den weiier al de tegenwoordig geweest zijnde hoofdbestuurders en afgevaar digden, waaraan het aan geene gulle en wclmeenende toasten ontbrak welke maaltijd, zoo mogelijk nog meerder strekte, om den band nog naauwer toe te balen, die mannen uit zoo verschillende standen der maatschappij, reeds zoo naauw vereenigde door gezamenlijke deelneming aan zulke edele werk zaamheden waarvan algemeen belang alleen de drijfveer is. Wij mCenen dit verslag niet te mogen besluiten, zonder hulde te brengen aan mannen, die niettegenstaande hunne veelvuldige bezigheden, het nogtans niet ontzien, Om zich met opoffering van zooveel tijd en moeite, ten nutte der maatschappij bezig te houden en sluiten met den wenschdat men algemeen van bet belang eener zoo nuttige vereeniging doordrongen worde en daarvan door de aanvaarding van bet lidmaatschap doe blijken. 's GRAVENIIAGE, 30 Augustus. Bij besluit van 27 dezer, heeft Z. M. benoemd tot Burgemeester der ge meenten Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, BrandwijkHofwegen en Wijngaar den N. A. C. Slotemaker. Bij Z. M. besluit van den 24stcn dezer, is benoemd tot Substituut- Griffier bij de Arr.-Regtbank te ArnhemMp. J. M. Smits, Advocaat te Nijmegen. Z. M. zal Donderdag zich van bier naar bet kamp van Zeysl begeven. Zondag zal Z. K. II. de Prins van Oranje, bij gelegenheid van zijnen ver jaardag, dat kamp bezoeken. Morgen ochtend vroegtijdig zullen de leden van 's Konings Militair lluis uit de residentie naar bet kamp te Zeyst vertrekken, ten einde Z. M. aldaar i Donderdag te kunnen ontvangen. II. M. de Koningin-Weduwe wordt den 15lion September van hare reis te Soestdijk terug verwacht. Gisteren middag heeft Z. Exc. de Heer da Silva, Gezant van Brazilië bij ons Hof, in de Oude Doelen een prachtig diner gegevenwaaraan HH. Exc. de buitenlandsehe Gezanten, benevens HH. Exc. de Ministers met hunne echt- genootenals ook verscheidene genoodigdenhebben deel genomen. Naar men verneemt wordt in de residentie verwacht een Generaal en Hoofd-Officier van het Eransche leger, ten einde zich verder naar het kamp bij Zeyst te begeven. i In de residentie is aangekomen de Heer E. d'Olberg, Kolonel in Pruisi sche dienst, belast door zijn gouvernement, om de krijgsverrigtingen in bet kamp van Zeyst bij te wonen, en de Luitenant-Kolonel Baron de Graney, Kamerheer en Minister-Resident van Z. K. II. den Groot-Hertog van Hessen, bij Z. M. den Keizer der Franscbenalsmede de Baron L. de Beyl, Majoor der ruiterij in dienst van Z. M. de Koning van Sardinië. De Minister van Marine zal Vrijdag geen gehoor verlecnen. Naar men verneemt heeft zich een 50-tal adspiranten aangemeld tot j bet examen voor de telegrafie. De vorigen keer was dit getal 150. De afdeelingen van de Eerste Kamer hebben beden een aanvang ge maakt met liet onderzoek van het kerkelijk wels-ontwerp. Eerste Kamer der Staten-Generaat. Zitting van Dingsdag 30 Augustus. In deze zitting zijn reeds verscheidene der ingediende wetsontwerpen aan- genomenen hebben de commissien van rapporteurs over nog negen wetsont werpen bare verslagen uitgebragt. Over dezen zal Donderdag en Vrijdag worden beraadslaagd. IIELLEVOETSLUIS25 Augustus. Nadat bier reeds vruchteloos, eene vergadering ter benoeming van Wethou ders had plaats gehad, werd er gisteren weder eene gehouden. Acht leden waren aanwezig van het elftal (drie plaatsen zijn vacant). De Voorzitter ging over lot stemming van Wethouders, een voor een. Daar twee leden die ach- tcrvolgcns benoemd werden, bedankten, werd de benoeming verdaagd. Naar men verneemt, is er een request aan den Minister van Biniienl. Zaken ingediend en door circa 80 kiezers onderteekend, om benoeming van j een nieuwen Burgemeester. BUITElXLAIVDSCHE BERlGTEiV. ENGELAN». LONDEN, 28 Augustus. Naar het zich laat aanzien zal Londen niet geheel voor de cholera be waard blijven. Er hebben zich in de arme wijken verscheidene gevallen voor gedaan, en bij eene gisteren gehouden lijkschouwing, constateerden de Genees- heeren het daarzijn der echte Aziatische cholera. De ook onder de hoogste klassen in Engeland hcerschende belangstelling in de veeteelt, bleek bij den verkoop van den veestapel van wijlen den Graaf Ducie, die den 24sten en 25stcn dezer op zijn landgoed in Glocestershire ge houden is. Wel 3000 personen uit alle oorden des lands, en onder hen vele aanzienlijken, woonden de verkooping bij. De catalogus wees de afstamming aan van elk te verkoopen rund, door opnoeming der 6 tot 12 laatste voor zaten. De prijzen liepen buitensporig boog; eene koe is verkocht voor 700 guineas, (de guinea op 12 Ned. ƒ8,400). De 62 koeijen en stieren die den eersten dag verkocht zijn, hebben 9,300 opgebragt (ƒ111,600 Ned.). De Clifton-Chronicle deelt mede, dat een landman in Somersetshire onder zijne aardappelen geen enkelen beeft gevondendie door de ziekte aan getast is. Dit moet alleen toegescheven worden aan een maatregel, die zeer eenvoudig is. Hij heeft namelijk groote hoeveelheden zout op het land ge strooid zoodra de ziekte zich openbaarde. Het drukke verkeer tussclien Engeland cn Australië houdt aan, en er is naauwlijks scheepsruimle genoeg te vinden voor al de personen en goede ren die derwaarts gevoerd moeten worden. Alhier liggen thans nagenoeg 130 schepen voor Australië in lading. Hoewel het goudgraven een zeer zwaar werk is, dat alleen voor lieden van een slerlc cn gehard ligchaamsgestel voor deel kan opleveren, zijn aldaar ook andere klassen van landverhuizers wel kom. Zoo heeft het armbestuur van een der Londensche kerspelen, hetwelk in het verleden voorjaar de meeste bewoners van het armenhuis naar Aus tralië gezonden had, thans ecnen brief van wege de koloniale overheid ontvangen waaruit blijkt, dat ook stedelingen van mindere ligchaamskracht aldaar bruikbaar zijn. Hoe meer lieden van die volksklasse zoo wordt in den brief gezegd naar deze kolonie gezonden worden des te grooter dienst zal men haar doen. Ook zulke lieden zijn voor de kolonie bruikbaar; en zij hoopt dat menig ander armbestuur in Engeland het door u gegeven voorbeeld navolge." FRANHRIJa. PARIJS, 28 Augustus. De Generaal-Majoor Jhr. Ridder de Stuersde Majoor der infanterie Koek, Adjud. van den Koning der Nederlanden en de Ncderl. lste Luitenant der artillerie Steenberghe, hebben van den Keizer de uitnoodiging ontvangen, orn hel kamp van Salory te bezoeken. De Keizer heeft ten dienste van die Heeren rijpaarden uit zijne stallen beschikbaar gesteld. Onlangs is alhier uitgekomen: Histoire des réfugiés protestants de Francedepuis la révocalion de l'Edit de Nantes Jusqru'd nos jours par M. Ch. Weiss. Dit werk in twee deelen bestaande, heeft zoo grooten aftrek, dat de eerste druk a 4000 exemplaren waarschijnlijk spoedig zal uit verkocht zijn. De tijdschriften Revue des deux Mondes cn Revue Contem poraine hebben er met hoogen lof verslag van gedaanals een werk dat met zeldzaam talent en strenge onpartijdigheid uit echte bronnen was zamengesteld. De werkzaamheden aan de Louvre worden met een ongeloofelijkcn ijver voortgezet. Eergisteren waren er niet minder dan 2232 werklieden bezig, waaronder intusschen, dank zij de maatregelen, die er genomen zijn, steeds de meest mogelijke orde hcerscht. Bij 's Rijks werf te Rochefort is bevel ontvangen om onverwijld drie aldaar op stapel staande linieschepen te vollooijen, zullende terstond daarna nieuwe oorlogsschepen op stapel gezet worden. Tevens is last gegeven om voor een dier schepen te Rochefort een schroefstoomtuig van 900 paarden krachten te vervaardigen. De aanschrijving tot het voltooijen der in aan bouw zijnde oorlogsschepen houdt in, dat indien het aantal arbeiders ontoe reikende is, hierin door ligtingen zal worden voorzien. Er zijn hier drie jeugdige Abyssinieërs aangekomen die tot de eerste familicn in hun land behoorenom hier in de Godgeleerdheid te studeren. Uit het jongste verslag van het armbestuur van Parijs blijkt dat een vierde van de bevolking dier hoofdstad in het hospitaal of in het gasthuis sterft. Parijs heeft jaarlijks ruim 90,000 zieken in zijne hospitalen te ver plegen; 18,500 grijsaarts en krankzinnigen in zijne gasthuizen op te nemen; 17 tot 18,000 vondelingen en weezen te onderhouden en 78,000 behoeftigen te ondersteunen. Voor dit een en ander is in 1852 van stadswege 13,345,629 fr. uitgegeven, waarvan 2,653,472 fr. als onderstand aan huiszittende armen zijn uitgedeeld. Den 23stcn dezer is een nieuwerwetsche pelgrimstogt naar het Heilige Land ondernomen. Eene Franschc stoombootmaatschappij had namelijk aan geboden passagiers van Marseille over Alcxandrië naar Jaffa en terug te voeren voor eene som van slechts 1,000 fr. Van de zijde der kerkelijke overheid is deze speculatie aangemoedigd, en thans is de eerste «godsdienstige karavaan" van Marseille vertrokken; zij bestaat uit een 40-tal personen, waaronder eenige geestelijken. Vóór het vertrek hebben de pelgrims eene opzettelijk voor hen ingerigte mis en avondmaalsviering bijgewoond. Te Marseille beginnen de graanprijzen te dalen. De Abt Jouanneau te Fatines, zich 11. Maandag in zijnen tuin bege vende, om een bijenkorf, welke door den feilen wind was omgeslagen, op te riglenis door de op hem aanvallende bijen op de plaats zelf gedood. De Keizer van Marokko is thans in eencn oorlog gewikkeld, met eenige oproerige stammen tot zijn gebied behoorende, welke de drukkende belasting moede zijn. Een eerste togt tegen ben liep voor den Keizer ongelukkig af, daar bij werd teruggedreven. Van Madagascar beeft men berigt, dat de Koningin op eene barbaarscbe wijze tegen de Christenen bleef woeden. Haar zoondie tevens haar eerste Minister is, verzachtte wel zooveel mogelijk hare besluitendoch de Christenen hadden toch schrikkelijk veel te lijden. §PASJE. MADRID, 27 Augustus. Men weet dat de Brilsche Gezant hier lang vruchteloos aangehouden heelt om de vergunning tot het aanleggen eener begraafplaats voor Britsche onder danen van het Prolestantsche geloof, eindelijk is dit toegestaan, doch onder deze zeer beperkende voorwaarden1°. dat daarbij zou worden in acht geno men al wat in het belang der algemeene gezondheid ten opzigte der begraaf plaatsen voorgeschreven was2°. dat geen kerkkapel of iets anders het welk het uiterlijk voorkomen had van een gebouw voor openbare of particu liere godsdienstoefeningop die begraafplaats zou worden opgerigt3°. dat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2