LEYDSCHE COURANT. IN". 112. MMMUII. 19 SEPTEMBER. BWXENLANDSCHE BERÏGTEX. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt De Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN17 September. Wij vernemen dat de werkzaamheden op de landerijen in den Ilaarlem- mermeer-polder van den Heer v. Voorst, goed vooruitgaan. Bereids zijn er tusscliën de 5 a 600 werklieden aan den arbeid; welk getal de volgende week nog tot de 800 zal stijgen. Het is thans de regie tijd om zulks in oogcnschouw te gaan nemen. Tot beden is er nog niets van waarde gevon den. Bijna de gebeelc partij van de 573 bunders zal, hij gunstig weder, nog vóór November met koolzaad en rogge worden bezaaid, 't geen reeds voor een gedeelte geschied is, terwijl andere gedeelten ter bezaaijing ge reed zijn. De 125 bunders van den Heer C. iM. Bronkhnyze alhier zullen nog in deze week geheel met koolzaad bezaaid zijn. De stoomboot Volharding van hier op Amsterdam beeft gisteren op de hoogte van Koudekerk, door het niet behoorlijk werken van eene stoomstang, zijne reis niet kunnen vervolgen. Men beeft echter zoo spoedig in dit gebrek voorzien dat zij beden morgen te 5 ure weder is afgevaren. L. 1. Vrijdag is een werkman die aan vallende ziekie onderhevig was, van het spoelvlot der fabriek van de Heeren J. J. Krantz en Zoon op de Oude Vest voorover in bet water gestort en terstond naar de diepte gezonken, zoodat bij er levenloos is uitgehaald. Vervolg en slot van de acte van overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden en de gemeente Leyden omtrent het Nosoconrium Aeade- micum. Art. 9. Over de zalen ten behoeve van barende en kraamvrouwen heeft de Hoogleeraar in de verloskunde bel bestuur. De in die zalen aan te stellen ziekenmoeder zal vroedvrouw moeten wezen. De bepalingen sub n°. 8 voor komende, zijn ook bier van toepassing. Aan de stads-vroedvrouwen zal de verpligling worden opgelegd, om van elke stoornis in de baring bij vrouwen, aan welke zij gratis hulp verleenenaan den Hoogleeraar in de verloskunde dadelijk kennis te geven. Art. 10. Aan de gemeente Leyden wordt, als tegemoetkoming in de kos ten van inrigting en van verpleging der voor bet cliniscli onderwijs op te nemen lijders, jaarlijks uit 's Rijks kas eene som van 7000, of zooveel meer als de Begering in het belang van bet onderwijs nuttig mogt achten uitbetaal I. Art. 11. Het gemeentebestuur van Leyden geeft eene billijke tegemoet koming van ten minste de helft der thans door hen genoten wordende trac- tementen en emolumenten aan de vaste geëmployeerden bij het Nosocomium Academieum, welke bij bet nieuwe ziekenhuis niet in hunne tegenwoordige of soortgelijke betrekking kunnen worden geplaatst, of wanneer zij geene an dere betrekking of plaatsing vinden. Art. 12. Indien van de zijde van het bestuur der gemeente Leyden, met betrekking tot hel daar te stellen ziekenhuis, maatregelen worden genomen of veranderingen in de inrigting worden gemaakt, ten gevolge van welke bet, naar bet oordeel van den Minister van Binnenl. Zaken, volstrekt on geschikt wordt geacht voor het cliniscli onderwijs, zal de verceniging van het gemeente- en academisch ziekenhuis worden opgeheven. Art. 13. In dat geval wordt op de eerste aanvrage van Heeren Curatoren -en in den toestand waarin het zich alsdan bevinden zal, aan den Staat dat gedeelte van het gebouw in eigendom teruggegevenhetwelk begrepen is bin nen de zwarte lijnen van het plan dat aan deze overeenkomst geannexeerd en door beide partijen geteekend is, zullende daarvan bij ieder barer een exemplaar berusten. De gemeente zorgt in dat geval mede, dat bet aan den Staat teruggegeven gedeelte behoorlijk van het aan de gemeente verblijvende gescheiden zij. Daartoe zullen alle doorgangen van liet eene gedeelte in het andere toegemelseld en zal op de plaats een muur van 2; el uit den beganen grond opgetrokken worden. Verder zal de gemeente voor hare rekening op bel teruggegeven gedeelte eene pomp en eene bouten loods, boog 2.50 ellen, lang 8 ellen en breed 2.50 ellen, laten opmaken, daar waar Heeren Cura toren deze het best geplaatst zullen achten. Eindelijk zal de gemeente tot ■verdere inrigting van het teruggegeven gedeelte tot academisch ziekenhuis, bij de overdragtin eens af, aan het Rijk eene som van ƒ2000 betalen. Art. 14. Ter vervanging van de losse goederen en provision, welke met het gebouw, volgens artikel één aan de gemeente Leyden worden overgege ven, worden, in geval van scheiding uil het in bet ziekenhuis aanwezige mobilair, zooveel mogelijk gelijksoortige, ter keuze van Curatoren, tot eene gelijke geldelijke waarde volgens taxatie, als waarop de afgestane bij den in artikel één bedoelden inventaris zijn geschat, aan den Staat teruggegeven. Art. 15. Zoodra de afscheiding van bet gebouw is tot stand gebragt en de overgifte der losse goederen is gedaan, wordt de cliniek in het stads ziekenhuis opgeheven en de betaling der in artikel 10 bepaalde jaarlijksche bijdrage gestaakt. Art. 16. De taxatie der losse goederen, volgens artikelen 1 en 14, ge schiedt door twee deskundigen, door ieder der contracterende partijen een te benoemen, aan welke, indien zij zich niet kunnen verslaan; op hun verzoek door den Kantonregler te Leyden een derde zal worden toegevoegdmogt daarna tusschen de 3 deskundigen verschil omtrent de waarde van sommige voorwerpen bestaan, dan wordt de prijs daarvan gesteld op de som. die noch de hoogste noch de laagste is. Art. 17. De kosten van overdragt van bet gebouw en van de eventuele retrocessie, mitsgaders die van afscheiding van de daarvoor te doene werken, van de verplaatsing der losse goederen en verzamelingen en van de taxatie, in artikelen 1 en 14 voorgeschreven, komen ten laste der gemeente Leyden. Art. 18. Deze overeenkomst verbindt den Staat niet alvorens zij door dc wet zij bekrachtigd. [Hetgeen is geschied]. Het Staatsblad N°. 103 bevat het volgende besluit van den lö"10" Sep tember 1853, houdende maatregelen tol aanmoediging van den invoer van granen en andere levensmiddelen, waarbij Z. M. overwegende dat, door de bijzondere maatregelen welke in naburige Staten genomen zijn ten einde aldaar den invoer van granen en andere levensmiddelen te begunstigen, dc noodza kelijkheid is ontstaan om ook die voorwerpen aan te moedigen Gelet op art. 2 der wet van 19 Junij 1845; Op de voordragt van den Minister van Financiën van 5 dezer; Gezien bet rapport van den Minister van Binnenl. Zaken van den 6,ie" de zer, Geheim; Den Raad van State gehoord (advies van den 12llen dezer, Geheim), heeft besloten De regten op den invoer van de navolgende goederen te verminderen als volgt: Aardappelen 5 cents de 10 mud. Gierst 1 cent de 100 pond. Granen: Tarwe en gepelde spelt, rogge, maïs of Turksche tarwe, gerst en mout, boekweit, haver en ongepelde spelt, boonen, wikken, erwten en lin zen 10 cents het last, en gort, grutten en gepelde gerst 10 cents de 100 pond. Welk besluit in werking zal treden met den 5den dag na dien der dagtce- kening van bet Staatsblad en van de Staats-Courant, waarin dit besluit geplaatst wordt, en van kracht blijven tot den islcn Julij 1854, of tot dat daarin bij de wet op eene andere wijze zal zijn voorzien. De Staats-Cour* bevat de volgende oproeping van sollicitanten naar de betrekking van Onderwijzer in Nederlandsch Indie. Voor de dienst in Oost- Indie worden, ter uitzending in het looper.de jaar, gevraagd 12 jongelieden van den vierden Onderwijzersrang en tusschen de 16 en 18 jaren oud, om onderwijs te geven in de laagste klassen der Gouvernementsscholen. Sollicitanten naar die betrekking worden uitgenoodigdzich ten spoedigste, bij request op zegeltot het Departement van Binnenlandsche Zaken te wenden met opgave der school in welke zij werkzaam zijn en met overleg ging hunner geboorte- en rangaclen, alsmede van een bewijs van goed ge drag afgegeven door den Burgemeester hnnncr woonplaats. De kennis met de strekking en inrigting van bewaarscholen en met het onderwijs daarin te geven zal eene aanbeveling zijn. De voordeden zijn: eene bezoldiging van 75 'sniaands, zonder meer, in gaande met den dag van ontscheping te Batavia, v ij transport derwaarts en eene gratificatie van ƒ400 voor uitrusting. De benoemden zullen zich moeten verbin le om dc gralificat e en de trans portkosten teiug te betalen, indien zij binnen 5 jaren, na aankomst in Ir.dic, uit eigene beweging, het geval van welbewezene ziekte uitgezondcid 'sRijkj dienst verlaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1