S01RÉE MUSICALE, fl. KOFTIJHUIS DE TWEE KOLOMMEN. SK3T SCHULDBRIEVEN. A DTEKTESTIEX. Ondertrouwd Leyden, 30 September 1853. Eeltige Kennisgeving. A. OWEL, Wedr. van A. A. van der Waag en M. W. van der WAAG. Heden overleed ons geliefd Kind ELISABETH THEODORA SUSANNA. Wij mogten haar slechts ruim 19 maanden bezitten. P. II. Baron TAETS van AMERONGEN. Orange Lest hij Leyden, I. F. Baronnesse TAETS van AMEPiONGEN, 1 October 1853. Geb. Gevers Leuven. Eenige Kennisgeving. Gisteren overleed te Schiedam aan de aldaar heerschende lievige ziekte, in den ouderdom van 44 jaren, Vrouwe GEEPiTRUIDA WILHELMINA SCIIIEVEENgeboren Maas, geliefde jongste Zuster van wijlen mijne omer- getelijke Gade. LeydenC October 1853. P. O. van der CIIYS. Eenige Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze hartelijk geliefde jongste Dochter SARA MARIA, betuigen wij. ook namens onze Kinderen en verdere Betrekkingen, onzen welmeenenden dank. A. P. van DISHOECK, Leyden, 5 October 1853. M. J. van DISHOECK, den Adei. Door de Familc SS t Si 'K op Zaturdag 8 en Zondag 9 October, des avonds ten 8 ureop de Bovenzaal. De tweede Verificatie der Schuldvorderingen in 't Faillissement van II. DR1ESSEN, te Oegstgeest, is bepaald op Dingsdag 18 October e. k., des morgens ten 10 ure, op 't Raadhuis alhier. Leyden, 6 October 1853. Mr. A. W. van der HOOP, Curator. 1111. NOTARISSEN in Nederland worden verzocht, in hun protocol of in zoodanige protocollen van Notarissen, waarvan de bewaring aan hen mogt zijn opgedragen, onderzoek te doen, of door den Heer DANIEL ALBERT REGULETIl de RIEMER, vroeger Student in de Regten aan de Hooge- schooi le Leyden en op den 13de" Augustus 1853 te Utrecht overleden, van den lste" September 1825 tot en met den 26sle" Junij 1838 is gepasseerd eenige At,"S'K V.W 0j S'ï' IK 5£ si '3'ICV WIL, en zoo ja! daarvan e te doen aan en ten Kantore van den Notaris A. B. BARKEY Nz. te Leydenvoor of op den 24stc" November 1853. De I100FD-D1RECTIE van de Leydsche Maatschappij van Weldadigheid maakt aan de Bijdragende en Medewerkende Leden hekend dat de Algemeenc Vergadering, lot het doen van Verstas en (Selzeitiicg over het laatste BI WK Si J in enz. zal worden gebonden op Zaturdag den 8slcn October 1853, des namiddags ten twee ure in de Kerk der Doopsgezinden. Namens de Hoofd Directie, M. A. KLUIT, Secretaris. De RAAD der Gemeente Xonrdwijkerhont heeft op lieden beslotendat uit hoofde der omstandigheden des tijils, cr dil jaar in deze Gemeente geen BiBiaSMSS zal worden gehouden. De Burgemeester, M». H. C. J. HOOG, Noordwukeiuioci, 4 October 1853- De Secretaris, N. van SCII AG EN, l. S OPEJVBA K E V KRKOOFIi\G op Ilffj f r rl ij Tm Autorisatie ten huize van den Kastelein J. P. ROTTEVEEL, te Lisse, op Dingsdag den 25stcn October 1853, hij Opbod en Af slag, des voormiddags ten 11 ure, van: Eene hechter sterke en goed onderboudene BOUWMANSWONING, gelee- kend met N°. 3r genaamd: Zwanendrift, met Zomerhuis, Koe- en Paardenstal ling, Varkenshok, Kaarnmolengroote Schuur en Bergplaats, Hooiberg verder getimmerten Erf, Werf, Boomgaard en diverse percelen goed degelijk en weltoegemaakt WEI-, HOOI- £n BOUWLAND, gelegen in de nabijheid van Lisseaan den Straatweg onder Lisse in den Zemelpolder Poelpolder cn Bovcrsbroekpolder, hij hel Kadaster bekend in Sectie B. N08. 2, 5 en G, Sectie D. Nos. 481 tot en met 485, 487, 489 lot en met 499 cn Sectie E. Nos. 144, 145 en 239 te zamen ter grootte van 24 bunders, 61 Toeden en 89 ellen. Zijnde verhuurd de Landen tot Kersmis 1857 en de Woning, Erf en Werf tot den lstcn Mei 1858, voor ƒ925.— 'sjaars. Alles breeder hij aangeplakte hilletten omschreven. Het voorschreven Perceel kan dagelijks worden bczigtigd. Zijnde inmiddels nadere Information te hekomen ten Kantoren van de Nota rissen D. N. ROSKES cn A. R. BARKEY Nz., te Leyden, zullende de be wijzen van Eigendom cn Kadastrale Kaarten met de Voorwaarden van Verkoop 14 dagen voor de Veiling,'ten Kantore van ecrstgenoeinden Notaris, ter lezing liggen. OPEiNBARE VERKOOP1i\G, Op Reglerlylie Autorisatie in het lleeren-Logement aan den Burg binnen Leydenop Zatur dag den 29stctt October 1853, bij Opveiling en op Zaturdag den. 5Jcn November 1853, hij Afslag, beide des avonds ten 6 ure, van:: Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HEERENHUIS en ERVE,, met een TUINTJE en daarachter een extra groot PAKHUIS, met Zolders, hebbende het Woonhuis 11 Boven- cn Beneden-Kamers, meest allen Behan gen en met Stookplaatsen, Meiden-Kamer, Keuken, Kelder, twee Binnen plaatsen, Zolders en verdere gemakken, staande en gelegen binnen Leyden, aan den Nieuwen Rijnlusschen de Karnemelk- of Harlesteeg en Pancrastoren of zoogenaamde Beschuitsteeg cn uitkomende met het Pakhuis aan de Zuidzijde van liet Pancraskerkhof, getcekend met Wijk VII. N°. 49 en 49™><xt, bij het Kadaster hekend, Sectie I. N°. 267 en 266. ter grootte van 5 roeden en 91 ellen, henevens zekere gemecne Pooit, aan den Nieuwen Rijn, hij het Kadaster bekend, Sectie I. N°. 269, ter grootte van 27 ellen. Zijnde verhuurd: liet Woonhuis tot den l5'en Mei 1854 en een jaar optie, tegen ƒ600.'sjaars en het Pakhuis tot den lsten Mei 1854, voor ƒ160.'sjaars. Alles breeder bij aangeplakte Billet ten omschreven. Het voorschreven perceel zal kunnen worden bezigtigd des Maandags en Donderdags vóór de Veiling en Afslag, van 12 tot 5 ure, inits vooraf belet vragende; terw ijl nadere Information te bekomen zijn ten Kantoren van de Notarissen D. N. ROSKES en A. B. BARKEY Nz., te Leyden. Zullende de bewijzen van Eigendom met de A'oorwaarden van Verkoop 14 dagen \oor de Veiling ter lezing liggen ten Kantore van eerstgenoemden Notaris, alwaar lusschen de Veiling en Afslag, Verlioogingen zullen worden aangenomen, tegen genot van één Vijfde van iedere Verhooging. Men vraagt voor deze Stad, ter Adsistentie in een Huishou- den en Winkeleene BURGERDOCHTER van de P. Godsdienst. Adres met franco en eigenhandig geschreven briefjes onder Letters W. bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK, Breedestraal alhier. ISeden namiddag vervolgt de Boekhandelaar C. C. van der HOEK alhier, met te verkoopen de Boeken over GODGELEERDHEID, KERKELIJKE GESCHIEDENIS, KERKVADERS. BIJBELSCHE AARDRIJKSKUNDE cu REISBESCHRIJVINGEN, voornamelijk betreffende PALESTINA, en WIJS BEGEERTE. Zaturdag namiddag 8 October, de Boeken over REGTSGE- LEERDIIEID en STAATKUNDE; ATLASSEN en KAARTEN; GESCHIEDE NIS, LEVENSBESCHRIJVINGEN, REIS- en PLAATSBESCHRIJVINGEN en AARDRIJKSKUNDE. BEURSPRÏJS VAN WOENSDAG 5 October. Laasil.kner*. floogst.koer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2' pCt. 61} 615 01 1 8 74} Dito Certificaten 3 0 74} 74? Dito dito ft 4 0 93} 93 J 03 A Amortisatie Syndicaat ft 3! 0 92} Handelmaatschappij ft 4} 0 O. I. Leening tt 4 0 Dito Holl. Spoorweg ft Aandeelen Rijn-Spoorweg ft 0 Haarlemmermeer ft 5 0 100} Frankrijk Certif tt 3 0 69} Dito dito ff 5 0 RusLAND,Obl.uopEl798enl816 U 5 106} Dito dito 1828 en 1829 tt 5 106 Cert. bij dito 1831 en 1833 tf 5 9 97 97J Dito 1840 ff 4 0 Dito bij STiEOLiTz C°. tt 4 0 90} Dito dito Nieuwe tt 4 0 90} Inschrijving in Assign. tt 6 ■0 Certificaten van dito ft 6 0 72} 73 72} Polen Aandeelen 1835 500 f Dito Obligatiën ft 4 0 84} Spanje Obligatiën a 1 pCt. 21A 21196 21, A Dito Obligatiën 0 3 0 3 0 41A 41} 4i}; 5 A 5} Oostenrijk, W. 13. bij Goll. 0 5 0 0 4 0 Dito Metall 0 5 0 78} 78 j 0 5 .0 92} 93} Dito 1847 ft 2} ■0 40 A 40} Belgie Banc. 0 2} 0 2.! 0 50} 50} 50}. Brazilië, 1824 100 M 5 0 97} 97} Dito dito 0 3 0 38 A 38} "o 5 031 e 0 4 0 Venezuela, 0 3} 0 0 3 0 22} 23 A Amerika, Bankactiën Grieken 4 J-5 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4