ijuacstie is van hij zal niet zeggen diplomatieke onderhandelingen") maar toch van diplomatieke aanraking. Dit alleen kan en mag liij zeggen, dat de Ilccr j Liglitenveltliet nog zijnde wettige hoofd van het Dep. van de li. K. Eere- J dienst, naar Rome is vertrokken, opdat de Paus geen verkeerden indruk zou crlaneen van liet ontwerp dat aan de Kamer is aangeboden, omtrent het toe- zigt op de kerkgenootschappen. De Heeren Dommer van Poldersveldt, SlormGroen van Prinsterer, van j lloëvell en de Minister van Buiten!. Zaken voeren daarop nog het woordj waarna de beraadslagingen gestaakt worden op de opmerking des Voorzitters, j dat door de Vergadering alleen verlof is gegeven tot het behandelen van twee vragen, maar dat hel voorzeker niet in de bedoeling der Vergadering kan liggen om thans de bedoelde wet in behandeling te brengen. Daarna worden de ontwerpen 1°. lot goedkeuring eencr dading tusschen het bestuur der Domeinen en de gemeente Genemuiden2°. tot wijziging van Hoofdstuk III der Staatsbegrooting van 1852 met algemeene stemmen aan- genomen, en de zitting opgeheven tot den volgenden morgen. Zitt'ng van Donderdag 28 Julij. In deze zitting zijn met overgroole meerderheid aangenomen: 1". het wets- werp betreffende de pensioenen der zee- en landinagt; 2°. betreffende dn be vordering van Officieren van Gezondheid bij de zeemagt; 3°. betreffende ecne wijziging in de Gencesk. Adm. hij de zeemagt, en 4°. betreffende wijzigingen in het tarief op den In- en Uitvoer. Waarna de zitting is opgeheven. liUlTEi\LAi\DSCUE BERIGTEN. BS ELGIE. BRUSSEL, 27 Julij. I De Commissie door den Minister van Oorlog benoemd ter zake van de ongelukken, die voorgevallen zijn onder de soldaten, die van en naar het kamp op inarsch waren, heeft thans verslag van hare bevinding gedaan. Naar haar oordeel is de ongemeen heete weêrgestcldheid de eenige oorzaak der ramp; maar is deze bij het 3de regement jagers, hetwelk 14 manschap pen verloren heeft, verergerd door verzuimen van den Chef van dit corps en den geneeskundige; deze namen geen enkelen maatregel bij een ongeval het welk snelle en krachtdadige zorg vorderde; integendeel schijnt door den al te snellen marsch van liet corps, vooral gedurende het laatste gedeelte van den togt, de nadeeligc invloed der hitte nog te zijn vergroot; de Kolonel en de geneeskundige kwamen dan ook met de helft der mei hen uitgerukte troepen te Hasselt aan, zonder zich om de talrijke achterblijvers te bekom meren. Beiden zijn bij een Koninklijk besluit op non-activiteit gesteld. De lieer de Keyscr heeft te Weenen een portret vervaardigd van de aan staande Hertogin van Brabant, hetgeen zeer wordt geroemd. De Stedelijke Raad van Antwerpen heeft, op herhaald aanzoek van ge nootschappen tot beoefening der Vlaamsche Letterkundebesloten dat voor een Vlaamsch schouwtooneel ecne toelage van 8000 fr. jaarlijks zou kunnen worden verleend. Te Karnerijk is dezer dagen Mevrouw Plet overleden in den hoogen ouderdom van 105 jaren, en wel in hetzelfde huis waarin zij het levenslicht had aanschouwd. Zij herinnerde zich niet, ooit de toezingt tot geneesmid delen te hebben behoeven te nemen en eerst 2 dagen vóór haar overlijden meende de familie een geneesheer bij haar te moeten ontbieden. Mevrouw Plet was op 32-jarigen leeftijd getrouwd en heeft drie kinderen gehad, welke nog allen in leven zijn; de oudste telt 70 jaren. F RAW Si R ÏJK. PARIJS, 26 Julij. In eene beschouwing van den toestand van het Westersch en Oosterscii Europa, door den bekwamen schrijver Saint-Marc-Girardinzegt hij onder anderen, dal, terwijl het Westersch gedeelte zich aan koophandel, nijverheid en ondernemingen wijdthet Oosten zich alleen aan de godsdienst en de na- j tionaliteit hecht, en de godsdienstige verschillen die in het Westen nog dik- werf een onderwerp van twisten en hotsingen zijn, in het minder verdraag- 1 zame Oosten een oorzaak worden van haat en oorlogen; dat, te midden van eene Turksche bevolking onder welke de verdraagzaamheid der Regering nog niet is afgedaald, en van eene Christelijke die door de Turken nog vaak mis handeld wordt, wel niets bevreemdends heeft. Er bereidt zich dezer dagen in Turkye eene maatschappelijke omwenteling voor. Overal verdringen de Christenen de Turken, in de vaste bezittingen, in den handel, in de nijverheid en in de rijkdommen. De Turksche bevol king neemt af, de Christelijke neemt toe. Naarmate het Christelijke Europa meer acht slaat op zijne Ooslersche broeders, wordt de Turksche heerschappij zachter. De beginselen der Christelijke beschaving hebben door haar invloed j en voorbeeld de wedergeboorte van het Oosten doen beginnen. Hierbij is op te merken, dat, indien de Christenen hunnen toestand onder de Turksche j heerschappij zoo hebben kunnen verhelerener toch zulk eene onduldbare verdrukking niet heerseht die tot iedcren prijs moet worden vernietigd. Er is meer; alle de nieuwe waarborgen die Turkye thans aanbiedt om de Christe nen verzekering te gevenzullen daartoe bijdragenen de tegenwoordige crisis zal alzoo onze Oostersche broeders van nut zijn. Maar tevens zij nog opgemerkt, dat, indien de Christen-bevolking door Europa ondersteund, dagelijks in kracht, rijkdomkennis en in getal toe neemt, en de Turksche bevolking dagelijks vermindert, het moeijelijk genoeg is om zulk een staat van zaken te laten voortduren. De rijken, de sterken, de verstandigen kunnen niet lang meer onderdanen zijn der zwakken en armen. Hoe zal 't groote getal dat weet wat het vermag, nog blijven ge hoorzamen aan het kleine getal dat van hare onrnagt bewust is. Men zal zeggen dat de Christen-bevolking wier toestand hij den dag vcrbclert, ongelijk heeft als zij zich daarmede niet vergenoegt; maar waar vindt men men- schcn die zich met een betrekkelijk beter lot vergenoegen en niet streven willen naar het ideaal dat zij zich voorstellen? Waar vindt men menschen, die als zij zich sterk gevoelen, ook niet magtiger willen zijn? Turkye moet toegefelijk zijn als Europa het vraagt; maar heeft toegeven ooit paal en perk gesteld aan eerzucht? En nog, indien de voortgaande toegefelijkheid in eene maatschappij van hetzelfde volk en dezelfde godsdienst, ten laatste eene algemeene gelijkheid van regten kon doen ontstaanzoodat er alleen verschil ware van rijkdom en armoede, dan nog zou het zoo niet in het Oosten kunnen worden; want de Turk kan niet leven met den Griek, de Coran niet met het Evangelie althans niet anders dan onder ecne geheel Euro- peesche Regering, die noch Turksch noch Grieksch zou zijn. Verder stelt de schrijver voor om het Grieksche Keizerrijk te herstellen als een slagboom voor Rusland, doch dit: laatste gedeelte is wat te veel uil de lucht gegrepen. De gezondheid van den Heer Arago heeft zich zóó verbeterd, dat hij van Perpignan naar Parijs is teruggekeerd. Gisteren is bier een grijsaart overledendie altijd zeer armoedig geleefd had en vvien men dan ook voor zeer arm hield; ondertusschen vond men voor meer dan 80.000 fr. aan goud en andere waarde in zijne schamele woning. Een Scheepskapitein heeft het berigt aangebragt, dat in de Middelland- sche zee zich zeeroovers vertoond hebben. Bij de regtbank van Ruffec, Dep. Charante, is de vraag behandeld of de bepalingen der wet van Julij 1849, waarbij tot het rondventen en ver spreiden van drukwerk eene vergunning van de overheid vercischt wordt toepasselijk is op uitdeelingom niet, van geschriften betreffende de godsdienst en niets bevattende hetwelk schadelijk geacht kan worden voor de algemeene zedelijkheid. De regtbank heeft geoordeeld dat de verspreiding van zoodanige geschriften zonder matiging van den Prefect, ook tegen de wet streedzij heeft dienovereenkomstig den Prolcstan tschen geestelijke van Mansle wegens het uitdeden van traetaatjes, lot ecne geldboete veroordeeld, doch wegens de goede strekking der verspreide geschriften, de geldboete op slechts 16 fr. gesteld. Een treurig ongeval heeft den 20sten tegen den middag te Monlesquiou, Dep. Gers, plaats gevonden, toen de maaijcrs op het veld bezig waren. Een vreemd geluid in de lucht en het gezigt van een wit ligchaam deed hen eens klaps ontstellendaar zij op eenige schreden van hen af het lijk eener jonge in het wit gekleede vrouw bespeurden. Zij was met het hoofd naar beneden gevallen, de schedel in tweeën gespleten. Eerst geloofden de landlieden aan een wonder, doch weldra kwam men tot de overtuiging dat de ongelukkige jonge vrouw eene luchtreizigster was, die den dood op een dier gevaarlijke togten gevonden had; men ontdekte dan ook spoedig daarop een in een eiken boom uitgeworpen anker. Men verneemt thans dat te Mont de Marsan de op- stijging van een ballon zou plaats vinden en men kan dus aannemen, dat het slagtoffer met dien ballon is opgestegen. Tusschen de beide plaatsen is evenwel een afstand van 25 mijlen. PitllSSEN. BERLIJN, 26 Julij. De Regering heeft het verzoek der Oud-Lutheranen, om op grond hunner oude regten als Kerkgenootschap te worden erkend, afgewezenzooals bekend is heeft de Regering in 1845 de vereeniging gelast der Luthersche en Gere formeerde kerken. De gunstige verwachting, welke men in Zuidwestelijk Duitsland om trent den graanoogst koesterdewordt ten volle verwezentlijktook de aardappelen laten tot hiertoe niets te wenschcn over. De Kolnische Zeitung bevat het volgende: Bij de menigvuldige po gingen, welke de stoomboot-maatschappijen die den Rijn bevaren in het werk gesteld hebben, om de reizigers door snelvarende en sierlijke stoomsche pen gemak en genoegen te verschaffen, is het aangenaam te mogen opmerken, dat ook de Nederl. Stoomboot-Maatschappijdie in de laatste jaren reeds het aantal harer schepen ten behoeve van het reizend publiek zoo aanmerkelijk vermeerderde en verbeterde, wederom eene nieuwe stoomboot op haar etablis sement te Fijenoord gebouwd, op den Rijn gebragt heeft en welke wij gelegenheid hadden op hare proefvaart te zien. Dit schip, een der grootste en zwaarste die de rivier bevaren, onderscheidt zich door zijnen trotschen bouw en de bijzonder sierlijke en gemakkelijke inrigling zijner kajuiten, ter wijl zich tevens, zoo als op de meeste Nederlandsche booten, een ruime, rondom met glas voorziene salonop het dek bevindt. Bij de proefvaart van Rotterdam tot boven Coblcnzbij Capellenis het geblekendal zij in snel heid met de beste Rijn-stoombooten kan wedijveren. Met het volste regt draagt zij den naam van Stolzenfels. Het publiek zal gewis zoodanige be- moeijingen van de Nederl. Stoomboot-Maatschappij met welgevallen begroeten. De Koningin van Hanover en hare kinderen zijn door de mazelen aan getast; de ziekte heeft echter bij hen een' geregelden loop. De Koning van Denemarken heeft eene buitengewone zitting van den Staatsraad bijeengeroepenom maatregelen te beramen tegen het verspreiden der cholera, die altijd nog hevig woedt. TVIifiïE. KONSTANTINOPEL21 Julij. De Porie heeft aan de Vertegenwoordigers der groote Mogendheden ecne circulaire gerigt waarin zij protesteert tegen de bezetting der Donau vorsten dommen door Russische troepenen tevens de gronden wederspreekt met welke die maatregel was gcregtvaardigd in het manifest van Keizer Nikolaas en in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3