LEYDSCHE De Courant wordt Maandags Woensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zuturdag Avond WOEJNSDAG, 3 AUGUSTUS. De Prijs der Courant is ƒ13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 ■Centen afgegeven. EIMEiVLAIVBSCHE BERIGTEtV. XEYDKN2 Augustus. Voor de verkiezing van één lid van den Gemeenteraad bij herstemming, .•zijn van de 141G kiesbevoegden ingekomen 882 stembriefjes. Uit de rekening der onlvangslen en uilgaven van de Gemeente Leyden over 1852 blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen eene som van 387,470.34J ■en de uilgaven,353,960.66, Zoodal er een batig slot bestaat van 33,509.68 j. Men verneemt, dat .als een blijvend aandenken voor bewezene diensten als Regeut der Nederduitsche Gereformeerde Iluiszilten- en Diaconic-Armen ■van 3 Junij "1848 tot 12 Mei .1853, aan de HH. J. Holtz, J. van Benlen, 11. C. Visser, D. Veis Heyn, W. VeikonwW. Werst en J. Montague, door ribden der Stedelijke Regering en den Secretaris, op 3 Junij 1848 in dienst, eene zilveren medaille is aangeboden., vermeldende aan de eene zijde de herin nering aan den tijd -van dienst en aan de keerzijde den naam van den Re gent. Deze aanbieding geschiedde bij een op perkament geschreven en onder teekend bewijs van erkenning en vereering der belangrijke dienslen. Gedurende de maand Augustus zal de muziek op de Ruïne des Don derdags, te 7 ure des avonds in plaats van te .7} aanvangen. Op de tentoonstelling voor scheepvaart te Amsterdam., zijn ook velerlei levensmiddelen ingezonden die langen tijd kunnen duren. Het Handelsblad bevat deswegen een verslag -waaruit wij bier eenige bijzonderheden onlleenen. Zekere Eranschman Appert was de uitvinder er van., en in 1811 werd deze uitvinding door een Engelsch huis verbeterd, het bezit nog eenige blikken (bussen met vleesehspijzcn van 1813. In 1849 gebruikte Kapt. Ross aan de Noordpool gekookt schapen vleesch uit een bus die in 1824 was gevuld, welk «vleesch -v dl komen goed was. De bereiding der spijzen is zeer eenvoudig. De spijs wordt, half gaar ge kookt, met de noodjge hoeveelheid daarvan gekomen bouillon, in de blikken 'bus gevuld, en bet dekseL, waarin een klein gaatje, met naauwkeurigheid •er op gesoldeerd. Daarna in een bad van kokend, zout water geplaatst wordt daardoor al de lucht uit de bus gedreven. Men soldeert nu de kleine opening digi, en plaatst de bussen geruiinen tijd .in eene kamer met eene verhoogde temperatuur. De bussen, welke lucht bevatIen, bersten dan meestal. Na die laatste proef zijn de bussen gereed ter verzending. Indien men nu middel kon vinden ern zich het rund- en schapenvleesch ten nutte te ma ken in Australië afkomstig van de ontelbare schapenkudden, dan zou dat gebruik nog meer algemeen worden. De runderen en schapen worden daar dn groote menigte alken om bet smeer, de huiden, wol en beenderen geslagt •en bet vleesch om zoo te zeggen weggeworpen. Een nieuw en belangrijk voortbrengsel uit den Jaatslen tijd zijn ue vleesch- besdiuiten. De eerste van deze zijn van Warriner en Soyer, bestaande uit ■osmazome, of vleesehextractverkregen uit de gewone gee,oucenlreerde stof, •vallende in de vetkokerijen van Australië. Eene .andere soort waren de wleesclibesebuiten van Gail Borden, uil Galveston, in Texas (Yer. Staten). Hel was een reukeloos., droog en bard koekje van bet fijnste tarwemeelmet diet voedzame deel van bet beste ossen vleesch, en kon onbepaald langen tijd ■worden bewaard. Door heet water opgelost en van zout voorzienlevert bet •eene zeer voedzame soep van de hoogst aangename geur. Met 10 Eng. pond «van die besebuit kunnen de krachten van een gezonden werkman eene maand flang worden onderhoudenen 1 Eng. pond daarvan staat gelijk met 5 pond wleesoh. Den Heer G. Borden, wiens fabriek met eene stoommachine van 40 paardenkrachten werkt, de beschuit door stoom bakt, cn 28,000 pond nleesch te gelijk kookt, beeft eene raads-inedaille ontvangen. Yerder waren er twee nommers van melk ingezonden, liet eerste door Carsten te Lubeëk., in gesloten blikken bussen. Deze melk is in slroopvor- <migen toestand en -stei'k gesuikerd. Het andere noinmer vertoont de melk an vasten toestand cn gebragt tot platen of koeken van omstreeks twee en een 'halven palm lengte. Het is ingezonden door M. H. van Lee alhier, voor den Engelschen vervaardiger Fadeuilhe. Een suikerlepeltje dier geraspte melk Is voldoende voor een kop kolïijdat daaraan kleur cn smaak van gewone ■bijgemengde inelk gaf. Een stuk daarvan was sedert November 1851 in een doosje bewaard en bezat nog dezelfde eigenschappen. Bij liet naauwkcurig ontleden der melk blijkt, dat zij al de beslanddeelen ■der koemelkcn derhalve dezelfde voedende eigenschappen bevat als de versche koemelk. Ook is verklaard, dat de mélk zelfs langen tijd na vloei baar te zijn gemaakt, bij de grootste hitte en onvoordeeligste luchtgesteld heid., volkomen onbedorven was gebleven. De Eng. O. I. compagnie maakt, meldt men, veel gebruik van die melk. Uit Gouda wordt van den 29stcn Julij gemelde Bij de weduwe de J. alhier werd gisteren avond omstreeks 11 ure ingebroken door twee alhier wonende personenmet voornemen zich van bet geld dier weduwe meester te maken. Het was den dieven echter eene alles behalve aangename verras sing toen zij in buis komende, aldaar den Commissaris van Policie met eenige dienaren aantroffen, die van bet voornemen onderrigt zijnde zich daarheen hadden begeven. Een der dieven gelukte het echter nog te ontsnappen, maar de ander werd dadelijk gevangen genomen. ïXJit Rotterdam meldt men van den l84™ Per stoomboot van 'Enge land, zijn gisteren alhier aangebragt een paar kisten versche zalm, zooge naamde Schotsche, bestemd om te worden geroókt. Onlangs is zulks nog eenmaal geschied en schijnt de proeve bevallen te zijn, zoodat onze zalm- rookerijen daardoor wél eens een tijdperk van bloei konden te gemoet gaan. Tot heden was versche zalm een belangrijk uitvoerartikel naar Engeland en zal het ook wel blijven, daar zij in hoedanigheid ook in verschen staat, de Sèhotsche ver overtreft. Den 30sten Julij zijn de eerste appelen uit Gelderland over Rotterdam naar Engeland vervoerd. Naar men verneemt, zou te 's Hage eene vervalsehte coupon groot 1.48! van bet administratie kantoor van de wed. 11. E. Tjeenk en C°. te Amsterdam ontdekt zijn, waarvan de cijfers en letters veranderd zijn in de som van 24.75. Het bouwen van eene Lulhersohe kerk aan het Nieuwe Diep is voor ƒ14,400 aangenomen door de Gebr. Jansen. De eorlogsfregatten Prins van Oranje en Dpggersbank zullen eerlang een kruistogt doen naar den Gciekscheu Archipel, onder bevel van den schout bij-Nacht Bouricius. Die togt zou waarschijnlijk 3 a 4 maanden duren. Het stoomschip Soembingnu reeds -in die wateren., zou zich bij de 2 genoemde fregatten voegen. Uit Vlaardingerr wordt van 29 Julij gemeld-, dat-, nadat men daar se dert eenige dagen geheel zonder aanvoer v.an baring geweest was, waardoor de prijzen 20 a 25 pCt. gestegen warenden vorigen avond de eerste zelf- vanger aankwam, aanbrengende 33 ton vollen en 13 ton maatjes-baring; de laatslen wierden in den afslag van 83 tot 86 verkocht en de eersten den ■volgenden dag voor 60 65. De Provinciale Staten van «Utrecht hebben toegestemd eene bijdrage van ƒ110,000 voor de verbetering van den Hullandschen IJssel, te helaleu in elf jaarlijksche termijnen, elk van ƒ10,000, aanvangende met 1854. Den 28slcn Julij is te Buren liet landgoed Vredestein .gekocht door den Baron X. E. van Brakcll voor ƒ477,655. Als een bijzonderheid wordt berigt, dat eene ben van den bakker A. E. de Jonge, te Veendam prov. Groningen, een ei heeft gelegd, welke de bui tengewone zwaarte bad van 12 Ned. looden, en waarin zich-eeu tweede ei bcvond, welker schaal of dop nog harder was dan de buitenste. De cholera neemt in Kopenhagen nog steeds loe en breidt zich verder in Denemarken uit. In de stad waren nu sedert het ontstaan der ziekte 4759 personen aangetast, cn 2508 overleden. 's GRAVENHAGEN 2 Augustus. Z. M. heeft aan Jhr. P. F. von Siebold, Kolonel titulair van den staT van bet leger in Nederl. Indië, vergunning verleend tot bel aannemen der Ridder orde van Franz Joseph, hem door den Keizer van Oostenrijk verleend, en aan den Heer D. Uytlcnhooven, Weihouder der stad Vlissingen, tot het aannemen der Ridderorde van den Rooden Adelaar 4de klasse, hem door den Koning van Pruisscn geschonken. Z. M. heeft ep hun verzoek eervol ontslag verleend aan de Officieren bij de rustende Schutterij in Zuidholland: lste district, lste bataillon, lste compagnie, aan R. J. Groil, als 2de Luitenant, wegens verandering van woon plaats; 3<i« distriet, 2ie bataillon, 3de compagnie, aan D. van Wilgen Jz., als Kapitein. En benoemd: lste district, lstc bataillon, Ist8 compagnie, tot 2den Luitenant H. W. Heyman 3(le district, 2dt bataillon, lste compagnie., tot lsleD Luitenant J. C. van Kerkwyk, en zulks bij overplaatsing in dien rang

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1