LEYDSCHE COURANT. Nu. 94. MAANDAG, 8 AUGUSTUS. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond Z?e Prijs der Courant is /12 i» het jaar de afzonderlijke nornmers worden tegen 10 Centen afgegeven. BINNENLANDSCIIE BERIGTEiY. LEYDEN G Augustus. Gisteren is alhier aan den 25slen verjaardag van II. K. H. Prinses Louise, Kroonprinses van Zweden en Noorwegen, Dochter van IIH. KK. 1111. Prins en Prinses Frederik der Nederlanden, op de gebruikelijke wijze gedacht. Z. M. heeft Mr. J. G. Kist, Griffier bij het Kanlongercgl te Noordwijk, benoemd tot Kantonregler te Gouda. Door de Wed. C. Zandijk geb. Loeber, is aan de armen der Herv. Gemeente een Certificaat Werk. Schuld, 4 2J pCt. groot ƒ1,000, vermaakt. Vergelijkende Staat van de opbrengst der opcenten en eigene middelen, ten behoeve dezer Gemeente geheven, gedurende de maanden Julij 1352 en 1853. 1852. 1853. f opcenten 1,636.93} 1,341.15 .2 eigen midd. - 329.12 - 272.41 J 1,966.05}. 1,613.56 I opcenten 7,785.99} [eigen midd. - 238.55 •3 l°P' I ei§ O 7,771.07} 319.81 Wijn .opcenten 1,520.75 2 .2 'eigen midd. - 1,835.34} .5 sj 1 eq O 1 s (opcenten 103.30 [eigen midd. - 95.80 J 8,024.54} 8,090.88} 1,032.70 865.70 3,356.09} 1,638.69 - 1,631.08} 3,269.77} 21.85 62.44 199.10 ƒ14,578.49} 84.29 13,924.21 Minder over 1853 654.28} De Commissie van Beheer en Toezigt over de droogmaking van het Haarlemmer-meer zal den 17den Augustus aanbesteden: 1°. Het schieten der wcgslooten en het opmaken der wegen langs de hoofd en kruisvaarten in den Haarlemmer-meerpolder, in drie percelen. 2°. Het houwen van negen en veertig houten bruggen over de dwars en strcksche toglen, ter voltooijing der gemeenschap tusschen de verschillende wegen van den Haarlemmer-meer polder, in vier percelen. Nadere inlichtingen zijn onder anderen te bekomen bij den Ingenieur J. A. Beijerinck alhier. De Staats-Cour. van heden heval het volg. besluit van Z. M. den Koning. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenl. Zaken, van 14 Julij 1853, Kabinet, geheim; Overwegende dat het noodzakelijk is dat zij, die een academischcn graad wenschcn te verkrijgentot het aan'hooren van hooger onderwijs behoorlijk zijn voorbereid dat door de opheffing van bet examen, ingesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1845, zonder dat daarvoor andere bepalingen zijn in de plaats ge steld, de noodige waarborgen ten opzigle van die voorbereiding ontbreken; dat, in afwachting ccner eindrcgeling der zaken van het hooger onderwijs, hierin reeds dadelijk behoort te worden voorzien; Den Raad van State gehoord (advies van 25 Julij. geheim); Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenl. Zaken van 1 Au gustus, Kabinet, geheim; Hebben goedgevonden en verslaan te bepalen, als volgt: Art. 1. Na den eersten September 1853 wordt niemand tot het examen in de Wiskunde, voorgeschreven bij de artikelen 4, 5 en 6 van bet Koninkl. besluit van 9 September 1826, N°. 45, toegelaten, dan op vertoon van het bewijs, dal hij aan eene Latijnsche school of een Gymnasium de studiën ten einde toe met vrucht volbragl heeft. Bij ontstentenis vari dit bewijs is hij gehouden een voldoend examen af te leggen voor de Letterkundige Faculteit aan eene der Hoogeseholen, bijgestaan door den Ilooglecraar in de Wiskunde. Art. 2. Dit examen wordt in bet openhaar gehouden. Die afgewezen is, wordt niet dan na verloop van een jaar op nieuw tot bet examen toegelaten. Te dien einde wordt door de faculteit onmiddellijk van elke afwijzing kennis gegeven aan de faculteit der andere Hoogeseholen. Art. 3. Bovenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op de Studenten in de Geneeskunde en in de Wis- en Natuurkunde, die vóór den lsten October 1851 op de rol der Studenten aan eene der Hoogeseholen of het Athenaeum te Amsterdam of te Deventer zijn ingeschreven. Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dat besluit, enz. De Kcrkeraad der Remonstr. Geref. gemeente te Zwammerdam zal den 9dcn dezer aldaar aanbesteden: het afbreken en wegruimen der oude en het bouwen eener nieuwe Predikantswoning. Men schrijft uit Gouda aan de Pf. Rott. Cour. De werkzaamheden aan den Rijn-Spoorweg worden met kracht voortgezet, zoodanig dat nog voor het einde dezer maand, de aardebaan van Utrecht tot hier geheel voltooid zal zijn. Hoezeer de gronden aanmerkelijk verschillen, schijnt cchler hel gedeelte naar Utrecht, over het algemeen aan de gunstige verwachting te beantwoorden, terwijl in het overige gedeelte sommige plaatsen, zooals o. a. in den Zuidpias en onder Nieuwerkerk, eenige bijzondere voorziening aan den ondergrond vereischen. Met het houwen der bruggen schijnt tevens voortgang te worden gemaakt, daar men hier en ook in de nabijheid van Utrecht daarmede is aangevangen en vele reeds bijna voltooid zijn. Aan dit zelfde blad wordt uit Drunen geschreven: Sedert eenige weken wordt hier bijna van niets anders gesproken dan van tooveren en toovcr- heksen. Zekere vrouw, tot den gegoeden boerenstand behoorende, wordt als eene echte tooverkol aangewezen en onderscheidene tooverijen, als ongeneesbare ziekten van sommige kinderen, het bederven van veldvruchten, het tooveren van rozen in de bedden, het zien veranderen in eenen groolen zwarten hond, enz.enz., worden haar ten laste gelegd. Haar woonhuis, dat ccnigzins achter af staat, wordt door de meeste inwoners geschuwd; bij den Pastoor der parochie zijn tegen haar klagten ingediend, en andere Priesters (klooster lingen) uit andere plaatsen zijn over haar geraadpleegd, en de bijgeloovigc menigle is maar niet lot de overtuiging te brengen, dat de bewuste vrouw- even zoo min tooveren kan als een van hen allen. Het werkvolk zelfs onl- vlugt hare dienst en wil niet meer bij haar werken, en de veldvruchten en andere producten, die zij verbouwt en te koop-heeft, durft men niet langer meer gebruiken. Eenen ander levert, helaas! maar al te zeer het bewijs op, dat de verlichting en beschaving der IB1*" eeuw nog weinig invloed in deze streken heeft uitgeoefend. Den 3dc" is te Amsterdam de 18de algemeene kerkelijke vergadering der herstelde Ev. Luthersche kerk geopend, onder voorzitting van Ds. T. C. C. Everts, te Enkhuizen. Aan den Heer E. Oudscbans, Tandmeester te Amsterdam, is door Z. M. verleend octrooi voor den lijd van 5 jaren, op de uitvinding eener soort van gebit van gulta-percha met verborgene veeren. Den 2dcn is te Leeuwarden in ruim 60-jarigen ouderdom overleden Mr. J. Cats Ez.Vice-President van het I'rov. Gercgtshof. Hij was Ridder der Orde van den Ned. Leeuw en Oud-Lid der Tweede Kamer. Bij de Prov. Staten van Groningen is ingekomen het verslag der Com missie, belast met hel onderzoek van het ontwerp der kanalisatie van die provincie, en bepaaldelijk het graven van een kanaal van Groningen naar Delfzijl, bevaarbaar voor zeeschepen van groot kaliher, waarvoor 1,950,000 vcrcischt wordt. De Commissie heeft voorgesteld, zich met hel ontwerp te vereenigen, en dat de Staten de verdere regeling eerslelijk aan Ged. Stalen zouden overlaten, en aan Z. M. een adres daaromtrent zou worden opgezon den, en dat Ged. Staten inmiddels zouden overgaan tot eene berekening, hoe de bcnoodigdc gelden zullen bijeen te brengen zijn, afgezien van de toege zegde ondersteuning des Rijks. Uit Groningen wordt van den 3den gemeld, dat de Broederschap der Notarissen in Nederland aldaar den vorigen dag hare jaarlijkscbe vergadering hield, waartoe 60 waren opgekomen. Uit het verslag bleek, dat onlangs 30 Notarissen tol de Broederschap waren toegetreden, 19 als gewone, 11 als buitengewone broeders, het geheele getal beliep 435, zijnde ruim het 3/5 van 'tgetal Notarissen in ons vaderland, en dat in het verloopen jaar 10 Notarissen waren overleden en 3 eervol ontslagen; zijnde gedurende dien tijd 14 benoemd. Sedert de oprigting der Broederschap werd aan enkele behoef tige Notarissen en aan weduwen en weezen van Notarissen uitbetaald ƒ32,000, waarin echter laalstbedoelden het meeste deel hadden. ML F. IV. Fabius werd met algemeene stemmen herbenoemd als Voorzit-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1