bij de Leydsche Couranten van 7 en Hó October ó853JV°. ÓH6.) DER -o-OO-O-O OOO-O-c- Zitting van 6 October. Afwezig de HII. Bake, Cock, Adriaans, van Kaathoven, le Poole, van der Hoeven, Taets van Amerongen, Krantz, Olivier en de Breuk. De Voorzitter de vergadering geopend hebbende, worden de Notulen der vorige vergadering gelezen en vastgesteld. Daarna zijn door den Burgemeester overgelegd: 1°. Acht rapporten van de Commissie van Finantie: als: a. op de rekening van Mren Regenten der Huiszitten- en Diaco nie-Armen over 1852; b. op de rekening van Mren Regenten der Roomsch Catholijke Armen over 1852; c. op de rekening van het Roomsch Catholijk Wees- en Oudelie- denhuis over 1852; d. op de rekening van Armverzorgers der Evangelisch Luther- sche Gemeente over 1852; e. op de rekening van Mren Regenten van het Evangelisch Luther- sche Wees- en Oudeliedenhuis over 1852; op de rekening van Armverzorgers der Israëlitische Gemeente over 1852; g. op de rekening van Vrouwen Kraammoeders over 1852; h. op de voordragt van Burgemeester en Wethouders tot verhoo ging der bezoldiging van de Commiesen bij de Plaatselijke Belastingen. 2°. Voordragt van Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente al hier, tot vervulling der bestaande vacature in het Collegie van Bestuurderen over het Minnehuis. Wordt besloten al deze stukken ter inzage van de leden in de Leeskamer neder te leggen. 3°. Finantiële voordragt van Burgemeester en Wethouders om te mogen beschikken over 1000. In handen der Commissie van Finantie. De Burgemeester deelt vervolgens mede dat door Dr. J. van Vloten aan deze gemeente ten geschenke is aangebodeneen exemplaar van het door hem uitgegeven werk, getiteld: Ley dens Belegering en Ontzet in 1573 en 1574. Aangenomen voor kennisgeving onder dankbetuiging; plaatsing in het Archief. Alsnu is aan de orde De beëediging en installatie van den Heer G. II Ysselsteyn als lid van dezen Raad. De bij de gemeentewet voorgeschreven eeden daarop in handen van den Voorzitter afgelegd hebbende, wordt de Heer Ysselsteyn als lid van den Gemeenteraad geïnstalleerden is door hem als zoodanig zitting genomen. Geene onderwerpen voor de openbare beraadslaging verder aan de orde zijnde is de vergadering in eene geslotene voortgezet. Zitting van 30 October. Afwezig de HH. Cockvan Outeren en Olivier. De Notulen der vorige vergadering zijn gelezen en vastgesteld. Verder zijn gelezen de rapporten omtrent het bezoek in het Minnehuis en in het Roomsch Catholijk Wees- en Oudeliedenhuis. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester doet daarna mededceling eener Dispositie van Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 4 dezer maand N°. 25, waarbij het Raadsbesluit van 29 April 11., tol verkoop van 30 a 40 opgaande boomen wordt goedgekeurd. Mede voor kennisgeving aangenomen. De Burgemeester heeft vervolgens overgelegd 1°. Eene missive van Dr. C. W. II. van Kaathovendaarbij ont slag verzoekende als Curator van het Stedelijk Gymnasium. In handen van Curatoren ten fine van berigt en raad. 2°. De voordragt van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ter vervulling der vacature van tweeden docent in de Wiskunde. 3°. Voorstel van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, omtrent het alhier houden eener tentoonstelling van voortbrengselen van Nederlandsche nijverheid en kunst. 4°. Adres van H. Ramp, tot contiuuatie der pacht van het Blaauwe Hek, met rapport. 5°. Adres van het Muziek-Gezelschap Vermaak door Toonkunst, verzoekende een nieuw huurcontract aan te gaan voor 1854, tegen 20.in plaats als over 1853 van 40met rapport. 6°. Verzoek van J. van der Tas, tot afstand ter bebouwing van een stuk gemeentegrond. 7°. Adres van twee Heelkundigen, om tot Heelmeester voor de behandeling der Syphilis te worden benoemd. 8°. Missive van de Plaatselijke Schoolcommissie omtrent het te houden examen ter vervulling der openstaande betrekking van Stads-schoolonderwijzer. Alle deze stukken nederleggen ter Leeskamer. Het lid Lezwyn komt ter vergadering. De Burgemeester brengt voorts in behandeling 1°. Voorstel tot het verlengen van den weg langs de Zijl. Na ampele deliberatiën omtrent dit onderwerp, wordt door het lid van der Boon Meseh voorgesteld eene Commissie te benoemen, die al de stukken dit onderwerp betreffende zal onderzoeken, verder zal nagaan wat er rondom ons voorvalt, en daaromtrent nader rapport zal doen; hetgeen in rondvraag gebragt zijnde met 19 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Taets van Ameron gen, ten Sande .en Adriaans is aangenomen. Nadat vervolgens de leden Bucaille, Sikkel Groos en van dei- Boon Mesch waren aangewezen om het bureau van stemopneming voor deze en de volgende benoemingen uit te maken, zijn tot deze Commissie benoemd de leden van der Boon Mesch met 12, Taets van Amerongen met 12 en Leembruggen met 10 stemmen; terwijl de overige stemmen verdeeld waren op de IIH. Bake 0, Gevers en Krantz ieder 5, de Breuk 4, van Stirum en de Moen ieder 2, en Cock, van Outeren, Lezwyn, Siegenbeek en Bucaille ieder 1 stemmenen blanco 1 billet. Na de behandeling van dit onderwerp verlaten de vergadering de leden Gevers, le Poole, de Moen, Adriaans, Leembruggen en van der Hoeven. 2°. Voordragt betreffende de regten der Gemeente om zitting te hebben in hel Collegie van Bestuur van Rijnland. Wordt overeenkomstig de voordragt der Commissie besloten zich omtrent deze aangelegenheid bij adres tot Gedeputeerde Staten der Provinciën Noord- en Zuid-Holland te wenden, en daarbij hel belang dezer gemeente om in die Collegiën zitting te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5