KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. [Behoor ende bij de Leydsche Courant van Augustus d853Jf°. 96.) DER -oo^o-^>@ckkkhh Zitting van 11 Augustus. Afwezig de HH. Bake, Hartevelt, van Kaathoven, Ysselsteyn, le Poole, van der Hoeven, Gevers, van der Boon Mesch, Olivier en Lisman. De Nolalen der vorige vergadering worden gelezen en vast gesteld. De Burgemeester doet vervolgens mededeeling der navolgende ingekomen stukken, als: 1°. Eener dispositie; van Gedeputeerde Staten van Zuidholland dd. .3 Augustus 11. N°. 9, waarbij wordt goedgekeurd het raads besluit van den 18 Julij, bevorens omtrent den afstand van plus minus 20 ellen Gemeentegrond van T. W. van Ilartrop. 2°. Eener Resolutie van Gedeputeerde Staten voornoemd, van den 2 Augustus 11. Nu. 18, (Prov. Blad N". 84), houdende voor schriften ter behoorlijke naleving van art. 230 Gemeentewet be treffende het vervreemden, bezwaren of verpanden van Ge meente-eigendommen. 3°. Eener Resolutie van gelijke dagleekening N°. 19, (Prov. Blad N°. 85), betrekkelijk het bevorderen der afdoening van de Gemeentebegrootingen en herinnering aan de wettelijke voor- schriften ten aanzien der Plaatselijke belastingen. 4°. Eener Resolutie mede van gelijke dagteekening N°. 26, (Prov. BI. N°. 87). Inlichting nopens de toepassing der voor schriften omtrent de inrigting der Gemeentebegrootingen. 5". Eener Resolutie van 5 Augustus jl. N°. 1 houdende mede deeling van de goedkeuring der vastgestelde jaarwedden voor Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen der Gemeenten in de Provincie Zuidholland. Al deze stukken aangenomen voor kennisgeving. En heeft daarna overlegd: 1°. Een adres van het Raadslid Prof. J. van der Hoeventot ontslag uit zijne betrekking als Gecommitteerde over de vereenigde Gast- en Leprooshuizen. Ten fine van berigt en raad in handen van Gecommitteerden tot de administratie der vereenigde Gast- en Leprooshuizen. 2°. Een adres van den torenwachter A. Huge, om verhooging zijner jaarwedde met 50. 3°. De rekeningen van Armverzorgers der Evangelisch-Luther- sche Gemeente en van Regenten van het Evang.-Luth. Weeshuis, beiden over 1852. 4°. De begrooting van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis voor 1854. en 5°. Adressen van de Hoofdlieden der Nachtbrandwacht J. H. Coronel en 1. J. Mulder, verzoekende verhooging hunner jaarwedden. Al deze stukken in handen der Commissie van Finantie. Nog is door den Burgemeester kennisgegeven, dat bij de plaats gehad hebbende verkiezingen op den 19den Julij en den 2Jen Au gustus 11. tot Leden van den Gemeenteraad zijn benoemd de HII. Mr. A. O. E. Grave van Limburg Stirum, Mr. G. P. van Outeren, Prof. A. H. van der Boon Mesch, Dr. C. W. H. van Kaathoven, J. B. de Moen, Mr. M. H. A. Lisman, Mr. N. Sikkel Groos en Dr. H. R. de Breuk. Aangenomen voor kennisgeving. Terwijl eindelijk nog door den Burgemeester wordt voorgesteld om het bereids in eene vorige vergadering overgelegde Concept- Reglement voor het Werkhuis, ten fine van berigt en raadle stellen in handen van de Commissie voor de huishoudelijke ver ordeningen. Daartoe is besloten. Alsnu is aan de orde der beraadslaging 1°. De benoeming van 3 leden voor het Bestuur van hel Werk huis, in plaats van de aftredende leden Zuurdeeg, Schretlen en Zaalberg. De Heeren Stoffels, Sikkel Groos en Adriaans aangewezen zijnde om met den Burgemeester het bureau van stemopneming voor de benoemingen in deze vergadering uit te maken is men tot de stemming overgegaan waarbij met 15 billetten zijn uilge- bragt op de HH. P. J. Zuurdeeg 14, D. A. Schretlen 14, H. Zaal berg 14 stemmen, blanco 1 billet. Zoodat de HH. P. J. Zuur deeg, D. A. Schretlen en H. Zaalberg op nieuw als leden van het Bestuur voor het Werkhuis zijn benoemd. 2°. De benoeming van één lid voor de Plaatselijke School commissie, in plaats van den Heer P. du Rieu. Door genoemde Commissie was een dubbeltal voorgedragen bestaande uit de HH. Professoren A. Rutgers en J. H. Stuffken. Waaruit met 11 stemmen is benoemd de Heer Prof. A. Rutgers. Hebbende de Heer Stuffken 3 stemmen op zich vereenigd, zijnde een billet blanco ingeleverd. 3°. De benoeming van een' ambtenaar der Plaatselijke belas tingen. Tot dat einde hadden zich aangemeldJ. Essers, J. van dei- Zanden, A. Crama, P. van den Upwich, L. Noordeloos, P.Marks, W. de Koning, J. J. Dool, W. T. Jonker, J. F. Straatman, J. D. van Dijk, T. A. Meerburg, C. Bondje, J. A. Lardée, C. A. Maar- tense, G. Trago en A. Spoorman. Waaruit door Burgemeester en Wethouders waren aanbevolen: J. J. Dool, W. T. Jonker en W. de Koning, en zijn met 15 stembilletten uitgebragt op W. de Koning 8, J. J. Dool 3, W. F. Jonker 2 en J. Essers 2 stemmen. En is alzoo benoemd: W. de Koning. 4°. Het verzoek van den Stadsschool-Onderwijzer E. de Groot om ontslag uit die betrekking. Na deliberatie is, overeenkomstig het ten deze ingewonnen advies van de Plaatselijke Schoolcommissie, besloten, genoemden Evert de Groot op zijn verzoek uit zijne betrekking als Stadsschool- Onderwijzer te ontslaan. 5°. Het adres van Mrcn Regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis om raagtiging tot aankoop van een aan dat geslicht belendend huis. Hierop wordt conform het rapport van de Commissie van finan tie toewijzend besloten. 6°. De voordragt van Curatoren van 't Gymnasium om aan den Docent K. A. X. G. F. Sicherer den titel te verleenen van Leeraar in de Philosophic bij die inrigting. Hieromtrent door het lid Taels van Amerongen als motie van orde voorgesteld zijnde deze zaak aan te houden tot dat aan HII. Curatoren de noodige inlichtingen omtrent den Heer Sicherer zullen zijn gevraagd en verkregen, is dien overeen komstig besloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5