LEYDSCHE YRTJDAG, 7 OCTOBER. BIXNENLANDSCHE BERIGTEN. Do Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt •uit Zatnrdug Avond. De Prijs der Courant is f13 in het jaar; de afzonderlijke uommers worden tegen 10 ■Centen afgegeven. LEYDENC October. Openbare Vergadering van den Gemeenteraad. Donderdag 6 October 1854. Afwezig de IIII. Bake, Cuck, Adriaans, van Kanthoven, Ie Poole, van der Hoeven, Taets van Amerongen, Krantz, Olivier en de Breuk. De Voorzitter de vergadering geopend hebbende, worden de Notulen der vorige vergadering gelezen en vastgesteld. Daarna zijn door den Burgemeester overgelegd: 1°. Acht rapporten van de Commissie van Finantic: als: a. op de rekening van Mren Regenten der liuiszilten- en Diaco- nie-Armen over 1852; b. op de rekening van Mren Regenten der R conisch Calholijke Armen over 1S52; c. op de rekening van het Roomsch Calholijk Wees- en Oudelie- deuhuis over 1852; d. op de rekening van Armverzorgers der Evangelisch Luther- sche Gemeente over 1852; e. op de rekening van Mrtu Regenten van het Evangelisch Lulher- sche Wees- en Oudeliedenhuis over 1852; op de rekening van Armverzorgers der Israëlitische Gemeente orer 1852; g. op de rekening van Vrouwen Kraammoeders over 1852; h. op de voord ragt van Burgemeester en Wethouders tot verhoo ging der bezoldiging van de Commiesen bij de Plaatselijke Belastingen. 2°. Voordragl van Diakenen der Ned. Hervormde Gemeente al hier, tot vervulling der bestaande vacature in het Collegie van Bestuurderen over het Minnehuis. Wordt besloten al deze stukken ter inzage van de leden in de Leeskamer neder te leggen. 3°. Finanliële voordragt van Burgemeester en Wethouders om te mogen beschikken over 1000. In handen der Commissie van Finantie. De Burgemeester deelt vervolgens mede dat door Dr. J. van Vloten aan deze gemeente ten geschenke is aangebodeneen exemplaar van het door hem uitgegeven werk, getiteld: Leydens Belegering en Ontzet in 1573 en 1574. Aangenomen voor kennisgeving ouder dankbetuiging; plaatsing in het Archief. Alsnu is aan de orde: De beëediging en installatie van den Heer G. II Ysselsteyn als lid van dezen Raad. De bij de gemeentewet voorgeschreven eeden daarop in handen van den Voorzitter afgelegd hebbende, wordt de Heer Ysselsteyn als lid van den Gemeenteraad geïnstalleerd, en is door hem als zoodanig zitting genomen. Geene onderwerpen voor de openbare beraadslaging verder aan de orde zijnde is de vergadering in eene geslolene voortgezet. De onderscheidene provinciale commissien van onderwijs hebben in hare zomervergaderingen geëxamineerd en toegelaten49 onderwijzers tot den 2<lc" rang; 54 tot den 3,Jcn74 tot den 4clen rang; 2 personen hebben eene acte van toelating tot huisonderwijzer verkregen33 zijn toegelaten als school houderessen, en 3 zijn als huisonderwijzeressen toegelaten. Te Rotterdam zijn den 3dcn aangegeven 17 cholera-lijders15 overle den, 12 herstelden; den 4den 31 lijders, 6 overleden, 7 herstelden. Aldaar zijn in September geboren 291 kinderen en overleden 956 personen. Vergelijkende Staat van de opbrengst der opcenten en eigene middelen Stad geheven, gedurende de negen eerste maanden van ten behoeve dezer 1852 en 1853. 1852. opcenten ƒ16,975.71 eigen midd. - 3,929.22}. K> CS O Wijn I opcenten ƒ71,973.55} eigen midd. - 2,390.61} opcenten ƒ13,099.03 eigen midd. -18,255.46 aa ^3 opcenten ƒ20,904.93} ƒ74,364.17 ƒ10,478.85 ƒ31,354.49 1853. ƒ14,028.90 - 2,841.33} ƒ76,336.93} - 2.921.68 ƒ16,870.23} dut HU l 743.40 eigen midd. - 1,233.21 - 1,976.61 ƒ139,079.05} ƒ13,923.10 - 15,911.65} 634.37 - 986.29} ƒ79,258.61} 10,915.95 ƒ29,834.75} 1,620.66} ƒ138,500.22 De belasting op schapen en varkens heeft over de eerste negen maanden van 1852 opgebragt 2585.31, behalve die op het ingevoerd varkens en schapenvleeschhetgeen onder de bovenstaande som over 1852 is begrepen. Op den Hol!, spoorweg zijn in September vervoerd 84,725 personen en is 98,838 ontvangen. Onder de Minerale Wateren van Oosl-Indië is er een, het Gelangatis Waterhetwelk als geneesmiddel eene bijzondere onderscheiding verdient, door eene gehalte van bestanddeelenwier gunstige invloed op onder ons heerschcnde ziekten, inzonderheid Klierziekten, door ondervinding is geken merkt geworden. De Minister van Koloniën, door den Chir. der 2,le kl. bij het Indisch leger, Dr. J. C. A. Krebsopmerkzaam gemaakt op deze voor Nederland gewigtige ontdekking, heeft onmiddellijk de vercjschte maatregelen getroffen, om de nog onvolkomen bekende bron te doen opsporen, er water van naar Nederland te doen zenden, en, mogt zich de reeds verkregen ondervinding omtrent den aard der bestanddeelen van dat water bevestigen, het ten gebruike van zieken verkrijgbaar te stellen voor eenen prijs, die de kosten van verzamelen en verzenden konde goedmaken. Eene ontleding van dit Waterop nieuw in bet werk gesteld door den Hoogleeraar G. J. Mulder, beeft het inderdaad als eene voor geneeskundig gebruik in vele ziektegevallen zeer heilzame Watersoort doen kenmerken en geleerd, dat bet behoort, lot de op de aarde zeldzaam voorkomende aan Iodiuw- rijke Watersoorten, wier geneeskrachtige werking in de meermalen genoemde ziekte thans nog door geen ander geneesmiddel overtroffen is. Jlbl De Rott. Cour. bevat den volgendon brief uit Werkendamvan den 4dcn dezer: De herigtcn der dagbladen, over de gevolgen van den storm en den hoogen vloed van 26 September jl.zijn, vooral met betrekking tot deze ge meente en omstreken, niet zelden zeer overdreven, tegenstrijdig, ja zelfs leugenachtigterwijl andere bladen zulks dan Ier goeder trouw overnemen. Zoo lees ik heden in uwe Courant, dat in deze gemeente van Dingsdag tot Vrijdag laalstl. 17 lijken zouden aangespoeld zijn van personen, die door den hoogen vloed in de Biesbosch zouden zijn verdronken. Overeenkomstig de waarheid kan ik u integendeel melden, dat tot heden niet meer dan 3 lijken te Werkendam zijn aangehragtwaavan 2 hier hegraven zijn en eene naar de vroegere woonplaats is vervoerd. In het geheel zijn hier bij liet bestuur aangegeven 5 lijken, waarvan 2 nog vermist worden, en te Hardinxveld één lijk. Dus zijn er in het geheel verdronken 6 personen, namelijk 2 van Capelle in de Langstraat, 3 van Loon op Zand en 1 van Sprang. Uit deze gemeente heeft niemand door den vloed het leven verloren. Ik zend u dit berigt na een door mij gedaan onderzoek hij den ambtenaar van den bur gerlijken stand. Uit Wijk aan Zee wordt van den 3<len gemeld, dat den vorigen avond om 7 ure hoven die plaats een allergeweldigst onweder los harsite, vergezeld van zwaren hagelslag; eene hoos heeft de pannen der R. K. kerk en van eene nabij gelegene woning afgerukt en door de lucht weggevoerd. Omtrent de zeerampen door de laatste stormen veroorzaakt wordt uit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1