GOUD EN ZILVER waarover Ij ij dikwijls Mgr. Sibour, Aartsbisschop le Parijsonderhield. Men verw acht dat die wei ken zullen w orden gedrukt. Volgens eene officiële opgaaf van de uitgaven voor het onderhoud der gevangenen in de staatsgevangenissen sedert 1849, kan het getal politieke gevangenen in de laatste vier jaren op gemiddeld 30,000 gesteld worden, of 3 pCt. van de geheele bevolking. Op het platteland heerscht wegens den slechten oogst vrees voor schaarschheid van levensmiddelen. Over twee of drie maanden zal het hier te lande in dit opzigt nog erger gesteld zijn dan in 1847. In Oostenrijksch-ltalië is de uitvoer van graan geheel verboden. PKIIISSES. BERLIJN, 9 Augustus. Er bevinden zich hier 9 Egyptische jongelingen om opleiding in de staats wetenschappen te ontvangen. Bij gelegenheid der pleglige inwijding van een nieuw R. K. schoolgebouw le Stuttgardt, de hoofdstad van Wurtemberg, is daar de eerste opentlijke processie sedert de Kerkhervorming op de straat gehouden. Uil Karlsruhe, Groothertogdom Baden, meldt men, dat de ban legen de leden der hoofdcommissie voor de R. K. ecredienstden 4dcn dezer nog niet door den Aartsbisschop van Freiburg was afgekondigden wel ten ge volge van wenken, welke deze van hoogerhand zou ontvangen hebben nopens de maatregelen, die door de Regering te dien opzigle zouden worden geno men. De Aartsbisschop zou hierop nadere instruclien aan het hof van Rome verzocht hebben. A IS VERTESTIËN. STAUS BERIGTEN. Burgerlijke JStatib. Van den 4 tot en niet den ÏO Augustas 1853. BEVALLEN: J. Tegelaar, geb. de Wit, 7.. A. Montagne, geb. Sinittenaar, Z. lcvcnl. L. Beikeveldgeb van AllenaD. M. van Polanengeb. van der MeerD. W. C. van der Steen geb. Brussé, Z. F. Taffijngel), den Hoed Z. J. AV. AVijtenburg, geb. Zwaanenburg, D. R. C. van Linden, geb. Baijens, Z. B. M. E. Sicherer, geb. Smit, Z. D. II. Rijshouwcr. geb. Landa, D. P. M. Smit, geb. Leget, Z. M. A. A'erhoevcngeb. GroeneveldZ. E. M. AVen- nekers, geb. BiesjotZ. S. J. van NieuwenhovenD. A\r. Raaphorst, geb. van derIIain,D.A. Ilanno, geb. van der AValle, D.C. J. van Hijzelendoorn geb. de Jong, D. J. van der Laken, geb. de AVolf, D. E. van Rossen, geb. lleimaiisD. J. Kikkertgeb. Neutcboom D. J, la Feber, geb. A'inkoert, D. A. G. van der Heydengeb. AVoItersZ. A, Korswagengeb. van Vliet D. J. Verhoevengeb. van der NatD. AI. E. Drosgeb. Tieleman Z. J. Kettenis. geb. Denys, Z. C. AL Fernhout, geb. de Bruin, D. P. C. de A'rind, geb. LacourtZ. J. B. van der Alark geb. den Uouter, D. A. AI. Starregeb. Nieuw enhuisenD. C. Kan biergeb. de AA'ever, Z. GEHUAVD: T. M. CornelissenJm. en AA'. J. AI. de Ridder, Jd. J. E. van der Linden, Jm. en G. AI. van Oerlc, Jd. A. KleynJm. en J. Vijl briefJd. P. van der Kamp, Jm. en C. M. van Oosten. Jd. H. den Hollander, Jm. en AI. Hannaarl, Jd. II. Vroom, Jm. en AI. C. Harlevelt, Jd. J. van Duuren,Jin. en AI. de l'Ecluse, Jd. AV. F. de BeunjeJm. en E. A'eefkind Jd. C. van der Meer, Jm. en Al. HpogeveenJd. AA', van Buuren, Jm. en H. E. Delfos, Jd. P. Diemei, Jm. en C. van Leeuwen, AA'ede.P. Ilaunaart, Jm. en T. Beller, AVede. R. II. de Jonge, AA'cdr. en J. Berenfenger, Jd. OVERLEDENG. J. AI. de Haas, D.4j. en 6 m. II. Tangen48 j. E. Neu teboom geb. Stockcn75 jA. J. SlegtenhorstZ.6 m. E. van ZijpD. 2 j. en 7 m. Joh3 Calha Palernotte63 j. J. J. Clavan, Z.6 m. AL C. de Gelder, geb. van den Ouweelen, 44 j. Hendr3 Joha Braamberg24 j. II. Huegen 63j. A. Martens, 08 j. AV. Ilasselbach, Z., 2j. en 8 m. J. D. NicuwhoerZ.6 d. J. Tegelaar, Z.1 d. L. C. Alaaskanlgeb. Richter41 j. J. II. Trampe, Z.. 2 m.1. Schroef, D.8 m. B. Verhoeven Z.3 d. L. A. Kramers, I).4 nj. J. Hoorn geb. Schoot man78 j. AV. II. Kriek geb. Simons31 j. KERK1VIE1TWS. Z. AI. heeft goedgekeurd de door de Kerkeraden der Herv. gemeente te Hoogezand en Resteren uitgebragle beroepen op DD. J. Sinninghe Damsté le Bellingwolde en J. v. d. AA'erf Lzn. te Iledel. AA1STERDAA1. 9 Augustus. Gisteren is door de Predikanten en Ouder lingen der Nederd. Herv. gemeente alhier, ter vervulling der vacature door bet emeritaat van den AVel-Eerw, Heer AVildschut, de volgende nominatie van Predikanten uitgebragt. Zestal: DD. J. F. Blaauw, te Rotterdam; J. Wildschut, le BrammenJ. P. de Keyzerle Arnhem; II. Uden Alasman le Meppel Dr. J. J. Prins, te Rotterdam; E. Cats AVor, te Enkhuizen, Drietal: DD. Blaauw, Prins cn AA'ildsehut. CORRESPON ENTIE X. -j- Y. zonden ons uit Amsterdam een stuk ter plaatsing «over het Kon. besluit van den 4den dezer, waarbij eenige bepalingen omtrent het examen in de AViskunde aan de Hoogescholen worden vastgesteld." Daar wij echter nimmer ongeteekende stukken plaatsen, welker Schrijvers ons daarenboven ten eenrnrnale onbekend zijn zoo zien w ij ons verpligt dit stuk vooreerst ter zijde te leggen. De hoofdaanmerking in dit stuk is dezelfde die van vele kanten tegen art. 3 van dat besluit wordt gemaakt, als hebbende eene terugwerkende kracht. Heden verloste door Gods goedheid zeer voorspoedig van een' welgeschapen ZOON, AIARIA ELISABETH TIELEA1AN, geliefde Echlgenoote van Leyden, 8 Augustus 1853. D. C. DROS. Eenige Kennisgeving. A'oor de vele blijken van hartelijke deelneming bij den diep treflcnden slag ondervonden, wordt de welmeenendstc dank gebragt door C. LEEMBRUGGEN en A. C. LEEMBRUGGEN. Alen verlangt een >50%(tKI,S K4i van circa 20 jaren oudeene goede hand schrijvende; zij die eenigzins met Administratie bekend zijn, zullen het meest in aanmerking komen; salaris naar geëvenredigde bekwaamheid. Adres onder franco Brieven. Letter A. bij den Boekhandelaar JACOBUS HAZENBERG Cornszoon. ffffsa De Ondergeteekende beveelt zich bij voortduring aantot de waarneming van i ti AS BS BsiSiï ii% in lleubelen Porseleinen enz. en voor den BaafïSSSCÏz in Porseleinen, latiqutteiteu enz. J. A. van HEES, Leyden, 10 Augustus 1853. Steerislraatbij de Rijnsburger Poort. De Ondergeteekende zijnen IIIAliKL in de volgende week zullende Verplaatsen van de Donkersteeg naar de Nieuwen Piijn AVijk VII. N°. 33, nabij de Korenbeurs, hoopt ook daar hetzelfde vertrouwen te genieten tot het leveren en repareren van al wat tot dit vak betrekking heeft; steeds voort gaande met de vastgestelde prijzen zoo min mogelijk te berekenen, beveelt hij zich beleefdelijk in een ieders gunst. H. AV. KEULS. VERRfiOPING in de Stads- JSun Is van JLeening te fjeyden, op Dingsdag den 16dcn Augustus 1853, des Voormiddan-s ten 10 ure, van A'ERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van AVollen, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDERENbeleend in de maand April 1852. Zijnde daags vóór den Verkoopdagdes A'oormiddags van 10 lot des Na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien BEURSPPJJS VAX SCIIULDBRIEVEX. AA'OENSDAG10 Augustus. Nederland, Werkelijke Schuld a 2\ pCt Dito Certificaten 3 Dito dito 4 Amortisatie Syndicaat 8J Handelmaatschappij 41 O. I. Leening4 Dito HolL Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg Haarlemmermeer Frankrijk Certif Dito dito RDSi.AND,Obl.HOPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglttz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën 4j 5 3 5 5 5 5 4 4 4 6 6 500 4 1 3 3 Laag*t.ko«r«. Hoogst.koer*.Gebleven. Spanje Obligatiëna Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. 5 Dito4 Dito Metall5 Dito Nieuwe5 Dito 1847 2j Belgie Banc2} Dito bij rothschild 21 Brazilië, 1824 100 5 pCt. 63; 76 J 5 i 94J 127 74' 109 108 98 93's 63 J. 95 63| 76 j| 95' 93 re 8 ói> 37' 3^7e 26 J Portugal te Londen5 42 Dito dito4 39 i Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën Grieken 7} 7®. Koers van liet Geld: Beleening 2,1 pCt. Prolongatie 21 De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.80 a 9 161* 86 J 23 5, 471 M6 43 t e.: 874 nf 82fi 951 42' l 53J 93 s 23 ie 43 6 A 82 IJ 95 42j» 23 /r 43 fi 9 95 »t pCt. 90 Tc Lcyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4