LEYDSCHE COURANT 1855. BWiXENLANDSCIlE BERIGTEN. De Courant wordt Maandag, Woensdag cn IfZurdTTond. Die van Maand°3 k0mt WOESSDAG, 24 AUGUSTUS. N°. 10,1. De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden legen 10 Centen afgegeven LEY DEN 23 Augustus. Dc van Regeringswege benoemde Commissie heeft hare proeftogt met het Stoomjagl Volharding van (leze stad naar Amsterdam lo Aug. 11. met de beste uitkomst en veel genoegen volbragt, en is de snelheid dier boot thans zoo bepaald dat het de goedkeuring van het reizend publiek zal kunnen ver werven. De ondernemers hadden tot het welgelukken deswegens daartoe vooraf verschillende veroorloofde oefeningstogten gedaan, en moeiten noch kosten ge spaard. Dagelijks wordt nu de goedkeuring van hun ingezonden reglement en tarief te gemoet gezien, waarna de verschillende dagbladen de uren van afvaart van Leyden en Amsterdam zullen aankondigen. De vaart die langs den schoonen RhijnAar, Drecht en Ainslel loopt, langs fraaije bouw- en weilandenomringd van verschillende fabrieken en trafrieken biedt den reizi ger, behalve het gemak der reis op de Boot zelve, een aangenaam en min kostbaar vervoer aan. Ingezonden. De Staatsraad, Commissaris des Rollings in de Provincie Zuidholland, heeft aan dc Gemeentebesturen kennis gegeven, dal de inspectie over dc zich met verlof bevindende miliciens, dit jaar wederom slechts eenmaal, cn wel in de maand October aanst. zal gehouden worden. De Utrechtsche Cour. méldt, dat het vast bepaald blijft, dat Z. M. die stad den li111'" September zal bezoeken, hij zijnen Commissaris, den Ba ron S. van Heemstra zijnen intrek nemen, er 3 dagen zal vertoeven en vele feestelijkheden zullen plaats hebben. Ook deelt genoemde Courant nog het volgende inede Door den Heer Everts, lste Luit. bij hot reg. Grenadier en Jagers zijn in het Kamp opgerigt twee uurwijzers, de eene geplaatst in het midden van het Kaniji en de andere hij de politie-wachl n°. 1, welke heide door een koperen draad aan een electro-magnelischen toestel, in diens tent voorhanden, ver honden zijn. Het is niet te betwijfelen, of deze tijdwijzers zullen tol groot gemak en tot een geregelde dienst leiden. Dc Generaal-.Majoor Duycker, belast met het bevel over de nabij Zeyst kamperende troepen, heeft de volgende dagorder uitgevaardigd: Met genoegen gezien hebbende dat in de legerplaats eene cantine bestaat alwaar geen sterke drank te hekomen is, die van Hcerehrand kastelein der afschaffings-inrigting te 's llage in de eerste Wagenstraat, doch waar andere gezonde ver verse hingen worden aangeboden tegen cenen prijs geëvenredigd aan de middelen van den soldaat, zoo wordt deze inrigtingdie ook ten volle de goedkeuring van den Minister van Oorlog wegdraagt, hij (leze ten sterkste den kamperenden troepen aanbevolen. Niets vernedert den mensch, vooral den soldaat, zoo zeer als dronkenschap, zij bederft hem ligchaain en ziel, maakt hem liederlijk, somtijds misdadig. Aan deze waarheid overtuigd, verheug ik mij, dat er in de legerplaats eene gelegenheid bestaat tot verkwikking en uitspanning van den Ouder-Olïicier en soldaatzonder dat er sterke drank verkrijgbaar iszullende het bezoeken van bedoelde inrigting den fatsoenlijken krijgsman aanduiden, en in mijne oogen eene aanbeveling zijn. Ter meerdere bekendmaking dezer inrigting zullen er per compagnie 10 der nevensgaande tarieven in de tenten der Onder-Officieren en manschappen aan .dc staanders worden aangeplakt. De Heeren Brigade-Kommandantcn worden uilgenoodigd mij eene nomina- tieve opgave te doen geworden der Hoeren Officieren, Onder-Officieren en manschappen hunner brigades, welke lid zijn van het genootschap lot afschaf fing van sterken drank. Door de commissie van de wereldtentoonstelling, in 1831 te Londen gehouden, is als blijk van erkentelijkheid en ter herinnering aan deze voor de nijverheid van Engeland onvergetelijke gebeurtenis, aan al de stalen die tot de tentoonstelling hebben hijgedragen, ten geschenke gezonden eene ver zameling van de belangrijkste natuur- cn kunstproducten van Grool-Brittannic. Deze verzameling bestaat uit ruim 700 nommers alle goed bezorgd en gepakt in nette flesschen of met glas gedekte kisten. Door goedgunstige beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken zal deze uitmuntende verzameling door de Vereeniging voor Volksvlijt te Am sterdam voor hel publiek worden ten toon gesteld. Men verneemt, dat het metalen standbeeld van Lourcns Janszoon Cos- ter, 't welk te Haarlem zal worden opgerigt, uiterlijk tegen Mei van het aanstaande jaar gereed zal zijn. A'an wege de hoofd-commissie voor dat me talen standbeeld, zal een adres hij den gemccete-raad van Haarlem worden ingediend, waarin de benoeming zal worden verzocht van eene commissie uit dat collcgie, welke zich niet de hoofd-commissie zal verstaan, omtrent de verdere regeling der zaak. Den 19<t™ is te Arnhem eene nieuw gebouwde Synagoge plegtig ingewijd, 's GRAVENHAGE, 22 Augustus. Z. M. heeft :net intrekking vau zijn besluit van 28 Junij, benoemd tot Burgemeester te Nissc en Ovezande, C. de Fouw; lot Schoolopziener in het S"10 schooldistrict van Gelderland hij continuatie den Heer Dr. J. II. Kroon cn tot Directeur van het Postkantoor Ie Nykerk, den Heer H. II. C. B. Lulte- ken, aldaar. Nog heeft Z. M benoemd lol Burgemeesters te Sappemccr A. R. ler Spill en te Buurmalsem AA'. E. van Dam van Isselt. Bij Z. M. besluit van deri 18Jc" dezer, zijn de navolgende Adelborsten voor de Marine bij de Koninklijke Academie voor de zee- cn landmagt met den eersten September aanstaande benoemd tot Adelborsten der lste klasse, als: C. J. E. Brutel de Ia Rivière; AV. L. A. Gericke; C. H. Bogaert; J. Sandt van Nooten: H. D. Guyot.W. Steffens; N. Mac LeodJ. D. Ruys; C. F. T. van AYoelderen G. C. Kooyker; K. O. van der VeenA. J. Cosyn; J. AV. Morrees; Jhr. I!. Tindal; G. J. Koster; F. AA'. A'oswinkel Dorselen; F. Lu- tevnJhr. A. F. Meyer; en is de Adelborst voor den scheepsbouw bij die Academie L. C. P. AA'. A'isSer alsmede met dat tijdstip benoemd tot Adspiratil^ ingepicr bij de Marine. De Ministers van Financien, ook voorloopig belast met liet bestuur van het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst, cn van Kolp- niënzullen AA'oensdag en Donderdag geen gehoor verleenen. De Fierste Kamer der Slalen-Generaal heeft heden bare werkzaamheden herxat. Wtveetle Ma titer tier Staten-fïenentai. Zitting van Maandag 22 Augustus. Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over bet ontwerp van wet nopens de kerkgenootschappen, en wel over art. 1, aldus luidende: Alle kerkgen. hebben volkomen vrijheid alles, wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen. »De bepalingen, daartoe vastgesteld, worden, voor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders of hoofden der kerkgen. aan Ons medegedeeld. Nieuw Ie maken bepalingen worden mede vóór of bij het in werking bren gen daarvan, op gelijke wijze ter Onzer kennis gebragt. A'oor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel bedoeld, eeiiige bevindt, welke de medewerking van liet Staatsgezag veieiscbt.wordt die medewerking niet verleend, tenzij de bepaling vooraf door Ons is goed gekeurd." Door den Heer Roebussen is'als amendement op dit art. voorgesteld, de laatste zinsnede aldus te lezen: «Bepalingen, waarbij over de medewerking van het Staatsgezag wordt beschiktblijven zonder gevolg, zoolang dezelve niet door Ons zijn goedgekeurd." De Heer de Poorter is van oordeel, dat dit art. genoegzaam is, om alle Godsdienstige vrijheid den bodem in te slaan. De Regering zal de bevoegd heid hebben de vrijheid van alle kerkgen. te vernietigen. Het is eene schen ding van art. 184, 185, 187 en 170 der Gwt. AVordt bet artikel aange nomen, dan is feitelijk bet placet weder ingevoerd. De lieer Jespers zegt dat, nu men tol de artikelen is gekomen, zich tegen de wet niet alleen de Grondvet-quaes!ie opdoet, maar men op moeijelijkhe- den van allerlei aard sluit. De eerste alinea van art. 1 geeft daarvan da delijk bet bewijs. Hij acht die bepaling overbodig en gevaarlijk. Over bodigomdat bij de Gwt. reeds aan de kerkgen. volkomen vrijheid van rege ling is gegeven; gevaarlijkomdat daaruit wel te kwader uur zou kunnen worden afgeleiddat dit. regt tot vrije regeling een onderwerp is van gewone wetgeving, en deze bet dus evenzeer ontnemen als geven kan. Tot derge lijke gevaarlijke dwaling mag, zelfs niet in de verte, aanleiding gpgeven worden. Omti-ent de 2? alineaacht spr. de bedoelde mededecling ongrond wettig. Het is niet twijfelachtig, dat. de kerkgenootschappen, krachtens de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1