COURANT: LEYDSCHE mm N°. 96. fe. VRIJDAG, 12 AUGUSTUS. BIXNEXLANDSCHE BERIGTEN. XX jDe Prijs der Courant is f IS in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt LEYDEN, 11 Augustus. De Gemeenteraad der stad Zierikzee heeft tot Stads Architect aldaar be noemd onzen Stadgenoot den Heer AI. Couvée Jr. Uit liet eindverslag over den afstand van domeinen ten behoeve van een ziekenhuis te Leyden, in de Afdeelingen van de Tweede Kamer gegeven, onlleenen wij het volgende: Enkele leden wezen op de Memorie van Toelichting, bij dit wets-ontwerp gevoegd, die, naar hun oordeel, geen genoegzaam bewijs van het nut en de noodzakelijkheid van hel voorgenomen werk levert; hetgeen door anderen als minder noodig werd beschouwd, daar met dit doel, ter inzage der leden, overgelegd is een wijdloopig rapport aan den Raad der gemeente Leyden, be helzende de gronden voor de oprigting van het nieuwe ziekengcstichtwaar door men voldoende met het nut en de noodzakelijkheid dezer inrigting kon worden bekend gemaakt. Door sommigen is eenige twijfel te kennen gegeven of er tusschen de Professoren en andere Geneeskundigen van het gesticht geene botsingen zou den kunnen ontstaan. Ofschoon andere leden zich buiten de beoordeeling van dit punt wilden houden, werd daartegen aangevoerd, dat in de over eenkomst voldoende voorzorgen tegen dergelijke gevallen zijn genomen. De Memorie van Toelichting geeft aan, dat door deze overeenkomst een jaarlijksch voordeel van 100 voor de schatkist wordt verkregen. Evenwel dient te worden opgemerkt dat, behalve dat hier een afstand van eigendom plaats grijpt, de som van 7000, die wel is waar in vroegere jaren 7100 was, thans zal zijn een vaste blijvende post op de jaarlijksche begrooting, terwijl zij vroeger voor vermindering of des noods voor geheele weglating vat baar was. Integendeel, nu er van voordeel sprake scheen te zijn, moesten eenige leden doen uitkomen, dat art. 10 der overeenkomst die jaarlijksche uilkeering uit 's Rijks kas niet beperkte tot f 7000, maar dat deze som zou kunnen worden verhoogd met zooveel meer als de Regering in het belang van het onderwerp nuttig mogt achten. Ook waren er leden, die beweerden dat in art. 12 dezer overeenkomst alleen bepaald wordt op hoedanige wijze er zal worden gehandeld, wanneer de gemeente Leyden in de op haar rus tende verpligtingen te kort komt; zij hadden evenwel ook eenige bepalingen gewenscht voor het geval, dat van de zijde der Regering in deze overeenkomst ll! eenige wijziging mogt worden verlangd. Tegen deze beweringen echter werd aangevoerddatwat betreft de ver booging bij art. 10 vermeld, deze altijd aan het oordeel der Vcitegep.vvoordi- ging zal blijven onderworpen, en dat men, met betrekking tot liet laatste punt, na langdurige onderhandelingen, geen anderen of beleren maatregel had kunnen vinden om zich te verstaan omtrent deze zoo nuttige zaak. Nadat hel Verslag aan de Regering was medegedeeld, is door de Ministers van Binnenl. Zaken en van Finantien cene Memorie van Beantwoording in gezonden, wordt onder anderen gezegd, dat, wat hotsingen aangaat die lus sehen de Professoren en andere Geneeskundigen van hel gesticht zouden kun nen ontstaandat daartegen in de overeenkomst voldoende gewaakt is en de regeling van dit en meer andere punten betreffende de uitvoering der zaak daarenboven eigenaardig tot de taak der Begering schijnt te behooren en de heoordecling der overeenkomst door de wetgevende magt tot twee hoofdpun ten den afstand der domeinen en het te verstrekken van geldelijke subsidie, te kunnen worden beperkt. Het schijnt niet aannemelijk, dat, bij het in stand blijven van het Noso- eomiuin Academicum, de som daaraan tot dusverre als subsidie verstrekt, zonder groot nadeel voor het onderwijs, zou kunnen worden verminderd, veelmin geheel weggelaten. Het is daarom vrij onverschillig dat het suhsie- -die voortaan als een vaste post op de Slaalsbegrooting zal voorkomen. Ver hooging van dien post zou, gelijk te regt is opgemerkt, in elk geval aari het oordeel der Vertegenwoordiging blijven onderworpen. De Regering zal haar zeker niet voorstellen, zonder dat de hooge noodzakelijkheid gebleken zij. Wij ziging van de bepalingen der overeenkomst met wedcrzijdsch goedvinden zal altijd kunnen geschieden. De eenzijdige bevoegdheid daartoe van eene der partijen kan bezwaarlijk worden bedongen. De Commissie van Rapporteurs heeft, na van deze Memorie kennis te heb ben genomengeen nader onderzoek in de Afdeelingen noodig geoordeeld. De Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Noordwijk aan Zee zullen op Dingsdag den 16den Augustus 1853, onder nadere goedkeuring aanbeste den: het doen van eenige verbeteringen en herstellingen aan Kerk en Pastorij, waarvan bestek en voorwaarden ter lezing zullen liggen Zaturdag, den 13d™ Augustus in de Kerkekamcr aldaar. De Kerkvoogden der Herv. gemeente te Gorinchem roepen op degenen die bekwaam zijn om de betrekking van Organist te vervullen in de Nieuwe Kerk aldaar, tegen eene bezoldiging van ƒ400. Belanghebbenden moeten zich voor den Ist™ September aanmelden. Naar gemeld wordt, zou het oude slot Loevestein ten deele gesloopt en in een bomvrij fort veranderd worden. De Broederschap te Zeyst vierde den 3d™ haar jaarlijksch zendingsfeest. De opziener Kleinschmidt, in Groenland geboren, opende de bijeenkomst met aanspraak en gebed en des avonds hield Ds. vanRhyn, van Nieuw-Loosdrecht, eene opwekkende feestrede, waarin bij de II. zending beschouwde als cene leer- en oefenschool voor den Christen. Ten 4 ure was bet bedehuis gevuld geweest door deelneniendcn aan bet liefdemaaldat de oud-Christelijke liefde maaltijden herinneren moet en door heerlijk gemeente- en koorgezang werd afgewisseld. Uit het verslag bleekdat de staat der financiën zoodanig was dat de uitgaven welke omstreeks ƒ10,000 bedroegen, door de inkomsten waren gedekt en een klein batig slot overbleef. - Den 8st™ en 9de" zijn te Ylaardingen 17 schepen van de haringvloot aangekomen, elk van 60 tot 115 ton medebrengende, waardoor.de prijzen zeer zijn gedaald; er waren nog 6 schepen in het gezigt. De bcrigtcn waren gunstig, maar die aangaande de kabeljaauwvangst, ongunstig. Te Enkhuizen is den 9d™ voor het eerst een haringbuis binnengekomen aanbrengende 59 ton haring en 20 ton visch. - Volgens berigt van den Procureur-Generaal bij bet Provlneiaal Geregts- hof in Utrecht, is den 2d™ dezer hij hem ontvangen een blijkbaar valscli muntstuk van 2.50, voerende het jaartal 1847, hetwelk in zijn geheel zoodanige overeenkomst heeft met het echte, dat het aanvankelijk slechts eenigermale aan de kleur en bepaaldelijk aan" het gewigt, te onderkennen is. De reeders en bouwmeesters Borsius en van der Leve te Middelburg zullen bij den Gemeenteraad aldaar aanvraag doen om eene eigene scheeps timmerwerf aan te leggen. In de TV. Rott. Courant leest men het volgend ingezonden stuk Geruiinen tijd geleden vond men in de dagbladen vermeld, dat de genees kundige faculteit in Frankrijk, of een barer lakken, als hare bevinding opgaf dat regenwater een voorbehoedmiddel was tegen de cholera; lot heden blijkt het echter niet, althans openlijk, dat er hier te lande eenig onderzoek des- wegens heeft plaats gehad, waarom men de vrijheid neemt, tot het doen der volgende vragen Vooreerst of bet waar is, dat men in Zeeland uithoofde van den ziltigen grond, geen ander drinkwater heeft dan regenwater? en dat aldaar die ge vreesde ziekte niet anders dan bij name bekend is? Ten tweede of het regenwater dan ook de oorzaak kan zijn, dat er in het naburig Hillegersbcrg (alwaar slechts in bet geheel twee wellen zijn en bijna geen ander dan regenwater gebruikt wordt), geene gevallen van cholera heb ben plaatsgehad? één enkel geval uitgezonderd, dat namelijk van een schip persknecht, die uithoofde van zijn beroep vcrpligt was, gezette tijden hierin de stad door te brengen, en bij terugkomst uit de stad ziek geworden en overleden is. fin ten derde of de betrekkelijk mindere hevigheid der ziekte in Amster dam, in vergelijking met andere plaatsen, ook toegeschreven zoude kunnen worden aan de omstandigheid, dal men te dier stede ook meer gebruik maakt van regenwater dan elders? Hel hoog gewigtige van hel onderwerp maakt alle verdere aanbeveling, tot bet doen van nasporingen, overbodig, daar men van regtschapenen en deskun digen veilig mag verwachten, dat zij niets hoegenaamd, van welken kant dan ook komende, zullen verwerpen, dat mogelijk zoude kunnen leiden tot heilrijke uitkomsten. 'sGRAVENIIAGE, 11 Augustus. Bij Koninklijk besluit is lot President van het Geregtshof van Suriname benoemd de Heer Mr. F. M. C. Pels Ryclier»dusverre Substituut-Officier bij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1