BUITENLANDSCnE BERIGTEN. luidende aldus: vreemdelingen worden tot liet bedienen van de openbare godsdienst niet toegelaten dan na daartoe onze toestemming te hebben verkregen." De wijziging, door den Heer Elout van Soelerwoude op dit artikel voorge steld, luidt aldus: «vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening, dan na daartoe onze toestemming te hebben verkregen." De Heer Dommer van Poldersveldt is tegen bet artikel. Het amendement van den Heer Elout dat hij met genoegen gezien heeft, is inderdaad een nieuw artikel. De Heer Bots is tegen alle amendementenomdat hij tegen de wet is. De Heer van Nispen van Sevenaer heeft reeds genoegzaam te kennen gege ven, dat hij legen de geheele wet is; maar als bij bet in zijne magt heeft, haar zoo veel mogelijk te verbeteren, voor het geval dat zij tot stand mogt komendan wil hij daaraan zijne medewerking niet onthouden. In dien zin is hij voor het amendement gestemd. De Heer Bosscha is zeer geneigd zijne stem aan het amendement te geven. De Heer de Man zal, hoe onaannemelijk de wet ook voor hem blijft, zich echter niet onttrekken aan zoodanige wijzigingendie haar meer aannemelijk mogten kunnen maken. De Heer van Eek acht het geheele artikel onnoodig en dus ook het amen dement. De Heer Luyben geeft te kennen dat de meerderheid der R. K. zeer gesteld is op vreemde missiën. Uit dien hoofde zal hij ook voor het amendement stemmen. De Heer van Nispen van Sevenaer vindt hel voor de Kamer onraadzaam en huiten hare roeping om over missiën te spreken. De Heer de Kempenaer keurt het artikel goed, dit amendement zou de goede werking doen missen. De Heer Dirks wenschte, dat ten deze een middenweg kon worden ge vonden De Heer Hengst is tegen het amendementomdat hij daardoor kon geacht worden het artikel in het algemeen goed te keuren. De Heer Hugenholtz zal tegen het artikel stemmen. De Heer van Heiden Reinestcin zal voor het amendement stemmen. De Heer van Bosse is voor het amendement. Niet dat hij daarom met de bepaling zelve zoo ingenomen is; zij heeft altijd eene zeer bedenkelijke zijde. Na nog eenige beraadslagingen (waarvan het verslag ons bij het ter perse leggen dezer nog ontbreekt) wordt een amendement van den Heer Godefroi strekkende om als 2e alin. bij het art. te voegenAlleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden" aangeno men met 56 tegen 12 stemmen, en het amendement van den Heer Elout met 45 tegen 23 stemmen. Het geheele art. wordt met 43 tegen 25 slem- men aangenomen. Het aangenomen art. luidt dus als volgt «Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening, dan na daartoe Onze toestemming te hebben verkregen. «Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming ge weigerd worden." Art. 3. De Heer Asch van Wyck stelt op dit artikel een amendement voor, daartoe strekkende, om in de laatste zinsnede achter het woord titula rissen te stellenen met aanduiding van het kerkgenootschap waartoe zij bchooren", 't welk na eenige beraadslaging wordt verworpen met 49 tegen 19 stemmen, waarna art. 3 wordt aangenomen met 42 tegen 26 stemmen. Het aangenomen art. luidt als volgt De titulaturen in de kerkgenootschappen aan de bedienaren der openbare godsdienst toegekend, geven noch ten opzigte van het wereldlijk gezag, noch ten opzigte van andere kerkgenootschappen, eenige aanspraak, rang ofvoorregt. «In de aanraking met het wereldlijk gezag worden die titulaturen alleen gebezigd met vermelding van den geslachtsnaam der titularissen." Art. 4 wordt zonder beraadslaging met 43 tegen 25 stemmen aangeno men. Het luidt aldus «De ter aanwijzing van kerkelijk gebied door kerkgenootschappen gebezigde namen van provinciën of gemeenten worden slechts als van kerkelijken aard beschouwd en hebben geen verder gevolg." ENGELAND. LONDEN, 20 Augustus. Hel Parlement is gisteren door eene Koninklijke Commissie geprorogeerd. In de daarbij uitgesprokene rede wordt het land geluk gewenscht met den voortdnrenden voorspoed en de goede verstandhouding met de Mogendheden waaraan het toe te schrijven is, dat de vrede der wereld behouden blijft. De alliantie met Frankrijk bestaat steeds in hare volle kracht. Een Londensch dagblad vestigt de aandacht op de volgende merkwaar dige zinsnede, betrekkelijk het Huis van Oranje, in een onlangs uitgegeven werk van den Heer M'Culloch voorkomende: «De oudheid der Huizen van Bourbon, Habsburg en Brunswijk staat welligt gelijk met die van het Huis van Oranje, en zij overtreffen dit verre in de uitgebreidheid van hun gebied, maar in ieder ander opzigt staan zij daar beneden. Daarin dat zij de voor naamste werktuigen geweest zijn om Holland van het despolismus van Spanje en Engeland van de tirannij der Stuarts te bevrijden, ligt de voornaamste onderscheiding der Prinsen uit het Huis van Oranje, en zulks schenkt hun meer waren roem dan zij door de uitgebreidste veroveringen zouden verwor ven hebben. Geene enkele Familie bestaat er, aan welke de beschaafde we reld zoo groote verpligting heeft. BELGIS, BRUSSEL, 22 Augustus. In den ochtend van den 20sten is de Hertogin van Brabant te Verviers aangekomen en heeft zich onverwijld naar het hotel Biolley begeven en wat later de Koning, de Hertog van Brabant, de Graaf van Vlaanderen en de Prinses Charlotte. Z. M. heeft de Aartshertogin aan de Prinses en de Prinsen voorgesteld. Daarop hebben de voorstellingen der personen van bet Hof plaats gehad, en is een dejeuner van 60 couverts gehouden. Ten 1l ure is de geheele hofstoet naar Brussel vertrokken. Zij is aldaar te 7 ure aangekomen te midden eener ontzettend groote volksmenigte, die haar met de levendigste geestdrift begroette, en heeft baren plegtigen intogt in deze hoofdstad gehou den. Den volgende dag gevoelde de Aartshertogin zich eenigermate ongesteld zoodal de huwelijksvoltrekking daardoor is uitgesteld. De toeloop van vreem delingen is zeer groot. Van Parijs alleen zijn gisteren drie plezier-treinen aangekomen. De ongesteldheid van de Hertogin heden geweken zijnde, zoo heeft de burgerlijke huwelijks-verbindtenis plaats gehad te 10 ure in het Koninklijk paleis en te 12 ure de kerkelijke in de II. Gudule kerk. Bij het toebereiden van een vuurwerk, ter gelegenheid van het huwe lijk des Hertogs van Brabant te Binche af te steken is een der stukken ont vlamd waardoor de werkplaats in een oogenblik in brand stond. De Com missaris van Polieie en een werkman zijn aan de bekomen brandwonden overleden. FHANRBUK. PARIJS21 Augustus. De Keizer en Keizerin zijn Zaturdag naar Dieppe vertrokken, om er de zeebaden te gebruiken. De Keizer heeft bepaald dat lot 31 December het laagste regt zal worden geheven van den invoer van vreemde granen. Bij Villefranche is aan een aanval van beroerte overleden de bekende Baron de Richemont, een dergenen, die beweerde de zoon te zijn van den ongelukkigen Lodewijk XVI, de in den Tempel overleden Lodewijk XVII. De Regering heeft al zijne papieren doen verzegelen. Eergisteren is een gedeelte van het aan bet huis Orleans toebehoord hebbende domein Neuilly voor 398,000 fr. verkocht. De Heer Noliet Bonnial, Advocaat, plaatsvervangend Vrederegter, oud Maire, oud lid van een Algemcenen Raad, is te Montpellier veroordeeld tot 25,000 frs. boete wegens woeker, en tot een jaar gevangenisstraf met de kos ten ter zake van misbruik van vertrouwen en diefstal. Het Geregtshof van Rouen heeft, in strijd met de beslissing van het Hof van Cassatie, geoordeeld dat de politie brieven die aan de brievenposterij ter overbrenging toevertrouwd zijnmag openen. In den nacht van eergisteren is het geheele materieel van den telegraaf te Villejuif gestolen. De dieven hebben zoo wèl hunne maatregelen genomen, dat men geen spoor van hen beeft kunnen ontdekken en hebben niets overgelaten. Te Oran in Algerie, zijn de stallen der ruiterij door brand vernield. Een-en-zestig paarden kwamen daarbij om. ITALIË, Uit Rome wordt gemeld, dat een zeker getal Romeinsche uitgewekenen in hechtenis waren genomen, die te Civita-Vecchia geland waren; ook waren hunne vermoedelijke medepligtigen gevat. De Koning van Napels heeft den uitvoer van granen verbodenen te vens bepaald, dat de invoer geheel vrij zal zijn. WURTEIIBERG. De Koninklijke Katholieke Kerkeraad heeft eene aanschrijving uitgevaardigd inhoudende, dat de Staat niet gezind is overeenkomstig den eiscb der Bisschop pen, alle deelneming op te geven aan het vergelijkend examen der geestelij ken die eene aanstelling bij eene kerkgemeente verlangen dat het gouverne ment alzoo ook dit jaar een examen in de aanstaande maand October heeft verordend; dat welligt de vrees voor de gedreigde kerkelijke straffen de Can- didaten zal weerhouden van zich aan dit examen te onderwerpen; dat de Re gering evenwel meent de gelegenheid aan elk te moeten geven om zich te laten onderzoekendaar zij aan iemand die niet van harentwege of met hare mede werking onderzocht is, geene "aanstelling of bezoldiging zal vcrleenen. OOSTENRIJK. WEENEN, 20 Augustus. Gisteren heeft te Ischl de verloving plaats gehad van den Keizer met de tweede dochter van den Hertog Maximiliaan van Beijeren. Zij is nicht van den regerenden Koning van Beijeren en insgelijks van haren aanstaanden gemaal. Zij werd geboren den 24stel) December 1837 en is dus 16 jaren oud, de Keizer beeft den leeftijd van 23 jaren bereikt. Door een telegrafisch berigt wordt medegedeeld, dat het antwoord der Turksche Regering op de AVeener voorstellen, een tegen-antwoord van Rusland noodzakelijk maakt. ZWITSERLAND. Uit Interlaken, kanton Bern, verneemt men, dat de aanwezigheid van II. M. de Koningin der Nederlanden, vele aanzienlijke familien derwaarts lokt. Voor den held Arnold van AVinkelried, die in den slag van Sempach, 9 Julij 1386 tegen Oostenrijk geleverd, vermaard is geworden, zal een fraai gedenkteeken worden opgerigtwaartoe in alle Kantons eene inschrijving is geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3