zaaiuheid ieder eene gratificatie uit de gemeentekas toe te ken nen van Vijf en twintig Gulden. 10°. Het adres van den Stads torenwachter tot verhooging zijner jaarwedde met f 50. Wordt na deliberatie besloten zich met de ten dezen opzigte ingekomen rapporten van Burgemeester en Wethouders en der Commissie van Finantie te vereenigenen den adressant zijn ge daan verzoek in te willigenen alzoo van 1 Januarij a. s. zijn tracteinent te bepalen op 250. Het lle onderwerp wordt alsnu, overeenkomstig het straks ge nomen besluit tot nader aangehouden. Daarna is aan de orde het punt N°. 12. De rekening van den Arm verzorger der Oud-Catholijke Gemeente over 1852. Waaromtrent, overeenkomstig het rapport der Commissie van Finantie, wordt besloten, deze rekening op te nemen en te slui ten: in ontvang tot 483.28, in uitgaaf tot 513.09, sluitende alzoo met een nadeelig saldo van ƒ29.81, hetgeen door den rendant, volgens zijn aanbod, zal moeten worden gedragen; zonder dat zulks in eene volgende rekening in uitgaaf zal wor den geledenen 13°. De voordragt van Burgemeester en Wethouders tot ver koop van 30 a 40, ten gevolge van den jongsten storm, bescha digde boomen. Hiermede de vergadering, nadat het lid van Kaathoven deze had verlaten, zich met 11 tegen 5 stemmen vereenigende, wordt tot den verkoop besloten en het daartoe strekkende ontwerp- raadsbesluit vastgesteld. Tegen hebben gestemd de nH. Lisman, Sikkel Groos, Olivier, van der Boon Mesch en Luzac. Buiten stemming de Heer van der Hoeven. Waarna de vergadering wordt gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 6