LEYDSCHE COE 1853. WOENSDAG, 7 SEPTEMBER. BIMENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdug Avond. De Prijs der Courant is f12 in het jaar; de afzonderlijke tiornmers worden tegen 10 Centen afgegeven 3« 4« LEYDEN 6 September. Eergisteren werd alhier op de gebruikelijke wijze herdacht de 13l'e ver jaardag van Z. K. II. den Prins van Oranje. Zaturdag 11. heeft alhier in de Stads-Gehoorzaal de openbare Promotie en Prijsuitdecling onder de Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium plaats gehad. Deze plegtigheid, als naar gewoonte met muziek begonnen en afge wisseld, werd geopend door den Rector Dr. W. II. D. Suringar met een Ver slag aangaande den laatst verloopen Cursus. Behalve de gewoone Opgaaf van de Leerlingendie bevorderd of met prijzen zouden begiftigd worden vermeldde de Spreker twee punten, waarover bij meende iets meer te moeten uitweiden. Het eerste betrof de aanvankelijk begonnen oprigting van ecne School-Bibliotheekwaaruit aan de Leerlingen van het Gymnasium, tot lectuur in ledige uren, kosteloos zullen verstrekt worden de beste geschriften uit de moderne literatuur of zoodanige boeken, die betrekking hebben op Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis of op andere nuttige wetenschappen. Het andere punt gold het jongste Besluit aangaande de toelating tot de Academie. Spreker ging na, dat dit Besluit voor het oogenblik beter werkte, dan ecnig ander zou kunnen doen, maar ontwikkelde tevens, dat en waarom die gunstige werking slechts van korten duur kan zijn; toonde voorts aan dat de Gymnasia geen voorregt behoeven en geen voorregt verlangen, en eindigde met in liet kort zijne overtuiging uit te drukkendat het hoogst wenschelijk zijn zou indien spoedig eene algemeene Wet omtrent het Onderwijs werd in gevoerd die hel Gymnasiumin verband gebragt met het Lager en Hooger Onderwijs, zoodanig regelde dat het zich onmiddelijk aan beide aansloot en alzoo een vervolg op het eerste en eene voorbereiding voor het laatste werd doch dut in die Wet ook mogt verordend worden een eenparig Admissie- Examen voor allen, die eencn Academischen graad wenschcn te verkrijgen. Bij het ontvangen der Prijzen zijn de Graliaruin Aeliones opgezegd: in de 1e klasse door J. J. C. Francken, in de Hollandscbe taal. J. Monlagnc i) A. 11. J. L. Ponse, AV. 11. D. Suringar, D. C. J. A. Ponse, Engelsche A. Kuyper, Latijnsche Daarna hebben de drie Leerlingen der hoogste klassedie eervol van het Gymnasium ontslagen werden, met het houden cener Oratinneula afscheid genomen. Eerst sprak de leerling F. L. Rutgers in hel Latijn Over de oorzakenwaardoor de Latijnsche taal de algemeene taal der Ge leerden is geworden. A'ervolgens handelde de leerling A. AA'. Til. juynboii insgelijks in het Latijn, Over den toestand van Africa, voor dat het eene Romeinsche provincie werd. Ten laatste leverde de leerling ai. van ben 11 eu veil, in het llollandsch, eene Vergelijking tusschen Epami- nondasden Veldheer der The banen, en Gustaaf Adolf, den Koning van Zweden. Ten slotte nam de Rector hartelijk afscheid van deze Leerlingenonder toevoeging van welmecnende raadgevingen; wenschle de overigen, die prijzen sbekomen hadden en bevorderd waren, geluk en spoorde hen aan wie dit niet te beurt gevallen was, voor het vervolg tot meerderen ijver aan. Het gemeentebestuur van Aledemblikbesloten hebbende eene jonge juffrouwen-school op te rigten, roepen Onderwijzeressen op, om die school te besturen. Zij moeten zich vóór den 15den dezer aanmelden. De jaarlijksche toelage uit de stads kas is 150, de schoolgelden kunnen op 350 worden 'berekend, in liet scboollocaalschool meubelen en verwarming der school zal worden voorzien. Op den llollandschen spoorweg zijn in Augustus vervoerd 109,045 rei zigers en is ƒ123,159 ontvangen; op den Rijnspoorweg zijn vervoerd 56,584 personen en is ƒ90,438 ontvangen. Op de jongste vergadering van de Maatschappij tot bevord. der toon kunst is, als antwoord op eene door de maatschappij uitgeschreven prijsvraag, eene sonate voor piano-forte en viool bekroond van den lieer J. A. van Eykcn uit Rotterdam, aan wien behalve de premie van 30.wegens drie andere composition nog eene van ƒ80.is toegekend. Afd. a. I. a. I. a. Fransche Hoogduitsche Hollandsche Te Schiedam hebben Engelsche kooplieden belangrijke aankoopen van jonge paarden gedaan. Uit Rotterdam wordt het volgende geschrevenBij het laden van vee op eene der stoomboolenvarende op Huil, heeft in den nacht van 2 dezer het volgend ongeluk plaats gegrepen: eene koe, die men naar beneden zou laten, was, door dien de boot een weinig schuins lag, over het luik heen gegierd. Een sjouwerman, die de koe weder boven het luik zou brengen, kwam onder bet bereik barer horens. Zij pakte hem daarmede achter het kakebeen en rukte hem schier bet geheele aangezigt uit elkander. Dp. Jones beeft dadelijk heelkundige hulp aangewend en met het aanbreken van den dag is de ongelukkige naar het stedelijk ziekenhuis vervoerd. - Te Enkhuizen is de laatste haringbuis aangekomen met 12 last haring en 9 ton zoute visch; de vangst is voor die stad zeer voordeelig uitgevallen. A'oor de vacante betrekking van plaatselijk genees- en verloskundige te Genemuiden hebben zich 60 sollicitanten aangeboden, onder welke 16 Doctoren. Te Leeuwarden is voor de provinciale geldlecning, groot 63,000 tegen 4 pCt. door 13 personen voor ƒ160,000 ingeschreven. Bij loting is bet voor regt van deel te nemen slechts aan twee hunner vergund. Te Numansdorp zijn door den Burgemeester twee valsche guldens, en te Leeuwarden een valsche J- gulden ontvangen. Uit Zierikzee wordt gemelddat bij de Regering uit Engeland en België vergunning is gevraagd tot aanleg van eenen spoorweg van Brouwers haven naar Roosendaal in Noordbrabant. De Gemeenteraad van Zierikzee zal aan den Koning een adres aanbiedenom dat verzoek te ondersteunen daar hij er voor die stad, over welke de spoorweg loopen zou, groot voordeel van voorziet. De Paus heeft den uitvoer van Creinor tartari uit den Kerkdijken Staat verboden. 's GRAVENIIAGE, 6 September. Z. AI. heeft Z. K. II. den Prins van Oranje, bij gelegenheid van zijn ver jaardag benoemd tot eersten Luitenant bij het regement grenadiers en jagers en tot Luitenant ter zee 2de klasse bij de Nederlandsclie Marine. Bij besluit van den 30st™ Augustus heeft Z. AI. den vorm bepaald van de nieuw uit te geven muntbilleltenvolgens de wet van 26 April 1852. Z. AI. heeft eene wet uitgevaardigd onder dagteekening van 31 Augus tus, waarbij de termijn van art. 293 der gemeentewet, één jaar verlengd wordt. Bij dat art. was bepaald, dat in gemeenten, waar geen 25 kiezers zijn voor den Raad, de werking van artt. 439, 131 en 132 voorloopig geschorst bleef. De Alinister voor de Zaken der R. K. Eercdienst, de Heer Lighlenvelt, is van zijne buitenlandsehe reis in de residentie teruggekeerd. Zaturdag hebben de leden van de Eerste Kamer aan hunnen Voorzitter in het hotel de Oude Doelen een luisterrijk diner aangeboden. MAcrste Utaencr der Staten-Adenemal. Zitting van Maandag 5 September. In deze zitting is aangenomen met algemeene stemmen: le. het vels-ont- werp tot regeling van het fonds van consignation, zonder beraadslaging, en 2». het wets-ontwerp tot opheffing der in den Alolukschen Archipel bestaande beperkende bepalingen met opzigt lot den handel en de scheepvaart aldaar, nadat de Alinister van Koloniën en de Heer Ryckcvorscl daarover liet woord hadden gevoerd. De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp regelende het loezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen heeft haar verslag ter tafel gebragt. De Kamer heeft bepaald dat de beraadslagingen over deze wets-voordragt zul len plaats hebben op aanstaanden AVoensdag. In deze zitting zijn betrekkelijk het laatst vermelde voorstel van wet ingeko men 117 adressen houdende bezwaren daartegen, 6 tot ondersleuning daar van. Al die adressen zijn verzonden naar de Commissie voor de Verzoekschriften. Bij bet onderzoek der voordragl tot regeling van het loezigt van den Slaat op de onderscheidene Kerkgenootschappenzijn in de Afdeelingen vier hoofdpunten voornamelijk in aanmerking genomen: 1°. De grondwettigheid eener regeling van het staatstoezigt op de kerkge nootschappen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1