Z0MERZ0RG. GSOOT CLASSISCH PIIILHAÜJIOMSCII STMJÏ-CO.W, PARAPLUS m, ..mmmro. S" 95 ,9g *1 6 TURKTE. K0NSTANT1N0PEL10 Augustus. De handelwijze van den Vorst van Servië (die gezegd wordt, de ver klaring van den Oostenrijkschen Consul-Generaal te Belgrado, dal Oostenrijk- schc troepen in geval van onlusten, Servië zouden bezetten, afgekeurd te bebben) was door de Porte goedgekeurd en besloten, dat de Oöstenrijksche troepen indien zij mogten trachten voet op Servie's grondgebied te zetten door kracht van wapenen zouden worden teruggedreven, lleeds zijn troepen naar Bosnië op marscli. De Vorst heeft Belgrado voor korten tijd verlaten en zich naar Nissa begevenom nadere instruction af te wachten inmiddels is de bescherming van de Engelsehe en Franschc Consuls ingeroepen. Ter verklaring van het bovenstaande, betgeen in een telegrafisch berigt is medegedeeld, dient, dat de Oöstenrijksche Consul-Generaal te Belgrado aan de Begering van Servië kennis had gegeven van de zamentrekking eener Oöstenrijksche legerafdeeling nabij de Servische grens, en van het voornemen zijner Begering, om in zekere gevallen troepen in Servië te zenden, tot be waring der orde en ter beveiliging der Christenen. Ilij schijnt zelfs de komst van Oöstenrijksche bezellings-lroepen aangekondigd te bebben als aanslaande en van de toestemming der Porte niet afhankelijk, en alzoo verder gegaan te zijn da» in de bedoeling zijner Regering lag. De Servische overheden be sloten toen terstond liet land in staat van tegenweer te stellen, en gaven van. bel gebeurde kennis aan de Porte. Deze tijding baarde alhier groot opzien; een langdurig onderhoud bad plaats tusschcn den Turkschen Minister van Buitenl. Zaken en den Oostenrijkschen Gezant, waarbij deze laatste de reeds vroeger, naar aanleiding der bedoelde trocpenvereeniging gegeven verze kering herhaalde, dat Oostenrijk aan de souvereine regten der Porte niet zou te kort doen, cn alleen in oierleg met baar voor de orde en de veiligheid der Christenbevolking in de Turksche grensgewesten wilde waken. Desniet temin had de Porte. volgens een berigt uit Konstantinopel van den 8slcn dezer, noodig geacht een bijzonderen Commissaris naar Servië te zenden. VEREKTiaSDE STATET. De wetgevende magt van den Staat New-Yersey beeft eene wet aangeno men die dronkaards met krankzinnigen gelijkstelt en bun bet beheer van hun vermogen ontneemt. Deze wet is den 22sl<,n Julij door bet Geregtsliof van Prineetown voor het eerst toegepastnadat een van wege bet openbaar Mi nisterie ingesteld onderzoek bet bewijs bad opgeleverddat de tegen zekeren persoon ingebragte aanklagle van hebbelijke dronkenschap gegrond was, is bij onder eenen voogd gesteld tot dat hij zich zou gebeterd hebbentevens is bepaald dal elk die hem sterken drank verkocht, zou worden gestraft. Onder de voorwerpen, die in bet kristallen paleis van Nieuw-York meer dan gewone aandacht trekken, is een koffer van gewone grootte, bevattende een huis, geschikt tot woning voor een persoon, met sofa en bed. Al die ■voorwerpen zijn van elaslieke gom. Het buis beslaat uit vier muren en een dak, zoodat slechts vier stokken noodig zijn om bet te steunen. De sofa en bet bed worden met een blaasbalg, die zich ook in den koffer bevindt, opge blazen, terwijl een ander groot stuk gom op dezelfde wijze ecu schuitje wordt, waarmede men over eene rivier kan trekken. De beriglen van San Francisco van den 12dc« Julij jl. houden onder anderen in, dat van daar verscheiden scheepsladingen meel en krijgsbehoeften voor dë opstandelingen in China waren afgezondendeze hadden eenen zaak gelastigde naar Califoinië gezonden cm aankoopen voor hen te doen en bet gekochte te betalen. W EST-IKDIE. CURACAO, 20 Julij. Den 15<len dezer is de stad Cumana (oostelijke provincie van Venezuela) door eene verschrikkelijke aardbeving geheel ten onderste boven gekeerd en als stad van de aarde verdwenen. De verliezen van menschenlevens cn eigen dommen kunnen nog niet worden opgegeven, maar volgens een berigt van den Franseben Consul aldaar, is er zeker een derde gedeelte der bevolking onder bet puin bedolven. ST A SS S SERI «TE IV. BURGEMEESTER en WETHOUDEBS der Gemeente LEYDEN brengen bij deze ter kennis van de Patentpligtige Ingezetenen binnen deze Gemeente, dat tot de afgifte der ingevulde Patentldaden over bet dienstjaar 1853 en 1854voor cd de Wijkenter Secretarie dezer Gemeente zal worden ge vaceerd dagelijks van des voormiddags tien lot des namiddags ten een ure. Fin zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Leïden 20 Augustus 1853.. VAN LIMBURG ST1RUM. De Secretaris VAN PUTTKAMMER. 221ste Staats-Eoterlj. Trekking der Eerste Klasse. 1ste Trekking. Nos. 56, 11426 cn 17850 ieder een prijs van ƒ1,000. S110 N°. 19747 een prijs van 5,000. Nos. 12789 en 13072, ieder een prijs van 1,250. N°. 2456, een prijs van ƒ1,000. A Si? V E SS T E 'ft TIEIV VR1È Np-EN- ISRAELS. isid-UUK, in bel Keikgebouw der Walsclie Gemeente, op VBSSJÏ5.64J den 26slcn Augustus 1853, des Avonds ten 'XElTÊAlXf ure. Door bet met roem bekende Fransehe-Tuin Orcliest van Amsterdam Op Maandag «te» 39 Aiiyustiis 1§53. 1. Feest-Ouverture van Leidtner 2. Fantaisie Concertante voor twee Fluiten, door W. Johannes cn Ernst Jentsch, eerstgenoemde Solo-Fluitist van het Munchener Theater, en laatstgenoemde Elève van Furstenau; 3. Scptuor van Beethoven door A. Gravensteïn, II. Laüdenbach J. W. Kieine, A. van der Finck: F. W. Schultz, II. P. Kleine en 4V. Trench 4. Concert voor Trompet, gecomponeerd en uit te voeren door E. Hartman, Solo Trompetter van de Vorstelijke Schwartsburg-Sonderhauser Hoffkapelle; 5. Fantaisie les Hu- genots van Halevy; 6. Postillon Polka, met Echo's van Sacré. 7. Ouverture Willem Teil; 8. Concertant voor vier Violen van Maurer, door A. Graven- stein, C. C. Fischer, H. Laüdenbach en H. B. Fedi; 9. Charivari van Zulebncr; 10. Concertant voor twee Clarinetten van Iwan Muller, door J. W. Kleine en J. C. van der Finck, de twee eerste Clarinettislen van Holland; 11. die Traumbilder, groote Fantaisie van H. C. Lümbye; 12. Ouverture Ro- hespière, van Henri Litolff. Aanvang des Avonds ten zeven ure precies. Enlrée voor een' Heer met of zonder Dameƒ1. meerdere Dames of Kinderen- 0.50. HH. Officieren en Studenten- 0.75. A. J. de BOEBDirecteur. De Ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Begunstigers be kend dat bij zijn Winkel beeft Verplaatst van bet Kort Bapenburg naar de Breedestraat over bet Stadhuis, het derde buis van de S'. Pieterskerk Choorsteeg, hoopt ook daar hetzelfde vertrouwen te genieten tol bet leveicn en repareren van al wal tol dit vak behoort, belovende eene prompte en solide bediening. E. KORTHALS. Het HUIS en ERVE te Ley den, op de HoogewoerdWijk IIL N°. 432, publiek Geveild in het Heeren- Logement aan den Burg te Ley den op Za- turdag den 20sten Augustus 1853, is in Bod gekomen, op 2,425. En zal de Afslag en finale Verkoop plaats hebben op Zaturdag den 27sl«» Augustus eerstkomende, terwijl nadere Informaliën 'te bekomen zijn ten Kan tore van den Notaris D. N. ROSKES, te Ley den. Een fraaije dubbele liANTOOR-LKSSiCllAAK te Koop. Te bevragen aan bet Bureau dezer Courant. REURSPRIJS VAN MAANDAG Nederland, Werkelijke Schuld Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening; Dito Holl. Spoorweg Aandeden Rijn-Spoorweg Haarlemmermeer Frankrijk Certif Dito dito Rusland,Obl. noPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. hij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij st1eglitz C". Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obligatiën SCHULDBRIEVEN. 22 Augustus. Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 Portugalte Londen Dito dito Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën Grieken 7/,. 7J. Laagst.kner*. lloogst.koers. Gebleven a 21 pCt. 6 VI 63} 63;} ff "6 u 76{ 76} 76} If 4 H 95,'} 95}} P 3P 4} 130 u 4 n n 4 J //O E 102} If 3 M tt 5 u 5 i 109' P 5 p 107 3 5 p p 4 p 93 H 4 p 92} p 4 p PO P p 6 p 75 fl.500 162 p 4 p 86} a. 1 pCt. 23 23r7« 23} #3 P 471 47} 471 p 3 p 43 r9* p 5 p 87} p 4 p H 5 P 82[J 82} p 5 p 2> 42} 43 n 2} 2' 5 r P O P p 4 p 41 3} 38 p 5 p 26 r3« 26} 4 9 1. 4* Te Leydcn ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4