m:n i:\la\dsch!] berigtex.j MAASSLUIS, 27 September. Heden werd het scheepje van een schulpcnvaarder op Pultcrshoek binnen de haven liggende, door den storm en onverwacht hevig opzetten van het water, voor in de haven van zijne touwen losgerukt en tegen den wal gesla gen. Daarvan alle hulp door den hoogen vloed verstoken, verkeerde hij in j den uitersten nood. Als bij toeval wist men hier, dat, behalve dien schip per, zich ook zijne vrouw en 3 kinderen, waarvan het jongste nog geen jaar had bereikt, aan boord bevonden. Met oude vaartuig werd eensklaps vol wa ter geslagen. De schipper trachtte zijne kinderen te redden door ze aan den mast der schuit te sjorrenterwijl hij en zijne vrouw op het dek naar red ding uitzagen. Naauwelijks wordt dit gevaar gezien, of dadelijk trachten eonige moedige varensgezellendoor middel van ecne sloepdit doel te bereikenmaar on mogelijk. Telkens worden zij teruggeslagen, en mismoedig keeren zij weder. Er is echter cene grootere sloepdoch deze ligt binnen den Maasdijk. Tal van handen is hun behulpzaam en als in een oogenblik wordt die sloep over den Maasdijk gebragt en, met nog twee man versterkt, gelukt het den schipper met zijne vrouw en 3 kinderen behouden aan wal te brengen. De kade van den Noord-Nicuwlands-polder is doorgebrokenwaardoor ge melde polder met het kapitale builen en bouwmanswoning, benevens 5 bargen met hooi en koren geheel in het water staanhet huis tot aan den zolder terwijl ruim 100 stuks vee thans zonder weide zijn. VLISSINGEN, 26 September. 's Rijks fregat Doggersbank, Kapt. ter Zee Smith van den Broeke, zal binnen weinig dagen naar het Nieuwe Diep stevenendaar leeftogt innemen en vervolgens naar de Middellandscho Zee zeilen, daar het Zr. Ms. bedoeling is, dal bij de verwikkeling der Oostersche zaken alle beschikbare bodems zich in den Archipel zullen vereenigen; men verneemt tevens, dat 's Rijks fregat Prins van Oranje met Januarij 1854 zal tcrugkccren, en alhier worden opgelegd, j AmstCour.) EKGELAK0. I LONDEN, 27 September. Het ook door buitcnlandschc dagbladen verspreid gerucht van het aftreden van den eersten Minister Aberdeenis van allen grond ontbloot. De heden woedende storm veroorzaakt veel onheilen onderscheiden uit gezeilde schepen zijn in de havensterk beschadigdteruggedreven andere verkeeren in zeer gevaarlijken slaat. Sedert het uitbreken der cholera te Newcastle zijn er 1187 personen aan deze epidemie gestorven. Gedurende het uitbreken dezer ziekte aldaar j ïn 18311832 zijn er in hetzelfde tijdvak (namelijk de 25 eersto dagen) slechts 191 aan gestorven. Te Gateshead zijn er in het geheel 292 aan overleden. In 18311832 bedroeg het aantal overledenen in de eerste 18 dagen aldaar 130. Gisteren zijn in al de kerken plegtige gebeden ten hemel opgezonden om de afwending der cholera af te smeken. -— Men rekent de hoeveelheid haring die op de kust van Schotland, tus- schen Dunbar en John O'Groats, gezouten is, op 500,000 vaatjes, geschat wordende op 1 per vaatjedus cene waarde van 6 millioen Hollandsch v er t egen w oord igende. BELGIË. BRUSSEL, 28 September. Bij gelegenheid der Septemberfeesten werden alhier door het Vlaam- sche genootschap de Wyngaerd Vlaamsche tooneclvoorstellingen gegeven waartoe aan het publick om niet toegang verleend wordt, terwijl de kosten groolendcels worden goedgemaakt met een subsidie uit de schatkist. Deze voorstellingen lokken telkens meer toeschouwers dan het locaal kan bevallen, cn zijn ook door de Koninklijke Prinsen, alsmede door eenige van de ministers b'jgewoond. FRAWRJIÏ.IK. PARIJS27 September. De Keizer treft op zijne reis naar eenige noordelijke streken geen gunstig weder; te Rijssel zijn de feesten die men plan had te geven, door den regen geheel mislukt. Onderscheiden hoeveelheden buskruid worden ter sluiks ingevoerd. Van hier wordt aan de Indépendance Beige het volgende geschreven lk verneem uit Gcnève een gewigtig nieuws, dat zeker veel gerucht zal maken onder de Katholieken in Europa. Gij weet dat in dit kanton van Zwitserland cn vele anderen, men een zeer levendige opgewektheid opmerkt in den strijd tusschen de Katholieken en Protestanten, vooral van de zijde der laalsten die meer cn meer aanvallend zijn. De Hervormden hebben zich tot hiertoe vergenoegd met tegen de over gangen in de godsdienst op hunne hoede te zijn; nn willen zij prosélytisme tegen prosélytisme stellen en ziet, daar hebben nu vijftig Katholieke huisge zinnen van Genève zich bekeerd (dit slaat alzoo cursief in den Franschen tekst) tot het protestantismus. Het feit is zeker, hoewel ik u nog geen bijzonderheden kan mcdedeclcnhoe de zaken zijn voorgevallennoch over de middelen daartoe aangewend, en over de oorzaken van zulk een voorval. Maar er is een treffende zamenloop, dat is, dat dergelijke feiten zich in Frankrijk vermenigvuldigen. In het kerspel van Mans, bijv. in Mans zelve, ik heb het van zeer wel onder- rigte personen en kan het certificerenverlaten Katholieken hunne gemeenten om Prolestanlsch te worden. Men heeft dikwerf gezegd als men ophoudt Katho liek te zijn, wordt men daarom niet Protestant, maar men wordt veeleer een wijsgeer. Dat is, in 't algemeen waar, maar de feiten zijn daar en tegen feiten is niets in te brengen. Wat heden te Genèvete Mans gebeurt cn wat reeds in Duitsehland is gezien, zonder vau de een weinig gedwongene bekecringen tot de Grieksche eeredienst in Rusland te spreken bewijst dat men aan die stelling, geene te volstrekte waarde moet hechten. Ik voor mij twijfel niet of de overdreven en hevige ijver van het dagblad VUnivers, cn de op hoogen toon geuite aanmatigingen van de ultramontaansche partij, aan welke dat blad tot vlagvoerder strekt, moeten als een der voornaam ste oorzaken dezer terugwerking tegen het katholicisme die van alle kanten cn in alle landen uitbreekt, worden beschouwd, te midden zelfs van de Pro testanten wier prosélytisme daarin een nieuw cn onverwacht steunpunt vindt. Wat wilt gij dat men van het gezag der kerk en der geestelijkheid denke, als een dagblad, als VUnivers zonder dat er men er in iemands naam te gen opkwambijna zou kunnen zeggen IVomo is niet meer in Rome, 'tis geheel daar waar ik ben." SARBINIE. Het Regeringsblad deelt twee Koninklijke besluiten mede, die door de ker kelijke dagbladen sterk worden afgekeurd. Zij strekken om de kerkelijke inkomsten onder het loezigt van een hoofdzakelijk uit leeken zamen te stel len collcgie te plaatsenmet het doel om te geraken tol ecne nieuwe en betere verdecling dier inkomsten en tot betere bezoldiging der Pastoorsvan welken vele, gelijk in den aanhef van een der besluiten gezegd wordt, naauwelijks in hunne nooddruft kunnen voorzien, terwijl de meeste Bisschop pen en Aartsbisschoppen een jaarlijkseh inkomen van 28 tot 100,000 francs genieten. Deze besluiten zijn zonder voorkennis, althans zonder goedkeuring van den Pauselijken Stoel genomen. PlfclTISSEW. BERLIJN, 26 September. Gisteren zijn hier 46 personen door de cholera aangetast en 18 overleden. De spoorweg van Augsburg naar Ulm is heden voor het publiek open gesteld men kan nu in 24 uren van Augsburg naar Parijs komen. Sedert 1850 zijn te Munchen in Beyercn meer dan 700 nieuwe huizen gebouwd. Sedert den 5Jcn dezer wordt de stad Oldenburg, in het Hertogdom van dien naam, door houtgaz verlicht, dat algemeen voldoet. LUXEIIBURG. 24 September. Heden is alhier in de Duitsche en Fransche taal afgekondigd de navolgende proclamatie van Z. K. II. Prins Hendrik der Nederlanden als Stedehouder van den Koning-Groothertog. «Luxemburgers De Koning-Groothertog, onze Souverein, heeft het dringend noodzakelijk geacht het bestuur des lands te veranderen. Moeijelijkhedcn welke tusschen het Groothertogdom cn de naburige gou vernementen ontstaan zijn en de Luxemburgsche belangen in gevaar bren gen, het gemis aan eenstemmigheid bij het bestuur, hebben Z. M. doen be sluiten om van art. 79 der staatsregeling gebruik te maken. Ik heb dienvolgens, als Sledehouder des Koning-Groolhertogs, de bezorging der staatsaangelegenhedcn aan mannen uit dit land toevertrouwd, die u allen bekend zijn. Vriendschappelijke betrekkingen met het buitenland, inzonderheid met de riegering der Nederlanden, met het Duitsche Bondgenootschap en met de Tolvereeniging te vestigen voortdurend orde cn eerlijkheid in het beheer van het openbaar vermogen te handhaven cene spoedige en goede afdoening van zaken te verzekeren; met het Hof van Rome in onderhandeling te treden omtrent cene overeen komst berekend om cene goede betrekking met de geestelijkheid te verzekeren maar tevens de wettige region van het wereldlijk gezag te waarborgen; de zedelijke orde, het openbaar gezag in het algemeen en het monarchaal beginsel, hetwelk de grondslag van ons politiek beslaan is, te bevesti gen eindelijk do zedelijke en stoffelijke belangen des lands te ontwikkelen dit zal, naar de bedoelingen van den Souverein, de taak van het nieuwe bestuur zijnen opdat het die met eere langs den constitulionelen cn wettigen weg kunne volbrengenheeft de Kroon aan hetzelve hare ondersteuning verzekerd. lk vlei mij met de verwachting dat de Regering de verlichte medewerking zal ondervinden van alle Luxemburgers, die hunnen Koning lief hebben cn wien de waarachtige belangen huns lands ter harte gaan. Terwijl ik deze gebeurtenis ter uwer kennis breng, vervul ik nog een aangenamen pligtdoor u namelijk te verzekeren van de gevoelens van toe genegenheid van uwen Souverein en van zijne onveranderlijke bezorgdheid voor uw geluk; gevoelens waarin ik steeds gedeeld heb, cn waarvan ik mij gelukkig acht u hij vernieuwing de verzekering te kunnen geven. IValferdingen den 22sten September 1853." Dit stuk is, behalve door den Prins Stedehouder, onderteekend door de Ad ministratoren-Generaal des Groolhertogdoms, de Ileeren Simons, President van den Raad, en Administrator-Generaal voor de Builcnlandsche Zaken; Wurth, Administrator-Generaal voor Justitie; Jurion, Administrator-Generaal voor de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2