LEYDSCHE COURANT. VRIJDAG, 9 SEPTEMBER. BIMENLANDSCHE BERIGTEIV. De Courant wordt Maandag Woensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs dor Courant is f 13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 8 September. Wij ontvangen lieden uit 's Gravenbage per Teleqraa f de tijding, dat de AVet op de Kerkgenootschappen door de Eerste Kamer der Staten- Generaal is aangenomen met 22 tegen 16 stemmen. Vergelijkende Staat van de opbrengst der opcenten en eigene middelen, ten behoeve dezer Stad geheven, gedurende de acht eerste maanden van 1852 en 1853. 1852. 1853. 1 opcenten 14,922.13}. /12,540.37J. eigen midd. - 3,605.72 - 2,557.27}. O ƒ18,528.15} ƒ15,097.65 I opcenten ƒ63,354.47} eigen midd. - 2,010.39 5 I O 1 67,759.15' - 2,675.07} ƒ65,364.86} ƒ70,434.23 AVijn9,184.45 9,462.25 .J .opcenten ƒ11,658.53 ƒ12,611.70 g eigen midd. - 16,369.36» - 13,951.21 '|tS ƒ28,027.89} ƒ26,562.91 g t opcenten 689.95 ig I eigen midd. - 1,172.57 o 1,862.52 ƒ122,967.88» 539.53 - 896.76 - 1,436.29 122,993.33 Meer over 1853 25.44} Daarenboven is onder de opgave voor 1852 nog begrepen de belasting op de varkens en schapen, die met den lstcn November 1852 is afgeschaft, en die, wat de opcenten op liet geslagt betreft, voor eene som van 2,161.11 onder de bovengenoemde 14,922.431 is vervat: als eigen middel is dit niet afzonderlijk op te geven. De bekende Engeiije van der A'lies te Pynaeker beeft den 209ton Augus tus haren 66sten verjaardag bereikt. liet Journal de Limbotergdat meldt, dat de Heer Zwysen door den Paus benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht, zijn bisdom in 14 dekanaten verdeeld en tegelijk de titularissen daarvan beeft benoemd, besluit eene uit voerige beoordeeling van de wet op de kerkgenootschappen, als volgt: Wij hebben ons onderzoek ten einde gebragtwaarvan de klaarblijkelijke slotsom deze is, dat er in al de artikelen der wet, thans aan de Eerste Ka mer der Staten-Generaal onderworpen, niets gevonden wordt, dat de vrees, de Katholieke godsdienst verdrukt of de apenbare uitoefening barer eeredienst belemmerd te zienkan doen ontstaan of regtvaardigen." De fraaije verzameling schilderijen, nagelaten door wijlen Mevr. de AA'cd. J. 11. Mol ken boer, geb. Sehenkhuizente Amsterdam in bet huis met de Hoofden geveild, iieeft opgebragt de som van 29,991 onder anderen Iwagt op: 1.. Bakhuysen, een zeestuk ƒ1500; N. Bcrchem, landschap met -vee 3000; J. van Capelle, een zeestuk 1125; J. Hackaert cn J. Lingel- liach een landschap ƒ2450; 8. v. d. Helst, een mansportret ƒ285: M. de Ilondekoeterbassccour 530P. de Hooghe, binnenvertrek 1575N. Maas, eene vischvrouw ƒ550; A. van der Neer, maanlicht 410; Rembrandt van Jlbynportret van een jongeling 310J. Ruysdael, landschap in Noorwe gen ƒ2050; J. Ruysdael, gezigt op de stad Haarlem 6350; J. AVijoands en A. van de A'elde, Hollandsch landschap 4000; J. C. Schotel, zeestuk ƒ790. De Zweedsche oorlogsstoomboot Thor, die te Willemsoord aan quaran taine onderworpen is, dewijl zich cholerakranken aan boord bevinden, was naar ons land gekomen om het standbeeld des overleden Konings van Zweden in te nemen hetw elk in de fabriek der Heeren van A'lissingen en C°. te Amster dam gegoten wordt. Alen denkt dat zij nu onverrigtcr zake naar Stockholm zal moeten terugkeeren. De levering van haver, hooi en stroo voor de paarden der ruiterij te Groningen is aangenomen door den Heer H. Sunsingh aldaar voor 88 c. de 10 Ned. fj haver, 38 de 10 Ned. ID hooi cn 20 de 10 Ned. ID stroo. Den 20stcn en 21stcn Augustus beeft te Madrid eene warmte geheerscht van 35° Reaumur in de schaduw en van 39° in de zon, gelijkstaande met 111° en 121° Fahrenheit, eene hitte die slechts gewoon is in Sencgambië cn Sierra-Leone In Afrika, 's GRAVENIIAGE, 8 September. Bij eene nadere wet van 31 Augustus is ter vervulling der voorwaarden, gesteld bij de lste alinea van art. 9 der wet van den 28slcn Julij 1850, om te kunnen treden in het genot der regten door naturalisatie verkregenop nieuw geopend een tijd van 3 maandente rekenen van den dag der afkon diging dier wet. Z. M. beeft lot Burgemeester van Berkel c. a. benoemd A. AA'. C. Domis. Z. M. beeft op voordragt van den Minister van Binnenl. Zaken goedge keurd dat het Paleis op het Plein bestemd worde voor de plaatsing van het Rijksarchief. Te Lintgen in Luxemburg zijn de paarden van het rijtuig van Prins en Prinses Hendrik, door bet lossen van een stuk geschut langs den weg, op hol gegaan. HH. KK. Htl. zijn echter met den schrik vrij gekomen en hebben geen letsel gekregen. ESerste Stamer tier Staten-fwCneraal. Zitting van Dingsdag 6 September. In deze zitting is bet wets-ontwerp tot sluiting van liet kanaal van SA An- dries, met 27 tegen 10 stemmen aangenomen. liet wets-ontwerp tot duurzame regeling van het beheer der gelden wegens verstrekkingen is met 28 tegen 9 stemmen aangenomen. Het wets-ontwerp tot wijziging van het tarief van in- en uitgaande regten, is met algemeene stemmen aangenomen. In deze zitting zijn ingekomen 32 adressen tegen het kerkelijk wets-ontwerp en 15 voor. De Commissie voor de A'erzoekschriftcn beeft omtrent een aantal petilien bij de Kamer tegen het laatstvermehle wets-voorstel ingekomen, verslagen uitgehragt, met welker conclusie, strekkende om de adressen ter griffie te deponeren, de Kamer zich achtereenvolgens heeft vereenigd. Zitting van Woensdag 7 September. Zijn wederom ingekomen 27 adressen tegen en 14 ten voordeele der voor dragt, regelende het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen, welke aan de commission voor de verzoekschriften worden verzonden. Deze brengt, bij monde der Heeren van Dam van Isselt en van der Lek de Clcrcq, rapport uit op een overgroot aantal adressen, zoo voor als tegen de wet, welke adres sen ter griffie zullen worden nedergelegd. Aan de orde van den dag zijn de beraadslagingen over bet ontwerp van wet, regelende Tiet toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen. Z. Exc. de Minister voor de K. K. Eeredienst vraagt bet woord. HÜ beeft gemeend bet woord te moeten voeren, om aan de Vergadering eenige opening te geven nopens zijne volbragle missie te Rome. Toen hij in April de por- tefeuillie aanvaardde, bevond zieli bet land in een' exceptionelen toestand. In Nederland, waar van oudsher eeridragt zetelde, bestonden als bet ware twee tegenover elkander staande kampen. Hij constateert alleen dit feit, zon der iemand te beschuldigen. In dien toestand, bij kan bet niet verbergen, aanvaardde bij de portefeuille niet dan met buivering en met blijkbaren weerzin. Hij begreep, dat hij, meer dan eenig lid van bet Kabinet, de rol zou moeten vervullen van bevrediger en bemiddelaar, en hij voorspelde reeds toenboe op hemmet de beste bedoelingen bezieldbet spreekwoord zou worden toegepast, dat de bevrediger van beide zijden last lijdt. Die voorspel ling is in allen deele bewaarheid geworden. Van de eene zijde is bij wel indirect, maar vrij duidelijk beschuldigd geworden, dat bij de Katholieke belangen welke bij in liet Kabinet moest vertegenwoordigenóf bad verloochend, óf althans verwaarloosd. Aan den anderen kant is vrij duidelijk zijne staal kundige eerlijkheid in verdenking gebragt. Het valt zoo gemakkelijk, zegt Z. Exc.op den afwezige een' steen te werpen. Hij hoopt die blaam van zich af te werpen. De eerste beschuldiging kan in de volgende woorden Ie zamen gevat worden. De Minister Lighlenvelt heeft, blijkens de verklaring van den Minister van Buitenl. Zakente Rome niet onderhandeld. De Mi nister Lightenvelt heeft dus zijn' post verlaten cn is dus ceri plaisier-reisje naar Rome gaan doen. De Minister van Ruitenl. Zaken beeft waarheid ge sproken, dat hij, spreker, naar Rome was gezonden, opdat de Paus geen' verkeerden indruk nopens liet aanhangige ontwerp zou erlangen. De Mi nister had meer kunnen zeggende voorzigtigheid en de staatkunde ver bood dit echter. AVie eenigzins maar met de diplomatie bekend isweet dat bij buitengewone zendingenvooral wanneer zij van zoo tcedere aange-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1