LEYDSCHE cou RAN Ti 1853. WOEftSDAG31 AUGUSTUS. BINNENLANDSCIIE BEBIfiTEX. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt /■<y1 .V..;- De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nornmers worden tegen 10 Centen afgegeven EK. YD EN 30 Augustus. Ticden verzamelde zich liier een getal van ongeveer vijflig Oud-Stndenten van de jaren 18241828; deels leden eeuer academische vereeniging onder de spreuk Haec res et jungit, junctos et servat amicos d. i. Dit voegt de vrienden zaam en houdt ze trouw verhonden deels andere Oud-Sludenlen van dat tijdvak, ter herinnering van hunnen Academietijd. Na een dejeuner in de Lion d'or hield de Heer Dr. E. 15. Swalue, thans Predikant te Amsterdam, eene korte toepasselijke rede in het Groot Audito rium van het Academiegebouw, in welke hij in een beknopt en toch veel omvattend, getrouw en wegslepend tafereel het verledene, het lieden en de toekomst, als de oorzaak, liet gevolg en de hope der Vereeniging schetste, waarna de Heer Dr. A. Ilirschig, thans Rector te Alkmaar, in poezij de denkbeelden ontboezemde die deze dag bij hem bad doen oprijzen. Vervolgens zijn door de leden dier bijeenkomst de Musea's en verdere Aca demische inrigtingen bezocht en terwijl deze ter perse gaat, verlustigt zich de feestvierende bijeenkomst aan een broederlijken maaltijd aan de Vink. Een werkman in eene fabriek alhier had met den schoorsteenveger ge wed, dat hij zich ook wel in den zeer hoogen ronden schoorsteen kon opwer ken en boven komen, liet gelukte hem, doch boven zijnde wilde hij buiten de schoorsteen wuiven, en heeft daarbij 't ongeluk dat zijne hand de rand ontglipt en hij door den schoorsteen valt; hij welken val hij een heen brak en zich den rug bezeerde. De Gemeenteraad van Schiedam heeft in zijne zitting van 26 dezer, tot Stads-ondcrw ijzer in de Wiskunde aldaar benoemd den Ileer D. G. Cramer, Phil. Cand. alhier, onlangs door den Raad benoemd tol 2<Icn Docent in de Wiskunde hij liet Gymnasium. Zij die verzocht hebben om als leerling-telegrafisten geplaatst te worden, zullen den 5,lcl' September tot een vergelijkend onderzoek worden toegelaten aari liet Ministerie van Binncnl. Zaken te 's Gravenhage. Er bevindt zich thans eene voor het hloote oog zigtbare komeet aan den hemel. Des avonds omstreeks 8j uur is zij te vinden in liet N. W. ten W. aan den horizon, ter hoogte van ongeveer 10', een weinig noordelijk be zijden de rigting van de sterren ft van den kleinen en e van den grooten beer. Zij is met haar kleinen staart voor liet ongewapende oog, maar duidelijker door cenen al is het maar kleine kijker, ziglbaar. De llollandsche Maatschappij van Landbouw houdt dit jaar hare jaar- lijkschc Algemeene tentoonstelling van vee en voortbrengselen van en werk tuigen voor den landbouw, op 23 September en vier volgende dagen, te Dordrecht. Zij zal, blijkens het daarvan verspreid programma, op ruime schaal gehouden worden. Voor alle vakken van akker- en tuinbouw, veeteelt en zuivelbereiding, alsmede voor nieuwe werktuigen, worden aanzienlijke prij zen uitgeloofd, die, ofschoon zij de uitlovingcn bij Engelschc tentoonstellingen nog niet nabij komen, voor Nederland belangrijk genoemd kunnen worden. Aan gouden, zilveren of bronzen medailles, werktuigen en gereedschappen of geldprijzen wordt voor meer dan f 5,000 uitgeloofd. De Grondwet zegt te vernemendat de leden der Eerste en Tweede Kamer, afgevaardigd uit de vier noordelijke provinciën van ons Vaderland: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, eene bijeenkomst hebben gehou den, waarin besloten is, om niet kracht zich aan te trekken het bestaande plan, otn die provinciën onderling en met het buitenland door middel van spoorwegen te verbinden. Uit Castricum wordt gemeld dat den 27sten iu de nabijheid gestrand is een scheepje, genaamd: de Onderneming, van Vlissingen, waarschijnlijk een beurtschip van daar op Londen. De schepelingen 4 in getal, hebben getracht met hunne eigene boot, hun leven te redden, nadat de reddingboot van Egmond aan zee, daartoe te vergeefs alle pogingen had aangewend. De Kapitein en Stuurman hebben, nadat de boot. herbaalde malen was omgesla gen, eindelijk het strand bereikt, en zijn naar Egmond overgebragtmaar de 2 matrozen bebben in de golven hun graf gevonden. Uit Zwolle wordt het volgende gemeld: Bij gelegenheid van het ma ken van eer.en j ut bij de hoofddeur van de Groole- of Michaëliskerk alhier heeft men Woensdag meer dan 30 bekkeneclen gevonden en een grooten hoop beenderen van menschenzonder dat men daarvoor het benoodigdc hout van kisten ontdekte. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit de overblijfselen van de 103 gildemeestersdie in den naclit, volgende op Sb Luciedag, in 1416 op de Groote Markt alhier werden onthoofd, en, zoo als van llattum in zijne Geschiedenis van Zwolleverhaalt, in het portaal van de Sb Mi chaëliskerk, aan de zijde van de Groote Markt, ter aarde besteld zijn. Ook heden zijn er verscheidene bekkeneclen en beenderen gevonden. Dit vonnis werd ten uitvoer gelegd wegens verzet tegen de Regering. Te Gilhuis heeft het volgende ijzingwekkende ongeluk plaats gehad Een boer en zijne meid waren aldaar op den akker bezig met het inaaijen van graan. Terwijl de boer met de zeis het graan wilde afslaan, kwam de ineid te nabij onder het bereik der zeis. De slag viel en scheidde het hoofd van hel ligehaam. Te Empel is een beschonken poldergast, welke met een 4-tal zijner medearbeiders twist zocht en toen zijn mes trok, door een' hunner, daar hij naar geen reden meer wilde hooien en gevaarlijk werd, zoodanig door een' springstok op den arm geslagen, dat die letterlijk verbrijzeld werd. Naar men verneemt hebben Ged. Staten van Noordbrabant zich tolden Minister van Binnenl. Zaken gewend, onder de mededeeling hunner bezwa ren legen het voortdurend bestaan van het Keizerlijk decreet van 1807, in gevolge waarvan ten laste der gemeenten worden gebragt de door den Griffier der Reglbank op te maken tienjarige tafels op de registers van den Burgerl. Stand. De Ged. Staten zouden tevens hebben te kennen gegeven dat naar hun gevoelen ook de wet op het zegel in dier voege behoort gewijzigd te worden, dat de verpligting werd opgeheven om de registers van den Burg. Stand op gezegeld papier te doen opmaken, omdat die registers in het alge meen belang gehouden worden en liet onredelijk is, dat door bet Rijk belas ting wordt gelieven op stukken alleen van administratieven aard en die uit sluitend voor publieke dienst bestemd zijn. Op den 24ste" dezer werd te Leeuwarden de tweede algemeene vergadering gehouden van de vereeniging ter bevordering van fabriek en handwerlts- nijverheidwaarop afgevaardigden tegenwoordig waren uit de meest derde oorden des lands, tot zelfs uit 's Hertogenbosch en Goes. De waarnemende Voorzitter de Heer Yerhaegen, opende de vergadering met eene allezins toepasselijke rede, waarin hij hoofdzakelijk aantoonde het nut van den arbeid hoe er is arbeid die waarde schept en arheid, die waarde vernietigt productive en inproductive arbeid hoe door productiven arbeid de maatschappij verrijkt en zij door inproductiven arbeid verarmd wordt. ZEd. deed daarbij levendig uitkomen, dat voornamelijk de industrie, de nijverheid en amhachtsstand den rijkdom in de maatschappij scheppen ver der hoe deze vereeniging teri doel heeft, deze waarheid meer en meer te doen erkennen en eenmaal meer erkend zijnde, de zoo verkeerd geplaatste trots verdwijnen zalwaardoor men zich schaamt zijne zonen lot een ambacht op te leiden enz. Deze schoone en op onomstootelijke waarheden gegronde rede, werd alge meen toegejuicht en besloten haar geheel in de handelingen der vergadering te doen opnemen. Uit hel verslag van den algerneenen Secretaris den lieer J. R. F. Nievergeld van 's Uage bleek het, dat de vereeniging, hoe jong ook, zich niet te min in eenen loeneinenden bloei mag verbeugen; dat gedurende het afgeloopen ver- eenigirigsjaarhet getal afdcelingen en leden wederom aanzienlijk is toege nomen en nog verschillende nieuwe afdcelingen in de voornaamste steden des Rijks zich eerlang zullen vestigen en dat Z. M. de Koning het beschermheer schap der vereeniging heeft aanvaard. Onder de hoogst belangrijke zaken waarmede de vereeniging zich heeft be zig gehouden, mogen wij niet vergelen Ie melden de bevordering tot deelne ming aan de tentoonstelling te New-York, het oprigten van industrie-scholen enz., hetwelk een en ander breeder uit de te drukken handelingen zal blij ken, en waarvan wij de lezing niet genoeg kunnen aanbevelen. De aftredende hoofdbestuurders, de Ileeren Mr. A. G. C. Alsche te 's Ilage, J. A. Maas Geesteranus te Delft en O. Verhaegen te Goes werden allen herko zen en er werd bepaald, dat de volgende algemeene vergadering te Delft zal worden gehouden. Een vriendschappelijke maaltijd vereenigde na den afloop der werkzaamlie- verwij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1