Burgerlijke Be Spaanschd Minister van Financiën liceft, ten einde den aanleg van spoorwegen te bevorderenden invoer van alle tot dien aanleg benoodigde bouwstoffen, van inkomende reglen vrijgesteld. T9SC1KE. FLORENCE, 20 September. Ook tegen de zuster van Miss Cunningbame en tegen zekeren Heer Gordon is eene vervolging bevolen -wegens het lezen van den Bijbel in gezelschap van eenige Italiaansche vrienden maar zij zijn in 't geheim gewaarschuwd dat zij op 't punt waren van gevangengenomen te wordenen dus in tijds ontsnapt naar Livcrno, waar zij eene schuilplaats hebben gevonden aan boord van een Engclsch oorlogsvaartuig. OOSTENRIJK. WEENEN, 3 October. Alhier is de tijding ontvangen dat de Divan te Konstantinopclin zijne avondzilting van den 26slcn September, censtemming en bij de tegenwoordig heid van 120 leden, heeft besloten, dat aan Rusland de oorlog moet worden verklaard, en de keuze der te nemen maatregelen aan den Sultan en zijne Ministers behoort te worden overgelaten. De broeder van den Keizer, de Aartshertog Ferdinand Maximiliaan, zou, naar men stellig verzekert, tot Gouverneur van de Poolscb Ruthenisehe pro vinciën van Galicie en Lodomirie, van het groothertogdom Krakau en liet hertogdom Bukowina benoemd zijn en nog in den loop van dit jaar zich naar Lemberg begeven om zijn bewind te aanvaarden. Volgens berigtcn uit de Donau-Vorstendommenwas de cholera aldaar uitgebarsten en op sommige plaatsen bad zich de veepest vertoond. FRANKFORT. 4 October. De voormalige Minister van Oorlog bij bet Duitsche Rijks-Ministerie, de Generaal Joclnnus, begeeft zich naar China. Eenige dagen geleden bad bij een democraliscben boekdrukker alhier, eene huiszoeking plaats, waarbij een groot aantal onzedelijke en godslasterlijke geschriften werden in beslag genomen. In de haven van Haarburg, in Hanover, is den 27sten September een schip van stapel geloopcn; het is gebouwd voor rekening van het Britschc Bijbelgenootschap en zal op de eerste reis 80 Duitsche zendelingen naar Amerika en Afrika overvoeren. Men beeft in bet Badensche weder oude zilvermijnen ontdekt, die reeds in bet jaar 1130 werden bearbeid. Het Kanton Zurich dat in 1824 slechts 213,000 inwoners telde, heeft er thans 250,000. TÜRKYE. Telegrafische berigtcn uit Weenen van 3 October, melden dat thans ook de meer gematigde Raadslieden des Sultans zich voor den oorlog zouden ver klaard hebben, en volgens bcriglen aan de Indépendance Beigeuit Kon- stantinopel van den 22sten September, hoorde men daar weder algemeen van een aanstaanden oorlog spreken. Er zoude, naar men verzekert, eene nieuwe ligting van manschappen voor bet Turksche leger in het gansche rijk voor genomen zijn, en men is bezig met bet tellen van de mannelijke bevolking der hoofdstad. De spanning der gemoederen wordt niet minder; ook is de houding der Ulema's niet geschikt om ze te bedaren; zij trachten het volk op te winden door oorlogzuchtige toespraken, en houden onderling veelvul dige bijeenkomstendie de Overheid niet kan of niet wil beletten. Alzoo wordt de staat der zaken bier met eiken dag hagchelijkeren alge meen ziet men eene of andere groote krisis in den eersten tijd te gemoet want de bevolking wil den oorlog, en het Bewind moet, goed- of kwaad schiks, in den geest der bevolking handelen. De Oesterreichische Correspondenteen half-ofiicicel orgaan der Ooslenrijksche regering, schrijft in haar nommer van den lsten dezer, dat hij meent te kunnen verzekeren dat de aldaar gevoerde beraadslagingen blijken dragen van den ook van Ruslands zijde betoonden wil, om niet alleen den Europcschcn vrede in stand te houden, maar ook aan de Porie een middel aan te biedenwaardoor de aanhangige geschilpunten kunnen worden vereffend zonder verkorting harer waardigheid en zelfstandigheidterwijl deze ook wel bedenken zal hoe gevaarlijk bet voor baar zelve zou zijntoe te geven aar. eenen aandrang die in strijd is met alle wijze staatkunde, gelijk ook met de denkwijze en gezindheid der gansche Christen-wereld. Aan de Londensche Times wordt uit het kamp van Ollmiitz den 29stcn September geschreven, dat Keizer Nikolaas en de Russische Rijkskanselier aan den Keizer van Oostenrijk en aan den Voorzitter van het Weener Kabi net, den Graaf von Buol-Schauensteinde stelligste verzekeringen hebben gegeven dat er nu noch immer gedacht wordt aan eenige afzonderlijke stap pen van Ruslands zijde, strekkende tot omverwerping van het Turksche Rijk, en dat des Keizers eenige doel is de gansche aangelegenheid met eere af te doen, en zoo spoedig mogelijk een eind te maken aan de thans op de Euro- pesche geldmarkt heerscheude onzekerheid. Daartoe wordt door de Kabinetten van Weenen en St. Petersburg gewenseht dat met medewerking van Enge land, Frankrijk en Pruissen, de gezamenlijke bemoeijingen der Weener con ferentie worden hervat, en dat zij eene verklaring ontwerpe die geschikt zij om de Porte geheel gerust te stellen en door haar zonder bedenking aange nomen te worden. Uit Maltha waren berigtcn van den 27stfn dat al de Engelsche oorlog- schepen in die haven, naar de Turksche Baai Besika waren gezonden. Hoewel men eerst had gemelddat Perzië op zeer goeden voet met Turkye stond, meldt men nu weder dat de Russische invloed er geheel de bovenhand heeft, zoodat bij het uilbarsten van een' oorlog tusschen Rusland en Turkye, Perzie zeker de partij van Rusland zon kiezen. Het is niet mogelijk uit al die verschillende berigten en redeneringen der Franschc, Engelsche en Duitsche Dagbladen een bepaalde slotsom op te ma ken; welligt is dit het waarschijnlijkst dat bij bet te ver gevorderde jaargetij, de zaken in den tegenwoordigen toestand slepende zullen worden gehouden tot groot na leel van die gerustheid en dat vertrouwen die voor den handel en welvaart der volken zoo onmisbaar zijn, daar nu reeds bet gerucht van oorlog, duurte van levensmiddelen en prijsverlaging der fondsen ten gevolge beeft. §TA©S ISEIRICTEIV. Vau den 39 September tot en niet den 5 October 1853. BEVALLEN: J. M. Lemair, geb. la Rivière, D. A. Pander, geb. Marks, Z. A. E. Miochgeb. van der Ree, Z. S. Susangeb. MilooZ. J. van Rijngeb. Brandhoff, D. J. A. van der Ileydengeb. Meere, D. A. C. van Bcrkelgeb. FaesZ. C. van der Lindengeb. KriekD. M. E. van Deventergeb. van Willegcnburg, D. J. Mulder, geb. BrakelD. A. Langezaalgeb. Bol, D. W. de Jager, Z. J. van der Ploeg, geb. Kok, D. T. Batstrageb. Reidsma, D. S. M. van den Berggeb. Vcrlind, D. J. H. Wertcrgeb. KniestD. E. Stik- kelorum geb. van Weerlee, Z. M. C. Bodijngeb. Bonte, D. J. W. Draaysma geb. Linthout, D. J. Sloos, geb. Vcrmey, Z. H. Christiaanse, geb. Schouten, Z. P. Vermey, geb. RotteveelZ. A. Nykamp, Z.levenl. GEHUWDJ. J. HoogenstraatenJm. en J. D. A. van Mcurs, Jd. T. J. van der BurgWedr. en M. NagtergaalWede. W. F. de Wol fJm. en S. TangeJd. J. H. HaakJm. en A MulderJd. P. BrieërJm. en A. C. van SteenbergenJd. OVERLEDENJoana. I'ison 76 j. C. Flandryngeb. van der Blom35 j. A. de Haas, Z., 17 in. N. Zwarts, Z., 3 j. G. Massaar, Z., 3 j. en 10 m. J. Montagne, D., 2 j. en 2 m. J. Schouten, D., 1 j. H. van Vcnetie, Z. 2 m. II. M. Langeveld, Z., 4 w. F. van As, Z.3 j. en 8 m. 11. Planjer, 22 j. C. van Duuren D.2 m. Ma. Struik, 75 j. E. S. Keyzer, D. 2j.cn 9 m. B. J. van der Horn, D.13 m. E. J. BroomansD.2 j. en 3 m. M. C. KorswagenD.2 m. Joana. Catha. Pont58j. Anta. Nykamp, 23j. S. M. van der LindenD.4 j. P. M. llannaartgeb. van Seist, 64 j. H. Lan gezaal, 78 j. In de maand September 1853 zijn binnen de Gemeente Leyden overleden 82 personen, als: 12 Mannen, 9 Vrouwen, 34 Zoons en 27 Dochters; daaren boven als levenloos aangegeven 7. Gedurende diezelfde maand zijn aldaar geboren 110 Kinderen, als: 52 Zoons en 53 Dochters, waaronder zijn begrepen 1 paar tweelingen. Gehuwd 24 Paren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente LEYDEN, brengen bij deze ter kennis van de Verlofgangers der Nationale Militie binnen deze Gemeente, dat bij hen is ontvangen eene Circulaire van den Commissa ris des Konings in deze Provincie van den 28 September 11., Provinciaal blad N°. 109, houdende mededeeling dat de Inspectie welke op den 13 Oc tober aanstaande alhier zoude plaats hebben, later zal worden gehouden en wel in de maand Mei van het volgende jaar na de sluiting der Zittingen van de Militieraden. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Leyden, 4 October 1853. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. KERKNIEUWS. AMSTERDAM4 October. Door den algemeenen Kerkeraad der Nederd. Hcrv. gemeente alhier is beden uit bet drietal van Predikanten en Ouderlin gen en dat van Diakenenbet volgende drietal van Predikanten uitgebragt DD. Strieker, Fruin en Meyboom, met bet lot tegen Tboden van Velzen, en daaruit beroepen: Ds. L. S. P. Meyboom, Theol. Dr. te Groningen.- AHAÖEMIE-1VIEUW8. PROMOTIE AAN DE LEYDSCHE IIOOGESCIIOOL. Den 5Jcn October dc Heer J. J. Scbncitber, van Rotterdam, in de Reglen, met Theses. PROMOTIE AAN DE UTRECHTSCIIE HOOGESCIIOOL. Den lsten October de Heer II. S. K. Tb. Ruempolvan Soerabayain de Rcgten, met Theses. 221ste Staats-Loterij. Trekking der Vierde Klasse. 3do Trekking. N". 9498 een prijs van ƒ25,000. N". 11025 een prijs van ƒ5,000. N°. 10241 een prijs van ƒ2,500. Nos. 6003 en 8533 ieder een prijs van ƒ1,000. 4',c N°. 4210 een prijs van ƒ1,000.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3