da Arr.-Regtbank tc Arnhem, en lot lid van hel gemeld Gereglshof de lleer Mr. G. de Meinertshagenthans reeds als zoodanig fungerende. De Koning heeft bij besluit van den 29sten Julij bepaald: 1°. dat de jaarwedden van de BurgemeestersWethouders en Secretarissen der gemeen ten in de provincie Zuidholland, tot het bedrag, waarop zij door Ged. Staten dezer Provincie, bij hun besluit van 31 Maart 1852, n°. 27, zijn vastge steld, met Zp. Ms. goedkeuring worden bekrachtigd; 2°. dat de Titularissen, welke vóór de invoering der gemeente-wet reeds in functie waren de hoogere jaarwedden zullen behouden, welke zij tijdens die invoering genoten. Gisteren werd in de Maliebaan door den Koning eene groote wapen schouwing gehouden over de troepenuitmakende de bezetting van 's Gra- venhage en Delft. Het fraaiste weder begunstigde deze. Er werden vele krijgsverriglingen zoo door de infanterie, kavalleric en artillerie afzonderlijk, als gezamentlijkuitgevoerd. Sedert meer dan 30 jaren bestaat hier te lande eene vereenigirig: Ter bevordering van de belangen des Boekhandelshoofdzakelijk ten doel hebbende de verzekering van het ongestoord en rustig bezit van de kopijreg- ten der leden en het te keer gaan van alle inbreuk daarop door nadruk, enz. Jaarlijks hield die verceniging eene algemeene vergadering, waarin alsdan de belangen van den boekhandel werden besproken, terwijl men voorts in vriend schappelijk en gezellig verkeer nog steeds eene poos bij elkander bleef. Die vergaderingen zijn steeds te Amsterdam gehouden, toen verleden jaar een voorstel werd aangenomenom het andere jaar de plaats der vergaderingen te verwisselenen werd alsloen voor dit jaar de stad 's Gravenhage aangewezen. Maandag 11. heeft werkelijk die vergadering in deze residentiein den Ouden Doelen, op het Tournooiveldplaats gehad, welke door ruim 80 leden werd bijgewoond. Zij werd met eene toepasselijke rede door den Voorzitter, den Heer A. C. Krusemangeopend, waarna de verschillende aan de orde gestelde werkzaamheden afgehandeld werden. Tot nieuwe leden van het bestuur werden benoemd de Heeren: J. H. Gebhard, te Amsterdam, H. V. van Goghte Rotterdam en R. J. Schierbeekte Groningen De werkzaamhe den werden besloten met een' vriendschappelijken maaltijd. Door dc weduwe M. Yserman en Zoon zijn verkrijgbaar gesteld nieuwe snij boonen-molens. Het verschil dezer molens met dc vroegere bestaat hoofd zakelijk in de plaatsing der messen. Men weet algemeendat in de vorige molens op eene rondgaande ijzeren schijf slechts vier messen geplaatst waren, in de rigting van het middelpunt dier schijf uitstralende, zoodat één kant digt, de andere verre van het middel- of draaipunt werkte, hetwelk eene ongelijke en naar mate digter bij het middelpunt slechtere werking veroor zaakt. Deze molens nu zijn voorzien van eene ronde draaijeride trommel zonder bodem, waarop de messen alle in dezelfde horizontale rigting der as, cn dus over de geheele snede even ver van het middelpunt verwijderdzijn aangebragt. Hierdoor verkrijgt men, op de gewone grootte, plaats voor ruim 20 messen; doch daar 8 messen meer versnijden dan 2 personen met moge- lijkheid boonen kunnen insteken is het overbodig er meerdere te plaatsen het spreekt van zelf, dat de sleuven voor het insteken der boonen nu ook van voren en niet op zijde der molens moeten zijn. Het werpen der gesne- j den boonen uit de trommel is op eene zeer eenvoudige wijs verkregen; de trommel is door een bodem schuins in tweeën verdeeldzoodat de boonen als geen steun op dien schuinliggenden bodem vindende, door de middelpunt schuwende kracht naar de open zijden worden gedreven. De boonen nagenoeg regtstandig wordende ingestoken, glijden aldus gemakkelijk en spoedig door, en leveren eene zeer goede en gelijke snede op. AMSTERDAM10 Augustus. Waarlijk vorstelijk en de hoofdstad des rijks waardig, is het geschenk in zilver, dat van wege de stad Amsterdam aan Z. K. II. Prins Hendrik zal worden aangebodenen naar wij van goederhand vernemen eergisteren namiddag door dc fabriekanten, de Heeren A. Bonebakker Zoon en Renten Zonen, op het raadhuis is afgeleverd, bestaande in: een zilveren tafel-middenstuktwee dito bloemenvazentwee dito girandoles, twaalf dito kandelaars, een dito schenkketeleen dito theeservies met koffijkanen twee dito schenkbladen. Het tafel-middenstuk is zaamgesteld uit zes door elkander geslingerde wijn gaardranken met takken, bladen en druiventrossen, waarin eene gegoudron- ncerde zilveren coupe rust, tot het plaatsen van vruchten, staande op een geheel zilveren voetstuk met gedreven mat zilveren ornamenten het geheel hoog 50 Ned. duimen. Aan de eene zijde bevinden zich in gedreven zilver de wapens van Oranje en Saksen-Weimaraan de keerzijde ziet men de vol gende inscriptie: Aan Z. K. II. Prins Willem Frederik Hendrik der Ne derlanden en H. H. Mevrouw de Prinses Amelia Maria da Gloria Au gusta van Saxen- Weimar-Eisenachin den echt vereenigd den 19den Mei 1853, aangeboden door de stad Amsterdam. De twee bloemenvazengeheel in overeenstemming met het middenstuk bewerkt, zijn versierd met mat zilveren ooren, als boomtakken, omgeven door verschillende soorten los daaromheen hangende vruchten en bloemen. Elke dezer vazen rust op een zilveren voetstuk met gedreven mat zilveren ornamentenin het geheel hoog 44 Ned. duimen. De twee girandoles, ieder voor zes lichten, en dc twaalf kandelaars zijn mede voorzien van gedreven bloemornamenten, en de twee schenkbladen, van buitengewone grootte, wier middenvlak den zuiversten spiegel evenaart, zoo niet overtreft, zijn rijk geciseleerd. Het theeservies, bestaande uit thee pot, melkkan en suikermand, benevens een koffijkan en waterketel a la balancoireis mede rijk voorzien van gedreven bloemornamenten en het ge heel in antieken stijl bewerkt. Welke pronkstukken van bnitenlandsche nijverheid ook op de tafel des Prinsen welligt zullen mogen prijken na de beschouwing van het geschenk, door Amsterdam aangeboden en door Amslcrdamsche fabriekanten geleverd, mag men zich overtuigd houden, dat de inlandsche nijverheid ten deze niet beschaamd zal worden. Even fraai van teckening wat de ornamenten be treft, als uitstekend sierlijk van grondvorm, even rijk aan verscheidenheid in de détails, als één in het hoofddenkbeeld, cn ook in de kleinste bijzonder heden volmaakt geacheveerd, zal het scherpste kennersoog moeijelijk eenige stof tot aanmerking kunnen vinden. Schoon van twee onderscheidene fabrieken afkomstig, en dus afzonderlijk bewerkt, zijn alle voorwerpen evenwel niet slechts wat bearbeiding betreft, in de volmaaktste overeenstemming, maar de Heeren Benten en Bonebakker hebben door natuurlijken en onwillekeurigen wedijver een zoo luisterrijk ge heel geleverd, dat het ten volle aanspraak mag maken op den roem van volkomenheid, en beide fabrieken gelijkelijk tot eere verstrekken zal, zoolang het kostbaar metaal den tand des lijds wederstaat. AmstCour.) De 69slc algemeene vergadering der maatschappijTot Nut van 't Al gemeen werd gisteren gehouden onder Voorzitting van den Heer Jhr. Mr. W. E. J. Berg van Dnssen Muilkerk; uit het verslag ontleenen wij de vol gende punten Bü verslag des vorigen jaar bestond de maatschappij uit 14,653 leden; voor het oogenblik telt zij 14,854. Dus ruim 200 leden meer. Twee de partementen zijn te niet gegaan en zeven nieuwe toegetreden, namelijk: Buitenzorg (Neêrl.-Indië) opgeiigt met 12 leden, Wieringerwaard (Noordholl.) met 24, Tagal (Neêrl.-Indië) met 58, Te Aar (Zuidholl.) met 23, Scheemda (Groningen) met 29Meeden (Groningen) met 27, en Sasseuheim met 24 leden. Ten gevolge van deze aanwinst telt de maatschappij thans 303 departemen ten waarvan er 7 in Neêrl. O.-Indië gevestigd zijn, als: Socrabaya, Samarang, BanjoemaasTagalBuitenzorg en Batavia en in de W.-Indië Groningen a/d. Snramacca. Tot Voorzitter van de algemeene vergadering des volgenden jaars, heeft het Hoofdbestuur benoemd den Wel Eerw. lleer Dr. H. J. Spijker. Hel plan voor het verkrijgen van goede schoolprenten is ten uitvoer gelegd. Bij programma zijn de desbevoegden opgeroepen naar de uitgeloofde gelde lijke premie te dingen. Aan de vroeger bekroonde schrijfster, Mejufvr. Elise Schiotlirig, is de haar toegewezen medaille, en haar prijsantwoord over den omgang met dienst baren aan de leden der maatschappij uitgereikt. Desgelijks is aan den Heer J. R. Eilers Koch, ten vorigen jare bekroond, het eermetaal toegezonden. Zijn prijsschrift, een gesprek over het spreek woord: Eigen brood boven alzal eerlang in den vorm der kleine stukjes worden uitgegeven; daardoor toch zal het juist te eer in die handen komen, voor welke het eigenlijk bestemd is. Het onder opzigt van het Hoofdbestuur vervaardigd werk over de opvoe ding van het kindenz. is laatstelijk in het licht verschenen, aan de de partementen afgezonden en voor eene geringe som in den handel verkrijgbaar gesteld. De maatschappij is dit geschrift verschuldigd aan den verdienste lijken Geneesheer G. A. N'. Allebé, te Amsterdam. De staat der financien van de maatschappij mag bij vernieuwing allezins gunstig genoemd woeden. Als subsidiën aan departementale inrigtingen kon nagenoeg ƒ10,000 uitgekeerd worden, opmerkelijk toch mag het genoemd worden dat er door de deelgenooten dezer maatschappij telken jare een ka pitaal van bijna een tonne gouds wordt zamengebragtom voor verreweg het grootste deel ten nutte van anderen te besteden. Er zijn geene antwoorden ingekomen op de prijsvragen N°. 1, 3 cn 5, wel op N°. 2 en 4doch niet bekroond. Als nieuwe prijsvragen zijn gekozen: N". 2. Een populair geschreven en niet enkel voor onderw ijzersmaar voor het groot publiek ingerigt betoog van den invloeddien de geschiedenis des Vaderlands, onpartijdig medegedeeld en met vermelding van de geheele waarheid, zoo als kinderen en jongelieden die begrijpen kunnen, moet oefenen op de Nederlandsehe jeugd, als middel om heilzame, nationale, zedelijke kracht en verheffing van geest te doen ontstaan en te vermeerderen. Hierbij zal opzettelijk dienen in aanmerking te komen, zoo het eigenaardig karakter en de weêrgalooze schoonheid onzer Vaderlandsche geschiedenis, als de rang, dien Nederland thans in het statenstelsel van Europa bekleedt." N°. 5. Eene korte onderhoudende geschiedenis der Nederlandsehe koloniën in Oost-Indië, van hare vestiging af tot op den tegenwoordigen tijd." Daarna benoemde de Voorzitter eene Commissie tot herziening van de al gemeene wetten der maatschappij. Aangaande den Almanak en de Bijdragen werd besloten1°. dat de Al manak behoudens eenige wijziging en verbetering, op den bestaanden voet zal worden uitgegeven2°. dat de Bijdragen der maatschappij zullen wor den vervangen door een jaarboekje. Hierna werd de vergadering verdaagd tot morgen ochtend. De werkzaamheden zijn heden voortgezel. Er is onder anderen besloten een crediet van ƒ2.000 te verleenen, om na onderzoek en in overleg met het departement Banjoemaas, in de behoefte van eenige schoolboeken in de Java- sche en Maleische talen in Indië te voorzien; en om 2,000 op het school fonds over te brengen. Op last van de Provinciale Staten van Noordholland is voor die provincie eene kaart vervaardigd, bestaande uit twaalf bladen en verkrijgbaar gesteld tegen ƒ10, met blikken koker 11.50, met portefeuille 14.50. De Commissie voor de aangekondigde Tentoonstelling van Bouwmateria len heeft besloten den tijd voor het inzenden van voorwerpen te verlengen tot 5 September.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2