UIT DE HAND TE KOOP: De Rob Royveau Laffecteur ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff rfe eerste circulaire van den Russisclicn rijkskanselier; welke beide stukken kort na de tijding van den overtogt der Russen over den Prulh, alhier wa ren ontvangen en de hoop op het behoud des vrcdes groolelijks had den verminderd. Velen achtten een oorlog onvermijdelijk, daar de Keizer thans door eene pleglige en in naam der godsdienst gegeven verklaring even zeer gebonden was om zijn eiseh vol te houden, als de Porie door zucht tot zelfbehoud om den eisch af te wijzen. Evenwel is de cireulaire der Porte, die don 25stcn Jul ij te AA'ecncn ont vangen is, volgons een van daar ontvangen berigtin zeer gematigde bewoor dingen vervat, en wordt daarin zelfs op nieuw aangeboden een baitengewonen Turkschen Gezant naar St. Petersburg te zenden, om de door het vertrek van den Vorst Menzikoff afgebroken onderhandelingen te hervallen, BRAZILIË. BAHIA, 18 Junij- De te Rotterdam 1c hui9 behoorende schoener Gouverneur van der Eb, Kapt, A. v. d. Harst, lag met eene volle lading gereed om te vertrekken, toen de Regering goed vond, bot schip eigendunkelijk op te ciscbenlot over voer varr bannelingen. De Gezagvoerder, die daarvoor gecne ruimte aan boord bad, weigerde zulks, en toen men hem desniettegenstaande wilde dwingen, protesteerde hij, bijgestaan door den Ned. Consul, tegen deze schending van zijne vlag. Dit rnogt aanvankelijk niet baten, en men bleef het vertrek van bet schip beletten. In dien tusschentijd kwam de gele koorts aan boord, welke den Kapitein aantastte en een groot gedeelte der manschappen weg raapte, zoodal, toen eindelijk het embargo opgeheven werd, het schip niet kon vertrekken. De Nederl. Consul heeft van dit alles aan zijne Regering kennis gegeven, en men twijfel niet, of deze ongehoorde handelwijs van liet Gouvernement zal aanleiding tot, ernstige klagten geven, hetwelk door den ganseher» builenlandsehen handel te Bahia gewcrischt wordt. Burgerlijke tftn Va» (ten 31 tot en niet de» 33 Julij 1S53. BEA'ALLENJ. Sehelte, D. J. llofkesgeb. VermeulenZ.levenl. AI. C. Uljee ,geb. CocnenD. J. J. AI. van Dorpgel). Quaadgras, D. C. AA'. Passant geb. van der hinden Z. AI. E. Kramers, geh. Bindervoet, D. P. Craina, AVed. van B. EngelbregtD.1. AI. Webber geb. Carlier D. E. AI. van der Zanden geh. Lambooy, D. S. 11. Alarjee, geh. van der R.eyden D. C. van Dunren, geb. Ju, D. J. II AVallaartZ. AA'. AI. Brakelgeh. Schouten, Z. E. den Oudengeb. van AVelzen D. J. E. van As, geh. van den Dop, Z. - J. van A'e- netie, geb. Alarks, Z.S. Ie Noble geh. van der F>ee, D. Al. E. van der Steen geb. Thyssen,Z. J.Otgaar, geh. Kors, Z. C. II. Rietbergen,geb. Alexander, D. GEHUAVD: B. Ouwerkerk, Jm. en j. Verhoog, Jd. A. Neuleboom, Jm. en AV. Brcijer, Jd. J. van SijpAVedr. en W. Suntjens, Jd. 11. van den Berg. Jm. en C. E. van der Kamp, Jd. A. van Zulphen Jm. en A. C. van der AlaasJd. P. Bonge, .Jm. en AA'. J. de Bruin Jd. OVERLEDEN C. AI. DrosD.1 7 m. C. J. Nieuw-enhuysD.17 rn. II. van Beek, D. 6 rn. P. J. E. Vink43 j C.C.E. Hossel berggeh. Göbel39 j. G. AV. dn SaarD.14 w. Al. HeimansZ., 7 rn. G. van den Broek GO j. AI. du PonD., 5 m. J. Brugmeijergeh. Donkerheek75 j. J. J.deAVild ,Z., 8 d. J. P. Nieuwenburg, D.,17m.E. A. van Es. geh. dc Jong, 32j. ,1. DoolI).11 w. E. A'erlioeien geh. Sommeling, G7j. 11. Dee, geb. Maas, 80 j. G. de Vrind geb. van den Dop, 39 j. - D. AV. van AVentZ.1 j. en 8 rn. J. J. Kooreman Z. 2 j. en 7 rn.C. Zandijkgeh. Loeber85 j. A. A'erstraalen Z., 3 rn. AV. F. Flippo,Z., 5 w. VERGADERING van den Gemeenteraad van Leydcn, Zaturdag den 305lcn Julij 1353, 's namiddags ten 2 ure. Onderwerpen: 1°. Rekening van gecommitteerden tot de Vereenigde Gasthuizen 1852. 2°. Staal van af- en overschrijving op de begrooting der Oud-Katholieke ge meente 1852. 3". Idem op de begrooting der Israëlitische Armen 1852. 4°. Benoeming van een 2dcn docent in de Wiskunde aan het Gymnasium. 5°. A'erzoeket» om vrijstelling van het Minerval aan het Gymnasium. 6°. Request van Jhr. N. J. Steengracht van Duivenvoorde. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan LEYDF.N, geven hij deze aan de Kiesgeregtigden kennis, dat, ingevolge Art. 15 der Gemeentewet, de her stemming voor één Lid van den Raad dezer Gemeente, zal plaats hebben op Dingsdag den 2'lcn Augustus aanstaande. Burgemeester en AA'ethouders voornoemd Leyden, 25 Julij 1853. VAN LIMBURG ST1RUM. De Secretaris VAN PUTTKAMMER. BURGEAIEESTER en WETHOUDERSontvangen hebbende eene missive Van den Generaal-Alajoor buitengewoon Adjudant des Konings Kommandant der Reserve Brigade, van den 22slcn Julij 1853, houdende kennisgeving dat alhier op den 13den Augustus aanstaande nachtverblijf zullen houden 20 Officieren en 537 Onder-Officieren en manschappen van het regement Grenadiers en jagers; En in aanmerking nemende dat de huizen, waarin tot hiertoe de man schappen voor rekening der ingezetenen werden opgenomen, op verre na niet toereikende zijn om dit aantal te huisvesten, en alzoo voor ditmaal geen ge volg kan worden gegeven aan eenen maatregel die in het belang der ingeze tenen w as genomen Brengen ter kennis van de ingezetenen die, behoudens de beslaande be palingen, tot het dragen van personele inkwartiering gehouden zijn, dat voor laan de inkwartieringshilletten op de respective huizen der ingezetenen zullen worden afgegeven, en zij zeiven verpligt zijn, de bij hen ingekwartierde man schappen te huisvesten of voor hunne huisvesting te zorgen, zullende tijdig die ingezetenen worden gewaarschuwd welke op dien dag of in het vervolg met inkwartiering worden belast. Burgemeester en AA'ethouders voornoemd, Leyden, 28 Julij 1853. VAN LIMBURG STIRUAI. De Secretaris v. PUTTKAMMER. Bij mij Ondergetekende is sedert den 21st™ dezer, ten behoeve der zwaar beproefden door hoogen waterstand en hagelslag te Vlijmenontvangen uit Leyden van J. P. B. ƒ2.50; uit Goor van l.F./G; uit Amsterdam van I.L. een hankbillel a ƒ25, waarvan ƒ10 voor de algemeene behoefte en ƒ15 voor die der Protestanten in het bijzonder; uit Kampen van H. S- twee coupsT elk a 1.23? en een dito a ƒ2.47?. Leyden, 27 Julij 1853, F. IK G. van 1TERSON. EJSTKN T1EN, Getrouwd r AIarkeio, 27 Julij 1853. L. de AVILDE, van Amsterdam met J. G. H. van EVERDINGEN. Heden overleed alhier Aiojufvrouw CATHARINA LOEBER, AVeduwc van den Heer Abraham Zandijk, in den ouderdom van 85 jaren. B. EIGEAIAN, Leyden, 25 Julij 1853. Executeur Testamentair A'oor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond hij het overlijden van ons Kind, betuigen wij onzen haitelijkcn dank. I,. 11. van OUWEN ALLER, Leyden, 28 Julij 1853. H. A. van OUAVEN ALLER, Roel vink. Een HUIS, geschikt voor alle Affaires, voorzien van zes Kamers, Keuken, ruime Kelders, Voorhuis en Binnenplaats, goed Regen- en Pulwater en annex PAKHUIS. Nadere information franco Letter ÏS. hij den Boekhandelaar G. J. van LEEUAVEN, Haarlemmerstraat te Leyden. geneest spoedig eri radikaal zonder kwik of andere schadelijke middelen DauwwormKeel- of Kliergezwellen en alle andere HuidziektenVloe den Zwerenverouderde en primaire ziektenJicht en Syphilitisclie Rheumatismus. De echte Eï O EB is gewaarmerkt door een gecompliceerd en kunstig ge werkt etiquet met de handteekening van Dr. G1RAUDEAU de St. GERA'AIS en door een Staniol-sluiting met liet wapen van BOYA'EAU LAEFECTEUR. De Rob is eene smakelijke Siroop, die op eene voordeelige wijze de plaats van de Levertraan en andere Scheurbuik werende middelen vervangt. Eene kleir.e Brochure, die den Lezer in eens met den Rob hekend maakt, wordt gratis afgegeven in het A'erkoophuis en de bekende Dépots en bij de meeste respectable Apothekers. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. AVOENSDAG, 27 Julij. 1 Laagst.kocm. Hoogst.koer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2? pCt. 63? 6:3 63?' 7611 0 r t 95» Dito Certificaten 3 76; j 76? 95[ i Dito dito 4 93 2 9 4 7S Amortisatie Syndicaat 3? Handelmaatschappij4J 126? 0. I Leening4 93 !c Dito lloll. Spoorweg Aandeden Kijn-Spoorweg 4J Haarlemmermeer5 Frankrijk, Certif3 Dito dito5 Rusland,Obl.noPEl798enl81ö 5 108J 109 109 Dito dito 1828 en 1829 5 1077 108 103 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1S40 4 Dito bij stieglitz C°. 4 921 92? Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 75? 315( 161 7315® Polen Aandeelen 1835 fl. 500 160? 86 Dito Obligatiën4 86? 86? Spanje Obligatiënal pCt. 23? Dito Obligatiën3 Dito Binnenl. a 6 m. 3 43? 43? 43 J 'e 6g Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 87? - Dito »4 71? Dito Metall5 8115 1 3 82,5e- Dito Nieuwe5 95 95? 95? Dito 1847 2? 42 7 it Belgie Banc2? - Dito bij rothschild 2.1 53,3e 53? 53? Brazilie, 1824 100 5 98? Portugal te Londen5 4lj? 41? Dito dito4 38? 38,fts Venezuela,3? 26,SB 26?? Amerika, Bankactiën 45 Grieken 7 ,7„ 7 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J, G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4