BOLL ES FRASSCHE BOEKWERKEN ES TIJDSC11R1FTES. BEURTSCHEPEN, LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN 1)E HAVEN. LEES-IHRI6TIRG dielisl zoude moeten belijden, is zoowel door de plaatselijke Regering, als door de geestelijkheid beweerddat die koop niet geldende was. Door de booge overheid is echter geantwoord, dat het bedoelde verbod geene betrek king had op belijders van de Israëlitische Eeredienst. De Kölnische Zeitung meldt, dat Oostenrijk het verlangen van de Porie om ook waarborgen te hebben tegen verdere aanmatigingen van Rusland en tegen eene herhaalde bezetting van haar grondgebied door Piussische troepen, heeft afgewezen. FRANKFORT. 14 September. Een aantal Godgeleerdendie aan de laatste algemeene vergadering van liet Gustav-Adolf-Verein te Koburg hadden deel genomen, hebben in eene bijeenkomst te Eisenach besloten tot de oprigting van eene Kerkelijke Cou rant voor de vereenigde Evangelische Kerk in Duitschlandalsmede van een Kritisch Journal, welke beide tijdschriften met den eersten van het volgende jaar het licht zullen zien. Den 10den dezer stierf te Gotha, na langdurig lijden, de boekhande laar W. Perthes, wiens firma vooral door het uitgeven van landkaarten be roemd is. Aan die landkaartenfabriekvoor welke verscheidene voorname aardrijkskundigen steeds werkzaam zijn worden bestendig nagenoeg 200 menschen in het werk gehouden en het debiet, dat zich over alle wereld- declen uitstrekt, is verbazend groot. Alleen van Stielcrs schoolatlas zijn, in ruim 30 uitgaven, 100.000 exemplaren verkocht. VEREENIGDE STATEN. NEW-YORK3 September. De prijzen der granen zijn in de laatste dagen vrij wal gerezen. Eene particuliere correspondentie van daar door de Amst. Cour. medcge- gedceld, bevat onder anderen het volgende: Onder hel nieuws dat in Hol land eenig belang wekt, behoort vermeld te worden de aankomst alhier van zekeren Kapitein Gibson, die uit de gevangenis te Batavia ontsnapt, zich zeer beklaagt over de onbillijke behandeling, door hem van onze Oost-Indische overheid ondervonden. Het Ministerie van Builenl. Zaken heeft zich zijner aangetrokken en zal van de Hollandsche regering opheldering eischen. De demokratische dagbladen hebben natuurlijk zijne partij getrokken en al zijne mededeclingen voor louter waarheid aangenomen. De welgezinde Neder- landsche bladen zouden ons eene dienst kunnen bewijzenwanneer zij ons de keerzijde der medaille wilden mededeelen. Yoor Maashommel en Alphen is bij Ds. KRABBE verder ingekomen van M. P. ƒ2.50; van een ongenoemde 2.50; van A. Z. 30 in drie munt- billettcn h f 10. ADVEKTENTIEN. lieden overleed onze hartelijk geliefde jongste Dochter SARA MARIA, in den nog jeugdigen leeftijd van 17 jaren en 9 maanden, diep betreurd door ons, hare Zuster, Broeders en verdere Betrekkingen. A. P. tan DISHOECK Leiden, 15 September 1853. M. J. tan DISHOECK, den Adei. De Ondergeteekenden betuigenook namens hunne wederzijdsche Betrek kingen, hunnen hartelijken dank voor de menigvuldige blijken van belang stelling bij gelegenheid hunner Echtverbindtcnis ondervonden. H. SASSE, Leiden, 17 September 1853. M. I. TURION. Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de bevalling mijner Echtgc- Bootc betoond, betuig ik bij deze mijnen hartelijken dank. F. VERBOOM SOUMAIN. Men verlangt te SLoopen of te Sturen een - ISUIS, in het midden van de Stad; de hoofdvereischten zijn twee ruime Benedenkamers en een Plaats of Tuintje. Adres onder Letter -lï. aan den Bockhandelaar P. ENGELS, in de Nicuwsteeg alhier. in Naar ZwolleMaandag 19Septemberl2 uur, Schipper H. R1DDER1KHOF. AlkmaarWoensdag 21 10 L. KROON. Amersfoort21 11 J. HOUTZAGER. Sneek, 21 11 S. de VRIES. DeventerDonderdag 22 12 G. GOOSENS. Zutplien22 12 J. GOOSENS. Kampena 22 a 12 a a K. ROZENDAAL. a Apeldoorna 22 a 12 a a H. WIEPK1NG. a HoornVrijdag 23 a 10 y> a J. RAJER. Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C.tan DORSTEN in 't Veerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden als voor geheel HoordhollandGelderlandOverijsselfriesland GroningenDrenthe, enz. De Vertrek-urcn zijn opgegeven volgens de Reglementen, echter komen sommige schepen wel eens later door. Wordt hij deze bekend gemaakt dat de Openbare Veiling en Verkooping van de twee HUIZEN en ERVEN, staande ea gelegen te Ley den een op de Langebrng en een aan den Delftschen Vliet welke bepaald waren te houden in hel Heeren-Logement aan den Burg, binnen de Stad Ley den op Zaturdag den 24stcn September en den lsl»n October, geen voortgang zullen hebben als zijnde de Huizen uit de BSantl S'erkochf. UIT DE HAND TE KOOP: een aangenaam BUITENVERBLIJF, groot circa 2 bunders, geschikt voor Zomer en Winter; alsmede 12 bunders extra best WEILAND; beide in de nabijheid der Stad Ley den. Te bevragen met franco Brieven, ten Kan tore van Notaris Mr. H. OBREEN. aldaar. VAN NIEUW UITKOMENDE De Ondergeteekenden achten het niet overbodig, aangezien het aanstaande Wintersaisoen het Letterlievend Publiek op nieuw opmerkzaam te maken op hunne Holl. en Fransche Lees-Inrigting. Geene moeite en kosten zijn ge spaard, om dezelve zoowel door verscheidenheid als degelijkheid van Lec tuur te doen uitmuntenen wij vertrouwen daarom door vermeerderde deel neming, in staat te worden gesteld, deze Inrigting meer en meer tc kunnen uitbreiden. Men kan verzekerd zijndat de nieuwste en beste Romans wor den opgenomen, als ook, dat het getal Tijdschriften uit de meest gezochte en belangrijkste is zamengesleld. De ('vmlitiën zijn alom verzonden en overigens gratis verkrijgbaar hij SCHREUDER en van BAAK, Hoek- en Kunsthandelaren PRIJS VAN DE BOTER AAN DF. WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 17 September. Van f 47 tot 50. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 17 September. Oude witte Tarwe ƒ11.50 tot 12.00. Nieuwe Tarwe ƒ12.00 tot ƒ12.50. Oude Rogge ƒ8.30 tot ƒ8.70. Nieuw e Rogge 9.00 tot ƒ9.30. Gerst G.30 tot 6.50. Haver 3.60 tot 4.30. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 16 September. Laa?4t.koort. Hoogst.boer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. 6Vr, 62 6 2170 75' Dito Certificaten 3 H 75J 76 Dito dito 4 0 941 941 94» Amortisatie Syndicaat 3.j 0 Handelmaatschappij4J 0 128 129 - O. I Leening#4 0 94 j Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Bijn-Spoorweg 4J 0 0 Frankrijk, Certif. 3 0 Dito dito5 0 Rusland,Obl.uoPEl798enl816 5 0 los j 108' IOSJ Dito dito 1828 en 1829 5 0 108 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 0 97» 98 Dito 1840 4 0 93 Dito bij stieglitz C°. 4 0 91' Dito dito Nieuwe 4 0 2 Inschrijving in Assign. 6 0 Certificaten van dito 6 0 74» Polen Aandeelen 1835 fl. 500 f Dito Obligatiën4 0 86« Spanje Obligatiënal pCt. 22' 221 221 Dito Obligatiën3 0 Dito Binnenl. a 6 m. 8 0 42' «■V 5s K 1 i Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 0 0 - Dito Metall5 0 80 80g Dito Nieuwe5 0 94 Dito 1847 2,1 0 41' 411 Bei.gje Banc2j- 0 Dito bij rothschild 21 0 52!> 52^ Braztlie, 1824 100 5 0 9S Jr Portugal te Londen3 0 38 39 39» Dito dito4 0 Venezuela,3J 0 0 231 24» Amerika, Bankactiën Koers van het GeldBeleening 2J pCt Prolongatie 2 J en 3 pCt» Wissel-Disconto 2. Te Leyden ter Boekdrukkerij van j. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4