eeïp te. yei&eieuictsbe! statey. buvgcvuj&c kerknieuws. Binncnlandschc Zaken; Wcllcnstcin, Administrator-Generaal voor de Openbare g Werken, en Servais, Administrator-Generaal voor Finantiën. Gelijktijdig zijn de van den 22slcn dezer gcdagtcekcnde hesluiten hekend gemaakt, waarbij de leden des vorigen Bestuurs, onder dankbetuiging voor de bcwezene diensten, eervol ontslagen worden, te weten de Ileeren Will mar, als Administrator-Generaal voor Buitenlandschc Zaken, Justitie, Eeredienst en Openbaar Onderwijs, cn als President van het Bestuur; Ulrichals Admini strator-Generaal voor Binnenlandsche Zaken en Openbare WerkenMetzals Administrator-Generaal voor de Finanticn en Militaire Zakencn Ulvcling als Administrator-Generaal voor de Gemeentelijke aangelegenheden. OOITEIEMfi. WEENEN, 26 September. De Keizer van liusland met een gevolg van 420 personen is in het kamp te Olmutz aangekomenalsook de Prins van Pruissen cn de Hertog Karei van Beijercn. In navolging van hetgeen in Nederland met het Haarlemmer-meer is geschiedzal het Belenczer-meer bij Stuhlwcissenburg worden drooggpemaakt. Die droogmaking zou 40,000 morgen goeden grond verschaffen. Aan de oevers van dat meer werden onderscheidene beroemde veldslagen geleverden men verwacht op den bodem eene bijzonder rijke hoeveelheid van wapentuig en andere voorwerpen te vinden. De voor den handel thans zoo nadeelige toestand van den langs Sulina stroomenden Donau-mond heeft de opmerkzaamheid der handelswereld weder gevestigd op het plan om hij Kustendsché eene nieuwe gemeenschap tusschen de zee cn den Donau te openen. Van Engelands zijde wordt hierover niet slechts in de dagbladen geschreven maar ook hand aan het werk geslagen. Twee Engelsche ingenieurs zijn op het terrein in stilte bezig met opnemingen voor een spoorwegplananderen verzamelen bouwstoffen tot uitwerking van het reeds vroeger geopperde plan ecner kanalisatie. Welk dezer heide mid delen verkieslijk is, schijnt alzoo nog niet uitgemaakt te zijn. Van wege den opperbevelhebber van de Russische troepen in de Donau- vorstendommen is aan het bestuur der Donau-sloombootmaalschappij alhier het voorstel gedaanom 60 stuks van hare ijzeren stoombooten aan het Rus sische leger in Walachye te verhuren of te verkoopen. Den 17dcn hield het bestuur dezer maatschappij eene buitengewone vergadering, om over dit voor stel te beraadslagen. TUISIiYE. KONSTANT1NOPEL17 September. De twee Engelsche en twee Fransche schepen van de te Beschika liggende eskaders zijn op uitnoodiging der Porte naar Konslantinopel geslevend, om met het Engelsche en het Fransche oorlogschip, die reeds ten dienste van de gezanten dier natiën, in de haven van Konstantinopel lagen, de Christenen te beschermen ingeval de opgewondenheid der bevolking eene voor hen ge vaarlijke wending mogt nemen. De Fransche vlootvoogd Le Barbier de Ti- nan, als de oudste in jaren, voert, volgens de Fransche berigten, bet opper bevel over die vereenigde scheepsmagt. De Augsburgsche Allgemeine Zeitungdeelt sedert eenigen tijd uit de Turksche provinciën, vooral uit de aan Griekenland grenzende, gedurig berig ten mede van verregaande mishandeling van Christenen door Turken onder oog luiking of inedepligtigheid der Turksche overheden; zoo zouden zelfs monni ken door Turken gespiest en gebraden geworden zijn. De Oesterreicliisclie Correspondenteen half-olïicieel orgaan der Ooslen- rijksche regering, verklaart dat die berigten in allen gevalle overdreven zijn, daar in de rapportendie het Ooslenrijksche gouvernement van zijne consuls ontvangt, niets dergelijks vermeld wordt, en dat zij welligl toe te schrijven zijn aan eene partij die Griekenland ten koste van Turkye zou willen vcrgrootcn. Volgens de jongste berigten uit Alexandrie heeft de Onderkoning, niet zoo zeer omdat de oogst iri Egypte ontoereikende is, als wel omdat de staat der Europesche graanmarkten een al te grooten uitvoer van graan deed voorzien een besluit uitgevaardigd volgens hetwelk na den 28slcn September geen graan meer uit Egypte mogt worden uitgevoerd. De Europesche Consuls hebben echter terstond dringende vertoogen tegen dat besluit ingediend en bij het afzenden der berigten scheen het dat de Onderkoning zijn besluit zou wijzi gen cn den uitvoer nog tot den 30stcn November aanst. zou veroorloven. VEEEZrfiLA. I Omtrent de aardbeving die te Cumanaeene stad met 10,000 in woners, den 15<>™ Julij heeft plaats gehad wordt thans nog het vol gende gemeld. Niets konde doenvoorziendat deze schoone landstreek van Venezuela binnen weinige uren door een verschrikkelijk ongeluk zou ge troffen worden; geen enkel verschijnsel in de natuur vertoonde zich, dat de op handen zijnde ramp voorspelde. Het was in den namiddag, een kwartier over 2 ure; de liefelijke zeewind, welke den gebeden dag gewaaid had, ging eensklaps liggen en eene hevige windvlaag uit het westen verving die. Op het oogenblik dat deze verandering in de weersgesteldheid plaats greep, deed zich een hevige schok gevoelende grond beefde onder de voeten en de gebouwen sidderden op hunne grondslagen. In het eerst geloofde mendat het een dier schokken was, welke men dikwijls in Cumana gevoelt, maar na verloop van weinige seconden deed zich eene verschrikkelijke uitbarsting hoorenhet scheen alsof de aarde uit hare loopbaan gerukt w erdniets kon zich staande houdenalles werd door eene onweerstaanbare kracht ncêrgcw or- pen. Te midden van dat ontzettende gcdiuisch hoorde men slechts het ge kerm der bevolking, die om genade smeekte. Doch het was reeds te laat; Cumana was reeds onder haren bouwval bedolven 1 Eene dikke stofwolk verduisterde gedurende ccnige minuten den dampkring, en toen die verdween vertoonde de gehcele stad zich in een puinhoop herschapen. Op de pleinen en de straten waren de menschen, die bet ontkomen waren, met bloed en stof bedekt en door eenen doodelijken angst bevangenterwijl men van onder de bouwvallen het gekerm hoorde van degenen, die hunnen laatsten adem uitbliezen. Gecne pen is in staat naar waarheid den toestand te beschrijven waarin Cumana gedompeld werd; zelfs de opgewondenste verbeeldingskracht kan zich naauwclijks een verschrikkelijker denkbeeld voorstellen. In den grond waren eene menigte scheuren ontstaan; de zee, die bij het begin der aardbeving eenige ellen van den oever geweken was, keerde daarna met geweld terug en bedekte meer dan 100 ellen in den geheclcn omtrek der stad met hare wateren. Er ontstonden eensklaps verscheidene bronneu cn de Manzanarcs, die door de stad loopt, verhief zich in hetzelfde oogenblik verscheidene voeten boven haren stand. Geen enkel publiek gebouw in de stad is blijven bestaan: de drie kerken cn even zoovele kapellen, de kazerne der veteranen en artillerie, het hospi taal van liefdadigheid en dat der melaalschen, het tolhuis, het gouverne mentshuis, het collegie, de brug, hel fort Sb Antonio, het Colicco, dat nog niet eens voltooid was, al deze gebouwen zijn in puinhoopen veranderd. Ook een aantal particuliere gebouwen zijn geheel en al ingestort, andere ten halve cn ieder oogenblik dreigende geheel in te stortenterwijl de overige allen zoodanig uil hun verband en evenwigt zijn gerukt, dat zij noodzakelijk moe ten worden neergehaald. liet aantal slagtoffers zal niet minder dan 600 bedragener is geen gezin dat geen verlies te beweenen heeft. De waarde der verwoeste eigen dommen kan op eenige miliioenen geschat worden; in één woord: Cumana bestaat niet meer. De oorzaakwaardoor een groot gedeelte der bevolking tijd gehad heeft zich te kunnen reddenmoet gezocht worden in den bijzonderen bouw der huizen, die geheel zijn ingerigt, om ongelukken bij aardbevingen te voor komen, Ontzettende hoeveelheden graan en meel werden naar de zeeplaatsen vervoerd. De katoenleelt heeft in het met den 31steD Augustus jl. geëindigde jaar in het geheel opgebragt 3,262,882 balendat is nog 247,853 balen meer dan de oogst van het vorige jaar, die alle vroegere jaren had overtroffen. Van dat totaal was in het geheel 2,528,400 balen uitgevoerd dat is 84,754 ba len meer dan in het vorige jaar; waarvan Engeland alleen 1,736,860 balen ontving. De nog in de eerste hand aanwezige voorraad katoen bedroeg 135,643 balen tegen 91,176 in het vorige jaar. Het blijkt nog niet dat de Slaat Mississippi gevolg zal geven aan de uit spraak van zijn hoogste regterlijke collegiewaarbij bij verpligt verklaard is om de gerepudieerde staatsschuld, kapitaal zoowel als rente, te betalen. Te Sacramento had den 2<Ien Augustus weder een zware brand gewoed. De berigten uit Californie bevatten niets bijzonders: de goudproductie is er, in strijd met hetgeen aanvankelijk verwacht werd, een even regelma tig cn zeker bedrijf geworden als elders de graan- of- katoenleelt. gnrAISÜ EEMISJTTEM. Van den 23 tot cn met den 28 September 1S53. BEVALLEN: M. Vellhuyzen, geb. van den Dop, Z. A. de Vos, D. S. Meyers geb. Wetselaar, D. H. H. Gysberti Hodenpylgeb. JansenZ. E. van Leeuwengeb. SteygerD. H. WijneZ. J. Keereweerweduwe van C. Ply- zier, D. C. Boehmergeb. Verhoog, Z.levenl. F. K. Jacobs, geb. Boomstra D. M. PiketZ. C. IV. do Haaygeb. "WilhelmZ. J. Exaltogeb. Kruit Z. J. M. van Wijkgeb. BronkhuyzenD. A. W. Dubbeldcmangeb. Malijs D. A. van Boggetgeb. Bonnet, Z. J. M. Puf kus, geb. van Dijk, D. M. C. Laugeb. Schreuder, Z. S. M. Najergeb. van den BergZ. W. van Ilerson geb. van Steenbergen D. J. 't HooftD. GEHUWD: P. Beets, Jm. en II. G. Meerburg, Jd. F. la Rooy, Jm. en C. PlanjeJd. II. Louwrier, Jm.cn L. Philippus, Jd. C. J. StouteJm. en F. de RoosJd, M. LablansWcdr. en E. M. MiddelhamJd. OVERLEDEN: T. Carton, Z.4 m. J. P. Diepcnbach, Z.10 w. I. de l'EcluseZ.2 j. cn 9 m. W. Loekenbachgeb. Roos, 32 j. M. Sommeling, geb. van der Tuin, 84 j. J. C. Flippo, D., 5j. en 6 m. J. C. van Straalen, 81 j. H. Kramers, D.3 m. L. Logger, Z., lij. P. Boehmer, Z.,3ra. A. PiketZ.3 j. en 6 m. J. Oostveen Z.17 j. en 8 m. J. J. F. Gribling, Z.6 m. G. RoozendaaiZ.5 d. I. Longepee34 j. E. Longepee, D.3 j. en 6 m. F. Karreman, D.16 m. Elisab'1. Kloos, 21 j. J. L. Favre, 41 j. J. Weyling, 68 j. Lena Rosie, 70 j. P. H. van Went, 21 j. J. II. Hinkclman, Z.3 m. AMSTERDAM, 27 September. Ter vervulling der vacature, veroorzaakt door liet emeritaat van den Wel-Eerw. lieer Dr. D. II. Wildschut, is op gis teren door de Broederen Diakenen der Nedcrd. Herv. gemeente alhier de vol gende nominatie uitgebragt, Zestal: DD. Fruinte Dordrecht; Thoden van Vel zenTh. Dr. te Leeuwarden; Vinke, te Leeuwarden; Meyboom, Th. Dr. te Groningen; de Blaauw, te Lcyden; Haverkamp Begemann, le Gouda. Drietal: DD. FruinThoden van Velzen en Mcyhoom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3