BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. De Minister van Finanlien heeft tci algcmecne kennis gcbragldat bij voortduring de navolgende kapitalen aanwezig zijn, tot verzekering der verzilvering van bet in ocnloop zijnde bedrag van ƒ10.000,000 in muntbil jetten van ƒ100 en 10; te welen: Inschrijvingen op bel Grootboek der Nationale Schuld, 1°. op bet 3 pCt. Grootboek, een kapitaal, groot 1,010,300 naar den koers, aangewezen bij art. 5 der wet, van 00 ten honderd, uitma kende eene waarde van ƒ606,180, 2°. op bet 1\ pCt. Grootboek een kapi taal groot 14,402,000 naar den koers aangewezen bij art. 5 der wet, van 50 ten honderd uitmakende eene waarde van ƒ7,201,000, 3°. onder be waring der Nederlandsche bank, aan schatkistbiljetten, daargesteld volgens de wet van den 28slen Junij 1851 Staatsblad N°. 65), een kapitaal van ƒ2,193,000 en te zamen ƒ10,000,180. Het badsaizoen zal overmorgen gesloten worden. AMSTERDAM5 October. Eergisteren avond is in de zaal van Frascati eene door den Heer J. Stuart bijeengeroepene vergadering gehouden, om aan te hooren het verslag door dien Heer uit te brengen van eenen last, hem door den volksraad der Hollandsche Afrikaansche republiek opgedragen. Ongeveer 70 personen waren aanwezig. De Heer Stuart trad in vele wetenswaardige bijzonderheden betreffende de ge schiedenis, de opkomst en den tegenwoordigen toestand der gezegde republiek, bare voortbrengselen, de voornaamste artikelen van in- en uitvoer, enz. Eindelijk kwam hij weder op de hem toevertrouwde zending, namelijk liet bevorderen der landverhuizing derwaarts van Proteslantsche Nederlanders en het op zekere voorwaarden aan eene op te riglen maatschappij verkoopen van 300,000 morgen land, a 4 per morgen. Op voorstel van den Heer Stuart werd eene commissie benoemdom de zaak te onderzoeken en in eene nader te beleggen vergadering verslag van bare bevinding te doen. Bij den Gemeenteraad van Amsterdam zijn ingekotnen plattegrond-tee- keningen van den schouwburg, die de Heeren van Tuyll van Serooskerken c. s. zich voorstellen te bouwen op de Botermarkt. Een adres van J. Gal- man, ter zake van de uitbreiding der stad aan den IJkant, is gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders. Amsterdam van den 4lIcn gemeld: Volgens brief van den 3,lcn dezer, was den 30sten September, op de Horst onder meer aangedreven, een fleseh, waarin een brief, geadresseerd aan den Heer Jolian Peters in Prinau, Mp. Kleederma ker aldaar, geschreven in bet Hoogduitsch en van den volgenden inhoud: 3) Texel 27 September. In den grootslen angst schrijf ik dezen brief aan mijne lieve ouders en kinderenik en mijne geliefde Johanna bevelen ons den lie ven Godde Hemel zal de beschermer en Vader onzer kinderen zijn. Lieve ouders, verlaat toch mijne kinderen niet, smeekt, smeekt uw zoon lot in den dood;" was geleekend: 33J. C. Kroop, mijn Johanna weent bedroefd."In de Eijcrlandschc gionden was met liet volk gezonken eene kof, de naam on bekend de mast was nog gedeeltelijk boven water ziglbaar. Uit Vlissingen wordt van den 3dcn geschrevenGisteren is hier met zeeschade binnengevallen een Engclsch scheepje, geladen met bout van Sunderland: eene zeer jonge vrouw, welke zich met slechts twee matrozen aan boord bevindt, heeft den Kapitein haren man, benevens den scheepsjongen, in de laatste stormen zien verdrinken en bevond zich in zeer lijdenden toestand. Dezen nacht is er voor het gat nog een schip vergaan, dat met rogge geladen was, en men beeft kort te voren het vaartuig in de branding zien worstelen; dezen mor gen was het strand met rogge overdekt en dreven er luiken en andere schecpsgerecdschappen in zee; welligt is de bemanning verongelukt, want ir.e 1 beeft tot heden er niets van vernomen. Uit Marseille schrijft men van den 1®'™Het Nederl. schip Argus Kapt. van Houten, van Rotterdam met eene lading kaas en andere koopmansgoederen, naar onze plaats bestemd, is eergisteren op de Tineaux gestrand. De bemanning is door een in de na bijheid zijnden visscher gered en bier behouden aan wal gebragt. Van Me- j mcl van den 29slen Sept.Volgens een alhier ontvangen berigtis gisteren 1 avond in een Z. W. storm in deze nabijheid gestrand bet te Amsterdam te buis behoorendc schip de hopende ZeemanKapt. Topzandvan deze plaats met eene lading bout naar Amsterdam bestemd. Naar men verneemt, is de be manning gered. Van Windau van den 28®'™: De Hollandsche kof Johanna, Kapt. Franken, met stukgoed van Amsterdam naar Riga bestemd, is bij Domesnees gestrand. De bemanning is gered. Van de lading en lakelage beeft men maar onbeduidend weinig kunnen bergen. Tot herstel van den grooten zeedijk ten westen van Hellevoetsluisdie onlangs belangrijke herstellingen had ondergaan, doch in den laalsten storm veel geleden heeftzal ƒ25,000 noodig zijn. Niet alleen hebben de werkbazen te Zwolle het besluit genomen, om, wegens de duurte der levensmiddelen bet bedrag van de volle daghuur met 10 cents te verhoogenmaar ook de Raad van die stad heeft bepaald, om aan de bij de stad in dienst zijnde werklieden dezelfde verbooging te geven en om de aannemers van nog loopendein het openbaar aanbestede werken die dit verlangen naar gelang van betgeen daaraan nog moet verwerkt wor den in staat te stellen om dezelfde verbooging aan hunne werkliedenwelke daaraan arbeiden, te verstrekken. Men boude echter hierbij in 'toog dat de arbeidsloonen aldaar lager zijn dan hier. In genoemde stad is de betrekking van architect met een inkomen van ƒ1500 vacant, door bet eervol ontslag op verzoek van den Heer Z. de Bie. Uit Harderwijk vertrekt den 13den, om den 15d™ aan het Nieuwedicp aan boord te gaaneen detachement sterk 50 onder-officieren en manschap pen, onder den 1®'™ Luitenant der Artil. Reinalda, naar Suriname, en den 18d™, om den 20stcn scheep te gaan, een detachement van 130 onder officieren en manschappenonder geleide van den Kapt. der Art. Labaarde 2de Luit®. Gerders en v. Dompscler en den Officier van Gezondheid 3de klasse Schrcuders, naar Oost-Indië. Te Goes heeft Vrijdag 11. eene algemeenc vergadering plaats gehad van aandeelhouders in de koninklijke fabriek van mcckrapbereiding te Wilhelmina- dorp, waarin door Heeren Commissarissen rekening en verantwoording werd gedaan over hel eerste boekjaar. Niettegenstaande den noodlottigen brand van 4 November 1851, en het dien ten gevolge buiten werking zijn der fabriek, gedurende eenen geruimen tijd, werd het dividend op 4) pCt. bepaald en be sloten, om 2) pCt. tot reservefonds aan te leggen. Te Middelburg is het graven door de stad voor bet leggen der gaz- pijpen aanbesteed voor 5000 aan A. de Landmeter aldaar. -Te Leende bij Eindhoven is de zoon eener weduwewelke op de jagt ging en het geladen geweer op zijnen rug droeg, door bel afgaan van bet schot, in liet achterhoofd zoodanig gewond, dat hij kort daarop den geest gaf. 'sGRAVENIIAGE, 6 October. Bij besluit van den ls,en heeft Z. M. aan Mr. YV. R. Baron van Tuyll van Serooskerken, Grootmeester van zijn Huis, fungerende bij H. M. de Koningin-Moeder, vergunning verleend lot bet dragen van de ondcrscbeidings- teekenen der Orde van de Waakzaamheid of van den Witten Valk l®'e klasse, hem door nu wijlen Z. K. II. den Groothertog van Saksen-Weimar-Eiscnach en der Orde van St. Anna l®le klasse in diamanten Z. M. den Keizer van Rusland geschonken. Bij besluit van 3 dezer, heeft Z. M. benoemd tot schoolopziener in het 5de schooldistrict van Noordholland den Heer C. Gerdenicr, Burgemeester van Medembliktot schoolopziener in het 9de schooldistrict dier provincie den Heer J. Schoon, Notaris aan den Helder en lid van de Stalen van Noordho'land. Z. M. heeft door zijnen Secretaris voor "de zaken van landbouw en nij verheid, aan de Koninklijke bibliotheek alhier toegezonden drie exemplaren van bet werkje, getiteld: Handleiding tot de kunstmatige vermenigvul diging van vissollen; uitgegeven op last van Z. M. den Koning en onder toezigt van de Commissie voor de visclifokkerij. E1VGELA1VD. LONDEN, 3 October. De cholera neemt te New-Castlc sterk af, zijnde den 30®'en Sept. cn 1 Oct. slechts 11 ziektegevallen aangegeven. De New-Yorksche graanmarkt was volgens de berigten van den 21®,cn September jl. in eene bedaarde stemming, terwijl de prijzen over bet alge meen niet verder gerezen maar veeleer iets gedaald waren. Ook de schceps- vracht naar Engeland werd lager. Te New-York heeft den 20®'™ Sept. een geweldige storm gewoed. Volgens de jongste berigten uit Australië werd er thans aan den spoor weg van Sidney, de eerste spoorweglinie in de kolonie, met meer kracht ge arbeid dan tot nog toe bij het gebrek aan geschikt personeel het geval was geweest. Twee honderd lieden waren daaraan toen werkzaam voor een dag loon van zes shilling voor den gewonen arbeider. BEL «IE. Op de meeste Belgische graanmarkten zijn de prijzen sedert cenige dagen gedaald doch de daling is niet zeer aanmerkelijk. In deze week zal te Hasselt namens de voornaamste Belgische stokers van gebrande wateren een prachtige gouden eerepenning worden overhandigd aan den Heer Willems, den uitvinder der inenting van bet vee lot wering der longziekte, van welk middel die stokers bij het vee hetwelk zij tot vet mesting houden, de goede werking hebben ondervonden. FRANK RIJK. PAR IJS 4 October. De Regeling dezer hoofdstad heeft 900,000 fr. aan de bakkers betaald als schadevergoeding voor September. Een der beroemdste geleerdende Heer Francois Aragois den 2d™ dezer aan bet Observatorium alhier, hetwelk sedert lang onder zijn bestuur stondoverledenin den ouderdom van 67 jaren. Hij heeft steeds behoord tot de voorstanders der republiek, was als zoodanig lid van bet voorloo- pig bewind van 1848, en heeft in die betrekking gewigtige diensten bewezen tot handhaving der orde. Den lsten is de Indépendance Beige weder in beslag genomen, het geen reeds de tweede maal in die week was. Rusland heeft dit jaar eens zoo veel Champagne besteld als het vorige jaar. Een der voornaamste huizen van Epernay heeft een agent in Rusland, die bij uitsluiting belast is met het verkoopen van Champagne aan de rijke Russendie agent wordt booger bezoldigd dan de meeste Ambassadeurshij geniet eene jaarwedde van 100,000 fr. hetwelk een bewijs kan leveren van het veelvuldig gebruik, dat men in Rusland van Champagne maakt. Men heeft in sommige departementen reeds veel last van wolven en vossenwelke er zich bij scharen vertoonen. De geestelijke corporatiën verkrijgen al meer cn meer aandeel in bet onderwijs; het bestuur van onderscheiden steden van den 2den rang heeft met hen onderhandeldten einde hun het onderwijs in de collcgiën op te dragen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2