LEYDSCHE COURANT. MAANDAG, 5 SEPTEMBER. BINYEYLANDSCHE BERIGTEY. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag kamt uit Zaturdag Avond. N°. 100. W De Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven LEYDEN 3 September. Men verneemt dat van wege den AVel-Eerw. Zeer Gel. Heer J. J. van I Voorstte Amsterdamaan de arbeiderswerkzaam op de gronden door Z. E. I in den Haarlemmermeer polder aangekocht, is bcrigt geworden, dat van alle I wetenschappelijke voorwerpen, welke zij in dien grond moglen vinden de I eigendom aan hen blijft, maar dat Z. E. alleen verlangt, dat ze die voor- I werpen aan hem brengen verder dat Z. E. voor hetgeen hij wenscht te I bezitten, meer zal betalen, dan zij er bij iemand voor kunnen ontvangen. I Wat Munten en Penningen betreft zal alsdan het Kabinet der Leydsche I Hoogcschool niet vergeten worden. Ter gelegenheid van de 10llc Tentoonstelling der Kon. Ned. Maatschappij I tot aanmoediging van den Tuinbouw, thans plaats hebbende te Rotterdam, heeft de Commissie van beoordeeling onder anderen aan onze stadgenooten de I volgende prijzen toegekend: Voor de fraaiste verzameling van aloë-soortcn zilveren medaille aan den Heer I J. Schuurmans Stekhoven; voor de 20 fraaiste fuchsia'szilveren medaille aan I de Hccren J. C. en W. Rodbard voor de fraaiste verzameling van 25 bloeijende theerozen, zilveren medaille aan dezelfden; voor de fraaiste verzameling kou- I den-grondsplanten in bloei, zilveren medaille aan dezelfden. Voorts zijn nog van 13 beschikbaar gestelde zilveren medailles drie aan de 1 volgenden toegewezen Aan den Heer J. Schuurmans Stekhovenvoor een I chamacrops biroowegens goede kweekingaan de Heeren von Siebold en C°.I voor eerie pyrus japonica met vruchten en aan de Heeren J. C. en AV. Rod bard voor afgesnedene bloemen van stokrozen. Nog munten bijzonder uit de bezendingen van de Heeren C. Glym te Utrecht, die 2 gouden en 4 zilveren, en die van Jhr. N. J. van Steengracht van Duivenvoirde te Voorschotendie 4 zilveren medailles mogt behalen. De Staats-Courant bevat de volgende opgaven van de Nederl. Bank: Omloopende Bankbiljetten ƒ81,161.035.00. Saldo's van Rekeningen-Courant ƒ22,126,639.81. Munt en Munlmaleriaal ƒ97,391,862.79]. De begrooting voor de gemeente Rotterdam voor 1854 is in uitgaaf j ƒ1,215,214, in inkomsten 1,215,624. De kosten voor de brug te leggen over het IJ, in den vorm zooals de j dusgenoemde Vergniais-bruggen zouden bedragen f 2,000,000. De ondernemers I hebben gevraagd eene toelage van Amsterdam en van de provincie van 600,000, op voorwaarde, dat wanneer de opbrengst 90,000 mogt te bo ven gaan, dat meerdere tot ƒ18,000 toe als rente voor de toelage, a 3 pCt. aan Amsterdam en provincie zal worden uitgekeerd. Na verloop van 33 ja ren zal de brug het eigendom van Amsterdam en provincie worden. Uit Amersfoort wordt gemeld, dat Z. M. de Koning den lsteD ten 7] ure van Amsterdam over Naarden en Soest in het Kamp bij Zeyst is aan gekomen. Nadat Z. M. op bet terrein, waar de kampeerende troepen in bataille stonden gerangschikt, nabij den regter vleugel, door den Opperbevelhebber •gecomplimenteerd en bij het bataillon grenadiers en jagers gekomen was, hief de muziek van dat regiment het AVilhelmuslied aan en passeerden de troepen de revue; vervolgens terzelfder plaatse brigadesgewijze de handgrepen met j uistheid uitgevoerd hebbenderukten zij weder brigadesgewijze in ge sloten colonne naar de heide op, alwaar zij voor het oog van Z. M. eenige evolutiën uitvoerden en, na voor Z. M. gedefileerd te hebben, kampwaarts lerugkeerden. AVas er eene groote menigte volks naar het kamp gegaan om M. te zien aankomenalgemeen was men ingenomen met de beleefdheid •en minzaamheid des Konings jegens de militairen en het publiek. Z. K. 11. de Prins van Oranje zal Zondag, bij gelegenheid van zijnen 13den verjaardag, in het kamp van Zeyst aan de troepen voorgesteld worden als lsle Luitenant van het regiment grenadiers en jagers. Het kamp op den Zandberg bij Kampen is AVoensdag 11. opgebroken en het instructie-bataillon binnen die stad teruggekeerd. Zaturdag 11. is te Utrecht de vijfde algemeene vergadering gehouden van 's Rijks Veeartsen onder voorzitting van den Heer F. C. Hekmeijer. Te Maastricht is de Heer J. L. Marres, Doctor in de AVijsbegeerte en Letterentot Leeraar benoemd der 5116 klasse van de lstc afdeeling bij het Athenaeum. Te Turijn is dezer dagen op klaar lichten dag en in eene der volk rijkste straten eene Dame verbrand. Een man bad de onvoorzigligheidden lucifer waaraan hij zijne sigaar had opgestoken op haar mousselienen kleed te werpen, dat daardoor vlam vatte, welke nog vermeerderde toen de Dame in hare vertwijfeling aan het loopen ging. Uit Odessa in Rusland wordt geschreven, dat aldaar zoo veel koren is, dat de magazijnen het niet kunnen bevatten, maar men genoodzaakt is hulp bergplaatsen op te slaan en het graan zelfs in de open lucht te laten liggen. Aanzienlijke hoeveelheden werden afgezonden. In het Zwilsersch dorp Huszen, kanton Bazel, is dezer dagen een troep van meer dan honderd ooijevaars verschenen, die onder aanvoering van huu opperhoofd, hunne reis zuidwaarts hebben vervolgd. Sommigen voorspellen hieruit een vroegen en strengen winter. 's GRAVENHAGE, 4 September. Z. M. heeft benoemd tot Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Baron Charles de Rotschildvan Frankfort. Bij besluit van 30 Aug., heeft Z. AI. benoemd tot Leeraar aan 's Rijks Veeartsenijschool G. J. Hengeveld, Veearts der lste kl. te Oegstgeest. en zulks ter vervanging van wijlen B. J. C. Rijndcrs. Z. AL heeft benoemd tot Substituut-Officier bij de Arr.-Regtbank te Assen, AIP. AV. L. SchifTer, thans Regter-Plaatsvervanger in de Arr.-Regtbank te 's Ilertogenboschtot Kantonrcgter te Amersfoort, Mr. A. R. van Bel, thans Plaatsvervangend Kantonregter aldaar, en tot Griffier bij het Kanton- geregt te Amersfoort, AIr. S. J. A. van AValchren, Advocaat te 's Graven'nagc. Sedert 3 Augustus II., zijn geligt de volgende door Z. AI. verleende octrooijen een van 23 Alaart voor 10 jaren verleend aan B. Badiny de IIu- doba, uit Hongarye, domicilium gekozen hebbende bij AIr. D. van Baalte, Advocaat alhier, op de invoering van een werktuig, geschikt om uit oude gebreide geweven wollen lompen, nieuwe weefbare wol te trekken; een van 21 Junij voor 5 jaren aan AV. C. de AVit, te Amsterdam, op de invoering van een werktuig ter bereiding van metselspecieeen van 23 Junijvoor 10 jaren aan P. A. Ie Comte de Fontaine Aloreaute Londen, domicilium gekozen hebbende bij AIr. J. Pinner, Advocaat te Amsterdam, op de invoe ring van eene verbeterde bewerking van metalen geschikt om flesschen en andere vazen te kurken, en tot verschillende andere doeleinden te gebruiken; een van 1 Julij voor 10 jaren aan J. Burch, te Alanchester, domicilium ge kozen hebbende bij AV. J. Kempers, te Delft, op de invoering van verbete ringen in de zaïnenstellinginrigting en voortstuwing van vaartuigen: een van 23 Julij voor 10 jaren aan Alemirc Normandy, te Londen, domicilinm gekozen hebbende bij van A'Iissingen van Heel Derosne Cail Cie, te Am sterdam op de invoering van verbeteringenaangebragt aan de nieuwe toe stellen om van zeewater goed drinkbaar water te verkrijgen, en tevens ook zwavelzuur te concentreren, waarvoor hij den September 1851 een octrooi van invoering heeft bekomen voor den tijd van 15 jaren gerekend van 30 April 1851 af. De Alinister van Binnenl. Zaken heeft bepaald, dat kleine steden ook telegraafkantoren kunnen bekomen, mits betalende datgene wat zulk ecu kantoor minder opbrengt dan ƒ2000 'sjaars, Biefste BCeitin'r- tier Ststfeii-fnCneratil. Zitting van Donderdag 1 September In deze zitting heeft de Voorzitter kennis gegeven dat door de afdeelingen benoemd zijn tot rapporteurs van het wets-onlwerp regelende het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen de Heeren: van Eysinga, Lotsy, Mar tens van Sevenhoven en van Ryckevorsel. Tegen dat wets-onlwerp zijn beden ingekomen 53 adressen, terwijl één ver zoekschrift ten voordeele daarvan aan de Kamer is medegedeeld. lijf wets-ontwerpen van ondergeschikt belang zijn met algemeene (36) stem men aangenomen. De commissiën van rapporteurs voor de wets-ontwerpen: 1°. tot regeling van het fonds van consignatiënen 2°. tot opheffing der beperkende bepalin- gen in den Alolukschen Archipel, hebben hare verslagen uitgebragt. De beraadslagingen zullen gehouden worden aanst. Maandag. Zitting van Vrijdag 2 September. In deze zitting zijn ingekomen 42 adressen houdende bedenkingen tegen i het wets-onlwerp tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkge- jj nootschappen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1