LEYDSCHE COURANT. 1855. YRJJDAG, 30 SEPTEMBER. m TE N". ïifp®61 <A\0/. BIYXEATANDSCHE BERIGTEX. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond ir -K- v De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 29 September. Ook in deze stad hebben zich enkele cholera-gevallen opgedaan, doch schijnt men nog hoop te inogen voeden overigens van deze ziekte bevrijd te zullen blijven. Dat het Gemeentebestuur reeds bedacht is geweest om indien de nood bet vorderde een hospitaal in te riglen en de noodige maatregelen te nemen, blijkt daaruit, dat op Dingsdag 11., zoo wij vernemen, eene door den Gemeenteraad daartoe verzochte Commissie zich beeft geconstitueerd be staande uit den Burgemeester, een lid van den Gemeenteraad, drie leden van de Plaatselijke Geneeskundige Commissie, een Stadsdoctor, een Stads chirurgijn, een Officier van Gezondheid, twee Iloogleeraren uil de Genees kundige Faculteit, een Diaken der Nederduitsch Hervormde Gemeente en een Regent der R. C. Armenterwijl de Lakenhal reeds als hospitaal zou zijn ingerigf. Te Rotterdam zijn den 26stcn aangegeven 22 cbolera-lijders14 overle den, 11 herstelden; den 27sten 40 lijders, 24 overleden, 22 herstelden. Te Amsterdam zijn in bet cbolera-hospitaal den 27sten ingekomen, 17 lijders, overleden 4, in behandeling 37. Alhier, zoowel als te 's Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Leeuwarden hebben zich Commité's gevestigd van de Gustaaf-Adolf- Yerccniging. De Commissie van Beheer en Toezigt over de Droogmaking van bet Haarlemmer meer beeft de gegadigden verwittigd, dat den 4dcn October, des voormiddags ten 10 ure, in het logement de Zwaan, te Lisse, onder nadere goedkeuring, zal worden overgegaan tot de verhuring in het openbaar van: het Regt van de Jagl in het nog onverkochte en niet verhuurde ge deelte van den Haarlemmer meer polderin 10 percelen. De verhuring zal geschieden bij opbod, in percelen, volgens de verdeeling op den staat bij de voorwaarden gevoegd. Deze voorwaarden liggen ter lezing waar zulks gebruikelijk is. Ook heeft die Commissie bekend gemaakt, dat zij zal overgaan tot eene derde verkooping van gronden in den Haarlemmer meer-poldernabij den Leeghwaler. op Vrijdag den 28,tcn October, 's morgens ten 10 ure, in het Reglhuis bij van Hoekelen, Ie Sassenheim. Omtrent beide zijn nadere inlich tingen te bekomen bij den Heer Ingenieur J. A. Beyerinek alhier. Te Alpben is II. Zondag een beenzwart-fabriek afgebrand. Omtrent de rampen door den storm van II. Maandag veroorzaakt, meldt men onder anderendal te Katwijk aan Zee een schip van de steurharing- vloot, inasteloos en zonder zwaarden is aangekomen, doch de equipage be houden; er waren nog slechts 4 schepen van de vloot uitgezeild; het lot der drie overigen kent men nog niet. Te Schcveningen waren 2 haringschui ten aangekomen van welke de een al de netten beeft verloren. De zeelieden verklaren nooit zulk een' storm op zee te hebben doorgestaan een schooner was in hunne nabijheid in één oogenblik met man en muis vergaan. De duinen bij Zandvoort waren 38 voeten weggeslagen. Tusschen Egmond en (Kamperduin zijn 2 schepen gestrand, doch de manschap gered. Voor Eg anond aan Zee is een fregat gestrand; men wendde middelen aan om de man schap te redden Dit is gedeeltelijk gelukt van een gestrand schip bij Wijk aan Zee. Volgens de laatste berigten zouden er bij Texel 6bij Terschel ling 3 en bij Vlieland 2 schepen gestrand zijn. In het gezigt van Schou wen was de Engelsche stoomboot Camerton plotseling gezonkendoch de manschap en de passagiers, op den kapitein en 3 matrozen na, gered. Verder verneemt men nog dat door het hoogopgezette water in onderscheiden -streken, langs dc rivieren, uiterwaarden en polders ondergeloopenveel vee -en zelfs mensehen omgekomen zijn; zoo wordt uit Gorinchem aan bet Hctndbl. berigt, dat in den Biesboseh 40 mensehen en een menigte vee verdronken waren. Ouk bet eiland Schokland is overstroomd geworden en van bet wei nige vee, 5 koeijeri weggedreven. Van Delfshaven wordt berigt dat gedurende den storm eene vrouw zicli naar eenen koepel begaf, gelegen in een der tuinen buiten die stad ten einde aldaar een en ander te bergendoch zoo spoedig door bet water overvallen werd, dat aan geen afkomen meer te denken was. Drie mannen beproefden met eene boot haar af te balendoch door den hevigen golfslag liep de boot ■s'ol water en moesten zij zich in de boomen redden. Nu werd een tweede boot aangebragt en andermaal beproefden twee wakkere gezellen, de vrouw en de drie in de boomen gevlugle mannen te redden, en dezen mogt het ge lukken, na inspanning van krachten, allen behouden op bet drooge te bren gen. Ecnige oogenblikken later is de gehecle koepelwaarin de geredde vrouw een geruimen tijd in angstige verwachting had doorgelnagtdoor bet water verzwolgen. Bij den storm van II. Maandag is waargenomen dat de zee bijna 3 ellen boven volle zee was geslegen. Te Amsleidam is men eergisteren begonnen om de buizen te leggen voor de Duinwaterleiding. De Raad te Amersfoort beeft besloten, dat dit jaar aldaar geen kermis zal worden gehouden. Te 's Herlogenboseb beeft van rijkswege de aanbesteding plaats gehad van de afsluiting van de kil, genaamd den Bevert, in de Zuid-IIollandsche Waard onder de gemeente Dussen; dat werk is aangenomen door den Heer Versluis, te Werkendam, voor eene som van 11,400. *s GRAVENHAGE, 29 September. Z. M. beeft den Baron Dibbets, Onder-Intendant bij de Militaire Ad ministratie, benoemd tot Kommandeur der Orde van de Eikenkroon. Rij besluit van den 27sten dezer, beeft Z. M. aan zijnen Kamerjonker E. S. J. Baron Rengersvergunning verleend tot bet aannemen en dragen van de onderscheidingsteekenen van bet Ridderkruis, lste afdeeling, van de orde der AVaakzaamheid of van den AVitten Valk, hem door Z. K. 11. den Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach geschonken. Naar men verneemt heeft Z. 51. de Keizer der Franséhen aan Z. Exc. den Generaal-Majoor Duyeker, laatst Bevelhebber over het Kamp van Zeysl, het Kommandeurskruis der Orde van het Legioen van Eer geschonken. Naar men verneemt, zal Z. 51. de Koning zich in de volgende week naar bet Loo begeven. Z. M. heeft aan de leden der Eerste Kamer, die hem het adres van antwoord op de Troonrede overhandigden, geantwoord: »5Iijne lleerenIk ver zoek U aan de Kamer uit 5Iijn naam dank te zeggen voor dit adres van antwoord. Het doet mij vertrouwen, dat Ik bij de Kamer medewerking zal blijven ondervinden voor alles, wat het welzijn des Vaderlands kan bevorderen." De Generaal de Stuers's Konings Adjudant, Majoor de Koek en de Ordonnans-Officier Steenbergen zijn van hel Kamp te Satory en Hclfaut, in Frankrijkin de Residentie teruggekeerk. In de Residentie is aangekomen en aan bet Hotel de l'Europe afgestapt de Graaf SwrykowskiKamerheer van Z. 51. den Keizer aller Russen. 5Ien verneemt, dat aan de benoemde Commissie, belast met het ont werpei: eener wet op de Reglerlijke Organisatie, ook de taak is opgedragen de wijzigingen voor te stellen, die zij vermeenen mogt, dat in de wetboe ken van Burgerlijke Regtsvordering en van Strafvordering moeten worden gemaakt. Thans zijn ook rondgedeeld cle Hoofdstukken VI en VII der Staalsbe- grooting (Hervormde er. R. K. Ecrediensl). Op beide is thans een tractement van ƒ8,000 voor de hoofden dier departementen uitgetrokken, met de toe lichting, dal er noodzakelijkheid bestaat om aan die departementen wederom afzonderlijke 5Iinistcrs te plaatsen. Op de begrooting voor de R. K. Ecredicnst is de geheele tweede afdeeling (R. K. kerkgenootschap) voor memorie uilgetrokken, omdat, blijkens de toe lichting, de daartoe betrekkelijke, bij vorige staatsbegroolingen uiteengezette onderwerpen van staats-uitgavcn, tijdens bet opmaken der tegenwoordige be grooting nog niet in verband waren te brengen met de nieuwe inrigtingen onlangs aan dat. kerkgenootschap gegeven; kunnende bet bepaaldelijk aanwij zen en berekenen dier uitgaven niet geschieden vóór dat de bedoelde inrig- ling, voor zoo verre deze de medewerking van bet Staatsgezag vereischt, is goedgekeurd. -Bij den hevigen stormdie er Zondag cn 5Iaandag jl. keeft gewoed heeft bet Haagsche Bosch zeer veel geleden. Schier ontelbaar is het getal boomen, die door den storm omgeslagen zijn of zwaar geleden hebben. Zelfs beden zijn er ten gevolge daarvan en van den nog beden nacht geheerscht hebbenden vrij hevigen stormboomen omgestort. Zware eiken en beuken werden in een oogenblik uit den grond gerukt en geheele brokken aarde met den wortel medegeslcurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1