n n GAS-BEZUiilGSSÜG. HANDLEIDING TOT EEN ZUINIG GAS-VEDBIIUIK TUIINBOEKJE VOOR IEDEREEN, BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. 6-V. tuigden daarvanomstreeks dien tijd werd de Iloogescliool dier slad opgehe ven. In 1C25 leed Kopenhagen bij herhaling verschrikkelijk van de pest, evenzoo in 1G29 en 1037, toen 5000 menschcn stierven, en in 1645 en 1654, toen het dubbel van dat getal werd ten grave gesleept. De veruit- gestrekte epidemie van 1711, die van eene bevolking van ongeveer 74,000 zielen 23,000 wegmaaide, was eene builenpest, die voor zoover bekend, nooit te voren of daarna op onzen breedtegraad heeft geheerseht. VEKEliMfiDE STATEN. rEco di Savonarola een Italiaansch blad dat te Londen uitkomt, meldt dat te New-York eene Italiaansche Evangelische Kapel is gesticht. Dit is, zegt dit blad, de eerste Italiaansche kerk die sedert de dagen van Coliunbus in Amerika is opgerigt. Er is ook eene Italiaansche Evangelische school, een ziekenhuis en een begraafplaats aan verbonden. OOST-INDÏE. BATAVIA, 9 Jul ij. In de Java-Bode wordt het volgende medegedeeld Hedenmorgen (2Julij) vroegtijdig heeft Z. M. transportschip Merwedeonder bevel van den Kapitein Luitenant ter Zee der lste klasse, ill. C. van Vreeland, de reede alhier ver laten, om over de West-Indië naar Nederland terug te keeren. Die bodem heeft eene lading houtwerken voor Nederland in en er zijn 18 Chinezen op ingescheept, naar wij vernemen, op last van het Gouvernement door den Resident van Batavia voor de suikerteelt te Suriname, alhier voor den tijd van 3 jarenaangenomen. Zij genieten vrijen overtogt en voeding op hunne eigene wijze, waardoor men hoopt de zucht tot dergelijke verhui zingen bij hunne landgenooten op te wekken. Overigens hebben zij vrije woning en voeding te Suriname bedongen, builen en behalve hunne bezoldi ging, die gesteld is op ƒ100 's maands voor 1 suikerkoker, ƒ83 voor ieder der drie hulp-suikerkokers en ƒ40 's maands voor elk der 14 suikerplanters. Aan ieder hunner is door hel Gouvernement ter regeling hunner zaken alhier, een voorschot van 3 maanden verleend, te Suriname met hunne bezoldiging te verrekenen, alwaar ook daarvan zal worden afgehouden, de ter dezer plaatse op hun verzoek aan hunne gezinnen uit te keeren gelden, rijst, olie, enz., om gedurende hunne afwezigheid in hun onderhoud te voorzien. Aan boord van de Merwede bevinden zich ook eenige werktuigen voor het suiker-fabriekaatten einde die Chinezen in staat te stellen bij hunne aan komst te Suriname, dadelijk met de bedoelde kuituur te beginnen. Den 26sten der vorige maand heeft 's lands sloomboot Batavia, Luitenant ter zee lste kl. J. J. van der Moore, de reede van Batavia verlaten, zich be gevende over Muntok en Biouw naar Singapore, tot hel overbrengen en afha len der landmaal-paketten. Dit maal zijn verzondenper ovcrlandmaal over Marseille 2920. over Triest 1758 en over Southampton 195 stuks, en naar Singapore 5G8, Banka 231, Palemhang 230, Riouw 13G, Biliton 32, en alzoo te zamen 6070 stuks. Een Amerikaansche matroos Patrick Delie, aan hoord van het voor Ba tavia ter reede alhier liggende NedcrI. barkschip Mappa, Kapitein Muller, werd in den morgen van den 1Gden Julij, slapende op liet dek gevonden, met beide ooren grootendeels afgesneden. Het vermoeden viel op den scheeps timmerman Jacob Klein. Beiden hadden eenige dagen vroeger een hevigen twist met elkander gehad, die den vorigen avond weder was uitgebroken en tot ongeveer middernacht, onder het overmatig gebruik van sterken drank, geduurd hadwanneer zijen vooral de Amerikaanzich in een schier be- w usteloozen toestand ter ruste hadden begevenin de kooi van den scheeps timmerman is een hem tocbehoorend bebloed mes gevonden. is in han den der justitie, doch ontkent de daad. De zuivere opbrengst aan inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over de vijf eerste maanden van dit jaar bedraagt ƒ1,880.861.38. Over de 5 eerste maanden van 1853 is minder ontvangen dan over dien tijd in 1851 ƒ364,198.26, en minder dan in 1852 ƒ524,333.56. A 13 V E E5. T E N TIEN, lieden beviel voorspoedig van een' ZOON, A. B. FRENAY, geliefde Huis vrouw van Let den, 29 Augustus 1353. B. J. FORNARA Apotheker. Bevallen van eene DOCHTER, Vrouwe M. E. SCHERMER, geb. Tortike.. Leyden, 30 Augustus 1853. Behaagde het Gode mijne geliefde Echtgenoote Mejuffrouw F„ C. C. van WENSEN den 24-sU;n Mei II. tot zich te roepen, heden behaagde het Hem van mij te nemen den jongste mijner vijf Lievelingen CAROLUS JOHANNES COPiNELIS, in wiens geboorte wij ons den 18den Mei II. verheugden. Leyden 28 Augustus 1853. J. II. II. SCHMIER. Eenige Kennisgeving. De Crediteuren van den Wel-Ed.. Heer W. F. L. BUSCHKENS, worden verzocht te compareren aanstaanden Vrijdag den 2den September, om één uur in het Kolïijhuis de Twee Kolommen op de Brecdestraat. De Erfgenamen onder liet voorregt van Boedelbeschrijving in de respective nalatenschappen van den Heer PETRUS CORNELIUS van BOMMEL, gewoond hebbende te Leydenen aldaar op den 29slcn September 1845 overleden en van den Ileer GODEFR1DUS JOHANNES HOELEN mede gewoond hebbende te Leyden en aldaar op den 18l,cn October 1848 overleden, welke overlede nen te zamen hebben uitgeoefend den 8BA^S>Kfl, D WOSvonder de Firina van van BOMMEL en COMPAGNIE, noodigen bij deze uit al degenen welke van «l«*ze E^ii-aam nog iets te vorderen hebben, om daarvan vóór den 15dcn September eerstkomende, «Spsjave te doen ten Kantore van den Notaris J. A. PRYN, residerende te Leyden. Door den Boekhandelaar N. de ZWAAN, te l'trecht is uitgroeven eene GESCHIEDENISBEHANDELING EN VOORDELLEN VAN HET GASBENEVENS EENE DUIDELIJKE VERKLARING VAN HET ZAMENSTEL EN I1ET GEBRUIK VAN DEN METER. Prijs 1.— Nog ziet bij denzelfden Boekhandelaar het licht: OF AANWIJZING WAT ER ELKE MAAND IN DEN MOES- EN BLOEM TUIN, BOOMGAARD EN ORANJERIE TE DOEN VALT. Naar de 25stc Engelsche Uitgave door Ti. C. AFFOURT1T Jz.Bloemist te Utrecht. Prijs 0.80. MAANDAG, 29 Augustus. 1 Laagst.kocra. Hoogst.koers. 3 4 3.; 4' pCt. §TAÖS KESÏJK; TEM. VERGADERING van den Gemeenteraad van Leyden, Donderdag den lsle" September 1853, 's namiddags ten 2 ure. Onderwerpen 1°. Onderzoek der geloofsbrieven van twee leden van den Gemeenteraad. 2°. Adressen van vrijstelling van het Minerval op het Gymnasium. 3°. Adres van eigenaren van den Schouwburg lot overname van het gebouw. 4°. ld. van J.II. Coronel lsUm hoofdman der nachtwacht tot verhooging zijner jaarwedde. 5°. Id. tot gelijk einde van J. J. Mulder 2dcn hoofdman der nachtwacht. PATENTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEYDEN brengen bij deze ter kennis van de Patentpligtige Ingezetenen binnen deze Gemeente, dat tot de afgifte der ingevulde Patentbladen over bet dienstjaar 1853 en 1854, voor al de Wijkenalsnog dagelijks van des vooriniddags tien tot des namid dags ten een ure. ter Secretarie dezer Gemeente zal worden gevaceerd en wel tol en met den 3dcn September aanstaande, zullende na het verstrijken van dien tijd de onafgehaalde Patentbladen aan de Deurwaarders der Directe Belastingen ter bezorging worden afgegeven. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Leyden 25 Augustus 1853. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris VAN PUTTKAMMER, Nederland, Werkelijke Schuld a 2.J Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij41 O. I. Leeninge 4 Dito Holl. Spoorweg Aandeden Ilijn-Spoorweg Haarlemmermeer5 Frankrijk Certif*3 Dito dito*5 Rusland,Obl.nopEl798enl81G '5 Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 #5 Dito 1840 4 Dito bij stieglitz C°. 4 Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Dito Obligatiën4 Spanje Obligatiënal pCt. Dito Obligatiën3 Dito Binnenl. a 6 m. 3 Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 5 Portugal te Londen5 Dito dito4 Venezuela,3J Mexico,5 Amerika, Bankactiën 5 4 5 5 2j 2 f 76,'. 95 94' 130 95. 1041 10lJ 75 109{- 1087 9SJ 93' 92| 92 75 8V. 231 4Vs 71 !- 82,V 95 J 421 53 40 A 37J 2 ó'Tl 4,9o 63,®. 76,9<- 95 10 IJ 109 Gebleven. 63J 76'V 95 H 101.' 1085 87' *3r'. 6 9 ui e 823 10 42 1 3 1 6 401 25!5 4I 87,'Ê 23 J 40 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4