BUITENLAIVDSCCE BERIGTEN. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag gegeven aanJhr. Mr. C. W. E. C. de Geer, als Burgemeester van Bunnik c. a. Naar men verneemt is, in verhand met de plolsclijke uitbreiding der afdeelingen van liet Metalen Kruis, op liet voorbeeld van Amsterdam, door bet geheele land, alhier een hoofdbestuur gevestigd, bestaande uit: Z. Exc. Baron Scbimmelpenninck van der Oye, Opperhofmaarschalk des Konings; den Heer van Dam van IsscltLid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal den fleer Mr. Dieraont van LangerackZ. Exc. den Luitenant-GeneraalBa ron NepveuZ. Exc. den Vice-Admiraal Koopman; den Heer Kolonel Baron van Geen; den fleer G. Falck, Thesaurier des Konings, en den Heer Mr. J. H. Burlage, te Amsterdam. Men schrijft uit Schcveningendal de fleer Kunsller, Theol. Doctor en Predikant te Elberfeld, aanstaanden Zondag, des voormiddags ten 11 ure, op het Badhuis te Schcveningenvoor de tweedemaal eene Bijbeloefening, in de Iloogduitsche taal, zal houden. Z. M. de Koning wordt in den loop van den dag van Utrecht in de residentie terug verwacht. Naar men verneemt wordt II. K. II. de Kroonprinses van Zweden en Noorwegen (dochter van Prins en Prinses Frederik) in het begin van het volgende jaar in de residentie verwacht. Men verneemt dat de Baron van Maltitz, Russisch Minister bij het Ne- derlandsche Hof, zijn ontslag uit die betrekking heeft bekomen. Z. Exc. de Heer De Lovenskiold, Gevolmagtigd Minister van Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen bij het Nederl. Hof, wordt den 25slea dezer uit Stockholm, in de residentie terug verwacht. Gisteren avond is de Generaal-Majoor Duycker, Bevelhebber van het kamp te Zeystvan daar in de residentie teruggekeerd. De Staats-Courant bevat den navolgenden Slaat van de opbrengst der Middelen, over de acht eerste maanden van 1853, tegenover de opbrengst ever de acht eerste maanden van 1852. Directe belastingen Jn- en uitgaande regten, scheepvaart-regtcn vuur-, ton- en bakengeld Accijnsen Registratie-zegel-successieregtcn enz. Regt van waarborg op de gouden en zil veren werken Posterijen Loterij Totaal Meerder in 1853 ƒ572,969. 1853. ƒ11,959,189.69; 3,335,064.69 13,078,890.44^ 7,027,045.59) 142,868.49i 960,543.61 275,839.50 ƒ36,779,442.03 1852. ƒ12,212,116.40- 3,419,619.26 12,802,539.921 6,458.452.56, 111,989.30 925,013.02( 276,743.50 ƒ36,206,473.98 ENGELAND, LONDEN, 16 September. H. M. heeft gedurende haar verblijf te Dublin hare belangstelling betoond in het voornemen om aldaar familiewoningen te bouwen en heeft beloofd dat indien het plan bijval vindt, haar naam en die van haren Gemaal bo venaan op de lijst zullen staan en zij voor 300 M zullen inschrijven. Gisteren begon de prijs der Engelsche staatsschuld weder te rijzen. Men vond grond om nog niet te wanhopen aan eene vreedzame beslechting van het Turksch-Russische geschil; de voortdurende onzekerheid blijft echter zeer drukkend voor de belangen van handel en nijverheid. Een clipperschip (het welk in de laatste 12 maanden min 10 dagen twee reizen naar Australië en terug gedaan heeft) heeft voor 280,000 Australisch goud aangevoerd. In het geheel is in den loop dezer week uit Australië 81,314 oneen goud alhier aangebragt, terwijl er eerstdaags nog meer verwacht wordt. In de 4 eerste maanden dezes jaars zijn uit de havens van Victoria niet minder dan 1,251,476 oneen goud uitgevoerd, tegen 666,732 in hetzelfde tijdvak van 1852. Aan de graanmarkt is sedert Maandag veel buitenlandsche tarwe en ha ver aangevoerd; de eerste was 1 shilling per quarter hoogcr, in vergelijking niet de notering van de vorige week. De haver bleef op den hoogsten prijs van vroeger. Volgens het dagblad van Melbourne van den 24slcn Mei jl. bedroeg de bevolking der Australische kolonie Victoria toen omstreeks 230,000 zielen waaronder 60,000 meer van het mannelijke dan van het vrouwelijke geslacht. In den aanvang van 1852 lelde de kolonie nog slechts omstreeks 95,000 inwoners. Donderdag 11. had te Edinburg een hevig gevecht tusschen de militairen en de policie plaats, naar aanleiding eener toevallige en.op zich zelve niet zeer beduidende omstandigheid. Bij gelegenheid der jaarlijksche gymnastische spelen waren ruim 12,000 nieuwsgierigen op de plaats tegenwoordig. Om ook ooggetuigen te zijn van een wedloop builen het renperk, veroorzaakten velen daarvan een sterk gedrang, waarbij een kleine jongen een Heer in bur- gerkleeding, maar die later bleek een Officier van het 4dc regement te zijn, gevoelige stooten toebragt. De Officier hief zijne rotting op en bragt den jongen een slag toe, die, tegen zijn oogmerk, eene wonde aan het hoofd veroorzaakte. Op het zien van bloed drongen de omstanders er op aan dat de policie den dader in hechtenis zou nemenmaar toen deze daartoe over ging, schoten eenige soldaten van genoemd regement toe, om hunnen Officier, die dit zelf niet begeerde, te verdedigen, en nu ontstond het geregeld gevecht, waarbij een deel des volks wederzijds partij koos. Zes policie-beambten zijn gekwetst geraakt, twee zelfs vrij gevaarlijk, maar de soldaten, die beter ge wapend warenbleven ongedeerd. De bevelvoerende Officier van het rege ment maakte een einde aan de verwarring, door zijne manschappen te doen aftrekken. FIIANÜRIJH. PARIJS15 September. De Moniteur deelt een besluit mede waarbij de invoerregten van ossen en stieren van 50 francs op 3 fr. per stuk wordt verlaagd; die van koeijen en vaarzen van 25 en 12 fr. op 1 fr.die van kalveren, schapen en varkens van 3 en 5 fr. op 25 centimes die van lammeren en geiten van 30 en 25 cent. op 10 cent.die van vcrsch vlcesch van 18 fr. op 50 cent. de 100 Ned. ffi, en die van gezouten vleesch van 33 en 30 fr. op 10 fr. De Iloogleeraar in de LetterenOzanamis dezer dagen alhier overleden. De Heer Proudhon heeft een nieuw werk geschreven: »Het programma van eenen wijsgeer," doch, welke moeite hij ook aanwendt, hij kan geen boekhandelaar vinden, die zich met de uitgaaf van dat geschrift durft be lasten. Hetzelfde is thans het geval met werken van andere Democraten waaronder meer in 't hijzonder de Heer Jules Simon wordt genoemdwiens laatste geschrift, handelende over de zedekunde, half afgedrukt is blijven lig gen omdat uitgever en boekdrukker daarin in de verte eenige staalkundige toespelingen meenden te ontdekken. Bij het Ministerie van Marine bespeurt men eene meer dan gewone be drijvigheid. De Fransche vloot lelt thans bijna 400 bodems, en alvorens een jaar ten einde is, wanneer de werken in de verschillende havens ondernomen, zullen volbragt zijnzal Frankrijk eene zecmagt hebben zoo als het nimmer te voren hadhet getal linie-schepen zal dan 50 zijn dat der fregatten even zooveel, waarvan 15 van den eersten rang. Op de graanmarkt alhier waren eergisteren de prijzen weder ongeveer even hoog als in den aanvang der maand. Dit wordt ook van vele andere Fransche marktplaatsen gemeld. TOSCANE. In het Regeringsblad is de staatsrekening voor het dienstjaar 1852 open baar gemaakt. Daaruit blijkt, dat de gewone staatsuitgaven 35,819,193 lires hebben bedragendat is 619,774 lires minder dan de inkomsten. Dit batig slot is echter niet toereikend geweest tot dekking der buitengewone uitgaven voortvloeiende uit de aanwezigheid der Oostenrijksche troepen, die in 1852 alleen 2,770,411 lires aan Toscane hebben gekost. (Een lire is 40 centen Ned.) PRUISSEN. BERLIJN, 13 September. In den omtrek van Rheine (Westfalen)zijn door twee arbeiders twee aarden kruiken, meer dan 2000 kleine zilveren munten bevattende, in een' akker gevonden. De oudheidkundige Weddige heeft verklaarddat deze munten tot een tijdvak der Duilsche geschiedenis behooren't welk door de penningkunde weinig of niets is opgehelderdnamelijk van de elfde tot de vijftiende eeuwuit de tijden van Keizer Hendrik VIFrederik IIRudolf van Habsburg en Lodewijk IV. Voorts bevinden zich daarbij een groot aantal Bisschoppelijke munten van Utrecht, Osnabrug en Munster, eene menigte oud-Ilollandsche en Vlaamsche munten, en van de Graven van Cleef, van Gulik, van der Mark, Ravensberg, enz. De Heer Weddige is bezig een' uilvoerigen catalogus daarvan te vervaardigen. Men dacht, dat deze munten door de Pruissische regering voor een der Koninklijke kabinetten zouden worden aangekocht. BRESLAU 10 September. De behoefte en de handel brengen op onze wolmarkt een sedert 1833 ongezien vertier te weeg. Bijna icderen dag komen er nieuwe koopers aan en de vragen loopen over alle soorten tot vrij hooge prijzen. Een groot aan tal inlandsche fabriekanten die in de vorige jaren weinig belangrijke behoefte hadden behooren thans, ten gevolge van uitgebreide orders voor de Ameri- caansche marktenonder de voornaamste koopersen bekomen het grootste deel van den aanwezigen voorraad, terwijl de vreemde mededinging naar evenredigheid minder sterk is. De voornaamste vragen in de goede middelsoorten zijn van 78 tot 88 tha- lers van de wol die men fiocfen noemt, en van vette wol 64 tot 68 thaler; van ©terMenge 72 tot 80 thaler, en van korte lamswol 80 tol 95 thaler. Er is echter ook eenige vraag naar de zeer fijne soorten, en eenige fijne zijn verkocht voor 110 tot 115 thaler. In de laatste week bedroeg de aftrek 2500 centenaars van ruim 60 Ned. IS, maar de aanvoer uit Polen en Rus land is ook bijkans even aanzienlijk. OOSTENRIJK. WEENEN, 14 September. De Minister voor de Eeredienslen heeft het Hervormde opper-gymnasium te Debrcczin, in Hongarije, als wettig bestaande inrigting van onderwijs er kend en de benoeming der voorloopig aangestelde Hoogleeraren bevestigd. Dientengevolge bezit de Hervormde Kerk in genoemd koningrijk thans twee gymnasiën. Te Telf, in Tyrol, is eene fabriek in openbare veiling door een Israëliet aangekocht. Op gronddat in dit land elke grondbezitter de R. K. gods-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3