BLITEXLA.XDSCHE BERIGTEN. EIGELA1S®. LONDEN, 8 Augustus. Het Lagerhuis heeft zich vereenigd met de door de Regering voorgestelde wetsbepaling dat alle sloombooten fabrieken enz. te Londen met rookverte- rcnde fornuizen moeten voorzien zijn. Eenige leden twijfelden of het bij allerlei stookplaatsen mogelijk was den rook te verteren. Lord Palmerston zeide dat de rook voor de hoofdstad een onuitstaanbare en niet noodwendige last was; hij achtte het bewezen dat niet alleen de rookvertering mogelijk was, maar dat de rook verterende toestellen aan de eigenaren nog eerie geld besparing aanbragten. Ook heeft dat Huis 30,000 toegestaan voor het aanleggen van 6 electri- sclie telegraafdraden van Londen over Dover naar net vaste land. De Engel- sche Regering heeft zich met deFransche, Nederlandsche, Belgische, Duitsche, Zwilsersche en Sardinische Regeringen vereenigd om cene telegrafische ge meenschap tusschen die onderscheiden landen daar te stellen, welke hoofdza kelijk ten dienste der Regeringen zou bestemd zijn, en haar voordeel zou opleveren dat zij geheimschrift voor telegrafische mededeelingen aan Gezanten enz. zouden kunnen bezigen. Zooveel met hare eigenlijke beslemming be staanbaar was, zou die lijn ook aan het belang van handel en verkeer worden dienstbaar gemaakt. De Grootvorstin van Rusland Maria, vergezeld van hare oudste dochter is alhier aangekomen, en beeft het hotel betrokken, waar hare zuster de Grootvorstin Olga zich bevindt. De graanprijzen zijn heden aan de markt van 1 tot 2 sh. voor buiten- landsch en 4 sh. voor binnenlandsch graan gedaald; ook die van boonen en haver waren dalende. Volgens de van Regeringwege bekend gemaakte staten van de handels beweging over de maand Junij, blijkt, dat is uitgevoerd voor ecne waarde van 6,772,733 hetgeen 1.003,637 meer is dan in Junij des vorigen jaars. De invoer is mede aanzienlijk toegenomen. Gedurende de vorige week is aan kostbaar metaal ingevoerd voor 700,000 waaronder omtrent 420,000 Australisch goud; de uitvoer heeft niet meer dan 135,000 bedragen. Uit ecne olficiele opgaaf blijktdat gedurende het vörige jaar door het postkantoor alhier zijn bezorgd 379,501,499 brieven, waarvan de bruto ont vangst heeft bedragen 2,434,326 en de zuivere winst 1,090,429 De Vereenigde Staten, die in 1783 3 millioen zielen telden, bevatten er thans 25 millioen. Uit San Francisco wordt gemelddat er in het met Julij verstreken halfjaar 23,741 personen waren aangekomen en 14.326 vertrokken. Er was in de goudwasscherijen weder een stuk goud gevonden, dat op 6,000 dollars werd geschat. BELCIÜ. BRUSSEL, 10 Augustas. Het Hof van Appèl alhier beeft geoordeeld dat, daar de orde der Jesuiten in België niet erkend is en derhalve geene goederen bezitten kan, ecne testa mentaire beschikking die in schijn ten voordeele van eenige leden dier orde maar in de daad ten voordeele der orde zelve was gemaakt, als nietig moest worden beschouwdten gevolge waarvan het aldus vermaakte goed het eigen dom wordt van het armbestuur van Nivelles. De Heer Maury, een Noord-Amerikaansch Zeeofficier en Bestuurder der lands-slerrewacht te Washington wordt hier verwacht om als Vertegenwoor diger der Vereenigde Staten eene bijeenkomst bij te wonen welke aldaar den 235tcn dezer door Afgevaardigden van onderscheidene zeehandeldrijvende Staten zal worden gehouden. Het doel dezer bijeenkomst is een plan te beramen j van gelijktijdige weêrkundige waarnemingen in alle oorden der wereld en deze tot bevordering der wetenschappen en der zeevaart te doen strekken. Ook Nederland zal op die bijeenkomst worden vertegenwoordigd door den Luitenant bij de Marine, van de lste kl., den Heer A. Janssen. Te Spa zijn sedert den 64cn dezer 3,447 vreemdelingen aangekomen. De Eerwaarde Heer llubbelinck, Pastoor te GuefFerdinge in Oosl-Vlaan- deren, is den 14den Julij overleden. Hij stond in die gemeente sedert. 1833, en omtrent hem wordt deze zeldzame bijzonderheid gemeld, dat hij oud krijgsman was, en in 1808 aan het vermaarde beleg van Saragossa in Spanje bad deelgenomen. FP»ASKRUK. PARIJS9 Augustus. De Moniteur bevat eene mededeeling van den Heer Coste over de kunst matige vischteeltwaarvoor deze natuurkundige op last der Regering steeds werkzaam is, waarin onder anderen het volgende voorkomt: »De kunstmatige bevruchting der visch-eijeren is reeds voor ruim eene eeuw door den Heer Jacobi uitgevonden en in Hannover met zoo goed ge volg in toepassing gebragt dat hem door de Engelsche Regering eene bclooning werd toegekend. Dezer dagen heb ik de oorden bezocht alwaar Jacobi ge durende dertig jaren zijne uitvinding in werking bragt, en ik heb gezien dat de door hem uitgevonden toestellen nog in werking zijn in de Vorsten dommen Lippe-Dcthmold en Lippe-Schaumburg, alwaar dien ten gevolge de forel in grooter hoeveelheid voorkomt en veel minder kostbaar is dan overal elders. «Eene door den Koning der Nederlanden benoemde commissie heeft inlich tingen ingewonnen omtrent hetgeen thans in Frankrijk voor de vischteelt gedaan wordt. «In Bronswijk heb ik op een landgoed van den regerenden Hertog eenen toestel lot hel uitbroeden van vischeijercn gezien, vervaardigd naar dien van Jacobi en dienende voor proefnemingen die door eene landbouwkundige ver- eeniging worden genomen. «Te Frankfort heb ik eene inrigting bezocht waarin de Hofraad Scholt met aanvankelijk goed gevolg paling aanfokt. «Dagelijks Wordt onze inrigting van vischteelt te Huningen door Zwitser- sche, Schotsche en Iersche grondbezitters in oogenschouw genomen. Ook is mijne werkplaats door den LIertog van Genua, den broeder van den Koning van Sardinië, met een langdurig bezoek vereerd. «Alzoo wordt in bijna alle gedeelten van Europa, op bet voorbeeld van Frankrijk, deze nieuwe nijverheidstak aangekweekt. «Om zich een denkbeeld te vormen van de vruchten onzer wijze van viscli- fokken, moet men de honderd duizenden jonge forellen en zalmen in mijne werkplaats zien. En wanneer onder min gunstige omstandigheden zulke vruchten worden verkregen, dan mag men nog vrij wat gewigtiger uitkomsten verwachten wanneer eens door toedoen der departementale overheden groote vischvijvers worden aangelegd nevens de rivieren die men als 'tware mogt willen bezaaijen. Deze vijvers, waarvan reeds een model aan den oever van de Doubs in werking iszullen uit onze inrigting te Huningen bevruchte vischeijercn ontvangen; en de jonge visschen zullen, zoodra het instinct hun de behoefte aan ruimere wateren aanwijst, door een traliewerk eenen uitweg naar de rivier vinden. «Op die wijze zal de Hiininger inrigting medewerken tot bevolking van al de Fransche wateren; en tevens zal het cene werkplaats blijven voor proe ven strekkende om vreemde vischsoorten aan onze wateren te gewennen en jonge visschen van nog zeldzame soorten aan te fokken. «Wij zullen eerlang beproeven, zalmen in de Rhone, dat is in de Mid- dellandsche Zee, te brengen. Voor deze groote proefneming worden reeds aanstalten gemaakt door de Hecren Berthot en Detzcmtwee bekwame Inge nieurs, die mede voor de kunstmatige vischteelt werkzaam zijn." De bekende letterkundige Jauffret is overleden. De oogst van wintergranen zal beneden het middelmatige zijn, zoodat de buitenlandsche invoer noodig zal wezen. Eene gewezen marketenster van het groote leger, die reeds viermalen weduwe was van soldaten der oude garde, zal nu in 76-jarigen ouderdom zich voor de vijfde maal in het huwelijk begeven met een soldaat van het eerste Keizerrijk, die 82 jaren telt. De Regtbank te Reims beeft beslist dat het doen uitroepen van een vonnis waarbij een schuldenaar veroordeeld wordt om eenige som te betalen en het aanbieden tot geringen prijs van schuldbekentenissen die men tegen hem heeft, door een stadsomroeper, geen misdrijf van onleering daarsielt, zelfs wanneer de omroeper er bijvoegde, dat die omroeping alleen geschiedt met het oogmerk om den schuldenaar te belettenom op nieuw de lieden op te ligten. Door een brand in het dorp Frasne, kanton Lenier, welke door den bliksem was ontstaanzijn 71 huizen in de asch gelegden daardoor 600 personen, de helft der bevolking, van huisvesting beroofd; een oud man is in de vlammen omgekomen. De Patrie deelt berigten mede van bet Fransche oorlogschip Cassini hetwelk in de Chincsche zeeën dienst doet en laatstelijk zich te Shanghai bevond. De Fransche Consul badeven als de overige buitenlandsche agen ten, een onderhoud gehad met de hoofden der opstandelingen te Nanking, en deze hadden hem betuigingen van de vricndschappclijkste gezindheid je gens de Europeanen gegeven. Een dagblad van Nantes berigt dat aldaar eene geregelde sloombootdienst tot het slepen van schepen door de Straat van Gibraltar opgerigt wordt. Blijkens de jongste volkstelling heeft de stad Algiers 41,402 inwoners, waarvan 24,913 Europeanen en 16.189 inboorlingen. In de naburige plaat sen of eigenlijk voorsteden, Boudjareah, Pointe-Pescade, El-Blar en Moustafa, telt men 7,476 zielen zijnde 5491 Europeanen en 1985 Arabieren. De katoenbouw die in 1851 in Algerië slechts op 3 bunders werd be proefd, wordt nu op meer dan 700 bunders bewerkstelligd. ITALIË, ROME2 Augustus. De II. Stoel, welke in het Oostersche vraagstuk niet anders dan door gees telijke wapenen tusschen beide kan komen, was voornemens aan de Christen- beid gebeden voor te schrijven voor eene beslissing ter gunste der H. plaat sen. De Congregatie, welke op het Quirinaal vergaderd washad bij een besluit, door den Kardinaal Andrea onderteekend, weder verschillende boeken op de lijst der verbodenen geplaatstonder anderen het werk van C. C. J. Bunsen, getiteld: Hippolytus and his ageor the Doctrine and practice of the Church of Rome under Commodus and Alexander Severusen het werk van F. Iluetgetiteld Le Règne social du Christianisme. Onder de papieren van Gioberli heeft men twee handschriften van hooge waarde gevonden. Het eene is eene verhandeling over de ontologie (de leer van het wezen), en het andere is getiteld: over de Katholieke hervorming. Reeds in vroegere geschriften had Giohcrti de noodzakelijkheid aangetoond om in de kerk al wat niet meer overeenkomt met den geest der eeuw af te schaffen. De gebeurtenissen van 1849 hebben hem in deze mecning versterkt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3