LEYDSCHE COURANT. N°. 89. WOEJNSDAG27 JULTJ. BIMEXLANDSC5IE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond .De Prijs der Courant is f 13 i» Ae* jaar; de afzonderlijke nummers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 26 Jul ij. In de alhier voorleden week gehouden vergadering van Leeraren aan de Ned. Gymnasiën, is een voorstel van de Ilecren Suringar, Kiehl en Groen, strekkende om een adres in te dienen aan den Minister van Binnenl. Zaken, ovor het herstel van het staals-examen, na langdurige beraadslaging verwor pen maar daarentegen met ecne groote meerderheid beslotenom een adres in te dienen aan den Minister van Binnenl. Zaken en aan de Tweede Kamer, houdende aandrang tot ecne spoedige indiening van de wet op liet hooger onderwijs, en het verzoek, om, indien zoodanige wet niet spoedig mogl kun nen worden aangeboden, maatregelen te nemen, opdat jongelingengeheel ongeschikt voor het ontvangen van hooger onderwijs, niet ter Iloogesehool worden toegelaten. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort roepen belanghebbenden op om te staan naar de betrekkingen van Conrector en van Leeraar in de Wiskunde aan de Latijnsche school aldaar; aan de eerste betrekking is ver bonden eene bezoldiging van 700, benevens aandeel in het schoolgeld, tbans ruim bedragende 400en aan de tweede eene bezoldiging van ƒ500 benevens 3 voor eiken leerling. Men moet zich aanmelden vóór 6 Augustus. De Amst. Cour. bevat het volgend berigt uit Leiduin bij Haarlem van den 24steDDe dag van beden was een ware feestdag in de Duinen. De aanzienlijke gift, door Z. K. H. den Prins van Oranje bij zijn laatste be zoek aan de Duinwaterleiding gebragt, ter beschikking voor het werkvolk gesteld, werd ten bestemden einde aangewend. Ruim 140 beambten en werklieden, ook die van Amsterdam, namen ten 3 ure deel aan een mid dagmaal, hun in de open lucht voor de werkplaats aangeboden. Feestdron ken ter cere van den hoogen milden gever, hoezce's, het IPien Nedrlandsch bloed werden aangehevenen er scheen geen einde aan het feest te zullen komen. Na afloop namen de volksvermakelijkhedcn een aanvang, waarin allen zich tot laat in den avond verlustigden; verscheidene prijzen waren daarbij bepaald. Dank zij der Huil. IJzeren Spoorwegmaatschappijaan de Commissarissen der maatschappij Tot nut en vermaak te Haarlem, en aan ieder in het bijzonder gebragt voor de welwillende medewerking aan een feest verleend, dat zulke duidelijke sporen droeg van de goede verstandhouding die tusschen de Engelsche en Hollandse,he werklieden bestaat. De verdienstelijke zeeschilder Pleysier heeft van Z. M. den Keizer van Oostenrijk een' ring van groote waarde, met edelgesteenten omzet, ontvan gen, wegens eene door hem aan Z. M. aangeboden schilderij, voorstellende de schipbreuk van de Pegno d'Amizicia te Hellevoetsluis. Uit de mededeeling in de Staats-Courant van eenige Koninklijke Be sluiten blijkt, dat ook in de provincie Friesland, in welke vele wegen nog in denzelfden toestand verkeeren waarin zij sedert eeuwen werden gevonden, en een groot gedeelte des jaars onbruikbaar waren, sedert eenigen tij bet belang van goede wegen de aandacht heeft getrokken, zijnde bij verschil lende vergunningen vrijheid verleend tot aanleg van eenige kunstwegen, voornamelijk in den omtrek der steden Harlingen, Bolsward en Dokkum te zamen ter lengte van 67,040 ellendoor welken aanleg een groot aantal dorpen die thans bij opene winters genoegzaam ontoegankelijk waren, met de steden en onderling in een gemeenschapsverkeer komen zullen, hetwelk voor de ontwikkeling van nijverheid en welvaart rijke vrucht belooft. In Friesland en Drenthe neemt de aardappelenziekle op eene veront rustende wijze toe. In het logement de Altena buiten de Steentilpoort te Groningen is eene hortensia die 5 Ned. ellen in omtrek heeft en 131 groote bloemen draagt. Te Helmond is een boerewoning met tocbehoorenvee en granenbe nevens een belendend huis afgebrand niets is gered en niets was verzekerd. De grindweg van Hilversum naar Laren is aangenomen voor ƒ17,800 door H. lerwindt te Gent in Gelderland. De N. Rott. Cour. bevat het volgend particulier schrijver van een te Pella in de Vereenigdë Staten gevestigd landgenoot: De kolonie ging in ont wikkeling vooruit, alle handen konden er ruim werk vinden, en het land dat te voren voor li per acre verkocht was, gold nu 5 zelfs 10 dollars. De rivier, waaraan de kolonie gelegen was, werd geregeld door stoom booten bevaren en de geprojecteerde spoorweg van New-York naar Californië zal ook Pella aandoen. Men was ook van voornemen om eene theologische en regts- geleerde akademie op te rigten. De landbouw stond op eene goede hoogte; de grond is uitmuntend. Haver 35 ponds geldt hier 20 cents (Amerik.) per bushel; rogge 25 cents; tarwe 60 ponds 50 cents. Aardappelen zijn om zoo te zeggen te geef, terwijl Ilollandsche tuinvruchten hier in overvloed zijn. Boter en kaas zijn hier uiterst goedkoop. Graanmarkten zijn hier niet, ieder brengt zijn graan naar den molen, waar het gemalen, gezuiverd en gebuild wordt, en voor welke moeite men den molenaar een achtste gedeelte er van als betaling geeft. Het meel verkoopt men alsdan voor kontant geld, of wel, men betaalt er in de winkels de benoodigde levensbehoeften mede, als boter, kaas, spek, haver of dergclijken. De veeteelt gaal hier vooruit en jaarlijks rijst het vee in prijs. Gebrek of armoede treft men hier niet aanieder vindt bier ruim schoots zijn beslaan, doch men moet niet lui zijn. Het werkvolk arbeidt van des morgens zeven tot des avonds zes ure, en verdient van 75 tot 125 cent Amerikaansch daags. De Amerikaansche bewoners dier streken zijn zeer gastvrij en voorkomend, arbeidzaam en over het algemeen van kloeker lig- chaarnsgebouw dan de Hollanders; de kleeding is knap en net, en de vrou wen, vooral de boerinnen, houden veel van opschik. Een hoofdtrek van het Amerikaansche karakter bestaat daarin, dat zij zeer op geld gesteld zijn, om welke reden men ook in den handel zeer op zijne hoede tegen hen moet zijn. Over de regterlijke magt sprekende, zegt de briefschrijver, dat zich in de kolonie ook Notarissen bevinden, die aan een tarief gebonden zijn; voor het opmaken van een koopcontract moet men een halven dollar betalen. Er bestaat ook eene Reglbank, welke twee maal 's jaars geopend wordt. Bij de zittingen schijnt het in de oogen van een Hollander wat zonderling toe te gaan. De President en de overige Regters, als ook de Advokaten, zitten dan bijeen rond eene kleine tafel, waar nevens een emmer met drinkwater ge plaatst is, waaruit de regterlijke Ilecren bij voorkomende gelegenheden hun nen dorst kunnen lesschen. De pleidooijen getuigen van veel scherpzinnig heid, de wetten zijn gestreng en er wordt geen onderscheid tusschen rijk en arm gemaakt. Waar de wet zwijgt, doet het volk zich hooren. Wat de lucht- en weersgesteldheid betreft, zegt hij nog, dal de dagen in den winter 2 uren langer en iels kouder zijn dan in Holland, des zomcis daarentegen 2 uren korter doch warmer. Het is meestal 6 of 7 maanden winter, maar in dat jaargetijde heeft de zon inecr kracht dan in Holland. Er heersehen hier veel regen en wind, en de temperatuur is er lang zoo ge matigd niet als in Holland; zoodat wanneer men het ongeluk heeft ziek te worden, het meestal van een ernstigen aard is. 'sGRAVENHAGE. 26 Julij. Z. M. heeft aan Mr. G. Schiminclpenninck Jzn.lid van liet Provinciaal Geregtshof in Noordholland en van den Raad van Amsterdam, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der Orde van de Poolster van Zweden, hem door Z. M. den Koning van Zweden geschonken. Z. M. heeft op gedaan verzoek met den 30sten September eervol ont slag verleend aan C. Weggeman Guldemontals Kanlonregler te Schoon hoven. Z. M. heeft benoemd tot Rogier Plaatsvervanger in de Arr.-Reglbank te Leeuwarden, Mr. W. Winterswijk Kutsch, Advocaat aldaar; tot Grillier bij hel Kantorigeregt te Schiedam, Mr. P. Post Uiterwcer, Advocaat aldaar; lot Advocaat-Generaal bij het Provinioaal Geregtshof in Noordholland Mr. F. F. Karseboom. thans Substituut-Officier bij de Arr. Regtbank te Amster dam, en tot Substituut-Griffier bij de Arr.-Reglbank te Eindhoven, Mr. P. J. A. Smilz, Advocaat aldaar. Bij Z. M. besluit van den 20<,cn worden de kweekelingcn bij 's Rijks Kweekschool voor militaire Geneeskumligcu C. G. van Mansvelt, A. de Meijer, W. J. Cramer von Baunigarten en J. A. Vissehcr, met den lslcn Augustus benoemd tot Officier van Gezondheid der klasse bij de zccinagt. II. M. de Koningin heeft zich Zondag namiddag naar Rotterdam en aldaar aan boord van de stoomboot Stolzenfels begeven, om daarmede naar Mainz en verder naar Interlaken in Zwitserland te vertrekken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1